ЗМІСТ

 

Атестаційний процес: нормативна база

Про координацію тем дисертаційних досліджень

здобувачів наукових ступенів докторів і

кандидатів педагогічних та психологічних наук 2

Перелік № 21 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук З

Про внесення електронного наукового видання

до Переліку наукових фахових видань України 5

Про зарахування публікацій фаховими.... 5

Про внесення змін до переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників  6

Зміни, що вносяться до переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників 6

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті          9

 

Із протоколів президії ВАК України

Присуджено науковий ступінь доктора наук     14

Присуджено науковий ступінь кандидата наук  17

Створено спеціалізовані вчені ради... 22

Відмовлено у видачі дипломів........... 30

За порушення нормативних вимог.... 37

 

*****

Повідомлення про захист докторських дисертацій     38

 

                                                                                    

 

 

 

Атестаційний процес: нормативна база

ПРО КООРДИНАЦІЮ ТЕМ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРІВ І

КАНДИДАТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК

(постанова президії ВАК України та

президії АПН України від 13.02.2008 р. № 1-01/2/1-7/1-66)

 

З метою підвищення якості дисертаційних досліджень з педагогічних і психологічних наук, оцінювання наукової значущості тематики дисертаційних досліджень у цих галузях згідно з вимогами Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 423, та запобігання дублювання наукових досліджень Президія Вищої атестаційної комісії України та Президія Академії педагогічних наук України

 

ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

 

1.    Рекомендувати вченим радам наукових установ і вищих навчальних закладів після розгляду й схвалення тем докторських та кандидатських дисертацій з педагогічних і психологічних наук направляти матеріали для узгодження тем у Міжвідомчу раду з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (далі - Рада), яка функціонує при АПН України.

2.Тематика дисертаційних досліджень узгоджується в Раді за паспортами наукових спеціальностей у галузі педагогічних та психологічних наук, затверджених відповідними постановами Президії ВАК України.

3.Для узгодження подаються такі матеріали:

а)    по докторських дисертаціях: витяг із рішення вченої ради про схвалення теми; наукове обґрунтування теми дослідження; список основних наукових праць після захисту кандидатської дисертації; назву теми кандидатської дисертації; короткі відомості про здобувача;

б)    по кандидатських дисертаціях: витяг із рішення вченої ради про схвалення теми; наукове обґрунтування теми дисертаційного дослідження; короткі відомості про здобувача.

4.Розгляд Радою тем докторських дисертацій відбувається за присутності на засіданні здобувача.

5.Спеціалізованим ученим радам із правом прийняття до захисту та проведення захистів дисертацій в галузі педагогічних і психологічних наук при розгляді питання про прийом до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук рекомендується враховувати погодження тем Радою.

6.Інформацію про теми, погоджені Радою, розміщувати на сайті  АПН України (www.apsu.org.ua).

7.Уважати такою, що втратила чинність, Постанову Президії Головної ради ВАК України та Президії АПН України «Про співробітництво у галузі координації тем здобувачів наукових ступенів докторів і кандидатів педагогічних та психологічних наук» від 22.12.94/26.10.94, № 34/18,1-7/9-64.

Голова ВАК України                                  Президент АПН України

В.Ф. Мачулін                                               В.Г. Кремень

 

2

 

 

ПЕРЕЛІК № 21 НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ,

В ЯКИХ МОЖУТЬ ПУБЛІКУВАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТИ

ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ НА

ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА І КАНДИДАТА НАУК

 

Затверджено постановою президії ВАК України

від 13 лютого 2008 р. № 1-05/2

 

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Збірники наукових праць

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Фізико-математичні науки» (Національний університет «Львівська політехніка»), з математики.

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Збірники наукових праць

1.Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку (Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут зв'язку»).

2.Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова (Одеська національна академія зв'язку), з електроніки, радіотехніки та телекомунікацій.

3.Современные технологии в машиностроении (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»), з машинобудування.

4.Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» (Національний університет «Львівська політехніка»).

5.Український міжвідомчий науково-технічний збірник «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні» (Національний університет «Львівська політехніка»).

6.Міжвідомчий науково-технічний збірник «Вимірювальна техніка та метрологія» (Національний університет «Львівська політехніка»),

7.Chemistry & Chemical Technology (Національний університет «Львівська політехніка»), з хімічних технологій.

 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Журнали

Питання історії науки і техніки (Центр пам'яткознавства Національної академії наук України і Українського товариства охорони пам'яток історії і культури), з історії науки і техніки.

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Збірники наукових праць

1.Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України.

2.Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова (Одеська національна академія зв'язку).

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Журнали

Вища школа (Міністерство освіти і науки України).

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Журнали

Вісник Сумського державного університету. Серія «Філологія» (Сумський державний університет), з літературознавства.

 

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Журнали

Український гідрометеорологічний журнал (Одеський державний екологічний університет), із спеціальностей: гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія; океанологія; метеорологія, кліматологія, агрометеорологія; конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

З

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Збірники наукових праць

1.Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України.

2.Вісник Харківського національного університету. Серія «Право» (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна).

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Збірники наукових праць

1.Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент (Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну).

2. Жестова мова і сучасність (Інститут спеціальної педагогіки Академії педагогічних наук України), з корекційної педагогіки.

3.Нові технології навчання (Державна наукова установа «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти»).

4.Проблеми освіти (Державна наукова установа «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти»).

 

МЕДИЧНІ НАУКИ

Збірники наукових праць

Кибернетика и вычислительная техника (НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України), з медичної інформатики і кібернетики.

Журнали

1.Проблеми сучасної медичної науки та освіти. (Харківська медична академія післядипломної освіти, Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво ФОЛІО»).

