Інформаційно-бібліографічні джерела на допомогу науковцям

 

 

Національні бібліографічні видання

 

Офіційний сайт

http://www.ukrbook.net/

 

Книжкова палата забезпечує нарощення інтелектуального та інформаційного потенціалу, сприяє розвитку національної культури, науки, освіти, книговидавничої та бібліографічної справи в Україні.

Бібліографічні покажчики

Літопис книг : містить поточну інформацію про книги і брошури, що виходять в Україні (видається з 1924 р. щомісячно).

У фонді бібліотеки видання 1991–2011 рр.

Літопис газетних статей : містить аналітичну бібліографічну інформацію про статті, документальні матеріали, твори художньої літератури, опубліковані в загальнодержавних та обласних газетах України (видається з 1937 р. два рази на місяць).

Літопис журнальних статей : містить аналітичну бібліографічну інформацію про статті, документальні матеріали, твори художньої літератури, опубліковані в журналах, періодичних і продовжуваних виданнях, бюлетенях, що виходять в Україні (видається з 1936 р. два рази на місяць).

У фонді бібліотеки видання 1991–2011 рр.

Літопис авторефератів дисертацій : містить бібліографічну інформацію про автореферати дисертацій, захищених у наукових і вищих навчальних закладах України на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук (видається з 1999 р. щоквартально).

У фонді бібліотеки видання 2000–2011 рр.

Літопис картографічних видань : містить бібліографічну інформацію про картографічні видання (карти, схеми, плани, атласи), що виходять в Україні (видається з 1997 р. раз на рік).

Літопис рецензій : містить бібліографічну інформацію про рецензії, критичні огляди, статті та дописи, надруковані в журналах, збірниках, газетах, що виходять в Україні (видається з 1936 р. раз на рік).

Довідкові, інформаційні видання

Нові видання України : бібліографічний покажчик книг і брошур (видається з 1958 р. щодекадно). Надає оперативну анотовану бібліографічну інформацію про книжкові видання, що надійшли до Книжкової палати України.

Друк України. ... : збірник містить основні показники, що характеризують видавничу діяльність в Україні за ... рік (видається з 1997 р. один раз на рік). Наводяться відомості про випуск книг і брошур за тематичними розділами та розділами цільового призначення, інформація подається за основними видами видавничої продукції.

Друковані засоби масової інформації : довідник містить інформаційні відомості про періодичні та продовжувані видання: газети, журнали, збірники, бюлетені, бібліографічні видання та календарі книжкового типу, що видані в Україні й пройшли державну бібліографічну реєстрацію (видається з 1998 р. раз на рік).

Календар знаменних і пам’ятних дат : рекомендований бібліографічний довідник містить довідки про ювілейні дати видатних діячів та про визначні й пам'ятні події, а також рекомендовану літературу до ювілейних і пам’ятних дат (видається з 1998 р. щоквартально).

У фонді бібліотеки видання 1998–2011 рр.

 

Увага!   Електронні копії  друкованих видань Книжкової палати України

можна переглянути на сайті http://online.ebiblioteka.ru

у розділі "Украина"

 

 

Офіційний сайт

http://www.ipri.kiev.ua/ukr/index.php

 

Провідна наукова установа Національної академії наук України з формування системи національних електронних інформаційних ресурсів.

У 1995 р. заснував загальнонауковий Український реферативний журнал “Джерело”.

У 1999 р. інститут та Національна  бібліотека України ім. В. І. Вернадського обєдналиcь з метою створення загальнодержавного Українського реферативного журналу (УРЖ).

 

Национальная библиотека Украины имени В.И.Вернадского

Офіційний сайт

http://www.nbuv.gov.ua/

 

Національна бібліотека – наукова установа в галузі науково-інформаційної діяльності, бібліотекознавства та суміжних наук в Україні.

