МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

 

 

 

тематика курсових робіт

з кримінології

 

 

для студентів V курсу

денних та вечірнього факультетів   

 

 

 

 

Харків

2005

 

ЗМІСТ

      Загальні положення..................................................................3

Тема 1.

          1а.

Злочинність та її показники .................................

Кримінологічна характеристика  сучасної

злочинності у світі..................................................

 5

 

 5

          1б.

Кримінологічна характеристика злочинності в

Україні ..…………...................................................

 

 5

Тема 2.

Особистість злочинця ...........................................

 6

Тема 3.

Індивідуальна злочинна поведінка....……………

 7

Тема 4.

Попередження злочинності......……………........

 9

Тема 5.

Спеціально-кримінологічне попередження злочинності .................................................................

 

 10

Тема 6.

Діяльність правоохоронних органів і суду по попередженню злочинності...................................

 

 12

Тема 7.

Методика кримінологічних досліджень.....….....

 14

Тема 8.

Латентна злочинність і методи її виявлення......

 15

Тема 9.

Насильницька злочинність проти життя і здоров’я особи та її попередження.............................

 

 16

          9а.

Попередження навмисних убивств.......................

 16

          9б.

Попередження вбивств на замовлення ...............

 16

Тема 10.

Кримінологічна характеристика і попереджен-ня умисних убивств та тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій

сфері……...............................................................

 

 

 

 18

Тема 11.

Кримінологічна характеристика і попереджен-ня рецидивної злочинності....................................

 

 20

Тема 12.

Злочинність у місцях позбавлення волі та її попередження ............................................................

 

 21

Тема 13.

Жіноча злочинність ..............................................

 23

Тема 14.

Кримінологічна характеристика і попереджен-ня корисливої злочинності……………………….

 

 25

         14а.

Кримінологічна характеристика і попереджен-ня злочинів проти власності...................................

 

 25

Тема 15.

Попередження корупції...................……………..

 27

Тема 16.

Попередження насильства в сім’ї………………

 28

Тема 17.

Сучасний бандитизм в Україні: стан,

детермінація, попередження………....................

 

 29

Тема 18.

Кримінологічна характеристика і попереджен-ня  злочинності у сфері економіки......................

 

 30

         18а.

Попередження злочинів у сфері господарської діяльності....………………………………………

 

 31

         18б.

Попередження злочинів у кредитно-фінансовій та банківській сферах ...........................................

 

 31

         18в.

Попередження злочинів в сфері приватизації.....

 31

         18г.

Попередження злочинів у сфері оподаткування…………………………….................................

 

 31

         18д.

Проблеми боротьби з тіньовою економікою.......

 31

Тема 19.

Кримінологічна характеристика і попереджен-ня злочинів у сфері службової діяльності...........

 

 34

Тема 20.

Попередження комп’ютерної злочинності..........

 36

Тема 21.

Кримінологічна характеристика і попереджен-ня статевих злочинів .............................................

 

 37

         21а.

Попередження сексуального насильства щодо неповнолітніх ........................................................

 

 38

         21б.

Тема 22.

Тема 23.

 

Тема 24.

Тема 25.

Тема 26.

Тема 27.

 

 

Тема 28.

Тема 29.

         29а.

 

 

         29б.

 

 

Тема 30.

Тема 31.

 

Тема 32.

 

Тема 33.

 

Тема 34.

Проблеми боротьби з торгівлею людьми............

Злочинність осіб із психічними аномаліями........

Кримінологічна характеристика та

попередження злочинності неповнолітніх..........

Попередження професійних форм злочинності..

Попередження організованої злочинності...........

Транснаціональна злочинність.............................

Кримінологічна характеристика і попереджен-ня негативних соціальних явищ, пов’язаних зі злочинністю............................................................

Екологічна злочинність………................……….

Необережна злочинність................……………...

Кримінологічна характеристика, детермінація та попередження злочинності у сфері безпеки руху та експлуатації транспорту………...............

Кримінологічна характеристика, детермінація та попередження злочинності у сфері безпеки виробництва……………………...........................

Віктимологія – наука про жертву злочину..........

Специфіка організації попередження злочинності в зарубіжних країнах........................................

Співробітництво держав у контролі над злочинністю........................................................................

Вивчення причин злочинності й заходів конт-ролю у США...........................................................

Вивчення злочинності у Великій Британії……..

 38

 40

 

 41

 44

 45

 47

 

 

 49

 50

 51

 

 

 51

 

 

 51

 52

 

 54

 

 56

 

 57

 59

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

            Курсова робота з кримінології – форма самостійної роботи студентів, яка сприяє глибшому вивченню навчального курсу, надбанню необхідної для майбутньої професійної практики досвіду збирання та обробки певних матеріалів, оволодінню пізнавальними навичками самостійної творчої  діяльності задля отримання системи нових знань.

Для курсових робіт пропонуються найважливіші й найактуальніші в кримінології теми, деякі з них: 1, 9, 14, 18, 21, 29 передбачають варіанти більш вузьких аспектів цих тем.

До кожної теми надається зразковий план і список літератури. У більшості тем перший пункт плану присвячений кримінологічній характеристиці окремих форм злочинності або виду злочинів. Кримінологічна характеристика – це кількісно-якісні показники злочинності: рівень, коефіцієнти (злочинної інтенсивності і злочинної активності), структура, динаміка, ціна, латентність тощо, а також дані про особистість злочинців. Тут необхідно навести кількісно-якісні показники форм злочинності або виду злочинів в Україні за останні 5 – 10 років. Розкриваючи перший пункт плану, потрібно також обгрунтувати актуальність  обраної теми.

Друге питання стосується детермінації злочинності. Треба вказати криміногенні фактори, що обумовлюють існування й відтворення окремих форм злочинності або виду злочинів, визначити причини та умови конкретних злочинних посягань, охарактеризувати особливості механізму злочинної поведінки.

Третій пункт плану вимагає розкриття питань попередження окремих форм злочинності або видів злочинів, шляхом аналізу, який здійснюється у двох аспектах: загальносоціальному та спеціально-кримінологічному. Останній, у свою чергу, поділяється на профілактику, запобігання та припинення злочинів. Необхідно навести найбільш дійові й ефективні заходи попередження окремих форм злочинності або видів злочинів, розглянути діяльність суб’єктів попереджувального впливу.

У заключній частині роботи слід зробити висновки.

            Обов’язковими є посилання в тексті на літературні джерела. Якщо їх використано менше п’яти, то робота до захисту не приймається.

            За узгодженням із викладачем можна обрати й іншу тему, обгрунтувавши свій вибір та особисту зацікавленість.

Курсова робота з кримінології потребує обов’язкового використання даних сучасних кримінологічних досліджень, які студент може одержати з відповідної літератури або з матеріалів судової практики.

            Важливою вимогою до курсової роботи є оформлення і стиль викладення. Робота має бути написана грамотно, без помилок і повторювань. Сторінки нумеруються у верхньому правому куті. У підрядкових примітках при посиланні на літературне джерело необхідно вказувати: прізвище, ініціали автора, повну назву джерела, місце видання, видавництво, рік видання, сторінку посилання. Це ж стосується й списка літератури, який обов’язково наводиться у кінці курсової роботи після висновків і має бути оформлений, як і підрядкові примітки, за правилами бібліографічного опису.

            Обсяг роботи становить 20 – 40 сторінок рукописного тексту. Друкований текст ні на рецензування, ні до захисту не приймається.

Дослівне переписування тексту монографій, підручників, статей чи інших літературних джерел без відповідного посилання на них є підставою для повернення роботи на доопрацювання.

Добираючи матеріал для курсової роботи, крім обов’язкової, доцільно звертатися й до додаткової літератури. Проте слід мати на увазі, що літературні джерела, видані в Росії або в інших зарубіжних країнах, можна використовувати лише для висвітлення теоретичних положень; статистичні ж дані та результати кримінологічних досліджень по них – лише у порівняльному аспекті.

Для пошуку додаткової літератури слід використовувати  Бібліографічний довідник з кримінології (1992 – 2002, авт.- упоряд. О.В. Лисодєд; За ред. О.Г. Кальмана. – Х.: Одіссей, 2003).

 

Т е м а  1.  ЗЛОЧИННІСТЬ ТА ЇЇ ПОКАЗНИКИ

 

П л а н

 

1.    Злочинність як соціальне явище: поняття, ознаки.

2.    Кількісно-якісні показники злочинності: рівень, коефіцієнт, структура, динаміка.

3.    Характер, географія, ціна та інші додаткові показники злочинності.

 

Варіанти теми

 

1а. Кримінологічна характеристика сучасної злочинності у світі.

1б. Кримінологічна характеристика злочинності в Україні.

 

С п и с о к   л і т е р а т у р и

 

            Голина В.В. Преступность: понятие и реальность // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 1997. – Вип. 32. – С. 117 – 124.

            Даньшин И.Н. Введение в криминологическую науку. – Х.: Право, 1998.

            Даньшин И.Н. Преступность: понятия и общая характеристика, причины и условия: Учеб. пособие. – К.: УМК ВО, 1988.

            Злочинність в Україні: Стат. зб. / Держ. ком. статистики України. – К., 1998.

            Кримінологія. Загальна і Особлива частини / За ред. І.М. Даньшина. – Х.: Право, 2003.

Литвак О. Злочинність, її причини та профілактика. – К.: Україна, 1997.

Литвак О.М. Державний вплив на злочинність: Кримінолого-правове дослідження. – К.: Юрінком Інтер, 2000.

            Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. – М.: НОРМА, 1997.

            Преступность в Украине // Бюл. законодавства і юрид. практики України. – 1994. – №2.

            Шакун В.І. Урбанізація і злочинність. – К.:  Укр. акад. внутр. справ, 1996.

Шакун В.І. Влада і злочинність. – К.: Пам’ять століть, 1997.

            Шакун В.І. Суспільство і злочинність. – К.: Атіка, 2003.

 

Т е м а  2. ОСОБИСТІСТЬ ЗЛОЧИНЦЯ

 

П л а н

 

1.    Поняття особистості злочинця. Співвідношення соціального і біологічного в особі злочинця.

2.    Основні кримінологічні риси особистості злочинця.

3.    Типологія злочинців.

 

С п и с о к   л і т е р а т у р и

 

            Антонян Ю.М. Преступник как предмет криминологического изучения // Вопр. борьбы с преступностью. – М.: Юрид. лит., 1981. – Вып.34. – С.38 – 46.

            Антонян Ю.М. Социальная среда и формирование личности преступника (неблагоприятные влияния на личность в микросреде): Учеб. пособие. – М.: Акад. МВД СССР, 1975.

Блувштейн Ю.Д. Понятие личности преступника // Сов. государство и право. – 1979. – № 8. – С.97 – 102.

Валуйская М.Ю. К вопросу о типологии лиц, совершивших убивства  при отягчающих обстоятельствах // Вісн. Луган. ін-ту внутр. справ. – Луганськ, 2000. – Вип.2. – С.140 – 145.

Валуйская М.Ю. К проблеме личности преступника // Пробл. совершенствования укр. законодательства и повышение эффективности правоприменительной деятельности. – Х.: Нац. юрид. акад. Украины, 1997. – С.133 – 139.

            Даньшин И.Н. К вопросу о личности преступника // Проблемы соц. законности. – Х., 1980. – Вып.6. – С.117 – 126.

            Зелинский А.Ф. Криминальная психология: Науч.-практ. издание. – К.: Юринком Интер, 1999.

            Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. – Горький: Горьк. ВШ МВД СССР, 1974.

Кримінологія. Загальна і Особлива частини / За ред.  І.М. Даньшина. – Х.: Право, 2003.

            Личность преступника. – М.: Юрид. лит., 1975.

            Миньковский Г.М. Методологические и методические аспекты изучения личности в криминологии // Вопр. борьбы с преступностью. – М.: Юрид. лит., 1977. – Вып.27. – С.18 – 25.

            Сахаров А.Б. Личность преступника и причины преступности в СССР. – М.: Госюриздат, 1961.

            Сахаров А.Б. Учение о личности преступника и его значение в профилактической деятельности органов внутренних дел: Лекция. – М.: МВШМ МВД СССР, 1984.

            Федоренко Д. Кримінологічна характеристика особи злочинця у надвеликому промисловому місті // Вісн. Акад. прав. наук України. – 1999. – № 4. – С.145 – 155.