2.Клиническая информатика и телемедицина (Українська асоціація «Комп'ютерна медицина», Інститут медичної інформатики і телемедицини).

 

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

Журнали

1.Клиническая информатика и телемедицина (Українська асоціація «Комп'ютерна медицина», Товариство з обмеженою відповідальністю «Інститут медичної інформатики і телемедицини»).

2.Фармацевтичний часопис (Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, Національний фармацевтичний університет).

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Журнали

1. Рибогосподарська наука України (Інститут рибного господарства Української академії аграрних наук), із зоотехнії.

2.     Картоплярство України (Інститут картоплярства Української академії аграрних наук), з агрономії.

 

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Збірники наукових праць

1.Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв).

2.Культура і сучасність (альманах) (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв).

Журнали

Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв).

 

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Збірники наукових праць

Політика і публіцистика (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка).

4

 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАУКОВОГО ВИДАННЯ

ДО ПЕРЕЛІКУ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ

(із постанови президії ВАК України від 13.02.2008 р. № 2-05/2)

 

Внести електронні наукові видання:

збірник наукових праць «Теоретичні та прикладні питання державотворення», заснований Одеським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, до Переліку електронних наукових фахових видань з державного управління;

електронний журнал «Наукові праці Вінницького національного технічного університету» до Переліку електронних наукових фахових видань з технічних наук.

 

ПРО ЗАРАХУВАННЯ ПУБЛІКАЦІЙ ФАХОВИМИ

(із постанови президії ВАК України від 13.02.2008 р. № 3-05/2)

 

1.Зарахувати наукові статті, опубліковані в журналі «Міжнародний неврологічний журнал» Державної установи «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України» та Видавничого дому «Заславський», на підставі висновку експертної ради з клінічної медицини (внутрішні хвороби), окремо в кожному конкретному випадку за поданням спеціалізованої вченої ради, як фахові в галузі медичних наук (неврологія).

2.Зарахувати наукові статті, опубліковані в журналі «Здоров'я дитини» Донецького національного медичного університету ім. М. Горького та Видавничого дому «Заславський», на підставі висновку експертної ради з клінічної медицини (внутрішні хвороби), окремо в кожному конкретному випадку за поданням спеціалізованої вченої ради, як фахові в галузі медичних наук (педіатрія).

3.Зарахувати наукові статті, опубліковані в журналі «Наука і економіка» Хмельницького економічного університету, на підставі висновку експертної ради з питань макроекономіки, трансформацій, міжнародного та регіонального розвитку, окремо в кожному конкретному випадку за поданням спеціалізованої вченої ради, як фахові в галузі економічних наук.

4.Зарахувати наукові статті, опубліковані у збірнику наукових праць «Проблеми екстремальної та кризової психології» Університету цивільного захисту України, на підставі висновку експертної ради з психологічних наук, окремо в кожному конкретному випадку за поданням спеціалізованої вченої ради, як фахові в галузі психологічних наук.

5.Зарахувати наукові статті, опубліковані в журналі «Пам'ять століть. Планета» Міністерства освіти і науки України, Національного педагогічного університету ім. П.М. Драгоманова, Комунального підприємства «Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв», Громадської організації Історичний клуб «Планета», на підставі висновку експертної ради з культурології та мистецтвознавства, окремо в кожному конкретному випадку за поданням спеціалізованої вченої ради, як фахові в галузі культурології.

6.Зарахувати наукові статті, опубліковані в журналі «Пам'ять століть. Планета» Міністерства освіти і науки України, Національного педагогічного університету ім. П.М. Драгоманова, Комунального підприємства «Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв», Громадської організації Історичний клуб «Планета», на підставі висновку експертної ради з філософських, політичних та соціологічних наук, окремо в кожному конкретному випадку за поданням спеціалізованої вченої ради, як фахові в галузі політичних наук.

 

5

 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПЕРЕЛІКІВ

ТА ФОРМ ДОКУМЕНТІВ, ЩО

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ АТЕСТАЦІЇ

НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

(із наказу ВАК України від 26.01.2008 р. № 63)

 

З метою приведення переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників, запроваджених наказом Вищої атестаційної комісії України від 29.05.2007 р. № 342, у відповідність до наказу ВАК України від 05.10.2007 р. №629, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 15.10.2007 р. № 1174/14441, наказу ВАК від 03.12.2007 р. № 845, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 18.12.2007р. № 1377/14644, та державного стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових і науково-педагогічних працівників, та Інструкції про порядок підготовки та подання електронних варіантів документів атестаційних справ.

 

Затверджено

наказом ВАК України

від 26.01.2008р. №63

 

ЗМІНИ, ЩО ВНОСЯТЬСЯ ДО ПЕРЕЛІКІВ ТА ФОРМ ДОКУМЕНТІВ,

ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ ТА

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

1.У Переліку документів, які подаються до спеціалізованої вченої ради здобувачем наукового ступеня, третій абзац пункту 8 викласти у такій редакції: «Висновок чинний протягом 1 року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду».

2.У Переліку документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня кандидата наук, які подають до ВАК України, у пункті 6 вилучити слово «копія».

3.У Переліку документів атестаційної справи, які подають до ВАК України з питань переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь в іншій країні, внести такі зміни:

 

3.1.У пункті 9 слова «(форма 15)» замінити словами «(форма 15а)».

3.2.У пункті 12 слова «(форма 22)» замінити словами «(форма 9а)».

