МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

 

 

 

завдання

до практичних занять

 з навчальної дисципліни

“Основи римського

приватного  права”

 

для студентів ІІ курсу

заочного факультету

 

 

 

Харків

2005

 

 

Загальні рекомендації

 

Римське приватне право – є фундаментальною основою не тільки в опануванні студентами дисциплін цивілістичного напрямку, а й визнається незамінним елементом професійної підготовки юристів.

Проведення практичних занять з основ римського приватного права сприяє засвоєнню студентами теоретичного матеріалу, закріпленню отриманих знань і навичок для підготовки до заліку.

За допомогою текстів джерел римського права студенти готують відповіді на поставлені питання.

Для цього спочатку необхідно ознайомитися з відповідними розділами підручників і навчальних посібників, лекційним матеріалом, текстами першоджерел. Особливу увагу слід приділити опануванню термінології римського права, а незрозумілі визначення потрібно виписати окремо і з’ясувати їх значення на практичному занятті. Робота з джерелами римського права покликана розвивати у студентів навички коментування й аналізу юридичних текстів, застосування загальних правил до конкретних ситуацій із практики.

Важливо також запам’ятати імена та твори найвидатніших юристів Давнього Риму, таких як Гай, Ульпіан, Модестін, Паул, Папініан, Цельс, Лабеон та ін., внесок яких у розвиток римського права, його подальшу рецепцію важко переоцінити.

Слід опрацювати завдання з відповідних тем курсу. Відповіді повинні бути викладені письмово, мати розгорнутий вигляд і посилання на відповідні джерела.

До завдань, додається перелік питань, за яким проводиться залік з основ римського приватного права. Питання слід розглянути ґрунтовно, використовуючи першоджерела та знання, отримані на практичних заняттях.

 

С п и с о к    л і т е р а т у р и

 

Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. – М.: Юрид. лит., 1989.

Муромцев С.А. Избранные труды по римскому и гражданскому праву. – М.: ЮрИнфор, 2004.

Підопригора О.А. Основи римського приватного права. – К.: Вентури, 1997.

Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

Покровский И.А. История римского права. – СПб.: Статут, 1998.

Пухан И., Полена-Акимовская М. Римское право: Базовый учебник. – М.: Зерцало, 2003.

Харитонов Є.О. Римське приватне право. – Х.: Одіссей, 2000.

Курс римского частного права: Учебник / Под ред. Д.В. Дождева – М.: БЕК, 2000.

Римское частное право / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. – М.: Юристъ, 2001.

Памятники римского права: Законы ХІІ таблиц. Ин-ституции Гая. Дигесты Юстиниана. – М.: Зерцало, 1997.

Памятники римского права: Институции Юстиниана. – М.: Зерцало, 1998.

Памятники римского права: Юлий Павел. Пять книг сентенции к сыну. Фрагменты Домиция Ульпиниана. – М.: Зерцало, 1998.

 

 

Т е м а  1. Особи в римському

приватному праві

 

Запитання

до семінарського заняття

 

1.    Поняття особи в римському праві.

2.    Правоздатність фізичних осіб і її визначення за статусами особи.

3.    Правове становище римських громадян, латинів і перегринів.

4.    Правове становище вільновідпущеників і колонів.

5.    Правове положення рабів.

6.    Поняття, ознаки й види юридичних осіб.

7.    Загальний устрій римської сім’ї. Агнатська і когнатська спорідненість.

8.    Римський шлюб. Конкубінат.

9.    Правові відносини батьків і дітей.

 

З а в д а н н я

 

Інституції Юстиніана. Книга перша. Титул ІІІ

 

1. “Найголовніший поділ прав особистих те, що всі люди – або вільні, або раби.

5. Становище всіх рабів однакове; в положенні ж вільних існують великі різниці…”.

На які основні групи поділялися вільні люди в Давньому Римі? Яке їх правове становище?

 

Дигести Юстиніана. Книга четверта. Титул V

 

2. “1. (Гай). Зменшення правоздатності є зміною (юридичного) стану.