Обов'язковий екземпляр примірників друку України, що надходить у бібліотеку служить джерелом інформації для підготовки УРЖ “Джерело”.

 

Джерело = Реферативные журналыDjerelo : укр. реферат. журн. / НАН України. Ін-т пробл. реєстрації інформації, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 1995–2011.

 

В УРЖ реферуються монографії, збірники наукових праць, матеріали конференцій, посібники для вузів, серійні (періодичні) видання, автореферати дисертацій, препринти. Бібліографічні описи наводяться мовою оригіналу документа, реферати – переважно українською мовою.

Виходить у 4 серіях з періодичністю 6 разів на рік:

·        Серія 1. Природничі науки.

·        Серія 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство.

·        Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво.

До серії включено галузь «Держава і право. Юридичні науки»

У фонді бібліотеки видання 2002–2011 рр.

·        Серія 4. Медицина. Медичні науки.

“Джерело” – узагальнена картина поточного стану науки в Україні.

 

Увага!   Журнал має електронну версію

загальнодержавну реферативну базу даних “Україніка наукова”

 

Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского (Киев)Загальнодержавна реферативна база даних "Україніка наукова" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/db/ref.html

Започаткована у 1998 р. Основні виконавці: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

Призначення : формування національних реферативних ресурсів; підготовка до друку галузевих серій Українського реферативного журналу "Джерело"; забезпечення вільного доступу до інформації про результати наукової діяльності вітчизняних учених і фахівців; активізація входження України до міжнародної системи наукових електронних комунікацій.

Включає понад 267 тис. записів рефератів на монографії, довідкові видання, навчальні посібники, автореферати дисертацій, статті з журналів і збірників наукових праць з природничих, технічних, суспільних, гуманітарних, медичних наук. Бібліографічні описи наводяться мовою оригіналу документа, реферати – переважно українською мовою.

З 2008 р. на екран не виводяться реферати за поточний і попередній роки.

 

Российская Книжная Палата

Офіційний сайт

http://www.bookchamber.ru/

 

 

Федеральна державна установа, національний центр державної бібліографії, національне книгосховище обов’язкового примірника всіх друкованих видань Росії.

 

Бібліографічні покажчики

Книжная летопись – інформує про книги та брошури всіх видів і типів: офіційно-документальних, наукових, науково-популярних, масово-політичних, професійних, учбових, довідкових, інформаційних, літературно-художніх тощо (виходить щонеділі).

Летопись газетных статей – максимально оперативно інформує про статті, документальні матеріали і твори художньої літератури, опубліковані в газетах Російської Федерації державною мовою (виходить щонеділі).

Летопись журнальных статей – інформує про статті, документальні матеріали і твори художньої літератури, опубліковані в журналах Російської Федерації державною мовою (виходить щонеділі).

Летопись рецензий – інформує про рецензії та критичні матеріали на твори друку, видані в Російській Федерації і за кордоном (виходить щомісяця).

Летопись авторефератов диссертаций – інформує про автореферати дисертацій, захищені в наукових та вищих учбових закладах Російської Федерації здобувачами вчених звань доктора і кандидата наук (виходить щомісяця)

У фонді бібліотеки видання 1993, 1995, 1997–2005, 2011 рр.

Летопись периодических и продолжающихся изданий – інформація про нові, перейменовані та припинені виданням журнали і газети (виходить 1 раз на рік).

Библиография российской библиографии – включає інформацію про бібліографічні матеріали за всіма галузями знань за звітний рік (виходить щокварталу).

Книги Российской Федерации. Ежегодник – видання для ретроспективного пошуку, включає кумулятивну інформацію з "Книжной летописи" за рік з деякими скороченнями: не включаються препринти, інформаційні видання, книжки-іграшки, повторні видання підручників для середньої школи, окремі випуски серіальних видань.