4. Подати Перелік установ, до яких обов'язково надсилаються автореферати дисертацій, у такій редакції:

 

1.     Секретаріат Президента України

(01220, Київ, вул. Банкова, 11)

2.     Відділ з питань науки Кабінету Міністрів України

(01008, Київ, вул. М. Грушевського, 12/2)

3.     Міністерство освіти і науки України

(01135, Київ, просп. Перемоги,10)

4.     Вища атестаційна комісія України

(01001, Київ, Хрещатик, 34)

5.     Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

(03039, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3)

6.     Національна парламентська бібліотека України

(01001, Київ, вул. М. Грушевського, 1)

7.     Львівська наукова бібліотека ім. Василя Стефаника НАН України

(79000, Львів, вул. Стефаника, 2)

6

 

8.       Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького

(65026, Одеса, вул. Пастера, 13)

9.       Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка

(61003, Харків, пров. Короленка, 18)

10.     Волинський державний університет ім. Лесі Українки

(43025, Луцьк, просп. Волі, 13)

11.     Дніпропетровський національний університет

(49050, Дніпропетровськ, вул. Наукова, 13)

12.     Донецький національний університет

(83055, Донецьк, вул. Університетська, 24)

13.     Запорізький державний університет

(69600, Запоріжжя, вул. Жуковського, 66)

14.     Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

(01033, Київ, вул. Володимирська, 64)

15.     Львівський національний університет ім. Івана Франка

(79002, Львів, вул. Університетська, 1)

16.     Одеський національний університет ім. 1.1. Мечникова

(65026, Одеса, вул. Дворянська, 2)

17.     Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

(95007, Сімферополь, вул. Вернадського, 4)

18.Сумський державний університет (40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2)

19.Ужгородський національний університет (88000, Ужгород, вул. Підгірна, 46)

20.Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

(91034, Луганськ, квартал Молодіжний, 20-А)

21.     Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника

(76025, Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57)

22.     Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

(61077, Харків, площа Свободи, 4)

23.     Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького

(18031, Черкаси, бульв. Шевченка, 81)

24.     Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

(58012, Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2)

25.ФДУ «Російська державна бібліотека» (119019, Россия, Москва, ул. Воздвиженка, 3/5)

26.Державна установа «Національна бібліотека Білорусі»

(220114, Республика Беларусь, Минск, просп. Независимости, 116)

27.     Національна бібліотека Узбекистану ім. Алішера Навої

(700047, Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Хорезмская, 51)

28.     Національна парламентська бібліотека Грузії ім. І. Чавчавадзе

(0107, Грузия, Тбилиси, ул. Л. Гудиашвили, 7)

29.     Державна установа Національна бібліотека Республіки Казахстан

(050013, Республика Казахстан, Алматы, просп. Абая, 14)

30.     Азербайджанська національна бібліотека ім. М.Ф. Ахундова

(Азербайджанская Республика, AZ 1000, Баку, ул. Хагани, 29)

31.     Національна бібліотека Республіки Молдова

(Республика Молдова, МД-2012, Кишинэу, ул. 31 Августа 1989 г., 78-А)

32.     Національна бібліотека Киргизької Республіки

(720040, Кыргызстан, Бишкек, ул. Абрахманова, 208)

33.     Національна бібліотека Республіки Таджикистан ім. Абулькасима Фірдавсі

(734711, Республика Таджикистан, Душанбе, просп. Рудаки, 36)

34.     Державна некомерційна організація «Національна бібліотека Вірменії»

(375009, Республика Армения, Ереван, ул. Теряна, 72)

7

 

35.    Національна бібліотека Туркменістану ім. Сапармурата Туркменбаші

(744000, Туркменистан, Ашхабад, площадь Нейтралитета)

36.    Книжкова палата України

(02660, Київ, просп. Гагаріна, 27)

37.    Державна науково-технічна бібліотека України

(03680, МСП, Київ, вул. Антоновича, 180)

38.    Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН

(03680, Київ, вул. Героїв Оборони, 10)

-      для біологічних, сільськогосподарських і ветеринарних наук.

39.    Національна наукова медична бібліотека

(01033, Київ, вул. Л. Толстого, 7)

-для біологічних, медичних і фармацевтичних наук.

40.    Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О. Сухомлинського

(04060, Київ, вул. М. Берлінського, 9)

-      для педагогічних, психологічних наук.

41.    Національна юридична бібліотека України

(03039, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3)

-      для юридичних наук.

42.    Державна установа культури міста Москви «Бібліотека української літератури»

(129272, Москва, ул. Трифоновская, 61/1)

-      для суспільних і гуманітарних наук.

43.         Наукові установи й організації, в яких функціонують спеціалізовані вчені ради зі спеціальності поданої до захисту дисертації.

 

5.     У текст «Основних вимог до дисертацій та авторефератів дисертацій» внести такі зміни:

5.1.У пункті 3.8 у другому абзаці слова «ГОСТ 7.1-84 «СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления», замінити на слова: «ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)».

5.2.У пункті 4.6 приклад бібліографічного посилання подати у такій редакції:

Цитата в тексті: «... незважаючи на пріоритетне значення мовних каналів зв'язку між діловими партнерами, ні в якому разі не можна ігнорувати найбільші канали передавання інформації [13, с. 29]»*.

Відповідний опис у переліку посилань:

13. Дороніна М. С. Культура спілкування ділових людей : навч. посіб. /Дороніна М. С.-К.: KM Academia, 1998. -192 с.

Відповідне подання виноски:

------------------------------------------------------------------------------------

* Дороніна М. С. Культура спілкування ділових людей / Дороніна М. С. - К.: KM Academia, 1998.-192с.

 

5.3.Пункт 4.8 назвати 4.7.

5.4.Пункт 4.7 назвати 4.8 і в першому абзаці вилучити слова «і розміщується після висновків».