11. (Паул). Існують три види зменшення правоздатності: найбільше, середнє та найменше, оскільки…”.

Що таке правоздатність? Які особи мають повну правоздатність за римським правом? Які підстави зменшення правоздатності римських громадян? Чому існує три види зменшення правоздатності?

 

Дигести Юстиніана. Книга третя. Титул ІV

 

3. “1. (Гай). Не надається всім узагалі право засновувати ні товариства, ні колегії, ні союзи, тому що і законами, і сенатусконсультами, і конституціями принцепсів ця справа обмежується… § 1. Ті, кому дозволено створювати союзи під ім’ям колегії, товариства або під іншим ім’ям того ж роду, набувають властивості мати за зразком громади спільні речі, спільну казну та представника…, за допомогою якого, як і в громаді, робиться та здійснюється те, що повинно робитися та здійснюватися спільно”.

Що таке юридична особа? Які її ознаки? Які види юридичних осіб існували?

 

Закони ХІІ таблиць. Таблиця V

 

4. “5. Якщо у померлого немає агнатів, то нехай господарство, що залишилося після нього, візьмуть його родичі”.

Хто такі агнати? Які види спорідненості існували в римський сім’ї?

 

Дигести Юстиніана. Книга двадцять третя. Титул ІІ

 

5. “1. (Модестін). Шлюб є союз чоловіка й жінки, спільність всього життя, єднання божественного та людського права”.

Що таке шлюб? Які умови вступу в законний римський шлюб?

 

Гай. Інституції. Книга І

 

6. “109. Під владою батька звичайно бувають і чоловіки, і жінки; сімейній же владі чоловіка підпорядковуються тільки жінки.

110. Отже, колись цей перехід під владу чоловіка здійснювався трьома способами: давністю, хлібом, що жертвувався,  і купівлею”.

Які види шлюбу існували в Давньому Римі? Які способи вступу до шлюбу визначені в Інституціях?

 

 

Т е м а  2. Речі. Речові права

 

Запитання
до семінарського заняття

 

 1.  Поняття та класифікація речей.

 2.   Поняття, загальна характеристика й види речових прав.

 3.  Володіння. Держання.

 4.  Поняття, зміст і види права власності.

 5.  Підстави виникнення і припинення права власності.

 6.  Захист права власності.

 7.  Поняття й види прав на чужі речі.

 8.  Поняття й види сервітутів.

 9.  Емфітевзис і суперфіцій.

10. Поняття й форми застави.

 

З а в д а н н я

 

Гай. Інституції. Книга ІІ

 

7. “11. Те, що належить державі або громадам, не є, мабуть, нічиєю приватною власністю, оскільки державне майно належить усій спільноті громадян. Приватне майно – це таке, яке належить окремим особам”.

Про який поділ речей йдеться мова? Які ще види речей визначали римські юристи?

8. Проаналізуйте схему 1. Дайте визначення поняття “речове право”. Як співвідносяться між собою окремі види речових прав? Доповніть схему, визначивши види прав власності, володіння та прав на чужі речі.

                          Види речових прав

 

 

         право власності            право володіння          права на чужі речі

 

 

     ?         ?         ?         ?         ?             ?               ?          ?         ?         ?

 

 

 

 

 

 

Схема 1

Закони ХІІ таблиць. Таблиця VІ

 

9. “3. Давність володіння по відношенню до земельної ділянки встановлюється у два роки, по відношенню до усіх інших речей – в один рік”.

Які правові наслідки спливу строку давності володіння? Як змінювалася тривалість давності володіння? Які ще існували підстави набуття права власності?

 

Дигести Юстиніана. Книга восьма. Титул 1

 

10. “15. (Помпоній)…§ 1. Природа сервітуту не в тому, щоб хтось вчинив для нас якусь дію, наприклад знищив будівлю і надав більш приємний вид на місцевість, що оточує ділянку сусіда…, а в тому, щоб особа терпіла яку-небудь дію сусіда або не робила чогось…”.

Що таке сервітут? Як співвідносяться поняття “права на чужі речі” та “сервітути”? У чому різниця між земельними та особистими сервітутами?

