НІМЕЦЬКЕ ЦИВІЛЬНЕ УЛОЖЕННЯ

 

Німецьке цивільне уложення – (Burgerliches Gesetzbuch) – пам`ятка цивільного права Німеччини кінця 19 ст. Відоме також під назвами “Німецький цивільний кодекс”, “Бісмарківський кодекс”. О. Бисмарк, як канцлер об`єднаної Німеччини, сприяв розробці проекту Німецького цивільного уложення, яке було прийняте 18.01 1896, а стало чинним з 1.01 1900.

Складається з 2885 статей, зосереджених у 5 книгах: 1) Загальна частина; 2) Зобов`язальне право; 3) Право власности; 4) Сімейне право; 5) Правонаступництво.

Уложення передбачало, що кожна людина при народженні набуває правоздатності. По-новому закріплювалися питання власності, сервітути, іпотеки, контрактів, передачі зобов`язань, безпідстав, збагачення, деліктів тощо. Церковна реєстрація шлюбу могла мати місце лише після його державної реєстрації. Визнавалися приватні й публічні заповіти майна.

Німецьке цивільне уложення покінчило з партикуляризмом німецького цивільного законодавства. Встановлення загальних вимог для різних видів угод стало важливим німецьким “юридичним винаходом”. Справило істотний вплив на кодифікацію цивільного права в іноземних країнах.

Література

 

Х2(4/8)

Х91

Гражданское уложение: [Извлечения] // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: В 2 т. – М.: НОРМА, 2004. – Т. 2: Современное государство и право. – С. 583–622.

 

хр

Х2(4/8)

Х91

Гражданское уложение 18 августа 1896 г. (с последующими изменениями): [Извлечения] // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое и Новейшее время) / Сост. Н.А. Крашенинникова. – М.: ЗЕРЦАЛО, 1999. – С. 494–517.

 

ч.з. № 1

ч.з. № 2

Х2(4/8)

И90

Цивільне уложення Германської імперії (1900 р.): (Витяги) // Історія держави і права зарубіжних країн: Хрестоматія. – К.: Ін Юре, 2002. – С. 525–548.

 

ч.з. № 1

ч.з. № 2

Х2(4/8)

Х91

Цивільне уложення Германської імперії (1900 р.): (Витяги) // Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн: У 2 т. / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Ін Юре, 1998. – Т. 2. С. 319349.

 

всі

чит.зали

 

 

 

 

Х0

А43

Глиняний В.П. Мета шлюбу за стародавніми законами / В.П. Глиняний, Л.В. Глиняна // Актуальні проблеми держави і права. – О.: Юрид. літ., 2003. – Вип.18.C. 143151.

 

 

н/аб

Х2(4/8)

Г54

 

Глиняный В.П. Право Германии // Глиняный В.П. История государства и права зарубежных стран / В.П. Глиняный. – Х.: Одиссей, 2005. – Ч. 1. – С. 662–682.

 

всі

чит.зали

Х.я20

Ю70

Дахно І.І. Німецьке цивільне уложення / І.І. Дахно // Юридична енциклопедія: В 6 т. – К.: Укр. енцикл., 2002. – С. .165.

 

ч.з. № 2

 

 

Х.е(0)

П68

Казимирова М.С. Кодификационное движение в области гражданского права (вторая половина XIX начало XX в.) в Европе и России / М.С. Казимирова // Право и государство: традиции и перспективы: Материалы междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Минск, 29-30 окт. 2003 г. – Минск, 2004. – C.1416.

 

 

 

хр

 

Кузнецов А.В. Сравнительно-правовой анализ российской и германской системы государственной регистрации прав на недвижимость / А.В. Кузнецов, Г. Герман // Юрид. мир. – 2000. – № 1. – C. 42–49.

 

 

 

н/аб

Х1(0)

А72

Савельев В.А. Германское гражданское уложение / В.А. Савельев // Антология мировой правовой мысли: В 5 т. – М.: Мысль, 1999. – Т. 3: Европа. Америка: XVII–XX вв. С. 561–563

 

 

ч.з. №1

 

 

Х.е(4Укр)

А43

Сидельников Р.М. Право притримання за новим Цивільним кодексом України і Німецьким цивільним уложенням / Р.М. Сидельников // Актуальні проблеми правознавства: Тези доп. та наук. повідомл. учасників наук. конф. молодих учених та здобувачів: До 200-річчя Нац. юрид. акад. ім. Я. Мудрого. – Х., 2004. – C. 42–44.

 

 

 

ч.з. 1

Х2(4/8)

С83

Страхов М.М. Континентальна система буржуазного права // Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн / М.М. Страхов. – К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2003. – C. 406–411.

 

 

ч.з. № 2

 

Х2(4/8)

С83

Страхов М.М. Виникнення і розвиток буржуазного права // Страхов М.М. Основні закономірності становлення буржуазної держави і права у провідних країнах Європи і в Півничної Америці / М.М. Страхов. – К.: НМК ВО, 1991. – С. 53–71.

 

 

ч.з.№ 1

 

 

Я54

Д57

Філонов О.В. Права, свободи людини та громадянина, їх забезпечення і захист у пам`ятках права на різних історичних етапах / О.В. Філонов // Донец. ін-т внутр. справ. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – Донецьк, 1999. 1 – C. 228–242.

 

 

 

н/аб

 

Х83

Э66

Эннекцерус Л. Гражданское уложение и дополнительные к нему законы (Nebengesetze) // Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права / Л. Эннекцерус. – М.: Изд-во иностр. лит., 1949. – Т. 1, полут. 1: Введение и Общая часть. – C. 48–65.

 

хр