У другому абзаці цього пункту вилучити текст після слова «покажчиків».

У четвертому абзаці цього пункту слова «ГОСТ 7.1-84 «СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления» замінити на слова «ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)».

6. Форму 23 Прикладів оформлення бібліографічного опису джерел, які використовуються у дисертації, і списку опублікованих робіт, які наводяться в авторефераті, у зв'язку із введенням нового стандарту викласти у такій редакції:

8

 

Форма 23

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ

БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУУ СПИСКУ

ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У ДИСЕРТАЦІЇ, І СПИСКУ

ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ В АВТОРЕФЕРАТІ

 

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги: Один автор

1.    Василій   Великий.   Гомілії   /   Василій   Великий   ;   [пер.   з   давньогрец. Л. Звонська]. Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IVV ст. ; № 14).

2.    Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

3.    Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. (Ювеліри України ; т. 1).

4.    Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. (Першотвір).

Два автори

1.    Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).

2.    Ромовська 3. В. Сімейне законодавство України / 3. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання  кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).

3.    Суберляк   О.   В.   Технологія   переробки   полімерних   та   композиційних матеріалів   :    підруч.    [для   студ.   вищ.    навч.   закл.]   /   О.    В.   Суберляк, П. І. Баштанник. Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.

Три автори

1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

Чотири

автори

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106с. (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф. -техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздев, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П'ять і

більше

авторів

1.    Психология менеджмента /[ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — X. : Гуманитар. центр, 2007. — 510с.

2.    Формування здорового способу життя молоді :  навч. -метод,  посіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. Ін-т соц. дослідж., 2005. — 115с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн., кн. 13).

Без автора

1.    Історія   Свято-Михайлівського   Золотоверхого   монастиря  /  [авт.   тексту В. Клос]. К. : Грані-Т, 2007. — 119с. — (Грані світу).

2.    Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с.

3.    Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX — початку XX століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с.

Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.

Багатотомний

документ

1.     Історія   Національної   академії   наук   України,    1941 — 1945   /   [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007— . — (Джерела з історії науки в Україні).

Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1 ] с.

2.    Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. —Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005— . — (Серия "Нормативная база предприятия").

Т. 1.— 2005. —277с.

3.    Дарова А.  Т.  Неисповедимы пути  Господни...  :  (Дочь врага  народа) : трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006 —    . — (Сочинения : в 8 кн. /А. Дарова ; кн. 4).

4.    Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко.—                 X.:                 Право,                 2002—          . —

Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.

5.    Реабілітовані історією.  Житомирська  область  :  [у 7 т.].  — Житомир  : Полісся,   2006 —          . — (Науково-документальна  серія   книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]).   . Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.

6.   Бондаренко  В.  Г.  Теорія  ймовірностей  і  математична статистика.  Ч.1  / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125с.

Матеріали

конференцій,

з'їздів

1.    Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу  :   матеріали  Всеукр.   конф.   молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"],  (Харків,  11 — 13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — X. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаева, 2000. — 167 с.

2.    Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік, міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. К. : ІСОА, 2002. — 147 с.

3.    Матеріали IX з'їзду Асоціації українських банків, ЗО червня 2000 р. інформ. бюл. К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. (Спецвип.: 10 років АУБ).

4.    Оцінка  й  обгрунтування  продовження  ресурсу  елементів  конструкцій  : праці конф., 6 — 9 черв. 2000 p., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : HAH України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, XIII, [2] с. — (Ресурс 2000).

5.    Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук, праць /наук. ред. В. І. Моссаковський. Дніпропетровськ: Навч. кн., 1999. — 215с.

6.    Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук, праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452с.

Препринти

1.    Шиляев    Б.    А.    Расчеты    параметров    радиационного    повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — X. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт/ НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4).

 

2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Чорнобиль  :  Ін-т пробл.  безпеки АЕС   НАН   України,  2006.    7,  [1]  с. (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Депоновані

наукові праці

1.Социологическое      исследование      малых      групп      населения      / В. И. Иванов      др.]   ;   М-во   образования   Рос.   Федерации,   Финансовая академия. - М., 2002. - 110 с. -Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

2. Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. - М., 2002. - 210 с. - Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

Словники

1. Географія : словник-довідник / [авт. -уклад. Ципін В. Л.]. — X. : Халімон, 2006. — 175, [1]с.

2. Тимошенко   3.   І.   Болонський   процес   в   дії   :   словник-довідник  основ, термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / 3. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.

3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. К. : Карпенко, 2007. — 219 с.

4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. К. : К.І.С., 2006. — 138 с.

Атласи

1.  Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт, дню науки в ім'я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук, редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт, сил України НАН України [та ін.]. — / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. К. : Варта, 2006. — 217, [1] с.

2.  Анатомія  пам'яті  : атлас схем  і рисунків  провідних  шляхів  і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам'яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. 2-ге вид., розшир. та доповн. Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.

3. Куерда X. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. X. : Ранок, 2005. — 96 с.

Законодавчі

та

нормативні

документи

1.  Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. Офіц. вид. К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. (Бібліотека офіційних видань).

2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов.  ред. В. М. Заболотько. К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. (Нормативні директивні правові документи).

3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501 :2007. Офіц. вид. К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VI, 74 с. (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти

1.     Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні.  Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.  : Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 231  с. (Національний стандарт України).

2.     Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1 :2004 ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. (Національні стандарти України).

3.     Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного     устаткування.      Частина     2-020.     Додаткові     вимоги     до лабораторних центрифуг (EN  61010-2-020:1994,   IDT)  : ДСТУ  EN  61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К.  : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18с. (Національний стандарт України).