 

Т е м а  3. ІНДИВІДУАЛЬНА ЗЛОЧИННА ПОВЕДІНКА

 

П л а н

 

1.    Поняття, причини й умови конкретного злочину.

2.    Соціально-психологічні властивості особистості й мотивація злочинної поведінки.

3.    Роль конкретної життєвої ситуації у механізмі злочинної поведінки.

 

С п и с о к   л і т е р а т у р и

 

            Антонян Ю.М. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступления: Учеб. пособие. –  М.: Акад. МВД СССР, 1973.

Даньшин И.Н. Преступность: понятие и общая характеристика, причины и условия: Учеб. пособие. – К.: УМК ВО, 1988.

Даньшин І., Лисодєд О. До питання про поняття злочинної діяльності // Вісн. Акад. прав. наук України. – 1998. – № 3. – С.94 – 99.

Закалюк А.П. Прогнозирование и предупреждение индивидуального преступного поведения. – М.: Юрид. лит., 1986.

Зелінський А.Ф., Коржанський М.Й. Корислива злочинна діяльність. – К.: Генеза, 1998.

Зелинский А.Ф. Криминальная психология: Науч.-практ. издание. – К.: Юринком Интер, 1999.

Зелінський А.Ф., Оніка Л.П. Детермінація злочину: Навч. посіб. – Х.: Укр. юрид. акад., 1994.

Криминальная мотивация  / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. – М.: Наука, 1986.

Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования: Учеб. пособие. – М.: ФОРУМ-ИНФРА. – М., 1998.

Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. – М.: Наука, 1982.

Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. – М.:  Моск. гос. ун-т, 1984.

Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. – М.: Наука, 1991.

Механизм преступного поведения / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. – М.: Наука, 1981.

Подільчак О.М. Мотивація злочинної поведінки та її значення у кримінологічних дослідженнях // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2002. – Вип.54. – С.146 – 151.

Савченко А.В. Мотив і мотивація злочину: Моногр. – К.: Атіка, 2002.

 

Т е м а  4. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

 

П л а н

 

            1. Поняття, визначення, структура попередження злочинності та його мета.

2. Загальносоціальне та спеціально-кримінологічне попередження злочинності, класифікація заходів і загальна характеристика.

            3. Основні вимоги щодо заходів попередження злочинності.

4.    Суб’єкти попередження злочинності та координація їх діяльності в Україні.

 

С п и с о к   л і т е р а т у р и

 

            Голіна В.В. Злочинності – організовану протидію. – Х.: Рубікон, 1998.

Голіна В.В. Попередження злочинності: Конспект лек-ції. – Х.: Укр. юрид. акад., 1994.

Голіна В.В. Попередження злочинності правоохоронними органами: Навч. посіб. – НМК ВО, 1991.

            Даньшин И.Н. Введение в криминологическую науку. – Х.: Право, 1998.

            Закалюк А.П. Общественное воздействие и предупредение правонарушений. – К.: Наук. думка, 1975.

            Закалюк А.П. Прогнозирование и предупреждение индивидуального преступного поведения. – М.: Юрид. лит., 1986.

Кримінологія. Загальна і Особлива частини / За ред.  І.М. Даньшина. – Х.: Право, 2003.

Литвак О.М. Державний вплив на злочинність: Кримінолого-правове дослідження. – К.: Юрінком Інтер, 2000.

Литвак О. Злочинність, її причини та профілактика. – К.: Україна, 1997.

Лысодед А.В. Конституционные основы профилактики преступлений // Матеріали наук. конф. “Конституція України – основа модернізації держави та суспільства”. 21-22 черв. 2001 р., Харків / Упоряд. Ю.М. Грошевий, М.І. Панов. – Х.: Право, 2001. – С.381 – 382.

Лысодед А.В. Участие органов местного самоуправления в реализации общегосударственных программ борьбы с преступностью // Пробл. правового регулювання місц. самоврядування: Матеріали наук.-практ. конф., Харків, 4-5 груд. 2001 р. / За ред. М.І. Панова. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2002. – С.261 – 264.

Комплексна програма профілактики злочинності на 2001 – 2005 роки: Затв. Указом Президента України від 25 груд. 2000 р. № 1376/2000 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 52. – Ст.2258.

 

Для написання цієї теми можна використовувати також літературу до теми № 5.

 

Т е м а  5. СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

 

П л а н

 

            1. Поняття й визначення спеціально-кримінологічного попередження злочинів.

2. Види спеціально-кримінологічного попередження злочинів  та їх загальна характеристика.

            3. Об’єкт і методи спеціально-кримінологічного попередження злочинів.

 

С п и с о к   л і т е р а т у р и

 

Голина В.В. Криминологическая профилактика, предотвращение и пресечение преступлений: Учеб. пособие. – К.: УМК ВО, 1989.

            Голина В.В. Научные подходы к деятельности по предупреждению преступности // Пробл. законности. – Х.: Нац. юрид. акад. Украины, 1996. – Вып.31. – С.127 – 136.

Голоднюк М.Н., Зубкова В.И. Предупреждение преступности: Учеб. пособие. – М.: Моск. гос. ун-т, 1990.

Даньшин И.Н. Актуальные вопросы предупреждения преступности // Вопр. борьбы с преступностью. – М.: Юрид. лит., 1988. – Вып.47. – С.104 – 106.

Кримінологія. Загальна і Особлива частини / За ред.  І.М. Даньшина. – Х.: Право, 2003.

Литвак О.М. Державний вплив на злочинність: Кримінолого-правове дослідження. – К.: Юрінком Інтер, 2000.

Литвак О. Злочинність, її причини та профілактика. – К.: Україна, 1997.

            Профилактика преступлений: Учеб. пособие / Ю.Д. Блувштейн, М.И. Зырин, В.В. Романов и др. – Минск.: Университетское, 1986.

            Яковлев А.М. Индивидуальная профилактика преступного поведения (социально-психологический аспект): Учеб. пособие. – Горький: Горьк. ВШ МВД СССР, 1977.

Комплексна програма профілактики злочинності на 2001 – 2005 роки: Затв. Указом Президента України від 25 груд. 2000 р. № 1376/2000 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 52. – Ст.2258.

 

Для написання цієї теми можна використовувати також літературу до теми №4.

 

Т е м а  6. ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

І СУДУ ПО ПОПЕРЕДЖЕННЮ ЗЛОЧИННОСТІ

 

П л а н

 

            1. Органи внутрішніх справ як суб’єкти попереджувальної діяльності.

            2. Основні напрямки попередження злочинів органами прокуратури.

            3. Слідча профілактика злочинів.

            4. Діяльність суду щодо попередження злочинів.

           

С п и с о к   л і т е р а т у р и

 

Бандурка О.М. Основи управління в органах внутріш-ніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення. – Х.: Основа, 1996.

Голина В.В. Работа органов внутренних дел, суда и прокуратуры по предупреждению преступности: Учеб. пособие. – Х.: Харків. юрид. ин-т, 1981.

Голіна В.В. Слідча профілактика злочинів: недоліки та шляхи удосконалення // Рад. право. – 1985. – № 12.

Голіна В.В. Попередження злочинності правоохоронними органами: Навч. посіб. – К.: НМК ВО, 1991.

Голіна В.В. Попередження злочинності: Конспект лекції. – Х.: Укр. юрид. акад., 1994.

Демидов В. Роль суда в профилактике преступлений // Сов. юстиция. – 1989. – № 3. – С.27 – 28.

Долгий А. Становлення служби боротьби з економічною злочинністю органів внутрішніх справ // Право України. – 1998. – № 5. – С.95 – 98.

Закон Украины “О прокуратуре”: Науч.-практ. коммент. / Д.М. Бакаев, Ю.М. Грошевой, В.В. Долежан и др. – Х.: Рита, 1993.

Зеленецкий В.С. Предупреждение преступлений следователем. – Х.: Выща шк., 1975.

Кримінологія. Загальна і Особлива частини / За ред.  І.М. Даньшина. – Х.: Право, 2003.

Лопушанский Ф.А. Следственная профилактика преступлений: опыт, проблемы, решения. – К.: Наук. думка, 1980.

            Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 р. № 565-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 4. – Ст.20.

            Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 р. № 3342-XII // Там же. – 1993. – № 35. – Ст.358.

Положення Про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ України: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 341 // Офіц. вісн. України. – 1997. – Ч.16. – К.582.

Положення Про Державну службу боротьби з економічною злочинністю: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.1993 р. № 510 // ЗП України. – 1994. – № 2. – Ст.30.

Положення Про кримінальну міліцію у справах неповнолітніх: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.1995 р. № 502 // Там же. – 1995. – № 9. – Ст.237.

Комплексна програма профілактики злочинності на 2001 – 2005 роки: Затв. Указом Президента України від 25.12.2000 р. № 1376/2000 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 52. – Ст.2258.

Про діяльність судів України по запобіганню злочинам та іншим правопорушенням при розгляді кримінальних та цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 серп. 1980 р. № 5 // Бюл. законодавства і юрид. практики України. – 1995. – № 1.

Про судову діяльність  в умовах загострення в Україні криміногенної ситуації: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 верес. 1994 р. № 9 // Там же. – 1995. – № 1.

 

Т е м а  7. МЕТОДИКА КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

П л а н

 

            1. Поняття методики, її загальна характеристика та класифікація методів кримінологічних досліджень.

            2. Конкретно-соціологічні і психологічні методи збору інформації.

            3. Узагальнення та аналіз кримінологічної інформації. Контрольна група.

 

С п и с о к   л і т е р а т у р и

 

Даньшин И.Н. Введение в криминологическую науку. – Х.: Право, 1998.

Забрянский  Г.И. Методика статистического изучения преступности: Учеб. пособие. – Краснодар: Кубан. ун-т, 1976.

Зелинский А.Ф. Методика криминологических исследований: Учеб. пособие. – К.: УМК ВО, 1992.

Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: Підруч. – Х.: Право, 2004.

Косоплечев Н.П. Методы криминологического исследования. – М., 1984.

Кримінологія. Загальна і Особлива частини / За ред. І.М. Даньшина. – Х.: Право, 2003.

Методологія та методика соціологічних досліджень у праві: Конспект лекцій / Уклад.: В.Д. Водник, Ю.І. Золотарьова, Г.П. Клімова та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 1999.

Оніщук З.М., Христич І.О. Загальна теорія статистики: Навч. посіб. – К.: НМК ВО, 1991.

Панкратов В.В. Методология и методика криминологических исследований. – М.: Юрид. лит., 1972.

 

Т е м а  8. ЛАТЕНТНА ЗЛОЧИННІСТЬ

І МЕТОДИ ЇЇ ВИЯВЛЕННЯ

 

П л а н

 

            1. Поняття латентної злочинності та її негативні наслідки.

            2. Види латентної злочинності.

            3. Методи виявлення латентної злочинності.

 

С п и с о к   л і т е р а т у р и

 

Акутаев Р.М. К вопросу о методах измерения латентной преступности // Государство и право. – 1998. – № 7. – С.57 – 60.

Акутаев Р.М. Латентная преступность: актуальность проблемы и понятие // Там же. – 1997. – № 12. – С.79 – 87.

Акутаев Р.М. Некоторые  аспекты борьбы с искусственно-латентной преступностью // Там же. – 1999. – № 3. – С.44 – 52.

Ковалкин А.А. Латентная преступность и ее выявление органами внутренних дел: Учеб. пособие. – К.: Киев. ВШ МВД СССР, 1985.

Конев А.А. Основные криминологические характеристики латентной преступности: Учеб. пособие. – Омск: Омская ВШМ МВД СССР, 1980.

Кривонос Ю.М., Шилан Н.Н. Об учете латентности при анализе динамики экономических преступлений // Вісн. Луганськ. ін-ту внутр. справ МВС України. – Луганськ, 2000. – Вип.1. – С.172 – 179.

Кримінологія. Загальна і Особлива частини / За ред. І.М. Даньшина. – Х.: Право, 2003.

Латентная преступность: познание, политика, стратегия: Сб. материалов междунар. семинара. – М.: ВНИИ МВД РФ, 1993.

Лунеев В.В. Контроль над преступностью: надежны ли показатели? // Государство и право. – 1995. – № 7. – С.89 – 102.