 

Увага!   Електронні копії друкованих видань Російської книжкової палати

можна переглянути на сайті http://online.ebiblioteka.ru

у розділі "Россия"

 

 

Енциклопедії та довідково-бібліографічні джерела

 

Юридична енциклопедія : у 6 т. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Вид-во “Укр. енцикл.” ім. М. П. Бажана. – К. : Укр. енцикл., 1998–2004. – Т. 1–6.

Перший в Україні багатотомний систематизований звід знань про державу і право. Видання охоплює усі галузі права. Висвітлює внесок української та зарубіжної науки у розвиток юриспруденції, відображає світову та національну історію державотворення, діяльність правових інституцій. Розкриваються процеси державної і правової розбудови в Україні. У підготовці прийняли участь науковці НЮАУ.

Державна премія України 2004 р.

Словник законодавчих і нормативних термінів / уклад. : М. І. Іншин, І. М. Шопіна, Г. О. Якимов. – К. : Правова єдність, 2008. – 487 с.

Словник містить законодавчі визначення термінів та понять, які застосовуються у різних галузях права України, при цьому широко представлені дефініції, які є новими для національного законодавства.

Статті містять посилання на конкретні Закони України, постанови Кабінету Міністрів, нормативні акти міністерств та відомств.

 

 

Кричевский Г. Г. Магистерские и докторские диссертации, защищенные на юридических факультетах университетов Российской империи (1755–1918) : библиогр. указ. / Г. Г. Кричевский ; сост., предисл. и науч. ред. А. Н. Якушева. – Ставрополь : Сан-Сан, 1998. – 202 с. – (Федеральная программаУниверситеты Россиифундаментальные исследования”). – Ксерокоп.

Бібліографія дисертацій, захищених на юридичних факультетах університетів Російської імперії. У виданні вказані вчена ступінь і розряд науки (наукова спеціальність) по кожній дисертації.

 

Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991–2009 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук / М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ ; уклад. : В. К. Грищук, Б. О. Кирись, О. Ф. Пасєка. Вид. 2-ге, допов. – Л., 2010. – 568 с.

Видання містить відомості про автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук, які виконані в Україні в 19912009 рр, систематизовані за спеціальностями.

 

 

Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (затверджених у 2010 р.) : розглянуті та схвалені від-нями НАПрН України / НАПрН України ; упоряд. : Д. В. Лук`янов, Н. В. Бєлімова. – Х. : Право, 2011. – 280 с.

Видання започатковано Національною академією правових наук України у 1995 р. на виконання її статутних завдань та функцій, щодо планування та координації правових досліджень в Україні, узгодження тематики кандидатських та докторських дисертацій з юридичних наук.

За весь час видано п’ятнадцять довідкових видань. У фонді бібліотеки присутні всі видання.

 

 

Підготовка і атестація науково-педагогічних кадрів у Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого (1805–2005 роки). – Х. : Право, 2006. – 576 c.

У довідково-бібліографічному виданні наведено перелік дисертацій на здобуття вченого ступеня доктора і кандидата юридичних наук науковцями як НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, так й інших установ, які захищали дисертації в спеціалізованих вчених радах Академії у 1939–2005 рр., а також перелік докторських і магістерських дисертацій, захищених науковцями-юристами Харківського імператорського університету у 1805–1918 рр.

 

Наукова діяльність Інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України (1995–2005) : довідник / за ред. В. І. Борисова, О. Г. Кальмана. Х. : Гімназія, 2005. 160 с.

У довідник включено теми фундаментальних і прикладних досліджень, науково-практичних конференцій, проведених Інститутом вивчення проблем злочинності, перелік законопроектних робіт та проектів постанов Пленуму Верховного Суду України, до підготовки яких залучалися науковці інституту, бібліографічні описи наукових видань, які вийшли з друку в Україні та зарубіжних країнах у 1995–2005 рр.