Каталоги

1.     Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт", 2006 —                       .            (Серия      "Нормативная      база      предприятия"). Т. 5. — 2007. — 264с.

Т. 6. — 2007. — 277 с.

2. Пам'ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. Львів : Новий час, 2003. — 160 с.

 

3. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. [Суми : Унів. кн., 2003]. -11 с.

4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с.

Бібліографічні показчики

1.    Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с.

2.    Систематизований     покажчик     матеріалів     з     кримінального     права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997 — 2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів : Львів, держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Дисертації

1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01 .03.02 / Петров Петро Петрович. - К., 2005. - 276 с.

Автореферати

дисертацій

1.    Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування" / І. Я. Новосад. - Тернопіль, 2007. — 20, [1 ] с.

2.    Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис.  на здобуття наук.  ступеня канд. техн.  наук : спец.  05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес, інформ. технології" / Нгуен Ші Данг. К., 2007. —20с.

Авторські

свідоцтва

1. А. с. 1007970 СССР, MKИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). -№3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК 7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Воронеж, науч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

Частина

книги,

періодичного,

продовжуваного

видання

1      Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного  аналізу  в  наукових дослідженнях  в  області  спортивних  ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18,35—38.

2.    Гранчак    Т.    Інформаційно-аналітичні    структури    бібліотек    в    умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. —2006. — № 6.— С. 14—17.

3.    Валькман      Ю.      Р.      Моделирование      НЕ-факторов            основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. P. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — №1.— С. 39—61.

4.    Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14.

5.    Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1 . — С. 25—29.

6.    Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13 — 20.

7.    Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка :  (нариси з новітнього укр.   письменства) :  статті / Микола Зеров. —Дрогобич, 2007. — С. 245—291.

 

8.     Третьяк     В.     В.     Возможности     использования     баз     знаний     для проектирования    технологии    взрывной    штамповки    /    В.     В.    Третьяк, С. А. Стадник,   Н.   В.   Калайтан // Современное  состояние  использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч. -техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — X., 2007. — С. 33.

9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIXпочаток XX ст. / Д. М. Чорний. X., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202.

Електронні

ресурси

1.     Богомольний   Б.   Р.   Медицина   екстремальних  ситуацій   [Електронний ресурс]   ]   :   навч.   посіб.   для   студ.   мед.   вузів   IIIIV   рівнів   акредитації  / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Міп / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1  електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем, вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000,— Назва з контейнера.

2.     Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс]   :   за  даними   Всеукр.   перепису   населення   2001   р.   / Держ.   ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1  електрон, опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем, вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.

3.     Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в   науці,   культурі   та   освіті   :   (підсумки   10-ї   Міжнар.   конф.   „Крим-2003") [Електронний   ресурс]  / Л.   Й.   Костенко,  А.   0.   Чекмарьов,  А.   Г.   Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

 

Примітки:

1.Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

2.Опис складається з елементів, які поділяються на обов'язкові та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов'язкові чи обов'язкові та факультативні елементи. Обов'язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа. Їх наводять у будь-якому описі.

Проміжки між знаками та елементами опису є обов'язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.

3.   У списку опублікованих праць здобувача, який наводять в авторефераті, необхідно вказати прізвища та ініціали всіх його співавторів незалежно від виду публікації.

 

9 – 13

 

Із протоколів президії ВАК України

 

ПРИСУДЖЕНО НАУКОВИЙ СТУПІНЬ ДОКТОРА НАУК

 

Президія Вищої атестаційної комісії України на засіданні 13 лютого 2008 року розглянула атестаційні висновки експертних рад щодо присудження наукового ступеня доктора наук спеціалізованими вченими радами і постановила видати дипломи доктора

 

фізико-математичних наук

НАЙДЬОНОВУ Сергію Вячеславовичу (спецрада Д 64.169.01 Інституту монокристалів НАН України),

ОСТАШКУ Володимиру Васильовичу (спецрада Д 64.051.12 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна МОН України),

РУБІШУ Василю Михайловичу (спецрада Д 26.168.02 Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАМ України).

 

хімічних наук

ЛІПСОН Вікторії Вікторівні (спецрада Д 64.051.14 Харківського національного університету ім. В.Н. Кгразіна МОН України),

ПИВОВАРЕНКУ Василю Георгійовичу (спецрада Д 26.001.25 Київського національного університету ім. Тараса Шевченка).

 

біологічних наук

МАНІВЧУКУ Георгію Васильовичу (спецрада Д 26.371.01 Інституту агроекології УААН),

СТОРОЖУКУ Максиму Вікторовичу (спецрада Д 26.198.01 Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України),

ТКАЧЕНКУ Федору Петровичу (спецрада Д 26.001.14 Київського національного університету ім. Тараса Шевченка),

КРАВЧЕНКО Вірі Миколаївні (спецрада Д 26.003.07 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України).