Оболенцев В.Ф. Актуальные проблемы латентной преступности // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 1998. – Вип.34. – С.181 – 185.

Оболенцев В.Ф. Исследования латентной преступности методом анкетирования населения // Там же. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2000. – Вип.43. – С.162 – 165.

Оболенцев В.Ф. Латентна злочинність: проблеми теорії та практики попередження. – Х.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2005.

Оболенцев В.Ф. Последствия латентной преступности // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 1999. – Вип.37. – С.226 – 230.

Попович В. Теоретико-методологічний рівень розробки проблеми латентності злочинів // Право України. – 1999. – № 11. – C.106 – 111.

 

Т е м а  9. НАСИЛЬНИЦЬКА ЗЛОЧИННІСТЬ

ПРОТИ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ОСОБИ

ТА ЇЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

 

П л а н

 

1.    Кримінологічна характеристика насильницької злочинності проти життя і здоров’я особи.

2.    Причини та умови насильницької злочиності проти життя і здоров’я особи.

3.    Попередження  насильницької злочинності проти життя і здоров’я особи.

 

Варіанти теми

 

9а. Попередження навмисних убивств.

9б. Попередження вбивств на замовлення.

 

С п и с о к   л і т е р а т у р и

 

            Антонян Ю.М. Психология убийства. – М.: Юристъ, 1997.

            Валуйская М.Ю. Факторы, оказывающие воздействие на личность совершившего умышленное убийство // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 1998. – Вип.35. – С.129 – 132.

            Василевич В. Поняття кримінологічної характеристики насильницьких злочинів // Право України. – 1997. – № 12. – С.82 – 84.

            Галаган В. Вбивство на замовлення (Криміналістична характеристика виконавців) // Економіка. Фінанси. Право. – 1999. – № 8. – С.29 – 31.

            Голіна В.В. Попередження тяжких насильницьких злочинів проти життя й здоров’я особи: Навч. посіб. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 1997.

            Голина В.В. Тяжкая насильственная преступность против личности: криминологическая характеристика и предупреждение // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2000. – Вип.45. – С.177 – 185.

Голіна В.В., Лукашевич С.Ю., Юрченко О.Ю. Основні кримінологічні риси тяжкої насильницької злочинності проти особи та її попередження // Питання боротьби зі злочинністю: Зб. наук. пр. – Х.: Право, 2000. – Вип. 4. – С.3 – 47.

Головкін Б.М. Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері. – Х.: Нове слово, 2004.

            Горбачевський В. Особливості кримінологічної характеристики вбивств на замовлення // Право України. – 1999. – № 5. – С.58 – 61.

Кримінологія. Загальна і Особлива частини / За ред. І.М. Даньшина. – Х.: Право, 2003.

Литвак О.М. Державний вплив на злочинність: Кримінолого-правове дослідження. – К.: Юрінком Інтер, 2000.

Мельник М., Хавронюк М. Вбивство на замовлення: деякі аспекти кримінологічної характеристики та проблеми кваліфікації // Право України. – 1997. – №7. – С.45 – 49.

Насильственная преступность / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. – М.: Спарк, 1997.

Проблеми боротьби з насильницькою злочинністю: Зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Харків) / Редкол.: Борисов В.І. (голов. ред.) та ін. – Х.: Лествиця Марії, 2002.

Самовичев Е.Г. Убийство: психологические аспекты преступления и наказания: Учеб. пособие. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1988.

Серийные сексуальные убийства: Учеб. пособие / Под ред. Ю.М. Антоняна. – М.: Моск. юрид. ин-т М-ва внутр. дел России, Щит-М, 1997.

Слинько М.И. Заказные убийства как вид преступного предпринимательства. – М.: Рос. юрид. издат. дом, 1997.

Комплексна програма профілактики злочинності на 2001 – 2005 роки: Затв. Указом Президента України від 25 груд. 2000 р. № 1376/2000 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 52. – Ст.2258.

 

Т е м а  10. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

І ПОПЕРЕДЖЕННЯ УМИСНИХ УБИВСТВ

ТА ТЯЖКИХ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ,

ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ У СІМЕЙНО-ПОБУТОВІЙ СФЕРІ

 

П л а н

 

            1. Кількісно-якісні показники сімейно-побутових умисних убивств і тяжких тілесних ушкоджень.

            2. Основні риси злочинця.

            3. Причини й умови умисних убивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері.

            4. Головні напрями попередження сімейно-побутових умисних убивств і тяжких тілесних ушкоджень.

 

С п и с ок  л і т е р а т у р и

 

            Голіна В.В. Попередження тяжких насильницьких злочинів проти життя й здоров’я особи.: Навч. посіб. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 1997.

            Головкін Б.М. Конфліктні стосунки – передумова вчинення насильницьких злочинів у сімейно-побутовій сфері // Право України. – 2001. – № 5.

            Головкін Б.М. Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері. – Х.: Нове слово, 2004.

Кримінологія. Загальна і Особлива частини / За ред. І.М. Даньшина. – Х.: Право, 2003.

Литвак О.М. Державний вплив на злочинність: Кримінолого-правове дослідження. – К.: Юрінком Інтер, 2000.

            Михайлов О.Є., Лихолоб В.Г. Профілактика насильницьких злочинів органами внутрішніх справ: Навч.посіб. – К.: Укр. акад. внутр. справ, 1993.

Проблеми насильства в сім’ї: правові та соціальні аспекти / Упоряд. О.М. Руднєва. – Х.: Право, 1999.

            Ривман Д.В. Криминальная виктимология. – СПб.: Питер, 2002.

            Тузов А. Кримінально-правові та кримінологічні аспекти міжособистих конфліктів // Рад. право. – 1990. – № 6.

            Юрченко О.Ю. Роль виктимогенной ситуации при совершении тяжких насильственных преступлений // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2000. – Вип. 43.

Комплексна програма профілактики злочинності на 2001 – 2005 роки: Затв. Указом Президента України від 25 груд. 2000 р. № 1376/2000 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 52. – Ст.2258.

 

Т е м а 11. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

І ПОПЕРЕДЖЕННЯ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

 

П л а н

 

            1. Поняття й кримінологічна характеристика сучасної рецидивної злочинності.

            2. Причини й умови рецидивної злочинності.

            3. Основні напрямки попередження рецидивної злочинності.

           

С п и с о к   л і т е р а т у р и

 

Батиргареєва В.С. Особливості детермінації рецидивної злочинності // Право України. – 2005. – № 2.

Бірюченський О., Роцька Т. Рецидивна злочинність: упущення при розслідуванні та розгляді кримінальних справ // Бюл. законодавства і юрид. практики України. – 1996. – № 6. – С.7 – 11.

            Голіна В.В. Рецидивна злочинність в Україні: рівень, структура, динаміка // Вісн. Акад. прав. наук України. – 1998. – № 4. – С.147 – 156.

Голіна В.В. Рецидивна злочинність в Україні: причини та попередження // Там же. – 1999. – № 1. – С.189 – 197.

Даньшин І.М. Усталені форми злочинності (кримінологічний нарис). – Х.: Акта, 2002.

            Двойменный И.А. Рецидивная преступность: характер, факторы, уровень // Социс. – 2000. – № 1. – С.61 – 65.

            Зелинский А.Ф. Повторение преступлений как преступная деятельность // Государство и право. – 1995. – № 12. – С.55 – 59.

Зелінський А. Про відповідальність за рецидив у новому кримінальному законодавстві // Право України. – 1996. – № 5. – С.60 – 63.

Зелинский А.Ф. Рецидив преступлений (структура, связи, прогнозирование). – Х.: Выщ. шк., 1980.

Кримінологія. Загальна і Особлива частини / За ред. І.М. Даньшина. – Х.: Право, 2003.

Пєтков В.П. Проблеми рецидивної злочинності та шляхи її профілактики вдосконаленням державної дисціпліни // Вісн. Луган. ін-ту внутр. справ МВС України. – Луганськ, 1998. – Вип.1. – С.79 – 95.

            Скоков М. Рецидивна злочинність та ефективність покарання у вигляді позбавлення волі // Право України. – 1999. – № 2. – С.84 – 85, 91.

Скригонюк  М. Проблеми соціальної адаптації осіб, що умовно-достроково звільняються з місць позбавлення волі // Там же. – 1999. – № 3. – С. 76 – 77, 98.

Комплексна програма профілактики злочинності на 2001 – 2005 роки: Затв. Указом Президента України від 25 груд. 2000 р. № 1376/2000 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 52. – Ст.2258.

 

Т е м а  12. ЗЛОЧИННІСТЬ У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ТА ЇЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

 

П л а н

 

1.    Поняття й кримінологічна характеристика злочинності в місцях позбавлення волі.

2.    Причини й умови злочинності в місцях позбавлення волі.

3.    Попередження злочинності в місцях позбавлення волі.

 

С п и с о к   л і т е р а т у р и

 

            Антонян Ю.М., Бойко И.Б., Верещагин В.А. Насилие среди осужденных: Учеб. пособие / Под ред. Ю.М. Антоняна. – М.: ВНИИ МВД России, 1994.

            В пошуках альтернатив тюремному покаранню: Матеріали міжнар. симпозіуму 15 – 16 січ. 1997 р. – К., 1997.

            Голіна В.В. Злочинність в місцях позбавлення волі та її попередження // Зб. наук. праць Харк. Центру вивчення організ. злочинності. – Х., 2000. – Вип.1. – С.120 – 139.

            Голіна В.В., Лукашевич С.Ю. Щодо поняття та загальної характеристики злочинності у місцях позбавлення волі // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 1999. – Вип.38. – С.187 – 193.

            Кримінологія. Загальна і Особлива частини / За ред. І.М. Даньшина. – Х.: Право, 2003.

Лукашевич С.Ю. Кримінальна субкультура як один із факторів негативного впливу на засуджених // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2001. – № 1. – С.182 – 190.

            Лукашевич С.Ю. Кримінологічна характеристика злочинності в місцях позбавлення волі // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2000. – Вип.44. – С.174 – 180.

            Лукашевич С.Ю. Причини і умови злочинності засуд-жених в місцях позбавлення волі // Вісн. Луган. ін-ту внутр. справ. – Луганськ, 2000. – Вип.3. – С.221 – 233.

            Лукашевич С.Ю. Протидія кримінальній субкультурі як один із напрямів попередження злочинності // Вісн. Ун-ту внутр. справ. – Х., 2000. – Вип.12.  – С.21 – 28.

Лисодєд О., Степанюк А. Покарання та громадські санкції у діяльності Служби тюрем і пробації Швеції // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2003. – № 4. – С.99 – 109.

Лисодєд О., Степанюк А. Умови відбування покарання у тюрмах Швеції // Вісн. прокуратури. – 2003.– № 6. – С.111 – 116.

            Савонюк Р. Соціолого-правове дослідження, або думки засуджених // Право України. – 1999. – № 1. – С.79 – 80, 94.

            Скоков С. Рецидивна злочинність та ефективність покарання у вигляді позбавлення волі // Там же. – 1999. – № 2. – С.84 – 85, 91.

            Хохряков Г.Ф. Парадоксы тюрьмы. – М.: Юрид. лит., 1991.

Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань: Затв. Указом Президента України від 31 лип. 1998 р. № 827/98 // Офіц. вісн України. – 1998. – № 31. – Ст.1162.

Про Державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України від 23.06.2005 р. № 2713-ІV // Офіц. вісн України. – 2005. – № 29. – Ст. 1697.

Програма подальшого реформування та державної підтримки кримінально-виконавчої системи на 2002 – 2005 роки: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 15 лют. 2002 р. № 167 // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 8. – Ст.350.

Комплексна програма профілактики злочинності на 2001 – 2005 роки: Затв. Указом Президента України від 25 груд. 2000 р. № 1376/2000 // Там же. – 2000. – № 52. – Ст.2258.

 

Т е м а  13. ЖІНОЧА ЗЛОЧИННІСТЬ

 

П л а н

 

            1. Кримінологічна характеристика жіночої злочинності.

            2. Причини та умови жіночої злочинності.

            3. Попередження жіночої злочинності в сучасних умовах.

           

С п и с о к   л і т е р а т у р и

 

            Блага А.Б. Жіноча злочинність в Україні сьогодні: кримінологічний аспект // Вісн. Луган. ін-ту внутр. справ МВС України. – Луганськ, 1998. – Вип.2. – С.210 – 217.