 

Перелік бібліографічних видань юридичної тематики [Електронний ресурс] / Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого, бібліотека. – Електр. дані (1 файл : 175 КБ). – Х., 2006. – Режим доступу : http://10.106.3.2/, локальна мережа академії. – Мова рос., укр. – Заголовок з екрана. – Оновлюється щокв. – Дані відповідають 2010 р.

Електронний список бібліографічних видань юридичної тематики, які надійшли до фонду бібліотеки НЮАУ.

 

Увага!   Повну інформацію про наявність інших енциклопедій, словників, довідників

у фонді бібліотеки можна знайти в

Електронному каталозі      http://10.106.3.2/

 

Інформаційні ресурси бібліотеки НУЮА ім. Ярослава Мудрого

 

Електронний каталог бібліотеки Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» [Електронний ресурс] : база даних містить відомості про всі види видань, які надходять у фонд б-ки / Наук.-інформ. центр асоц. сучас. інформ.-бібл. технологій (НІЦ АСІБТ), Б-ка Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Електрон. дані (3,4 Гб, 376035 записів). – Х., 1999. – Режим доступу : http://10.106.3.2/, локальна мережа академії. – Мова рос., укр. – Заголовок з екрана. – Оновлюється щоден. – Дані відповідають 2011 р. – Існує печат. аналог.

Електронний каталог підтримує інформаційне забезпечення цілей і завдань навчальної і наукової роботи Академії. По суті відбиває структуру та зміст профільного фонду, охоплює наукову і навчальну літературу, збірники праць, дисертації і автореферати дисертацій, рідкісні видання, наукові статті, іноземну та художню літературу за всі роки існування бібліотеки.

 

Повнотекстова база документів бібліотеки Національного університету «Юридична академії України імені Ярослава Мудрого» [Електронний ресурс] : база даних вміщує моногр., підруч., навч.-метод. вид., період. вид., ГОСТи, худож. л-ру / Наук.-інформ. центр Асоц. сучас. інформ.-бібл. технологій (НІЦ АСІБТ), Б-ка Нац. ун-ту «Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого» ; розроб. І. В. Шац. – Електрон. повнотекст. док. (41,7 ГБ, 1890 док.). – Х., 1999. – Режим доступу : http://10.106.3.2/, локальна мережа академії. – Мова рос., укр. – Заголовок з екрана. – Оновлюється щотиж. – Дані відповідають 2011 р.

На сьогодні база повнотекстових ресурсів складає близько 1990 електронних документів. Створюється методом сканування або отриманих на CD з видавництв на основі укладених договорів.

 

Социальные и гуманитарные науки. Государство и право. Политология : [Электронный ресурс] : поступления 1986–2009 гг. : библиогр. базы данных / ИНИОН РАН. – М., 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Библиографическая база данных Института научной информации по общественным наукам Российской Академии наук представляет рефераты книг и статей по российскому и зарубежному правоведению и политологии.

 

Репозиторний ресурс: проблемно-орієнтована база даних [Електронний ресурс] / Б-ка Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Електр. дані (9 файлів : 5,07 Гб). – Х., 2007. – Режим доступу : http://10.106.3.2/, локальна мережа академії. – Мова рос., укр. – Заголовок з екрана. – Оновлюється щокв. – Дані відповідають 2011 р.

Репозиторій – нова форма поповнення електронного архіву бібліотеки.

Це проблемно-орієнтовані бази даних з набором структурованих електронних текстів підручників, монографій, кодексів, наукових статей та юридичної практики.

На сьогодні підготовлено девять випусків на CD : “Кримінальне право” (2 вип.), “Цивільне право” (2 вип.), “Кримінальний процес”, “Теорія держави і права”, Англійська мова та ін.

 

Авторефераты диссертаций по праву и юридическим наукам. 1985–1997 гг. (по материалам Летописей авторефератов диссертаций (СССР и РФ) [Электронный ресурс] : информ.-поиск. система / Нац. юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого. – Х., 2003. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Інформаційно-пошукова система розроблена за матеріалами Літописів авторефератів дисертацій (СРСР, РФ) за 1985–1997 рр.

