міністерство освіти І НАУКИ україни

Національна юридична академія україни

імені ярослава мудрого

 

 

 

 

 

 

завдання

до практичних занять

з навчальної дисципліни

“Цивільне право України”

 

(Частина 2)

 

для студентів IV курсу

заочних факультетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків

2008

 

 

Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України” (Частина 2) для студентів IV курсу заочних факультетів / Уклад.: Т.І. Бєгова, Н.В. Коробцова, С.В. Казанцев та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 22 с.

 

 

 

 

           

 

 

У к л а д а ч і : Т.І. Бєгова,

Н.В. Коробцова,

С.В. Казанцев,

С.Є. Сиротенко,

В.І. Крат

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою

академії (протокол № 2 від 21.03. 2008 р.)

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

Загальні положення……………………………………………….3

Список нормативних актів та літератури

(для попереднього самостійного вивчення)…………………….3

Завдання……………………………………………………..4

Питання для підготовки до заліку……………………………...11

Питання для підготовки до іспиту………………………….......16

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Завдання до практичних занять призначені для надання допомоги студентам при вивченні найбільш складних питань курсу цивільного права і мають за мету:

– поглиблення знань з теоретичного матеріалу курсу;

– засвоєння основних цивільно-правових категорій;

– набуття навичок практичного застосування норм цивільного законодавства, самостійного грамотного проведення юридичного аналізу обставин, наведених у завданнях;

– закріплення вміння обґрунтовано й мотивовано приймати рішення по завданнях і надавати їх у належній формі;

– удосконалення навичок самостійної роботи з науковими джерелами та актами цивільного законодавства.

 

 

Список НОРМАТИВНих АКТів ТА ЛІТЕРАТУРи

(для попереднього самостійного вивчення)

 

Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами: Затв. наказом Мін-ва зовнішн. екон. зв’язків України № 37 від 13.03.1995 р. //Бюл. нормат. актів України. – 1995. – № 8. – С. 111.

Правила побутового обслуговування населення: Затв. постановою Кабінету Міністрів України № 313 від 16.05.1994р. в ред. від 04.06.1999 р. № 974 //Офіц. вісн. України. – 1999. – № 23. – Ст.1048.

Положення про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті: Затв. постановою Кабінету Міністрів України № 959 від 14.08.1996р. // Зібр. постанов уряду України. – 1996. – № 16. – Ст. 451.

Положення про порядок і умови проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів: Затв. постановою Кабінету Міністрів України № 1175 від 28.09.1996 р. // Там же. – 1996. – №18. – Ст. 510.

Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб: Закон України від 22.12.1995.р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 3. – Ст. 9.

Про захист прав споживачів: Закон України від 01.12.2005 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2006. – № 7. – Ст. 84.

Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: Закон України від 01.07.2004 р. № 1961-IV // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 30. – Т.1. – Ст. 2000.

Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів: Постанова Пленуму Верхов. Суду України № 5 від 12.04.1996 р. // Право України. – 1996. – № 6 – С. 44.

Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 18. – Ст. 78.

Цивільне право України: Підруч.: У 2 т. / Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.2.

Цивільне право України: Підруч.: У 2 кн. / Дзера О.В. (кер. авт. кол.), Боброва Д.В., Довгерт А.С. та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн.2.

Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2т; Особлива частина / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – К.: Ін Юре, 2003. – Т.2.

 

Завдання

 