 

Дигести Юстиніана. Книга сьома. Титул І

 

11. “1. (Паул). Узуфрукт є право користування чужими речами та отримування від них плодів зі збереженням у цілісності субстанції речей”.

До якого виду сервітутів відноситься узуфрукт? Які ще Ви знаєте різновиди цього виду сервітуту?

 

Дигести Юстиніана. Книга тринадцята. Титул VІІ

 

12. “1. (Ульпіан). Заставне відношення виникає не тільки шляхом передачі речі, але й шляхом голої угоди, хоча би річ не була передана”.

Що таке застава? Які форми застав існували?

 

 

Т е м а   3. Зобов’язальне право.

Договори (контракти). Делікти

 

Запитання

до семінарського заняття

 

1.    Поняття, предмет, сторони й підстави виникнення зобов’язання.

2.    Виконання зобов’язання. Способи забезпечення виконання зобов’язання.

3.    Правові наслідки невиконання зобов’язання. Припинення зобов’язання.

4.    Поняття й види договорів.

5.    Поняття контрактів і їх система.

6.    Квазідоговори.

7.    Делікти і квазіделікти.

 

З а в д а н н я

 

Інституції Юстиніана. Книга третя. Титул ХІІІ

 

13. “…Зобов’язання є окови права, у силу яких ми у разі потреби повинні виконати певну дію відповідно до законів нашої держави.

2. …зобов’язання виникають або з договору, або з квазідоговору, або з делікту, або з квазіделікту”.

Що таке зобов’язання? Які підстави виникнення зобов’язань?

 

Гай. Інституції. Книга ІІІ. 89

 

14. “Розглянемо раніше ті, що походять з контракту; їх чотири види: вони виникають внаслідок передачі речі або урочистими словами, або письмовим чином, або простою угодою”.

Що таке контракт? У чому різниця між контрактом і пактом? Які види контрактів?

Дигести Юстиніана. Книга третя. Титул V

 

15. “2. (Гай). Якщо хтось займався справами відсутнього, хоча б цей відсутній і не знав про це, і здійснив витрати з користю для справи або прийняв на себе перед іншою особою зобов’язання в інтересах відсутнього, то він має на цій підставі позов.”

Що є підставою виникнення зобов’язання в даному випадку?

 

Гай. Інституції. Книга ІІІ. 182

 

16. “Перейдемо тепер до зобов’язань, що виникають з деліктів: якщо, наприклад, хтось вчинив крадіжку, розграбував майно, завдав збиток, спричинив образу, зобов’язання, що виникають в усіх цих випадках, відносяться до одного роду…”.

Що таке делікт? Які зобов’язання виникали з деліктів?

 

Дигести Юстиніана. Книга четверта. Титул ІХ

 

17. “7. (Ульпіан). Хазяїн повинен відповідати за дії усіх членів свого екіпажу [корабля], вільні вони чи раби; і справедливо він відповідає за них, оскільки залучив їх сам на свій ризик”.

Що є підставою виникнення зобов’язання хазяїна судна в даному випадку?

 

Дигести Юстиніана. Книга шістнадцята. Титул ІІ

 

18. “1. (Модестін). Залік – це взаємний розрахунок боргу та вимоги.

2. (Юліан). Кожен усуває подані йому вимоги кредитора, який разом з тим є і боржником, якщо він готовий провести залік”.

Які умови припинення зобов’язання заліком? Які ще підстави припинення зобов’язання?

 

Т е м а  4. Спадкування за Римським приватним правом

 

Запитання

до семінарського заняття

 

1.    Поняття спадкування. Універсальне і сингулярне спадкування.

2.    Спадкування за заповітом.

3.    Спадкування за відсутності заповіту (спадкування за законом).

4.    Необхідне спадкування.

5.    Прийняття спадщини.

6.    Легат і фідеїкоміс.

 

З а в д а н н я

 

Закони ХІІ таблиць. Таблиця V

 

19. “9б. (Діоклетіан). Згідно із Законом ХІІ таблиць борги померлого безпосередньо розподіляються поміж його спадкоємцями залежно від розміру отриманих ними часток у спадщині”.