            Блага А.Б. Жіноча корислива насильницька злочинність в Україні: сучасний стан, проблеми, аспект // Там же. – Луганськ, 2000. – Вип.1. – С.214 – 221.

            Блага А. Про жіночу злочинність // Право України. – 1999. – № 9. – С.88 – 89, 127.

            Голіна В.В. Жіноча злочинність в Україні: характери-тика і попередження // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 1998. – Вип.33. – С.138 – 145.

            Голоднюк М.Н. Проблемы социального и биологического в женской преступности // Вопр. борьбы с преступностью. – М.: Юрид. лит., 1982. – Вып.37. – С.20 – 26.

            Денисова Т. Жіноча злочинність очима практика // В пошуках альтернатив тюремному покаранню: Матеріали міжнар. симпозіуму 15 – 16 січ. 1997 р. – К., 1997. – С.58 – 61.

            Кормщиков В.М. Криминология семейного неблагополучия. – Пермь: Перм. кн. изд-во, 1987.

            Кримінологія. Загальна і Особлива частини / За ред. І.М. Даньшина. – Х.: Право, 2003.

            Мельник В. Деякі аспекти профілактики протиправних дій жінок, що мають порушення психіки // Рад. право. – 1988. – № 9. – С.68 – 71.

            Подільчак О.М. Мотиви злочинів, учинених жінками (за Кримінальними кодексами 1922, 1927, 1960 та 2001 рр.) // Новий Кримінальний кодекс України: Питання застосування і вивчення: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 25 – 26 жовт. 2001 р. – К.– Х.: Юрінком Інтер, 2002. – С.223 – 225.

            Подільчак О.М. Підсумки дослідження судової практики за кримінальними справами щодо злочинів, учинених жінками у 1997 – 2001 роках // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2002. – № 4. – С.203 – 209.

Подільчак О.М. Особливості злочинності неповнолітніх жінок // Матеріали наук.-практ. семінару „Основні риси сучасної злочинності неповнолітніх: стан та шляхи її попередження” (27 листоп. 2003 р., Харків) // Питання боротьби зі злочинністю. – Х.: Право, 2004. – Вип.8. – С.122 – 125.

            Серебрякова В.А. Особенности женской преступности и ее предупреждение: Метод. пособие. – М., 1984.

            Шестаков Д.А. Супружеские убийства как общественная проблема. – СПб.:  С.-Петербург. ун-т, 1992.

            Явчуновская Т.М. Криминологическая характеристика женской преступности, связанной с паразитизмом: Учеб. пособие. – Иваново: Иванов. гос. ун-т, 1990.

 

Т е м а  14. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

І ПОПЕРЕДЖЕННЯ  КОРИСЛИВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

 

П л а н

 

1.    Кримінологічна характеристика сучасної корисливої злочинності в Україні.

2.    Причини й умови корисливої злочинності.

3.    Загальносоціальне та спеціально-кримінологічне попередження корисливої злочинності.

 

Варіант теми

 

14а. Кримінологічна характеристика і попередження злочинів проти власності.

 

С п и с о к   л і т е р а т у р и

 

Батиргареєва В.С. Кримінологічна характеристика та попередження розбоїв, поєднаних з проникненням у житло. – Х.: Одіссей, 2003.

Зелинский А.Ф. Корысть: опыт криминологического и психологического анализа // Государство и право. – 1993. – № 3.

Зелинский А.Ф. Криминальная мотивация хищений и иной корыстной преступной деятельности: Учеб. пособие. –  К.: УМК ВО, 1990.

Зелінський А.Ф., Коржанський М.Й. Корислива злочинна діяльність. – К.: Генеза, 1998.

Кримінологія. Загальна і Особлива частини / За ред. І.М. Даньшина.–Х.: Право, 2003.

Литвак О.М. Державний вплив на злочинність: Кримінолого-правове дослідження. – К.: Юрінком Інтер, 2000.

Лысодед А.В. Борьба с мошенничеством: исторический аспект // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2001. – Вип. 48. – С.131 – 138.

Лисодєд О.В. Злочини проти приватної власності: кримінологічна характеристика та шляхи протидії органами внутрішніх справ // Наук. вісн. Дніпропетров. юрид. ін-ту МВС України. – Дніпропетровськ, 2001. – № 1. – С. 188 – 192.

Лысодед А.В. Криминологическая характеристика мошенничества в Украине // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2000. – Вип.45. – С. 185 – 190.

Лысодед А.В. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых группами профессиональных мошенников // Зб. наук. пр. Харк. Центру по вивч. організ. злочинності спільно з Амер. ун-том у Вашингтоні. – Х.:  Харк. Центр по вивч. організ. злочинності спільно з Амер.ун-том у Вашингтоні, 2002. – Вип.4. – С. 46 – 70.

Лысодед А.В. Об особенностях преступного поведения при мошенничестве // Вісн. Луган. ін-ту внутр. справ МВС України. – Луганськ: Луганськ. ін-т внутр. справ, 2000. – Вип.4. – С. 116 – 126.

Лысодед А.В. Предупреждение обмана на ранних этапах становления личности (на примере мошенничества) // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2002. – Вип. 52. – С. 124 – 130.

Лысодед А.В. Современное игорное мошенничество // Там же. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 1998. – Вип.34. – С.185 – 189.

Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 15 – 16 груд. 1998 р. – Х., 1999.

Тайбаков А.А. Лицо корыстного преступника // Социол. исслед. – 1999. – № 5. – С. 79 – 82.

Фінансова злочинність: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару, Харків, 12 – 13 лют. 1999 р. / Редкол.: Борисов В.І. (голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2000.

Комплексна програма профілактики злочинності на 2001 – 2005 роки: Затв. Указом Президента України від 25 груд. 2000 р. № 1376/2000 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 52. – Ст.2258.

 

Т е м а  15.  ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРУПЦІЇ

 

П л а н

 

1.    Поняття та визначення корупції і корупційних дій.

2.    Причини та умови корупції в Україні.

3.    Попередження корупції на сучасному етапі державотворення в Україні.

С п и с о к   л і т е р а т у р и

 

Відповідальність посадових осіб за корупційну діяльність: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару (11-12 трав. 2001 р.) / Редкол.: Сташис В.В. (голов. ред.) та ін. – Х.: Східно-регіон. центр гуманіт.-освіт. ініціатив, 2003.

Кальман О.Г. Проблеми боротьби з корупцією на сучасному етапі державотворення // Вісн. Акад. прав. наук України. – 1999. – № 1. – С.197 – 202.

Камлик М.І., Невмержицький Є.В. Корупція в Україні. – К.: Знання, 1998.

Лысодед А.В. Проблемы предупреждения коррупции в органах местного самоуправления // Зб. наук. пр. Харк. Центру по вивч. організ. злочинності спільно з Амер.ун-том у Вашингтоні. – Х.:  Східно-регіон. центр гуманіт.-освіт. ініціатив, 2004. – Вип.8. – С.190 – 217.

Мельник М.І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії: Моногр. – К.: Атіка, 2001.

Мельник М.І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії): Моногр. – К.: Юрид. думка, 2004.

Мельник М.І., Редька А.І., Хавронюк М.І. Науково-практичний коментар Закону України “Про боротьбу з корупцією” / За ред. М.І. Мельника. – К.: Атіка, 2003.

Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію / Упоряд.: М.І. Камлик та ін. – К.: Школяр, 1999.

Наукове забезпечення антикорупційної діяльності в органах державної влади. – К.: Основа, 1999.

Організаційні та правові проблеми боротьби з корупцією: Матеріали “круглого столу” 5 черв.1998р., м. Харків /  Відп. ред. О.Г. Кальман, Л.В. Дорош. – Х., 1999.

Панов Н.И., Герасина Л.Н. Правовой и социоисторический анализ феномена коррупции // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2000. – Вип.45. – С.162 – 171.

Питання національної доброчесності: Аналіт. звіт. – К.: Право, 1998.

Про стан законодавства щодо боротьби з корупцією і організованою злочинністю та пропоновані зміни і доповнення до нього // Питання боротьби зі злочинністю. – Х.: Право, 1997. – Вип.1. – С.69 – 87.

Рекомендації “круглого столу” “Організаційні та правові проблеми боротьби з корупцією” // Вісн. Акад. прав. наук України. – 1998. – № 3. – С.167 – 168.

Про боротьбу з корупцією: Закон України від 05.10.1995 р. № 356/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1995.– № 34. – Ст. 266.

Про Національну програму боротьби з корупцією: Указ Президента України від 10 квіт. 1997 р. № 319/97 // Уряд. кур’єр. – 1997. – № 70-71. – 17 квіт.

Про Концепцію боротьби з корупцією на 1998 – 2005 роки: Указ Президента України від 24 квіт.1998 р. № 367/98 // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 17. – Ст. 621.

Комплексна програма профілактики злочинності на 2001 – 2005 роки: Затв. Указом Президента України від 25 груд. 2000 р. № 1376/2000 // Там же. – 2000. – № 52. – Ст.2258.

 

 

Т е м а  16. ПОПЕРЕДЖЕННЯ  НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї

 

П л а н

 

            1. Поняття, визначення, види насильства в сім’ї.

            2. Кримінологічна характеристика насильства в сім’ї.

3. Причини та умови насильства в сім’ї.

4. Загальносоціальне і спеціально-кримінологічне попередження насильства в сім’ї.

 

С п и с о к   л і т е р а т у р и

 

            Проблеми насильства в сім’ї: правові та соціальні аспекти / Упоряд. О.М.Руднєва; наук. ред. А.П.Гетьман. – Х.: Право, 1999.

            Голіна В.В. Попередження насильства в сім’ї – захист прав людини // Права людини і правова держава (До 50-ї річниці Загальної декларації прав людини): Тези доп. та наук. повід. конф. проф.-виклад. складу, 10 – 11 груд. 1998 р. / За ред. Панова М.І. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 1998.

            Сидоренко О. Правові та психологічні аспекти вирішення конфліктів, пов’язаних з насильством у сім’ях // Право України. – 2001. – № 6.

Про попередження насильства в сім’ї: Закон України (наук.-практ. комент). – 2-ге вид., перероб.та доп. / За ред. О.М.Руднєвої. – Х.: Східно-регіон. центр гуманіт.-освіт. ініціатив, 2005.

 Про попередження насильства в сім’ї: Закон України від 15.11.2001 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 10. – Ст.70.

 

Т е м а  17. СУЧАСНИЙ БАНДИТИЗМ В УКРАЇНІ:

СТАН, ДЕТЕРМІНАЦІЯ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ

 

П л а н

 

            1. Поняття, визначення, ознаки банди.

            2. Кримінологічна характеристика бандитизму в Україні.

            3. Особа злочинця-бандита.

            4. Причини та умови бандитизму.

5. Загальносоціальне і спеціально-кримінологічне попередження бандитизму в Україні.

 

С п и с о к   л і т е р а т у р и

 

            Быков В. Банда – особый вид организованной вооруженной группы // Рос. юстиция. – 1998. – № 6.

            Голіна В.В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом. Соціально-правове і кримінологічне дослідження: Моногр. – Х.: Регіон-інформ, 2004.

            Даньшин І.М. Усталені форми злочинності (кримінологічний нарис). – Х.: Акта, 2002.

            Кваша О. Лідерство в кримінальній групі // Право України. – 2001. – № 8.

            Кондратьєв Я.Ю., Петров В.В. Про узагальнення результатів аналізу процесів щодо дій організованих бандит-ських формувань // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): Наук.- практ. журн. – К., 2000. – № 1.

            Кононенко В. Деякі питання судової практики у справах про бандитизм // Право України. – 1996. – № 4.

            Хавронюк М.І. Озброєність і вчинення нападів як специфічні ознаки банди // Наук. вісн. Дніпропетров. ін-ту МВС України. – 2000. – № 2.

 

Т е м а  18. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

І ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

 

П л а н

 

1.    Поняття, визначення та кримінологічна характеристика  злочинності у сфері економіки.

2.    Причини та умови злочинністі у сфері економіки.

3.    Загальносоціальне та спеціально-кримінологічне попередження злочинності у сфері економіки.