1. Відповідно до умов договору, укладеного між АТ “Сервіс” та проектним інститутом “Будпром”, останній прийняв на себе зобов’язання розробити проектно-кошторисну документацію на переобладнання купленого АТ приміщення гуртожитку під готельний комплекс. Положення договору й кошторису передбачали поетапну оплату виконаних робіт, розподіл між сторонами отриманого підрядником заощадження й остаточний розрахунок по їх завершенні. Технічні умови проведення робіт містилися в розробленому підрядником за дорученням замовника і затвердженому останнім завданні на проектування. Не узгодивши із замовником можливість виконання робіт субпідрядниками, проектний інститут залучив до проектування дві спеціалізовані організації. Отримавши готову проектно-кошторисну документацію, замовник відмовився від здійснення остаточних розрахунків з підрядником, мотивуючи це тим, що надана документація, як пояснили залучені ним як консультанти незалежні фахівці, має суттєві розбіжності з технічними умовами, які містяться у затвердженому ним завданні на проектування. Так, при проектуванні схеми розміщення санітарно-технічних вузлів готельного комплексу проектний інститут “Сантехпроект” допустив дуже суттєві відхилення від технічних вимог, зазначених у завданні на проектування, зокрема не врахував побажання замовника спроектувати додаткові санвузли у тих кімнатах, які до реконструкції не були ними обладнані. Крім того, після завершення реконструкції і введення готельного комплексу в експлуатацію з’ясувалося, що фірма “Вента”, яка за договором з підрядником здійснювала проектування і монтаж вентиляції, допустила серйозні прорахунки в проектуванні, що призвело до небажаних наслідків. Вони, зокрема, полягали в тому, що відпрацьоване повітря з кухні готельного ресторану попадало через спільну вентиляційну шахту до деяких готельних номерів, що спричинило неможливість проживання в них.

На яке питання теми розраховане завдання? Які обов’язки вказаними учасниками договірних відносин не виконані або виконані неналежним чином? Які права учасників відносин порушені, в якому порядку підлягають захисту і хто є суб’єктом відповідальності у відповідних випадках? Визначте загальні умови виконання зобов’язання.

 

2. АТ “Надія” звернулося з позовом до проектного інституту “Будсервіс” про стягнення заборгованості за отриману продукцію: папір, канцелярські товари тощо на суму 70000 грн, а також про стягнення неустойки у вигляді пені та 3% річних у зв’язку з простроченням виконання грошового зобов’язання. Відповідач проти позову заперечував, посилаючись на несвоєчасність отримання коштів з державного бюджету, за рахунок якого він фінансується, й відсутність своєї вини.

Вирішіть справу. Обчисліть суми, на які вправі претендувати позивач, за умови, що строк невиконання грошового зобов’язання становить 370 днів, індекс інфляції за час прострочення складає 101,1%, розмір пені не встановлений в договорі.

 

3. Будівельна компанія виграла інвестиційні торги на право будівництва житлового будинку. Не маючи достатніх фінансових засобів для здійснення будівництва, компанія звернулася до юридичної фірми з пропозицією розробити договір купівлі-продажу квартир у будинку, що споруджується. При цьому компанія просила внести в договір:

– умову про поетапну оплату покупцем квартири, яка будується, відповідно до якої право власності на квартиру переходить до покупця після повної її сплати, а ризик випадкового пошкодження чи руйнування – з моменту підписання договору купівлі-продажу;

– умову про те, що ціна квартир визначається з розрахунку 1000 доларів США за 1 кв. м, але остаточна сума уточнюється після завершення перепланування квартир з урахуванням побажань покупців.

Крім того, будівельна компанія бажала взяти кредит в банку під заставу будинку, який будується, і хотіла б отримати консультацію, чи потрібно про це згадувати в договорах купівлі-продажу квартир та чи потребують державної реєстрації договори купівлі-продажу, які намічається укладати та, нарешті, чи зможе компанія, якщо вона не знайде достатніх коштів на будівництво, продати за договором купівлі-продажу отримані за конкурсом право забудови та право оренди земельної ділянки строком на 49 років (в тому числі без згоди орендодавця)?

Дайте від імені юридичної фірми відповідь на поставлені запитання.

 

4. У вересні 2004р. Харківська обласна державна адміністрація направила АТ “Ресурс” проект державного контракту на поставку для потреб області десяти водяних насосів в 2007р. АТ “Ресурс” відмовилося підписати договір та повідомило державному замовнику, що, по-перше, воно вже уклало договори на продаж всієї запланованої на 2007р. продукції; по-друге, для нього державне замовлення не є обов’язковим тому, що державі належить тільки 10% акцій у статутному фонді АТ “Ресурс”. Через деякий час АТ “Ресурс” повідомило державну адміністрацію, що воно погодиться на укладення державного контракту за умов, що замовник повністю забезпечить його всією необхідною сировиною, а також здійснить оплату насосів у іноземній валюті. Державна адміністрація не погодилася з умовами постачальника і звернулася до господарського суду з вимогою зобов’язати АТ “Ресурс”, яке є монопольним виробником водяних насосів, укласти державний контракт.