 

технічних наук

ПОМОРОВІЙ Оксані Вікторівні (спецрада Д 35.052.05 Національного університету «Львівська політехніка» МОН України),

ПЕТРИШИНУ Ігорю Степановичу (спецрада Д 35.052.04 Національного університету «Львівська політехніка» МОН України),

ЧАЛОМУ Сергію Федоровичу (спецрада Д 64.052.01 Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України),

ШАХОВУ Анатолію Валентиновичу (спецрада Д 41.060.01 Одеського національного морського університету МОН України),

ДУБОВЕНКУ Костянтину Вікторовичу (спецрада Д 26.187.01 Інституту електродинаміки НАН України),

КОСУЛІНІЙ Наталії Геннадіївні (спецрада Д 64.832.01 Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка Мінагрополітики України),

ТКАЧУ Михайлу Романовичу (спецрада Д 38.060.02 Національного університету кораблебудування МОН України),

АНТІПОВУ Івану Євгенійовичу (спецрада Д 64.052.03 Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України),

КОЛЯДЕНКО Юлії Юріївні (спецрада Д 64.052.03 Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України),

14

 

КУНАХ Наталії Ігорівні (спецрада Д 26.861.01 Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій Мінтранспорту та зв'язку України),

ЛУНТОВСЬКОМУ Андрію Олеговичу (спецрада Д 26.002.14 Національного технічного університету України «КПІ» МОН України),

СКАЧКОВУ Валерію Вікторовичу (спецрада Д 41.816.01 Одеської національної академії зв'язку ім. О.С. Попова Мінтранспорту та зв'язку України),

ТАРЛЕВУ Василю Павловичу (Республіка Молдова)(спецрада Д 26.058.02 Національного університету харчових технологій МОН України),

БОКІЮ Борису Всеволодовичу (спецрада Д 08.188.01 Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України),

ВОЄВІДКУ Ігорю Володимировичу (спецрада Д 20.052.02 Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу МОН України),

ЗДЕЩИЦЮ Валерію Максимовичу (спецрада Д 08.080.03 Національного гірничого університету МОН України),

РУДАКОВУ Дмитру Вікторовичу (спецрада Д 08.080.03 Національного гірничого університету МОН України),

ТИЩЕНКУ Сергію Вікторовичу (спецрада Д 09.052.02 Криворізького технічного університету МОН України),

ЛУЦЕНКУ Віктору Олександровичу (спецрада Д 12.105.01 Донбаської державної машинобудівної академії МОН України),

ПАВЛОВІЙ Олені Петрівні (спецрада Д 26.207.01 Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України),

ХІМІЧЕВІЙ Ганні Іванівні (спецрада Д 26.102.03 Київського національного університету технологій та дизайну МОН України),

ХРИПУНОВУ Геннадію Семеновичу (спецрада Д 64.245.01 Інституту електрофізики і радіаційних технологій НАН України),

ШЕВЧЕНКУ Олександру Віталійовичу (спецрада Д 26.002.11 Національного технічного університету України «КПІ» МОН України),

СКОРОХОДУ Володимиру Йосиповичу (спецрада Д 35.052.07 Національного університету «Львівська політехніка» МОН України),

ЗНАКУ Зеновію Орестовичу (спецрада Д 35.052.09 Національного університету «Львівська політехніка» МОН України),

АБРАМОВУ Ігорю Борисовичу (спецрада Д 52.079.03 Національної академії природоохоронного та курортного будівництва МОН України).

історичних наук

ПОНОМАРЬОВІЙ Ірині Семенівні (спецрада Д 26.001.01 Київського національного університету ім. Тараса Шевченка),

НАУМОВУ Сергію Олександровичу (спецрада Д 64.051.10 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна МОН України).

 

економічних наук

ПАВЛЕНКО Ірині Ігорівні (спецрада Д 11.151.01 Інституту економіки промисловості НАН України),

КЕНДЮХОВУ Олександру Володимировичу (спецрада Д 11.151.01 Інституту економіки промисловості НАН України),

МЕЛЬНИКУ Віктору Миколайовичу (спецрада Д 26.239.01 ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»),

МАЙОВЦЮ Євгену Йосиповичу (спецрада Д 35.051.01 Львівського національного університету ім. Івана Франка МОН України),

КОВАЛЬОВУ Анатолію Івановичу (спецрада Д 41.177.01 Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України),

КРИВОРУЧКО Оксані Миколаївні (спецрада Д 64.820.05 Української державної академії залізничного транспорту Мінтранспорту та зв'язку України),

15

 

АЗАРЕНКОВІЙ Галині Михайлівні (спецрада Д 55.081.01 ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»),

ВОЖЖОВУ Анатолію Павловичу (спецрада Д 55.081.01 ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»),

ПЕНЬКОВІЙ /несі Вячеславівні (спецрада Д 11.051.01 Донецького національного університету МОН України),

КРАВЦІВУ Василю Степановичу (спецрада Д 26.160.01 Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України),

ПУСТОВІЙТУ Роберту Фрідріховичу (спецрада Д 26.239.01 ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»),

ВАХНЕНКО Тетяні Петрівні (спецрада Д 26.239.02 ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»),

ПЛЕСКАЧ Валентині Леонідівні (спецрада Д 26.853.01 Науково-дослідного фінансового інституту при Мінфіні України),

МИКИТЕНКО Вікторії Володимирівні (спецрада Д 26.160.02 Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України),

ПАВЛІСІ НаталіїВолодимирівні (спецрада Д 35.154.01 Інституту регіональних досліджень НАН України),

КАЛАЧОВІЙ Ірині Володимирівні (спецрада Д 26.006.06 ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» МОН України).

юридичних наук

ЗЕЛЬДІНІЙ Олені Романівні (спецрада Д11.170.02 Інституту економіко-правових досліджень НАН України),

ПРИЙМАЧЕНКУ Дмитру Володимировичу (спецрада Д 27.855.02 Національного університету державної податкової служби України Державної податкової адміністрації).