 

Варіанти теми

 

 18а. Попередження злочинів у сфері господарської діяльності.

 18б. Попередження злочинів у кредитно–фінансовій та банківській сферах.

18в. Попередження злочинів у сфері приватизації.

18г. Попередження злочинів у сфері оподаткування.

18д. Проблеми боротьби з тіньовою економікою.

 

С п и с о к   л і т е р а т у р и

 

Баліна С.Н., Ущаповський В.Ф. Правові основи приватизації в Україні та її захист від злочинних посягань: Навч. посіб. – К.: Атіка, 1999.

Білоус В.Т. Координація боротьби з економічною злочинністю: Моногр. – Ірпінь: Акад. держ. податк. служби, 2002.

            Боротьба з господарськими злочинами / Відп. ред. Ф.А. Лопушанський, Ю.Л. Титаренко. – Донецьк: Донеччина, 1997.

            Варналій З.С. Тінізація малого підприємництва (економічні та правові аспекти). – К.: Ін-т приват. права і підприємництва, 1998.

Гутник А.Е. Предупреждение налоговой милицией уклонений от уплаты налогов. – К.: Атика, 2001.

            Злочини у сфері кредитно-фінансової та банківської діяльності: Зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Харків) / Редкол.: Борисов В.І. (голов. ред.) та ін. – Х.: Поіск, 2002.

            Кальман О.Г. Аналіз сезонних коливань у динаміці економічної злочинності // Питання боротьби зі злочинністю. – Х.: Право, 2002. – Вип.6. – С.146 – 155.

            Кальман О.Г. Економічна злочинність і суміжні з нею поняття // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2002. – Вип.55. – С.133 – 142.

Кальман О.Г. Стан і головні напрямки попередження економічної злочинності в Україні: теоретичні та прикладні проблеми: Моногр. – Х.: Гімназія, 2003.

Кальман О.Г., Дарнопих Г.Ю., Чікіна Н.О. Методика аналізу впливу економаіко-правових чинників при прогнозуванні економічної злочинності // Питання боротьби зі злочинністю. – Х.: Право, 2002. – Вип.6. – С.86 – 105.

Кальман О., Лисодєд О. Нормативно-правове забезпечення боротьби зі злочинністю у сфері економіки // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 1. – С.68 – 72.

Кальман О.Г., Селіванова І.А. Проблеми боротьби зі злочинами у сфері приватизації // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2000. – Вип.44. – С.166 – 174.

Кальман О.Г., Христич І.О., Дарнопих Г.Ю., Чікіна Н.О. Кримінологічні проблеми прогнозування економічної злочинності, планування і координації заходів боротьби з нею // Питання боротьби зі злочинністю. – Х.: Право, 2003. – Вип.7.  – С.56 – 89.

            Кальман О.Г., Христич І.О., Бойко Ю.Г. Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері господарської діяльності // Там же. – Х.: Право, 1999. – Вип.3. – С.3 – 34.

            Коваленко С.А. Основы легализации теневой экономики в Украине / НИЭИ Минэкономики Украины. – К.: Укр. книга, 1998.

Кримінологія. Загальна і Особлива частини / За ред.  І.М. Даньшина. – Х.: Право, 2003.

Мандибура В.О. “Тіньова” економіка України та напрямки законодавчої стратегії її обмеження. – К.: Парламент. вид-во, 1998.

Оцінка стану тіньової економіки України та методи розрахунків її обсягів / В. Бородюк, Т. Приходько, О. Турчинов. – К.: Ін-т Росії НАН України, 1997.

Пивоваров В.В. Визначення і шляхи кримінологічного вивчення фінансової злочинності // Право України. – 2003. – № 1. – С.107 – 111.

Попович В.М. Економіко-кримінологічна теорія детенізації економіки: Моногр. – Ірпінь: Акад.. держ. податк. служби, 2001.

            Попович В.М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології. – К.: Правові джерела, 1998.

Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 15 – 16 груд., м. Харків, 1998 р. – Х., 1999.

Рябченко О.П. Проблеми тінізації економіки в період формування ринкових відносин: Курс лекцій. – Х.: Ун-т внутр. справ, 1998.

Теневая  экономика, проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией в сфере экономики: Сб. материалов “круглого стола”. – Луганск: Луган. ин-т М-ва внутр. дел  Украины, 1997.

Тіньова економіка та організована економічна злочинність: Навч. посіб. / За ред. Предборського В.А. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 1999.

            Турчинов О.В. Тіньова економіка: закономірності, механізми функціонування. Методи оцінки / НАН України, Ін-т Росії. – К., 1996.

Фінансова злочинність: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару, Харків, 12-13 лют. 1999 р. / Редкол.: Борисов В.І. (голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2000.

Хозяйственно-правовые средства детенизации и де-криминализации экономики: Сб. науч. тр. – Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 1998.

Хозяйственно-правовые средства предотвращения преступлений: Тез. докл. и выступ., рекомендации круглого стола, Донецк, 16 нояб. 1995г. – Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 1996.

Положення про Державну службу боротьби з економічною злочинністю: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 5 лип. 1993 р. № 510 // ЗП України. – 1994. – № 2. – Ст.30.

Комплексна програма профілактики злочинності на 2001 – 2005 роки: Затв. Указом Президента України від 25 груд. 2000 р. № 1376/2000 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 52. – Ст.2258.

 

Т е м а  19. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

І ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ

У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

П л а н

 

1.    Поняття та кримінологічна характеристика злочинів у сфері службової діяльності.

2.    Причини та умови злочинів у сфері службової діяльності.

3.    Попередження злочинів у сфері службової діяльності.

           

С п и с о к   л і т е р а т у р и

 

Відповідальність посадових осіб за корупційну діяльність: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару (11 – 12 трав. 2001 р.) / Редкол.: Сташис В.В. (голов. ред.) та ін. – Х.: Східно-регіон. центр гуманіт.-освіт. ініціатив, 2003.

Дудоров О. Відповідальність за посадові злочини у сфері оподаткування: Питання кваліфікації та вдосконалення законодавства // Предпринимательство, хоз-во и право. – 1999. – № 12. – С.19 – 24; 2000. – № 1. – С.32 – 39.

            Жданова В.Д. Исторические корни общественной опас-ности должностных преступлений // Вісн. Луган. ін-ту внутр. справ МВС України. – Луганськ, 1998. – Вип.3. – С.209 – 218.

            Застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за окремі посадові злочини // Вісн. Верхов. Суду України. – 1997. – № 1. – С.30 – 35.

Кальман О.Г. Кримінологічна характеристика і попередження господарських і корисливих службових злочинів, учинених організованими групами // Зб. наук. пр. Харк. Центру вивчення організованої злочинності. – Х., 2000. – Вип.1. – С.181 – 193.

Кримінальна відповідальність за посадові злочини / В.А.Клименко, М.І.Мельник, М.І.Хавронюк. Коментар до Закону України “Про боротьбу з корупцією”/ М.І.Мельник, Г.О.Омельченко, М.І.Хавронюк. – К.: Бліц-Інформ, 1996.

Кримінальний кодекс України: Наук.-практ. комент. / За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – К.: Ін Юре, 2003.

Кримінологія. Загальна і Особлива частини / За ред.  І.М. Даньшина. – Х.: Право, 2003.

Литвак О.М. Державний вплив на злочинність: Кримінолого-правове дослідження. – К.: Юрінком Інтер, 2000.

Маляренко В. Деякі питання перевищення влади або посадових повноважень // Бюл. законодавства і юрид. практики України. – 1996. – № 6. – С.64 – 68.

Мельник М. Хабарництво в сфері підприємництва // Предпринимательство, хоз-во и право. – 1997. – № 10. – С.10 – 17.

Мельник М.І. Хабарництво: загальна характеристика, проблеми кваліфікації, удосконалення законодавства. – К.: Парламент. вид., 2000.

Петришин А.В. Государственная служба. Историко-теоретические предпосылки. Сравнительно-правовой и логико-понятийный анализ: Моногр. – Х.: Факт, 1998.

Светлов А.Я. Ответственность за должностные преступления. – К.: Наук. думка, 1979.

Щербак А.И. Правовая ответственность должностных лиц аппарата государственного управления. – К.: Наук. думка, 1980.

Комплексна програма профілактики злочинності на 2001 – 2005 роки: Затв. Указом Президента України від 25 груд. 2000 р. № 1376/2000 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 52. – Ст.2258.

 

Для написання цієї теми можна використовувати також літературу до теми № 15.

 

Т е м а  20. ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

 

П л а н

 

            1. Кримінологічна характеристика комп’ютерної злочинності.

            2. Причини та умови комп’ютерної злочинності.

            3. Попередження комп’ютерної злочинності в сучасних умовах.

 

С п и с о к   л і т е р а т у р и

 

Безкоровайний С. Правові проблеми боротьби з комп’ютерною злочинністю // Право України. – 2000. – № 5. – С.90 – 93.

            Біленчук П.Д., Зубань М.А. Комп’ютерні злочини: соціально-правові і кримінолого-криміналістичні аспекти. – К.: Укр. акад. внутр. справ, 1994.

Безпека комп’ютерних систем. Злочинність у сфері комп’ютерної інформації та її попередження / М.С. Вертузаєв, В.О. Голубєв, О.І. Котляревський, О.М. Юрченко. – Запоріжжя: Павел, 1998.

Вертузаєв М., Попов А. Запобігання комп’ютерним злочинам та їх розслідування // Право України. – 1998. – № 1. – С.101 – 103.

Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества. – М.: Юрлитинформ, 2002.

Голина В.В., Пивоваров В.В. Проблемы компьютерной преступности // Фінансова злочинність: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару, Харків, 12 – 13 лют. 1999 р. / Редкол.: Борисов В.І. (голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2000. – С.62 – 73.

Голубєв В. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері використання комп’ютерних технологій // Підприємництво, госп-во і право. – 2002. – № 1. – С.101 – 106.

 

Гуцалюк М. Координація боротьби з комп’ютерною злочинністю // Право України. – 2002. – № 5. – С.121 – 126.

Гуцалюк М. Протидія комп’ютерній злочинності // Там же. – 2003. – № 6. – С.114 – 117.

Загіка Г.В. Кримінологічна характеристика особистості комп’ютерного злочинця // Вісн. Одес. ін-ту внутр. справ. – 2001. – № 1. – С.73 – 78.

Комп’ютерна злочинність: Навч. посіб. / Біленчук П.Д., Романюк Б.В., Цимбалюк В.С. та ін. – К.: Атіка, 2002.

Кривонос Ю.М., Шилан Н.Н. Проблемы предупреждения и раскрытия компьютерных преступлений в экономике // Вісн. Луган. ін-ту внутр. справ МВС України. – Луганськ, 1999. – Вип.1. – С.146 – 161.

Криминологические аспекты развития киберпреступности // Борьба с преступностью за рубежом. – 2002. – № 5. – С.38 – 39.

Современные проблемы международной киберпреступности // Там же. – 2001. – № 10. – С.15 – 22.

            Комплексна програма профілактики злочинності на 2001 – 2005 роки: Затв. Указом Президента України від 25 груд. 2000 р. № 1376/2000 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 52. – Ст.2258.

 

Т е м а  21. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

І ПОПЕРЕДЖЕННЯ СТАТЕВИХ ЗЛОЧИНІВ

 

П л а н

 

            1. Рівень, структура і динаміка статевих злочинів в Україні.

            2. Характеристика осіб, що учиняють статеві злочини.

            3. Попередження статевих злочинів.

 

Варіанти теми

 

21а. Попередження сексуального насильства щодо неповнолітніх.

            21б. Проблеми боротьби з торгівлею людьми.

 

С п и с о к   л і т е р а т у р и

 

            Антонов-Романовский Г.В. Проблемы криминологического изучения изнасилований // Вопр. борьбы с преступностью. – М.: Юрид. лит., 1981. – Вып.34. – С.46 – 52.

            Антонян Ю.М., Голубев В.П., Кудряков Ю.Н. Изнасилования: причины и предупреждение. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1990.

            Антонян Ю.М., Ткаченко А.А., Шостакович Б.В. Криминальная сексология / Под ред. Ю.М. Антоняна. – М.: Спарк, 1999.