На яке коло питань розраховане завдання? Які існують особливості поставки продукції для державних потреб?

 

5. АТ “Металоконструкція-1” 03.01.2006р. уклало договір із будівельною компанією “Інвест” на поставку щомісячно до 31.12.2006р. конструкцій для будівництва дванадцятиповерхового будинку. Згідно з вимогами стандартів, що були обумовлені в договорі, конструкції повинні бути виготовлені з цементу міцністю 500 одиниць із застосуванням металевої арматури діаметром 8 мм. У зв’язку з тим, що АТ “Металоконструкція-1” одержало від АТ “Балцем” цемент міцністю 300 одиниць, а арматуру діаметром 5 мм, воно виготовило конструкції із застосуванням цих компонентів і протягом трьох місяців поставляло свою продукцію будівельній компанії “Інвест”. Будівельна компанія приймала цю продукцію, однак неодноразово повідомляла постачальника про те, що конструкції не відповідають вимогам якості.

У квітні 2006 р. будівельна компанія “Інвест” у письмовій формі повідомила АТ “Металоконструкція-1” про те, що укладений між ними договір поставки вважає розірваним та вимагає відшкодування їй збитків – 500000 грн у зв’язку з поставкою недоброякісної продукції. Постачальник отримав це повідомлення 1.05.2006 р., але не погодився на розірвання договору, надіслав будівельній компанії претензію з зустрічними вимогами виплати йому пені в розмірі 1000 грн за несвоєчасну оплату поставленої продукції і шкоди, заподіяної у зв’язку з відмовою прийняти поставлену продукцію на суму 500000 грн.

Які підстави та порядок розірвання договору поставки?

 

6. 20.09.2006р. Руденко уклав з Карпенком письмовий договір дарування японського телевізора, за яким зобов’язався передати Карпенку дарунок 20.09.2007р., який до моменту його передання буде знаходитися у Іваненка за договором найму. Карпенко звернувся до юридичної консультації з проханням дати відповіді на наступні запитання та розтлумачити їх:

1) чи вважається даний договір дарування дійсним?

2) чи можна укласти договір дарування з обіцянкою передати дарунок у майбутньому?

3) чи має він право вимагати свій дарунок від Руденка, якщо останній відмовиться 20.09.2007р. від передання йому японського телевізора?

4) чи має право Руденко взагалі відмовитися від обі-цянки передати дарунок у майбутньому?

5) чи може він вимагати від Іваненка передання йому телевізора у разі смерті Руденка?

6) чи повинен договір найму, укладений між Руденком та Іваненком, припинятися, якщо по закінченні року Руденко не буде вимагати від Іваненка повернення телевізора, а останній буде продовжувати користуватися ним?

7) до кого він (Карпенко) має пред’являти вимоги, якщо на момент передання дарунок буде пошкоджений або взагалі зникне?

8) чи може він відмовитися від укладеного договору?

Дайте відповідь на запитання.

 

7. За договором ренти, укладеним на 20 років, Мотін безо-платно передав у власність Уткіну жилий будинок вартістю 100000 грн. Відповідно до умов договору Уткін зобов’язувався сплачувати ренту на користь Мотіна та його дружини в розмірі мінімальної заробітної плати. Через 10 років Мотін помер і Уткін сплачував ренту тільки на користь його дружини у визначених раніше сумах. Коли ж під час пожежі, яка виникла з вини Уткіна, будинок згорів, він взагалі припинив виплати. Мотіна звернулася до суду з вимогою розірвати договір ренти та зобов’язати Уткіна відшкодувати вартість будинку, який було знищено через винні дії останнього.

Яке рішення має прийняти суд? Чи зміниться рішення суду, якщо будинок буде знищений внаслідок дії обставин, що підпадають під визначення “непереборна сила”?