медичних наук

ГІЧУНУ В'ячеславу Сафроновичу (спецрада Д 64.566.01 ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології» АМН України),

МОСКАЛЮКУ Василю Деонізійовичу (спецрада Д 26.614.01 ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського» АМН України),

РИМШІ Софії Віталіївні (спецрада Д 64.566.01 ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології» АМН України),

САПОНУ Миколі Анатолійовичу (спецрада Д 26.557.01 ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова» АМН України),

ШАМРАЄВУ Сергію Миколайовичу (спецрада Д 26.615.01 ДУ «Інститут урології» АМН України),

НЕТЮХАЙЛО Лілії Григорівні (спецрада Д 64.600.03 Харківського державного медичного університету МОЗ України),

ХМАРІ Тетяні Володимирівні (спецрада Д 58.601.01 Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України),

БОРОВІЙ Оксані Євгенівні (спецрада Д 26.003.03 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України),

ЄВЧЕВУ Федору Дмитровичу (спецрада Д 26.611.01 ДУ «Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка» АМН України),

КОЗАРЕНКО Тетяні Маратівні (спецрада Д 26.560.01 ДУ «Інститут онкології» АМН України),

ЛУРІНУ Ігорю Анатолійовичу (спецрада Д 26.003.03 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України),

МАЛИШУ Ігорю Ростиславовичу (спецрада Д 26.613.02 Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П..Л. Шупика МОЗ України),

ПАЩЕНКУ Юрію Володимировичу (спецрада Д11.559.01 Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України).

16

 

фармацевтичних наук

КУДРЯВЦЕВІЙ Ірині Георгіївні (спецрада Д 64.605.01 Національного фармацевтичного університету МОЗ України).

 

мистецтвознавства

БЕРЕГОВІЙ Олені Миколаївні (спецрада Д 26.227.03 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України).

 

психологічних наук

КОРНІЯЦІ Ользі Миколаївні (спецрада Д 26.453.01 Інституту психології ім. Г.С. КостюкаАПН України).

 

ПРИСУДЖЕНО НАУКОВИЙ СТУПІНЬ КАНДИДАТА НАУК

Президія Вищої атестаційної комісії України на засіданні

17 січня 2008 року розглянула атестаційні висновки

експертних рад щодо присудження наукового ступеня

кандидата наук спеціалізованими вченими радами

і постановила видати дипломи кандидата

 

фізико-математичних наук       Бику Михайлу Володимировичу,

Астахову Олександру Михайловичу,        Брюховецькій Надії Вікторівні,

Герасименку Владиславу Олександровичу,       Вяткіній Оксані Валеріївні,

Губіну Олексію Івановичу,             Григоренку Олександру Олеговичу,

Даньків Олесі Омелянівні,              Карпенку Олександру Володимировичу,

Дегтярьову Андрію Вікторовичу,  Каток Ксенії Валеріївні,

Деревягіну Максиму Сергійовичу, Кучмі Ользі Василівні,

Єгорову Роману Ігоревичу,           Личманюк Ользі Сергіївні,

Кащеєву Антону Сергійовичу,       Нестерову Віталію Володимировичу,

Кисіль Тетяні Миколаївні,              Нечипор Оксані Володимирівні,

Козинцю Олексію Володимировичу,        Носач Людмилі Вікторівні,

Коломойцеву Юрію Сергійовичу, Собечко Ірині Борисівні,

Котку Андрію Володимировичу,   Сухацькій Ірині Юріївні,

Кравець Ользі Леонідівні,              Федоришеній Олені Миколаївні,

Лісовському Роману Петровичу,   Фесаку Олександру Юрійовичу,

Любченко Світлані Григорівні,      Чумаку Володимиру Валентиновичу,

Мокляку Володимиру Володимировичу, Щербакову Іліасу Бен-Хамудовичу,

Овчаренку Євгенію Вікторовичу,  Яковенку Антону Валерійовичу;

Пашкову Олександру Вікторовичу,

Рибачук Людмилі Віталіївні,          біологічних наук

Салімову Руслану Радіковичу,       Алексєєвій Людмилі Іванівні,

Семеновській Наталії Вікторівні,   Білецькому

Сіренку Костянтину Юрійовичу,   Антону Вікторовичу (переатестація),

Стронській Ганні Олександрівні,   Єгорову Максиму Ігоровичу,

Шалаеву Ростиславу Валерійовичу, Заячниковій Тетяні Валентинівні,

Шелест Тетяні Миколаївні,            Ільєнко Ірині Миколаївні,

Шпілінській Ользі Леонідівні;        Кордиш Марії Олександрівні,

Корецькій Наталії Віталіївні,

 

хімічних наук                                Кофановій Ользі Олексіївні,

Бербат Тетяні Іллівні,                     Куриленко Ірині Миколаївні,

Бешенцевій Оксані Анатоліївні,     Лук'янцевій Галині Володимирівні (переатестація),

17

 

Никирсі Тетяні Дмитрівні,             Гондарчук Парасковії Матвіївні,

Рзаєвій Ользі Миколаївні,              Горбаню Віктору Григоровичу,

Рябченко Наталії Миколаївні,        Горбань Валентині Геннадіївні,

Самойленку Анатолію Анатолійовичу      Горшунову Максиму Сергійовичу,

(переатестація)                                Гузію Руслану Олексійовичу,

Смутку Олегу Володимировичу,   Гунькало Аллі Василівні,

Федоренко Олені Андріївні,           Давиденко Катерині Сергіївні,

Філяку Євгену Зеновійовичу,         Демку Сергію Анатолійовичу,

Чемерис Інгріді Альгімантівні,       Демківському Євгену Олександровичу,

Черкашиній Інні Володимирівні,    Денисюку Павлу Юрійовичу,

Якубі Ірині Петрівні,                      Дідуху Геннадію Васильовичу,

Ястребовій Олені Вікторівні,         Долині Віктору Георгійовичу,

Большому Дмитру Валерійовичу,  Євдокимовій Оксані Олександрівні,

Лисаку Сергію Анатолійовичу;      Жидкову Юрію Віталійовичу,

Заічку Володимиру Сергійовичу,

 