Борисов В.І. Вирішення питань відповідальності за статеві злочини проти неповнолітніх у проекті Кримінального кодексу України // Пробл. насильства в сім’ї: правові та соц. аспекти / Упоряд. О.М. Руднєва. – Х.: Право, 1999. – С.54 – 60.

Гульман Б.Л. Сексуальные преступления: Моногр. – Х.: Рубикон, 1994.

Гульман Б.Л., Орлов П.И. Психодиагностика и психопрофилактика сексуальных преступлений: Учеб. пособие. – Х., 1994.

Дьяченко А.П. Проблемы борьбы с изнасилованиями. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1981.

Злочини проти особистої волі людини: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару, Харків, 19 – 20 вересня 2000 р. / Редкол: В.В. Сташис (голов. ред.) та ін. – Х.: Лествиця Марії, 2002.

Іваненко О.В. Соціальні причини сексуальних зловживань щодо дітей та підлітків // Пробл. насильства в сім’ї: правові та соц. аспекти / Упоряд. О.М. Руднєва. – Х.: Право, 1999. – С.61 – 71.

            Кальман А.Г. Некоторые вопросы мотивации изнасилований // Пробл. правоведения. – К. – 1986. – Вып.47. – С.96 – 100.

Кривошеев С., Куц В., Соболев В. Обзор механизмов средств и правоохранительных мер для борьбы с торговлей людьми в Украине. – К.: Междунар. орг. по миграции, 2002.

            Куроленко І.І. Торгівля “живим товаром” // Політика і час. – 1998. – № 9. – С.36 – 40.

Лысодед А.В., Батыргареева В.С. О некоторых путях предупреждения торговли женщинами в Украине // Организованная преступность, терроризм и коррупция: Криминол. ежекварт. альм. – М.: Юристъ, 2003. – Вып.3. – С.73 – 78.

            Маляренко В.Т., Мачужак Я.В. Про статеві злочини та інші сексуальні зловживання щодо малолітніх і неповнолітніх // Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних справах. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995 – 1997) / Відп. ред. В.Т. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – С.20 – 42.

Международно-правовые основы борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми: Сб. док. / Сост. Овчинский В.С. – М.: ИНФРА-М, 2004.

Наден О.В. Торгівля жінками як кримінально-правова проблема сучасності: Моногр. – К.: Атака, 2004.

Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті: У 2-х кн. / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: Ін-т держави і права, Київ. ун-т права, Нац. акад. внутр. справ України, 2001.

Проблемы борьбы с изнасилованиями: Сб. статей. – М., 1983.

Противодействие торговле людьми: Учеб. пособие / Под общ. ред. Бандурки А.М. – Харьков: Консум, 2003.           

Серийные сексуальные убийства: Учеб. пособ. / Под ред. Ю.М. Антоняна. – М.: Моск. юрид. ин-т МВД России, Щит-М, 1997.

Хавеман Р., Війєрс М. Огляд законодавства про боротьбу з торгівлею людьми в Україні: Доп. розроблено на запит Міжнар. орг. з міграції (МОМ), лип. – серп. 2001 р. – К.: Міжнар. орг. з міграції, 2001.

Цвіліховський Л. Деякі питання застосування законодавства про відповідальність за вчинення статевих злочинів // Бюл. законодавства і юрид. практики України. – 1996. – № 6. – С. 47 – 52.

 

Т е м а 22. ЗЛОЧИННІСТЬ ОСІБ ІЗ ПСИХІЧНИМИ АНОМАЛІЯМИ

 
П л а н

 

1. Злочинність осіб із психічними аномаліями як кримінологічна проблема.

2. Кримінологічна характеристика осіб із психічними аномаліями.

3. Попередження злочинності осіб із психічними аномаліями.

 

С п и с о к   л і т е р а т у р и

 

Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психические аномалии. – М.: Наука, 1987.

Антонян Ю.М., Гульдин В.В. Криминальная патопсихология. – М., 1991.

Балабанова Л.М. Судебная патопсихология (вопросы определения нормы и отклонений). – Донецк: Сталкер, 1998.

Власова И.В. Профилактика преступлений, основанная на изучении данных о структуре внешних и внутренних криминальных мотиваций // Юрид. мир. – 2000. – № 3. – С.59 – 65.

Емальянов В.П. Преступность несовершеннолетних с психическими аномалиями. – Саратов: Саратов. ун-т., 1980.

Закалюк А.П., Коротченко А.И., Москалюк Л.Н. Допреступное поведение и механизм совершения преступления при нарушениях психики пограничного характера // Пробл. изучения личности правонарушителя. –  М., 1984.

Зелинский А.Ф. Криминальная психология: Науч.-практ. издание. – К.: Юринком Интер, 1999.

Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. – М.: Моск. гос. ун-т, 1984.

Лень В.  Психіка людини: питання норми і відхилень. Соціально-правовий та кримінологічний аспекти // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 2. – C. 83 – 87.

Лень В.В.  Психічні аномалії як фактор вчинення суспільно небезпечного діяння // Бюл. М-ва юстиції України.– 2005. – № 1. – C. 78 – 84.

Леонгард К. Акцентуированные личности. – К.: Выщ. шк., 1989.

Литвак О., Зелинський А.  Кримінальна психологія: сучасне становище і перспективи //  Право України. – 1998. –  № 6. –  С. 59 – 62.

Нікітін А.  Вплив аномалії на нормативну поведінку суспільства // Там же. – 2003. – № 9. – C. 44 – 47.

Селецкий А.И., Тарарухин С.А. Несовершеннолетние с отклоняющимся поведением. – К., 1981.

Ходимчук О.  Наявність психічних аномалій у осіб та їх вплив на вчинення насильницьких злочинів // Право України. – 2003. – № 7. – C. 60 – 64.

 

Т е м а  23.  КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

 

П л а н

 

1. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх.

2. Причини та умови злочинності неповнолітніх.

3. Основні напрями попередження  злочинності неповнолітніх.

 

С п и с о к  л і т е р а т у р и

 

Бандурка А.М., Зелинский А.Ф. Вандализм. – Харьков: Ун-т внутр.дел, 1996.

Васильківська І. Сімейне виховання в Україні: шляхи вдосконалення в аспекті запобігання злочинності неповнолітніх // Право України. – 2000. –  № 4. – С. 99 – 102.

Васильківська І.П.  Правові основи запобігання злочинності неповнолітніх в Україні // Держава і право: Зб. наук. пр. Юрид. і політ. науки. – К.: Ін-т  держави і права НАН України, 2002. – Вип.18. – C.286 – 289.

Війтєв Ю.  Прокурорський нагляд і проблема дитячої бездоглядності. Профілактика злочинності у підлітковому середовищі // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 7.– C. 58 – 64.

Гавришева Г.В.  Основні напрямки діяльності держави у сфері попередження та профілактики девіантної поведінки  неповнолітніх в Україні // Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю на етапі реформування кримінального судочинства: Матеріали Всеукр. наук.-практ.  конф. 14 – 15 трав. 2002 р., м. Запоріжжя: У 2 ч. – Запоріжжя: Запорізьк. юрид. ін-т МВС України, 2002. – Ч.2. – C.161 – 164.

Голіна В.В.  Кримінологічна характеристика і попередження злочинності неповнолітніх // Питання боротьби зі злочинністю. – Х.: Право, 2004. – Вип. 8. – C.71 – 74.

Громенко Ю.А.  К вопросу об организации предупреждения противоправных действий среди несовершеннолетних // Закон і підліток: Матеріали обл. наук.-практ. конф. Донецьк, 27 жовт. 2000 р. – Донецьк: Донецьк. ін-т внутр. справ, 2001. – C. 161 – 165.

Даньшин И.Н. Детерминация преступности несовершеннолетних // Питання боротьби зі злочинністю. – Х.: Право, 2004. – Вип. 8. – C. 75 – 79.

 Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх: Закон України від 24.01.1995 р. № 20/95-ВР / Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № 6. – Ст.35.

Заславська М.Г.  Кримінальна відповідальність за неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей у системі заходів запобігання злочинності неповнолітніх // Питання боротьби зі злочинністю. – Х.: Право, 2004. – Вип. 8. – C.64 – 67.

Каневский Л.Л. Актуальные проблемы совершенствования ранней профилактики преступности и иных правонарушений несовершеннолетних // Правоведение. – 1999. – № 1.  С. 151 – 158.

Миньковский Г.М., Тузов А.П. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. – К.: Политиздат Украины, 1987.

Мойсеєв О. Віктимність неповнолітніх як психолого-правова проблема // Право України. – 2000. – № 7. – С.99 – 101.

Печерських Т.П.  Профілактична робота працівників служб у справах неповнолітніх з дітьми девіантної поведінки із неблагополучних сімей // Питання боротьби зі злочинністю. – Х.: Право, 2004. – Вип. 8. – C.108 – 111.

Положення про кримінальну міліцію у справах  неповнолітніх: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 8 лип. 1995 р. № 502 // ЗП України. – 1995.– № 9. – Ст.237.

Радецький В.С. Міжнародне співробітництво по запобіганню злочинності серед неповнолітніх // Адвокат. – 1998.    № 1. –  С. 36 – 39.

Романов С.Ю., Максимова О.О. Кримінологічна характеристика неповнолітніх осіб, що скоїли корисливі злочини // Вісн. Нац. ун-ту внутр.справ. – Вип. 26. – Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2004. – C.61 – 64.

Фіцула М.. Педагогічні проблеми профілактики правопорушень неповнолітніх // Право України.– 1995. – № 8.   С.44 – 46.

Ягодинський В. Удосконалювати організацію боротьби з втягненням неповнолітніх у злочину діяльність // Там же. – 2000. – № 3. – С.99 – 103.

Яницька Н. Поняття молодіжних злочинних угруповань корисливо-насильницької спрямованості // Там же. –  1989. – № 6. – С. 66 – 68.

Яровой А.А. К вопросу о преступности несовершеннолетних // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2000. – Вип. 41. –  С.196 – 202.

Комплексна програма профілактики злочинності на 2001–2005 роки: Затв. Указом Президента України від 25 груд. 2000 р. № 1376/2000 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 52. – Ст.2258.

 

Т е м а  24. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ

ФОРМ ЗЛОЧИННОСТІ

 

П л а н

 

1. Поняття професійної злочинності.

2. Чинники відтворення професійної злочинності.

3. Особливості загальносоціального і спеціально-кри-мінологічного попередження професійної злочинності.

 

С п и с о к  л і т е р а т у р и

 

            Гуров А.М. Профессиональная преступность: прошлое и современность. – М.: Юрид. лит., 1990.

Даньшин И.Н. Понятие и определение профессиональной преступности // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 1999. – Вип. 38. – С.180 – 186.

Даньшин И.Н. Профессиональная преступность // Зб. наук. пр. Харк. Центру вивчення організованої злочинності. – Х., 2000. – Вип. 1. – С. 92 – 119.

Даньшин І.М. Усталені форми злочинності (кримінологічний нарис). – Х.: Акта, 2002.

Локк Р.В.  Заказные убийства (криминологический аспект). – М.: Былина, 2003.

Лукашевич С. Кримінальна субкультура як один із факторів негативного впливу на засуджених // Вісн. Акад. правових наук України. – 2001. – № 1. – C. 182 – 190.

Лукашевич С.Ю.  Місце кримінальної субкультури в системі детермінації злочинності // Пробл. законності.– Вип. 55. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2002. – C.142 – 148.

Лысодед А.В. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых группами профессиональных мошенников // Зб. наук. пр. Харк. Центру по вивч. організ. злочинності спільно з Амер. ун-том у Вашингтоні. – Х.:  Харк. Центр по вивч. організ. злочинності спільно з Амер. ун-том у Вашингтоні, 2002. – Вип.4. – С.46 – 70.

Мацко А.С., Демченко О.О.  Співробітництво держав щодо встановлення міжнародної відповідальності за найманство // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2004. – № 3. – C. 114 – 119.

Наден О.  Нові тенденції розвитку феномена найманства // Право України. – 2005. – № 5. – C. 118 – 120.

            Репешко П.І.  Практичні проблеми боротьби з найманством в Україні // Зб. наук. пр. Харк.Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Амер. ун-том у Вашингтоні. – Х.: Право, 2004. – Вип.8. – C. 278 – 311.

Комплексна програма профілактики злочинності на 2001 – 2005 роки: Затв. Указом Президента України від 25 груд. 2000 р. № 1376/2000 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 52. – Ст.2258.