 

8. Мартинов домовився зі своїм знайомим радіотехніком Філенком про те, що той збере для нього магнітофон зі своїх матеріалів. Оплата цієї роботи була встановлена в сумі 500 грн. Розпочавши роботу, Філенко не зміг самостійно розробити схему магнітофона, тому домовився з Жиліним про розробку такої схеми за 100 грн, давши йому завдаток в сумі 50 грн. Крім цього, деякі деталі Філенко не зміг придбати, тому їх він зробив сам.

Виконавши роботу, Філенко заявив Мартинову, що той повинен сплатити йому не 500 грн, а 700 грн, на це Мартинов заперечив, пояснивши, що Філенко виконував роботу на свій ризик, тому підстав для підвищення її оплати немає. Філенко стверджував, що обумовлена ними сума на момент укладення договору була лише приблизною, та якщо Мартинов відмовляється сплатити 700 грн, вони повинні розірвати договір, однак Мартинов має відшкодувати йому понесені витрати в сумі 200 грн, які були сплачені за деталі та на завдаток розробнику схеми Жиліну.

Як має бути вирішений спір між сторонами?

 

9. Перед АТ “Шлях“ виникли труднощі з фінансуванням будівництва житлового будинку, тому Правління АТ “Шлях” прийняло рішення для завершення будівництва залучити до участі у фінансуванні громадян, які виявили бажання придбати квартири в домі, що будується.

Для оформлення правовідносин з цими громадянами був розроблений договір про спільне інвестування, згідно з яким АТ приймало на себе функції замовника, гарантувало здачу будинку в експлуатацію не пізніше II кварталу 2006 р. та оформлення документів про право власності на квартири конкретним громадянам. Громадяни повинні внести у встановлений строк обумовлену договором суму в повному обсязі.

Будинок було прийнято в експлуатацію з запізненням, а документи про право власності учасники інвестування отримали через рік після завершення його будівництва.

Громадяни звернулися за консультацією до юриста.

Яке роз’яснення повинен дати юрист?

 

10. Смирнов уклав з Устиновим договір комісії, згідно з яким Устинов зобов’язався придбати для Смирнова домашній кінотеатр корейського виробництва за ціною, що не буде перевищувати 5000 грн. Після укладення договору Устинов отримав зазначену суму в повному обсязі. Через три дні Устинов передав Смирнову домашній кінотеатр, придбаний для нього за 4500 грн, та 500 грн, що залишилися не витраченими. Смирнов прийняв домашній кінотеатр, заплатив обумовлену в договорі винагороду та залишив остаток грошей (500 грн) Устинову.

Однак через два дні до Смирнова прийшов колишній власник домашнього кінотеатру – приватний підприємець Мішин, який повідомив Смирнова про те, що Устинов помилково взяв у нього іншій домашній кінотеатр відомого корейського виробника, що має більш високі функціональні показники, тому є дорожчим, порівняно з тим, стосовно якого було досягнуто згоди, тому Смирнову слід доплатити 500 грн або обміняти цей кінотеатр на іншій за ціною не менше 4500 грн. Смирнов категорично відмовився від задоволення вимог Мішина, мотивуючи тим, що не приймав безпосередньої участі при укладенні договору, а тому зміст договору йому не відомий, при цьому зауважив, що в договорі між ним та Устиновим була обумовлена лише приблизна ціна та виробник – корейський. Придбаний для нього кінотеатр саме корейського виробництва і не перевищує обумовлену в договорі суму. До того ж Устинов отримав за вчинений правочин крім винагороди ще й не витрачені 500 грн, тому Мішин повинен звертати свої вимоги саме до Устинова.

Як слід вирішити спір?

 

11. З маршрутним таксі в дорозі трапилася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинув Старченко. Дружина загиблого звернулася до страхової компанії, що здійснювала страхування пасажирів, з вимогою про виплату їй, єдиній спадкоємиці Старченка, страхову суму. В ході розгляду справи було з’ясовано, що загиблий не мав проїзного квитка, на цій підставі страхова компанія відмовила дружині загиблого виплачувати страхову суму. Спадкоємиця загиблого не погодилася з цим рішенням і звернулася до суду.