Яка відмінність універсального наступництва від сингулярного? У яких випадках має місце сингулярне наступництво?

 

Гай. Інституції. Книга ІІ

 

20. “99. Раніше розглянемо про спадщини. Властивість їх подвійна: спадщини переходять до нас або за заповітом, або за законом”.

Що таке спадкування? У  яких випадках відбувалося спадкування за законом?

 

Інституції Юстиніана. Книга друга. Титул Х

 

21. “Заповіт названий так тому, що він свідчить про бажання особи.

12. Не має значення, чи написаний заповіт на дощечках, папері, пергаменті або якому іншому матеріалі”.

Що таке заповіт? Які існували форми заповіту?

 

Гай. Інституції. Книга друга

 

22. “133. …якщо син мій умре за мого життя або з якої-небудь іншої причини вийде з-під моєї влади, то онук чи онука починають спадкувати замість нього, та таким чином вони одержують як би через агнатство права своїх спадкоємців”.

Як називається такий порядок спадкування?

 

 

Запитання до заліку з курсу

“Основи римського приватного права”

 

1.    Предмет римського приватного права.

2.    Поняття й види джерел рим­ського приватного права.

3.    Кодифікація Юстиніана. Corpus iuris civilis.

4.    Правове положення римських громадян.

5.    Поняття правоздатності й дієздатності римських громадян.

6.    Поняття і ступені применшення правоздатності  римських громадян.

7.    Правове положення латинів, перегринів, вільновідпущеників і колонів.

8.    Правове положення рабів.

9.    Юридичні особи в римському приватному праві.

10.     Загальна характеристика сім’ї у Давньому Римі.

11.     Загальне вчення про римський шлюб. Правове положення подружжя.

12.     Правовідносини  батьків і дітей.

13.     Узаконення й усиновлення.

14.     Характеристика і види позовів у римському приватному праві.

15.     Загальна характеристика легісакційного, формулярного й екстраординарного процесів.

16.     Преторські засоби захисту.

17.     Позовна давність.

18.     Поняття речового права.

19.     Поняття речі. Класифікація речей у римському праві.

20.     Поняття і підстави володіння.

21.     Види володіння. Держання.

22.     Поняття і зміст права власності.

23.     Обмеження права власності.

24.     Способи набуття права власності.

25.     Види права власності.

26.     Спільна власність.

27.     Віндикаційний  позов.

28.     Негаторний позов.

29.     Поняття й види прав на чужі речі.

30.     Земельні сервітути.

31.     Особисті сервітути. 

32.     Виникнення і втрата сервітутів. Захист сервітутних прав.

33.     Емфітевзис.

34.     Суперфіцій.

35.     Застава. Види застави.

36.     Поняття зобов’язання.

37.     Підстави виникнення зобов’язань.

38.     Суб’єкти зобов’язання.

39.     Виконання зобов’язань.

40.     Місце і строк виконання зобов’язань.

41.     Способи забезпечення виконання зобов’язання.

42.     Заміна осіб у зобов’язаннях.

43.     Наслідки невиконання зобов’язань. 

44.     Припинення зобов’язань. 

45.     Поняття і класифікація юриди­чних фактів.

46.     Поняття й види римських договорів.

47.     Укладення договору. 

48.     Зміст договору.

49.     Умови і строки в договорах.

50.     Пороки згоди сторін при укладенні договорів (обман, погроза, насильство).

51.     Вербальні контракти.

52.     Літеральні контракти.

53.     Реальні контракти.

54.     Консенсуальні контракти.

55.     Безіменні контракти.

56.     Квазіконтракти.

57.     Пакти.

58.     Делікти.

59.     Квазіделікти.

60.     Основні поняття спадкового права.

61.     Спадкування універсальне і сингулярне. Етапи розвитку римського спадкового права.

62.     Спадкування за законом.

63.     Спадкування за заповітом.

64.     Поняття обов’язкової частки у спадщині.

65.     Прийняття спадщини.

66.     Заповідальний відказ (легат). Фідеїкоміси.