 

Т е м а  25. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

 

П л а н

 

1.    Поняття організованої злочинності та її кримінологічна характеристика.

2.    Чинники відтворення організованої злочинності в країні.

3.    Особливості загальносоціального і спеціально-кримінологічного попередження організованої злочинності.

 

С п и с о к   л і т е р а т у р и

 

Бажанов М.И. Понятие организованной преступной группы и преступной организации // Зб. наук. пр. Харк. Центру вивчення організованої злочинності. – Х. – 2000. – Вип.1. – С.7 – 25.

Даньшин І.М.  Усталені форми злочинності (кримінологічний нарис). – Х.: Акта, 2002.

Дорошенко А. Організована злочинність як фактор політичного процесу // Віче. – 2000. – С. 90 – 112.

Дослідження ефективності боротьби з організованою злочинністю / В.І. Борисов, Г.А. Матусовський, І.М.Даньшин та ін. // Вісн. Акад. правових наук України. – 1997. – № 1. – С. 155 – 210.

Зобов Ю. Щодо зв’язку між фінансовою злочинністю та корупцією // Предпринимательство, хоз-во и право. –  2000. – № 12. – С. 70 – 73.

Информационное обеспечение противодействия организованной преступности. – К.: Фенікс, 2003.

Кулик А.Г. Факторы, обуславливающие распространение организованной преступности в Украине // Зб. наук. пр. Харк. Центру вивчення організованої злочинності. – Х. – 2000. – Вип.1. – С. 139 – 161.

Кримінологія. Загальна і Особлива частини / За ред.  І.М. Даньшина. – Х.: Право, 2003.

Нікітін А. Критерії визначення організованої злочинності у контексті філософсько-правових оцінок // Підприємництво, госп-во і право. – 2003. – № 9. – C. 114 – 117.

Организованная преступность в ФРГ // Борьба с преступностью за рубежом. – 1998. – № 4. – С. 22 – 31.

Организованная преступность (проблемы, дискуссии, предложения). – М.: Юрид. лит., 1989. – С. 274 – 387.

Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 р. № 3341-12  // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 35. – Ст.358.

Усатий Г.  Можливості кримінально-правового ком-промісу в боротьбі з організованою злочинністю // Вісн. прокуратури. – 2003. – № 1. – C. 36 – 43.

Шостко О.Ю. Організована злочинність в Україні: деякі питання щодо ефективності боротьби з нею // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2003. – Вип. 68. – С.91 – 101.

Шостко Е.Ю. Предупреждение организованной престуности в США и Украине: сравнительно-правовой образ // Зб. наук. пр. Харк. центру вивчення організованої злочинності. – Х., 2000. – Вип.1. – С.341 – 361.

Комплексна програма профілактики злочинності на 20012005 роки: Затв. Указом Президента України від 25 груд. 2000 р. № 1376/2000 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 52.

 

Т е м а 26. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ЗЛОЧИННІСТЬ

 

П л а н

 

1.    Поняття транснаціональної злочинності. Взаємозв’язок з організованою злочинністю.

2.    Види транснаціональної злочинності.

3.    Методи контролю транснаціональної злочинності.

 

С п и с о к   л і т е р а т у р и

 

Биленчук П.Д., Еркенов С.Е., Кофанов А.В. Транснациональная преступность: состояние и трансформация. –  К.: Атика, 1999.

Біленчук П.Д., Борисова Л.В., Паніотов Є.К. Взаємодія правоохоронних органів України та країн світу при розслідуванні електронних високотехнологічних транснаціональних злочинів // Право і безпека. – 2003. – 1 (№ 2). – C. 54 – 59.

Бойченко О.В. Кримський наркобізнес у складі транснаціональної організованої злочинності // Актуальні пробл. політики. – Одеса: Фенікс, 2004. – Вип. 20. – C.34 – 38.

Європол: правові та організаційні засади участі в боротьбі з транснаціональною злочинністю // Пробл. правознавства та правоохоронної діяльності. – Донецьк: Донецьк. ін-т внутр. справ, 2002. –  № 2. – C.179 – 187.

Кеулеров С.Г. Финансовые аспекты международной организованной преступности // Прокурорская и следственная практика. – 1999. –  № 3 – 4. – С. 24 – 27.

Куроленко І.І. Торгівля “живим товаром” // Політика і час. – 1998. – № 9. – С. 36 – 40.

Лукашевич С.Ю.  Незаконна міграція фізичних осіб і торгівля “живим товаром” як напрями діяльності транснаціональної злочинності // Злочини проти особистої волі людини: Міжнар. наук.-практ. семінар (Харків, 19 – 20 верес. 2000 р.). – Х.: Лествиця Марії, 2002. – C.194 – 197.

Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции.–  М.: Норма, 1999.

Лунеев В.В. Терроризм и организованная преступность: национальные и транснациональные аспекты // Организованная преступность, терроризм и коррупция: Исследования, обзоры, законодательство, статистика, информ. – М.: Юристъ, 2003. – Вып. 2. – C.21 – 39.

Мельник Д.С. Протидія нелегальній міграції як одному з проявів транснаціональної організованої злочинності в Причорноморському регіоні // Актуальні пробл. політики. – Одеса: Фенікс, 2004. – Вип. 20. – C. 236 – 245.

Організація діяльності прикордонних органів внутрішніх справ України у боротьбі з транснаціональними злочинами // Вісн. Луган. акад. внутр. справ. – Луганськ: Луган. акад. внутр. справ, 2005. –  Вип. 1. – C.207 – 226.

Пшеничний І.В. Корупція – сприятливий фактор існування транснаціональної злочинності // Адвокат. – 1999. – № 1. –  С.11 – 12.

Пятчаніна О.С. Загальні чинники міжнародно-право-вого співробітництва держав у протидії організованій транснаціональній злочинності // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2004. – № 4. – C. 99 – 106.

Расюк Е.  Протидія відмиванню грошей, отриманих від злочинної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів транснаціональними організованими групами // Право України. – 2004. – № 4. – C. 87 – 90.

Тимошенко В. Контрабанда наркотиков в Украине как составная транснационального наркобизнеса //  Служба безопасности. –  1998. –  № 9. – С.10 – 11.

Цимбалюк В. Організація та координація боротьби з організованою транскордонною кіберзлочинністю // Право України. – 2003. – № 2. – C. 26 – 30.

Комплексна програма профілактики злочинності на 2001 – 2005 роки: Затв. Указом Президента України від 25 груд. 2000 р. № 1376/2000 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 52. – Ст.2258.

 

Т е м а  27. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

І ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕГАТИВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ЯВИЩ,

ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

 

П л а н

 

1. Поняття й форми відхиленої (девіантної) поведінки.

2. Зв’язок злочинності з пияцтвом, наркоманією, токсикоманією, проституцією, бродяжництвом та іншими формами відхиленої поведінки.

3. Попередження різних форм відхиленої поведінки.

 

С п и с о к   л і т е р а т у р и

 

 Балабанова Л.М. Судебная патопсихология (вопросы определения нормы и отклонений). – Донецк: Сталкер, 1998.

Боровской Г. Борьба с наркоманией в округе  // Законность. – 2000. – № 1. – С.24 – 27.

            Быков С.А. Наркомания среди молодежи как показатель дезадаптирован­ности //  Социс. –  № 4. –  2000. – С. 48 – 53.

            Кальман А.Г. Криминологическая характеристика взаимосвязи преступно­сти и наркомании //  Пробл. соц. законности. – 1991. –  № 25. – С.112 – 116.

Мельник П., Лановенко І. Психологічні механізми девіантної поведінки // Право України. – 2000. – № 4. – С.90 – 93.

Маренков А.В., Никитина М.Н. Социальный портрет современной проститутки // Социс. –  № 5. – 2000. – С.47 – 51.

Лукашова О.Г., Лукашов А.И. Криминальное лицо безработицы // Там же. – 1998. – № 9. – С. 110 – 115.

Садков Е.В. Маргинальность и преступность // Социологические исследования. – 2000. – № 4. – С. 43 – 48.

Селіванов М.П., Хруппа М.С. Антинаркотичне законодавство України: історія, теорія, коментар.– К.: Юрінком, 1997.

Шостко О.Ю. Програми запобігання наркоманії серед підлітків у США // Пробл. совершенствования укр. законодательства и повышение эф­фективности правоприменительной деятельности: Темат. сб. науч. тр. – Х.: Нац. юрид. акад. Украины, 1997. –  С. 157 – 161.   

 

Т е м а  28. ЕКОЛОГІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ

 

П л а н

 

            1. Сучасний екологічний стан України.

            2. Кримінологічна характеристика злочинів проти довкілля.

            3. Детермінація екологічної злочинності.

            4. Попередження злочинів проти довкілля.

 

С п и с о к   л і т е р а т у р и

 

Назустріч людям: Програма діяльності Кабінету Мініс-трів України від 4 лют. 2005 р. № 115 // Юрид. вісн. України. – 2005. – № 8.

             Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991р. (зі змін. та доп. від 08.06.2000 р.): Офіц. вид. – К., 1999.

            Андрейцев В.І. Екологія і закон: еколого-правова відповідальність. – В., 1991.

            Бакунина Т.С. О некоторых проблемах борьбы с экологическими правонарушениями // Государство и право. – 1997. – № 1.

            Боротьба з екологічними злочинами (кримінально-правове і кримінологічне дослідження). – К.: 1994.

            Гавриш С.Б. Уголовно-правовая охрана окружающей среды Украины. Проблемы теории и развитие законодательства. – Харків, 1994.

            Кравчено С.М., Костицький М.В. Екологічна етика і психологія людини. – Львів, 1992.

            Курс кримінології: Особлива частина: Підруч.: У 2 кн. / За заг. ред. О.М. Джужи.– К.: Юрінком Інтер, 2001. – Кн. 2.

            Литвак О.М. Державний вплив на злочинність. – К., 2000.

 

Т е м а  29. НЕОБЕРЕЖНА ЗЛОЧИННІСТЬ

 

П л а н

 

            1. Кримінологічна характеристика необережної злочинності.

            2. Чинники, що обумовлюють вчинення злочинів із необережності.

            3. Характеристика особи необережного злочинця.

            4. Основні напрямки попередження необережної злочинності.

 

Варіанти теми

 

29 а. Кримінологічна характеристика, детермінація та попередження злочинності у сфері безпеки руху та експлуатації транспорту.

29 б. Кримінологічна характеристика, детермінація та попередження злочинності у сфері безпеки виробництва.

 

С п и с о к   л і т е р а т у р и

 

            Борисов В.И., Гизимчук С.В. Уголовная ответственность за нарушение правил, норм и стандартов, обеспечивающих безопасность дорожного движения. – Х.: Консум, 2001.

            Джужа О.М., Моісеєв Є.М. Проблеми кримінальної віктимології (кримінологічний, психологічний та пенітенціарний аспекти). – К., 1998.

            Злочинна необережність: Карно-правове та кримінологічне дослідження / Відп. ред. І.П. Лановенко, Ф.А. Лопу-шанський. – К.: Наук.думка, 1992.

            Квашис В.Е. Преступная неосторожность. Социально-правовые и криминологические проблемы. – Владивосток, 1986.

            Литвак О.М. Злочинність, її причини та профілактика. – К.: Україна, 1997.

Лисодєд О., Харитонов С. Рівень, структура та наслідки необережних злочинів // Вісн. прокуратури. – 2003. – № 2. – С. 46 – 50.

Комплексна програма профілактики злочинності на
2001 – 2005 роки: Затв. Указом Президента України від 25 груд. 2000 р. № 1376/2000 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 52.

 

Т е м а  30. ВІКТИМОЛОГІЯ –

НАУКА ПРО ЖЕРТВУ ЗЛОЧИНУ

 

П л а н

 

1. Поняття віктимології та її значення в боротьбі зі злочинністю.

2. Віктимологічні чинники, що сприяють вчиненню злочину.

3. Віктимологічне попередження в системі спеціально-кримінологічного попередження злочинам.

 

С п и с о к   л і т е р а т у р и

 

Багрій-Шахматов Л.В., Туляков В.О. Віктимізація як криміногенний чинник // Вісн. Акад. правових наук України. – 1995. – № 4. – С.77 – 84.