Яке рішення повинен прийняти суд? Які документи необхідно надати страховій компанії для виплати страхової суми? Хто підлягає страхуванню на автомобільному, повітряному та залізничному транспорті?

 

12. Приватний підприємець Муратов здав у серпні 2006р. на зберігання до хлібоприймального пункту 100 т пшениці другого класу строком на шість місяців, уклавши договір складського зберігання. У грудні Муратов звернувся до хлібоприймального пункту з вимогою видати йому 50 т пшениці для розрахунків за придбану техніку. Керівник хлібоприймального пункту відмовив у видачі пшениці до настання вказаного в договорі строку, посилаючись на те, що пшениця перейшла у власність хлібоприймального пункту на строк дії договору, і запропонував замість пшениці другого класу пшеницю третього класу (нижчого), але в більшій кількості.

Приватний підприємець не погодився з пропозицією керівника хлібоприймального пункту і звернувся до господарського суду.

Яке рішення повинен винести суд?

 

ПИТАННЯ для підготовки ДО ЗАЛІКУ

 

1.       Поняття зобов’язального права і його місце в системі галузі цивільного права.

2.       Сфера дії зобов’язального права та його співвідношення з правом речовим.

3.       Значення і система зобов’язального права.

4.       Поняття та відмінні особливості зобов’язання. Суб’єкти та об’єкти зобов’язання.

5.       Поняття й види підстав виникнення зобов’язань.

6.       Правова класифікація зобов’язань і критерії її здійснення.

7.       Множинність осіб (учасників) у зобов’язанні. Поняття і види зобов’язань з множинністю осіб (учасників).

8.       Правове регулювання відносин, пов’язаних із заміною суб’єктів зобов’язання.

9.       Заміна кредитора в цивільно-правовому зобов’язанні. Універсальне та сингулярне правонаступництво. Суброгація.

10.   Уступка права вимоги в цивільно-правовому зобов’язанні.

11.   Заміна боржника в цивільно-правовому зобов’язанні.

12.   Часткові та субсидіарні зобов’язання в цивільному праві.

13.   Солідарні та альтернативні зобов’язання в цивільному праві.

14.   Регресні зобов’язання в цивільному праві (поняття, виконання, припинення).

15.   Поняття та основні засади (принципи) виконання зобов’язань.

16.   Принцип належного виконання зобов’язань і його значення в майновому обороті.

17.   Суб’єкти і способи належного виконання зобов’язань.

18.   Місце і строки належного виконання зобов’язань.

19.   Поняття, ознаки та види цивільно-правових засобів забезпечення виконання зобов’язань.

20.   Поняття, значення та відмінні особливості неустойки в зобов’язальному праві.

21.   Види неустойки та правові підстави виникнення права на неї.

22.   Поняття та призначення поруки в зобов’язальному праві. Права та обов’язки поручителя у відносинах, пов’язаних з порукою.

23.   Цивільно-правове значення гарантії (поняття, сфера застосування, права та обов’язки гаранта).

24.   Поняття, значення і функції завдатку в зобов’я-зальному праві. Співвідношення завдатку з авансом.

25.   Поняття, види й підстави виникнення застави в зобов’язальному праві.

26.   Предмет застави, права та обов’язки сторін заставного зобов’язання. Наступна застава.

27.   Звернення стягнення на заставлене майно. Припинення застави.

28.   Притримання і право притримання речі кредитором зобов’язання.

29.   Поняття й підстави припинення зобов’язань.

30.   Припинення зобов’язань за волевиявленням сторін.

31.   Припинення зобов’язань за обставин, що не залежать від волі сторін.

32.   Правові наслідки порушення зобов’язання.

33.   Правові наслідки порушення зобов’язань, виконання яких забезпечено цивільно-правовими засобами (порукою, гарантією, завдатком, заставою, неустойкою, притриманням).

34.   Прострочення боржника й кредитора в зобов’язанні.

35.   Цивільно-правова відповідальність за порушення зобов’язання.

36.   Поняття, загальна характеристика і значення цивільно-правового договору як інструменту організації майнового обороту.

37.   Свобода договору й договірна дисципліна в умовах ринкової економіки.