 

Наукові роботи з проблем держави і права в Україні [Електронний ресурс] : теми захищених і незахищених дис. з 1992 р., наук.-дослід. робіт, що виконуються наук. установами з 1999 р. : інформ.-пошук. cистема / Акад. правов. наук України. – Х., 2000. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Інформаційно-пошукова система включає бази даних науково-дослідних робіт у галузі держави і права, що виконувалися у 1999 р., а також тем захищених і незахищених дисертацій за 1992–2000 рр.

 

Система (бібліотека) баз даних і знань у галузі держави і права [Електронний ресурс] : станом на 16 верес. 2010 р. / НДЦ правової інформатики АПН України. – К., 2010. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

До CD увійшли :

·                      Інформаційно-пошукова система Законодавство з базами даних – Законодавство України”, “Термінологія законодавства України”, “Судова практика, Законопроекти”, “Київ”, “Крим

·                      Багатомовний тезаурус ЄСEUROVOC

·                      Дослідження в галузі держави і права

·                      Електронні версії книг, підручників, журналу Правова інформатика

 

Зведений каталог періодичних видань, які надійшли до провідних бібліотек Харкова [Електронний ресурс] / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Х., 1980–2010. – Режим доступу : http://korolenko.kharkov.com/. – Заголовок з екрана.

Бібліотека НУЮА ім. Ярослава Мудрого приймає участь у корпоративному проекті по створенню зведеного електронного каталогу періодичних видань.

У каталозі представлена інформація про газети і журнали, видання органів науково-технічної інформації (у т.ч. на CD-ROM) українською та російською мовами за 2000–2008 рр. Відображені також видання Книжкової палати України, Російської книжкової палати, Комітету Російської Федерації з преси.

 

Систематизований бюлетень нових надходжень [Електронний ресурс] / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», бібліотека. – Електр. дані (22 файла : 12,9 Мб). – Х., 2006. – Режим доступу : http://10.106.3.2/, локальна мережа академії. – Мова рос., укр. – Заголовок з екрана. – Оновлюється щокв. – Дані відповідають 2011 р.

Бюлетень нових надходжень до фонду бібліотеки Академії створюється щоквартально.

 

Інтернет-ресурси

 

Інтернет-ресурси України : довідк. вид. / під ред. В. Д. Пархоменко. – К. : УкрІНТЕ, 2006. – 312 с.

 

Каталог містить інформацію про адреси web-сайтів органів влади і управління, державних і комерційних підприємств України та інші інформаційні ресурси, роздруковані з бази даних УкрІНТЕІ.

Видання включає більш ніж 14 тис. адрес українських сайтів.

 

 

Маруженко О. Правові адреси Internet / О. Маруженко // Законотворчість. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним та європейським правом : (зб. наук.-практ. матеріалів). – К., 2005. – Вип. 4. – С. 125–167.

Видання допоможе користувачам глобальної мережі швидко знаходити потрібну правову інформацію. В ньому зібрано та структуровано більш ніж 500 електронних адрес українських та закордонних юридичних web-ресурсів (бази та огляди законодавства, сайти парламентів держав світу, наукові центри, юридичні видання тощо).

 

 

Інтернет-ресурси [Електронний ресурс] / Нац. ун-т «Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого», бібліотека. – Електр. дані (8 файлів : 1.22 Мб). – Х., 2008. – Режим доступу : http://10.106.3.2/, локальна мережа академії. – Мова рос., укр. – Заголовок з екрану. – Оновлюється щокв. – Дані відповідають 2011 р.

Адреси web-сайтів пошукових систем, органів державної влади, органів судової влади, архівів, бібліотек, електронних бібліотек, вищих навчальних закладів, електронних енциклопедій, словників, періодичних видань.

 

Увага!   Корисні посилання