Веселуха В. Соціальний і правовий статус неповнолітніх і його вплив на віктимну поведінку //  Право України. – 1999. – № 7. – С.93 – 97.

Веселуха В. Виникнення, розвиток та сучасні проблеми кримінальної віктимології // Там же. – 1999. –  № 6. – С.98 – 100.

Веселуха В. Значення віктимологічної профілактики в системі запобігання злочинності // Там же. – 1999. –  № 10. – С.67 – 70.

Голіна В.В., Лукашевич С.Ю., Юрченко О.Ю. Роль віктимної поведінки потерпілого при вчиненні тяжких насильницьких злочинів // Питання боротьби зі злочинністю. – Вип.4. – Х.: Право, 2000. – С. 3 – 47.

Джужа О. Віктимологія на захисті прав і законних інтересів жертви злочину // Право України. – 2002. – № 2. – С.133 – 38.

Лысодед А.В. К вопросу о защите жертв преступлений // Актуальні проблеми формування правової держави в Україні: До 50-ї річниці Конвенції про захист прав людини та основних свобод: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.: У 2-х ч. / За ред.  М.І. Панова. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2000. – Ч.2. – С.139 – 142.

Лисодєд О.В. Про захист жертв злочинів і віктимологічну профілактику // Наук. вісн. Дніпропетров. юрид. ін-ту М-ва внутр. справ України: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ. – 2001. – № 3. – С.276 – 282.

Піщенко Г. Характеристика потерпілих від хуліганства і віктимологічна профілактика //  Право України. –  1998. –  № 7. – С.46 – 49.

Ривман Д.В. Криминальная виктимология. – СПб.: Питер, 2002.

Ривман Д.В., Устинов В.С. Виктимология. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2000.

Туляков В. Гарантии безопасности личности – основа  виктимологической профилактики // Юрид. вестн. – 1997. – № 4. – С.101 – 108.

Туляков В.А. Виктимология (социальные и криминологические проблемы). – Одесса: Юрид. лит., 2000.

Франк Л.В. Виктимология и виктимность. –  Душанбе, 1972.

Христенко В.Е. Психология жертвы: Учеб. пособие. –Харьков: Консум, 2001.

Шнайдер Г. Криминология. – М.: Прогресс-Универс, 1994.

Юрченко О.Ю. Некоторые вопросы виктимологического предупреждения преступлений // Пробл. совершенствования укр. законодательства и повышение эффективности правоприменительной деятельности: Темат. сб. науч. тр. – Х.: Нац. юрид. акад. Украины, 1997. – С.139 – 144.

Юрченко О.Ю. Природа связи жертвы и преступника при совершении на­сильственных преступлений //  Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад.України, 1999. – Вип.39. –  С.196 – 201.

 

Т е м а  31. СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ЗЛОЧИННОСТІ

В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

 

П л а н

 

1.    Основні концепції боротьби зі злочинністю в зарубіжних країнах.

2.    Організація і методи діяльності поліції, інших правоохоронних органів і громадськості в боротьбі зі злочинністю.

3.    Діяльність міжнародних організацій щодо поперед-ження злочинів та її координація.

 

С п и с о к   л і т е р а т у р и

 

Аванесов Г.А., Чаадаев С.Г. Истоки англосаксонской доктрины контроля преступности // Вестн. Моск. гос. ун-та .– Сер. 11. Право. – 1991. – № 1. – С.25 – 31.

Дато Э. Антимафиозная культурная революция в Палермо // Организованная преступность, терроризм и коррупция: Криминол. ежекварт. альм. – Вып.1. – М.: Юристъ, 2003. – С.87 – 98.

Дашков Г.В. Возможности использования зарубежного опыта в разработке и реализации национальных программ борьбы с преступностью в странах СНГ // Там же. – 1997. –  № 3. –  С.174 – 184.

            Ерохин А. Программа ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию //  Прокурорская и следственная практика. – 1998. –  № 3. –  С.187 – 191.

            Иншаков С.М. Зарубежная криминология. –  М.: Норма, 1997.

Криминологические исследования в мире. –  М.: Манускрипт, 1995.

            Міжнародно-правові акти та законодавство окремих країн про корупцію. – К.: Школяр, 1999.

            Ощепков Д. Національна жандармерія Франції // Міліція України. – 1998. – № 2. – С. 6 – 7.

            Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. – М.: БЕК, 1995.

            Шнайдер Г. Криминология. – М: Прогресс-Универс, 1994.

Шебунов А.А. Борьба с легализацией незаконно полученных доходов по уголовному праву ФРГ // Государство и право. – 1998. – № 6. – С. 78 – 87.

 

Т е м а 32. СПІВРОБІТНИЦТВО ДЕРЖАВ У КОНТРОЛІ

НАД ЗЛОЧИННІСТЮ

 

П л а н

 

1. Міжнародні організації та кримінологічні установи, що займаються дослідженням і контролем злочинності.

2. Правове регулювання міжнародного співробітниц-тва у сфері попередження злочинності (конвенції, конгреси ООН,  двосторонні угоди).

3. Перспективи співробітництва України з міжнародними установами та правоохоронними органами інших держав.

 

С п и с о к  л і т е р а т у р и

 

Волеводз А.Г. Розыск, арест и обеспечение конфискации за рубежом денежных средств и имущества, нажитых преступным путем // Юрист. – 1999. – № 8. – С.39 – 47;  № 9. – С. 13 – 25;  № 10 – С.10 – 16.

Єжеєв М., Невмержицький П. Шляхи вдосконалення механізму взаємодії правоохоронних органів у боротьбі з транснаціональною злочинністю в економічній сфері // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2004. – № 2. – C. 225 – 228.

Ерохин А. Программа ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию // Прокурорская и  следственная практика. – 1998. – № 3. – С.187 – 191.

Иншаков С.М. Зарубежная криминология. – М.: Инфра-М-Норма, 1997.

Конвенційний механізм протидії транснаціональному незаконному обігу наркотиків // Підприємництво, госп-во і право. – 2004. – № 11. – C. 148 – 152.

Криминологические исследования в мире. – М.: Манускрипт, 1995.

Максименко В. Україна – суб’єкт правової допомоги зарубіжним державам у кримінальних справах // Право України. – 1998. – № 11. – С.149 – 152.

Материалы ООН по укреплению законности и упрочению системы уголовного правосудия (Материалы десятого конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Вена, 10-17 апр. 2000 г.) // Борьба с преступностью за рубежом. – 2001. – № 9. – C. 41 – 57.   

Овчинский В.С. Интерпол (в вопросах и ответах).– М.: ИНФРА-М, 2001.

Осика І.М.  Проблеми протидії легалізації (відмиванню) злочинних прибутків у Європі // Зб. наук. пр. – Сер. Право. – Х.: Харк. нац. акад. управ., 2003. – Вип. 3. – C. 162 – 167.

Уголовная юстиция: проблемы международного со-трудничества. – М.: БЕК, 1995.

Уэда К. Преступность в современной Японии: Пер. с яп. – М.: Прогресс, 1989.

Філяніна Л.А. Міжнародне співробітництво України у боротьбі зі злочинністю // Наук. вісн. Дніпропетр. юрид. ін-ту М-ва внутр. справ України. – 2000. – № 2. – С. 218 – 222.

Фосс Ю., Білер Г. Угода про партнерство та співробітництво і правові реформи в Україні // Укр. прав. часоп. – 1998. – Вип.1. – С.42 – 47.

Шнайдер. Криминология. – М.: Прогресс-Универс, 1994.

Яблоков Н.П. Транснациональная организованная преступность и некоторые формы международного сотрудничества // Вестн. Моск. ун-та. – Сер. 11. – Право. – 2001. – № 4. – C. 17 – 26.

 

Т е м а 33. ВИВЧЕННЯ ПРИЧИН ЗЛОЧИННОСТІ

Й ЗАХОДІВ КОНТРОЛЮ У США

 

П л а н

 

1. Теорії причин злочинності в американській кримінології.

2. Правоохоронні органи та громадські організації США як суб’єкти контролю  над злочинністю.

3. Спеціально-кримінологічне попередження злочинності в США.

 

С п и с о к   л і т е р а т у р и

 

Американская социология. Перспективы, проблемы, методы. – М.: Прогресс, 1972.

Бондарєва М. Відповідальність за “відмивання” незаконно здобутих доходів за кримінальним законодавством США // Право України. – 1999. – № 7. – С. 107 – 111.

Воронин Ю.А. Система борьбы с преступностью в США. – Свердловск:  Урал. ун-т, 1990.

Готтфредсон М., Герші Т. Загальна теорія злочину. – Х.: Акта, 2000.

Кларк Р. Преступность в США: замечания по поводу ее природы, причин, предупреждения и контроля: Пер. с англ. / Под ред. Б.С. Никифорова. – М.: Книжная находка, 2002.

Криминологические исследования в мире. – М.: Манускрипт, 1995.

Кузнецова Н.Ф. Багаутдинова С.К. Контроль над легализацией преступных доходов в США //  Вестн. Москов. ун-та. – Серия 11. – Право. – 1997. –  № 6. – С.39 – 51.

Никифоров А. США: новый закон о контроле над насильственной преступностью //  Законность. – 1995. –  № 9. –  С. 45 – 48.

Погорецький М.А. Концептуальні підходи до боротьби зі злочинністю та захисту прав людини в зарубіжних країнах // Пробл. законності: – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2003. – Вип.68. – С.122 – 131.

Социология преступности (современные буржуазные теории): Сб. ст. – М.: Прогресс, 1966.

Фокс В. Введение в криминологию. – М.: Прогресс, 1985.

Шостко О.Ю. Зарубіжний досвід протидії організованій злочинності у сфері економіки // Зб. наук. пр. Харк. Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Амер. ун-том у Вашінгтоні. – Х.: Харк. Центр вивчення організ. злочинності, 2002. – Вип. 3. – С.177 – 195.

Шостко О.Ю. Закон РІКО – ефективний засіб боротьби з організованою злочинністю в США // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2003. – Вип. 62. – С.115 – 120.

Шостко О.Ю. Суб’єкти діяльності по попередженню злочинності неповнолітніх у США: система і функції // Там же. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 1998. – Вип.34. – С.193 – 197.

Шостко О.Ю. Концепції кримінальної юстиції у США і попередження злочинності // Становлення правової системи демократичної України та юридична думка: Короткі тези доп. та повідомл. наук. конф. молод. вчен. та асп. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 1998. –  С.63 – 64.

 

Т е м а  34. ВИВЧЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

 

П л а н

 

1. Характеристика сучасної злочинності у Великій Британії.

 2. Сучасний стан кримінологічних досліджень.

3. Попередження злочинності у Великій Британії.

 

С п и с о к   л і т е р а т у р и

 

Ведерникова О.Н. Теория и практика борьбы с преступностью в Великобритании. – М.: Рос. криминол. ассоц., 2001.

Денисова Т.А. Про нові підходи боротьби зі злочинністю: зарубіжний досвід // Вісн. Луган. ін-ту внутр. справ МВС України: Спец. вип. – Луганськ: Луган. ін-т внутр. справ України. – 2000. – С. 119 – 122.

Дрьомін В. Пробація: зарубіжний досвід обмеження тюремної популяції // Право України. – 2000. – № 12. – С. 120 – 123.

Из истории смертной казни в Великобритании // Борьба с преступностью за рубежом. – 2000. – № 11. – С. 29 – 32.

Козичкин И.Д. Строгая ответственность в уголовном праве Англии и США // Изв. вузов. Правоведение. – 2000. – № 1. – С. 136 – 149.

Некоторые особенности полицейской деятельности в Великобритании // Борьба с преступностью за рубежом. – 2000. – № 11. – С. 19 – 22.

О принятии нового закона об оружии в Великобритании // Там же. – № 7. – С.32 – 39.

Отдел полиции западного Лондона по борьбе с наркобизнесом // Там же. – 1995. – № 7. – С.11 – 15.

Проблемы сравнительного правоведения. – М.: Ин-т государства и права, 1978.

Проект создания системы “добровольной” стражи в Великобритании // Борьба с преступностью за рубежом. – 1995. – № 7. – С. 15 – 17.

Проникновение транснациональной преступности в Великобританию // Там же. – 2003. – № 2. – C. 24 – 29.