38.   Зміст цивільно-правового договору та класифікація його умов. Умови договору і звичаї ділового обороту.

39.   Стадії і способи укладення цивільно-правового договору. Вирішення переддоговірних спорів.

40.   Акти цивільного законодавства й договір. Тлумачення договору.

41.   Класифікація договорів у зобов’язальному праві. Змішані, типові й нетипові цивільно-правові договори.

42.   Поняття й загальна характеристика договору приєднання в зобов’язальному праві.

43.   Публічні договори в зобов’язальному праві.

44.   Поняття, загальна характеристика й сфера застосування попереднього договору. Договір (протокол) про наміри.

45.   Укладення договорів на біржах, аукціонах, конкурсах.

46.   Зміна або розірвання цивільно-правового договору.

47.   Цивільно-правове регулювання зобов’язань, пов’язаних з переданням майна у власність.

48.   Поняття, зміст і види договору купівлі-продажу.

49.   Відмінні особливості договору роздрібної купівлі-продажу.

50.   Договір міни.

51.   Договір дарування. Пожертва.

52.         Договір ренти та договір довічного утримання (догляду).

53.   Договір перевезення вантажу. Правове положення вантажоодержувача в договорі перевезення вантажу.

54.   Загальна характеристика та особливості правового регулювання зобов’язань, пов’язаних з договорами про передання майна або майнових прав в користування.

55.   Поняття, зміст і різновиди договору найму (оренди) майна.

56.   Поняття, зміст і різновиди договору найму (оренди) житла.

57.   Особливості цивільно-правового регулювання зобов’язань із договорів щодо найму (оренди) споруджень, підприємств, земельних ділянок.

58.   Цивільно-правове регулювання зобов’язань із договорів прокату та найму (оренди) транспортних засобів.

59.   Лізинг і договір лізинга.

60.   Сторони в договорі найму (оренди) житлового приміщення. Житлові права фізичних осіб, що мешкають в одному й тому ж житловому приміщенні з його наймачем.

61.   Правові форми задоволення житлових потреб фізичних осіб.

62.   Надання і використання житла в житлових або житлово-будівельних кооперативах, службових житлових приміщень та житлових приміщень в гуртожитках.

63.   Цивільно-правове регулювання зобов’язань, пов’язаних з позичкою.

64.   Цивільно-правове регулювання зобов’язань із договорів щодо виконання робіт в інтересах замовника.

65.   Поняття, зміст, правова характеристика і види договору підряду.

66.   Побутовий підряд.

67.   Поняття, зміст і види договору будівельного підряду.

68.   Договори на проведення проектних та пошукових робіт та на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

69.   Цивільно-правове регулювання зобов’язань із договорів щодо надання послуг.

70.   Транспортні зобов’язання і транспортні договори. Особливості цивільно-правового регулювання.

71.   Особливості правового регулювання укладення і виконання договорів перевезення залежно від різновидів транспорту.

72.   Цивільно-правовий захист прав та інтересів фізичних осіб у сфері зобов’язань, пов’язаних з транспортним обслуговуванням.

73.   Цивільно-правовий захист прав та інтересів контрагентів перевізника в договорі перевезення.

74.   Чартерні договори перевезення.

75.   Договір перевезення пасажира та багажу.

76.   Договір транспортного експедирування.

77.   Цивільно-правовий захист прав та інтересів фізичних осіб у сфері зобов’язань із договору доручення та комісії.

78.   Поняття, зміст і види договору зберігання.

79.   Цивільно-правове регулювання зобов’язань із договорів окремих видів зберігання.

80.   Поняття, зміст і загальна характеристика договору доручення.

81.   Поняття, зміст і різновиди договору комісії.

82.   Поняття, зміст, виконання і припинення договору управління майном.

83.   Поняття, зміст, виконання і правові наслідки невиконання договору позики. Кредитний договір.

84.   Поняття, зміст і види договору банківського вкладу (депозиту).

85.   Поняття, зміст і виконання договору банківського рахунку. Цивільно-правове регулювання розрахункових відносин.

86.   Поняття, зміст і виконання договору факторингу.

87.   Поняття та елементи страхового зобов’язання.

88.   Види зобов’язань з майнового та особистого страхування.

89.         Ліцензійний договір і договір про передання ноу-хау.

90.  Цивільно-правове регулювання спільної діяльності. Договір простого товариства.

 

ПИТАННЯ для підготовки ДО ІСПИТУ

 

1. Поняття, загальна характеристика та функції зобов’язального права.

2. Зобов’язання (поняття, зміст, підстави виникнення). Види зобов’язань.

3. Множинність осіб у зобов’язанні. Часткові, солідарні та субсидіарні зобов’язання.

4. Альтернативні та факультативні зобов’язання.

5. Регресні зобов’язання (поняття, підстави виникнення, виконання, припинення).

6. Зобов’язання за участю третьої особи.

7. Заміна кредитора та боржника в зобов’язанні: підстави та порядок.

8. Поняття і основні засади (принципи) виконання зобов’язань. Принцип належного виконання зобов’язань.

9. Способи виконання зобов’язань.

10. Місце і строки виконання зобов’язань.

11. Забезпечення виконання зобов’язання: поняття загальні умови та види.

12. Неустойка. Поняття, види, підстави виникнення та функції.

13. Порука: права та обов’язки поручителя. Припинення поруки.

14. Гарантія: поняття, суб’єкти, права та обов’язки гаранта.

15. Завдаток: поняття, функції. Співвідношення завдатку з авансом.

16. Застава: поняття, види й підстави виникнення застави.

17. Договір застави: сторони, форма та зміст.

18. Притримання: поняття та підстави виникнення.

19. Поняття й підстави припинення зобов’язань.

20. Порушення зобов’язання: поняття та правові наслідки.

21. Прострочення боржника і кредитора в зобов’язанні.

22. Цивільно-правова відповідальність за порушення зобов’язання: відповідальність за порушення грошового зобо-в’язання, підстави для звільнення від відповідальності.

23. Поняття, загальна характеристика і значення цивільно-правового договору.

24. Свобода договору. Межі реалізації принципу свободи договору.

25. Класифікація цивільно-правових договорів: критерії, підстави та значення класифікації у цивільному праві.

26. Договір на користь третьої особи.

27. Тлумачення умов договору.

28. Стадії укладення цивільно-правового договору. Вирішення переддоговірних спорів.

29. Зміна або розірвання договору, правові наслідки.

30. Поняття, предмет, форма, види договору купівлі-продажу.

31. Права та обов’язки сторін за договором купівлі-продажу.

32. Правові наслідки передачі товару неналежної якості за договором купівлі-продажу.

33. Договір роздрібної купівлі-продажу.

34. Права покупця в разі продажу йому товару неналежної якості за договором роздрібної купівлі-продажу.

35. Договір поставки.

36. Договір контрактації сільськогосподарської продукції.

37 Договір постачання енергоресурсами через приєднану мережу.

38. Договір дарування. Договір міни.

39. Договір пожертви.

40. Договір ренти. Права та обов’язки сторін за договором.

41. Договір довічного утримання (догляду): поняття, предмет, форма, сторони.

42. Поняття, зміст і види договору найму (оренди) майна.

43. Договір прокату.

44. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди: поняття, форма.

45. Цивільно-правове регулювання зобов’язань із договорів найму (оренди) транспортних засобів (чартер, його види).

46. Договір лізингу: поняття, види, права та обов’язки сторін.

47. Договір найму (оренди) житла.

48. Договір позички.

49. Цивільно-правове регулювання зобов’язань, що виникають у зв’язку з виконанням робіт.

50. Договір підряду.

51. Ризик підрядника, за договором підряду. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу.

52. Договір побутового підряду.

53. Поняття, зміст і юридична характеристика договору будівельного підряду.

54. Відповідальність сторін за договором будівельного підряду.

55. Договори на проведення проектних та пошукових робіт: поняття, загальна характеристика.

56. Договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт: поняття, загальна характеристика.

57. Цивільно-правове регулювання зобов’язань із договорів щодо надання послуг: поняття, зміст, відповідальність.

58. Договір перевезення вантажу: форма, сторони в договорі перевезення вантажу. Правове положення вантажоодержувача.

59. Договір перевезення пасажира та багажу: поняття, форма.

60. Підстави й межі відповідальності перевізника. Претензії і позови в транспортних зобов’язаннях.

61. Договір транспортного експедирування: поняття, зміст, відповідальність, припинення.

62. Договір зберігання та його види.

63. Відповідальність зберігача за втрату (нестачу) або пошкодження речі.

64. Зберігання на товарному складі. Складські документи: види та значення.

65. Спеціальні види зберігання: загальна характеристика. Договір охорони.

66. Страхування: поняття, форма та види зобов’язань зі страхування. Елементи страхового зобов’язання.

67. Договір страхування.

68. Договір доручення.

69. Договір комісії: поняття, предмет та умови .

70. Договір управління майном: поняття, предмет, строк, форма, сторони, зміст.

71. Договір позики: поняття, загальна характеристика, форма.

72. Кредитний договір.

73. Договір банківського вкладу (депозиту).

74. Договір банківського рахунку. Черговість списання грошових коштів з банківського рахунка.

75. Форми розрахунків. Види безготівкових розрахунків.

76. Договір факторингу: поняття, предмет, права та обов’язки сторін.

77. Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

78. Ліцензійний договір: поняття, умови, строк.

79. Договір про спільну діяльність: поняття, види, форма.

80. Договір простого товариства. Учасники договору, їх права та обов’язки.

81. Договір комерційної концесії: поняття, предмет, обов’язки сторін.

82. Недоговірні зобов’язання. Загальна характеристика.

83. Зобов’язання, що виникають із односторонніх правочинів: поняття та види.

84. Зобов’язання із публічної обіцянки винагороди. Поняття та види.

85. Зобов’язання, що виникають внаслідок вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.

86. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи.

87. Зобов’язання, що виникають внаслідок створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.

88. Загальна характеристика зобов’язань по відшкодуванню шкоди.

89. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову та моральну шкоду.

90. Поняття моральної шкоди. Відшкодування моральної шкоди.

91. Врахування вини потерпілого та майнового стану заподіювача шкоди в деліктних зобов’язаннях.

92. Відшкодування особою шкоди, завданої її працівником чи іншою особою.

93. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування або їхніми посадовими чи службовими особами.

94. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.

95. Відшкодування шкоди, завданої злочином.

96. Відшкодування шкоди, завданої особами, що не досягли повноліття.

97. Відшкодування шкоди, завданої спільними діями двох або більше осіб.

98. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

99. Права особи, що відшкодувала шкоду, заподіяну іншою особою.

100. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я або смертю потерпілого.

101. Порядок та способи відшкодування шкоди. Зменшення (збільшення) розміру відшкодування шкоди.

102. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг): підстави, суб’єкти, строки.

103. Загальна характеристика зобов’язань, що виникають у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави.

104. Одностороння відмова від зобов’язання.

105. Публічний договір, договір приєднання, попередній договір.


 

Н а в ч а л ь н е    в и д а н н я

 

 

завдання

до практичних занять

з навчальної дисципліни

“цивільне право України”

 

(Частина 2)

 

для студентів IV курсу

заочних факультетів

 

 

У к л а д а ч і: Бєгова Таміла Іжрасівна,

Коробцова Наталія Василівна,

Казанцев Сергій Володимирович,

Сиротенко Сергій Євгенович,

Крат Василь Іванович

 

 

                      Відповідальна за випуск  В.І. Борисова

 

                      Редактор О.І. Борисенко

                        Комп’ютерна верстка Л.П. Лавриненко

 

 

 

План 2008, поз. 59

 

 

Підп. до друку  01.04.2008 р. Формат 84х108 1/32. Папір офсетний.

Друк: ризограф. Умовн. друк. арк.  1,37. Облік.-вид.арк. 0,79. Вид. № 8.

Тираж        прим. Зам. №  4025. Ціна договірна.

____________________________________________________________

Редакційно-видавничий відділ

Національної юридичної академії України,

вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024, Україна.

____________________________

Друкарня

Національної юридичної академії України,

вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024, Україна.