геологічних наук                           Заміховській Олені Леонідівні,

Дейнеко Степану Івановичу,          Знаковській Євгенії Анатоліївні,

Євтєховій Ганні Валеріївні,            Калашнікову Андрію Миколайовичу,

Круглову Олександру Вікторовичу,         Калініній Галині Петрівні,

Локтєву Валентину Сергійовичу,  Карпіну Олександру Олександровичу,

Мончаку Юрію Львовичу,             Качурі Олексію Вікторовичу,

Науменку Олексію Дмитровичу,   Кернеш Вікторії Пилипівні,

Панковій Марині Григорівні,         Кириленку Роману Григоровичу,

Рябусі Вікторії Василівні,               Кінаху Ярославу Ігоровичу,

Серженьзі Оксані Володимирівні, Кірчу Федору Івановичу,

Яковець Катерині Леонідівні;        Ковалеву Олександру Сергійовичу,

Козаку Дмитру Сергійовичу,

 

технічних наук                            Козоновій Юлії Олександрівні,

Абабне Оксані Анатоліївні,            Козупиці Сергію Івановичу,

Ахієзер Олені Борисівні,                Кокряцькій Наталії Іванівні,

Балабановій Ользі Ігорівні,            Колодійчуку Сергію Анатолійовичу,

Баранич Юлії Вікторівні,               Колоскову Володимиру Юрійовичу,

Бахмутян Наталі Віталіївні,             Кореневському Денису Леонідовичу,

Безпалому Андрію Анатолійовичу, Королю Сергію Вікторовичу,

Безчереву Олександру Сергійовичу,         Коршевнюку Леву Олександровичу,

Бережному Андрію Юрійовичу,    Костенку Андрію Вікторовичу,

Білоброву Сергію Володимировичу,        Крамаренку Дмитру Павловичу,

Білюку Івану Сергійовичу,             Красноштану Олександру Михайловичу,

Бобрицькому Віталію Миколайовичу,      Кримову Віталію Миколайовичу,

Богомолу Юрію Івановичу,           Крівякіну Геннадію Володимировичу,

Бондарєву Сергію Івановичу,        Кропивницькій Віталії Богданівні,

Борису Миколі Михайловичу,       Кузнєцову Руслану Михайловичу,

Ветрову Володимиру Миколайовичу,       Курісу Юрію Володимировичу,

Воєцькій Олені Євгенівні,              Куцеволу Олегу Миколайовичу,

Войтенку Сергію Анатолійовичу,  Лещенку Олегу Івановичу,

Войцеховській Олені Валеріївні,    Лобову Олександру Олександровичу,

Волківському Вадиму Борисовичу, Ломаковській Тетяні Юріївні,

Гапаю Василю Миколайовичу,      Мапиновському Валерію Івановичу,

Гальченко Світлані Миколаївні,     Малову Вячеславу Анатолійовичу,

Гарасимчуку Олегу Ігоровичу,      Мартинюку Володимиру Валерійовичу,

Гладкому Сергію Івановичу,         Мацузі Ользі Миколаївні,

Глухенькому Олександру Івановичу,        Медведковій Інні Ігорівні,

Голікову Володимиру Володимировичу, Меркулову Олексію Євгеновичу,

18

 

Михалківу Сергію Васильовичу, Василенко Антоніні Олександрівні,

Мізіну Вадиму Олександровичу, Василик Ірині Олександрівні,

Мікуліну Георгію Олексійовичу, Василишину Роману Дмитровичу,

Монастирському Сергію Віталійовичу, Власовій Олені Веніаміновній,

Нагнію Олександру Станіславовичу, Гаврись Іванні Любомирівні,

Недашківській Надії Іванівні,        Галасуну Юрію Петровичу,

Нестеренку Володимиру Івановичу, Гармаш Світлані Миколаївні,

Нікуліну Віктору Сергійовичу,       Гончаровій Ірині Іванівні,

Обрізану Володимиру Анатолійовичу, Даниленко Валентині Петрівні,

Овечкіну Віталію Сергійовичу,   Дем'яненко Аллі Анатоліївні,

Оксюку Олегу Олександровичу,  Деребон Ігорю Юрійовичу,

Памбук Світлані Андріївні,          Дерменку Олегу Петровичу,

Петренку Анатолію Петровичу, Довгелі Олександру Михайловичу,

Петрушову Василю Володимировичу, Зєльдіну Валерію Феліксовичу,

Підгорному Миколі Володимировичу, Іщук Оксані Василівні,

Потильчаку Олексію Петровичу, Кичилюку Олександру Володимировичу,

Привалі Валерію Олександровичу, Климовичу Павлу Володимировичу,

Пузирьову Олександру Леонідовичу, Козаку Роману Васильовичу,

Пухляк Анастасії Григорівні,    Коробці Анатолію Вікторовичу,

Радзівілову Григорію Даниловичу, Кулінічу Віктору Васильовичу,

Раєвському В'ячеславу Миколайовичу, Логойді Степану Івановичу,

Раєвському Миколі Володимировичу, Медведовській Марині Ігорівні,

Русняку Ігорю Миколайовичу, Новицькій-Боровській Наталії Андріївні,

Сапліну Сергію Юрійовичу,   Олексенку Володимиру Івановичу,

Севастьянову Володимиру Миколайовичу, Пономаренко Наталії Вікторівні,

Северіну Віталію Васильовичу,    Сивенко Валентині Іванівні,

Селівончик Тетяні Василівні,       Тихоновій Тетяні Євгеніївні,

Семенову Андрію Олександровичу, Фурманець Мирославі Григорівні,

Сидоренко Олені Сергіївні, Чернявському Станіславу Євгеновичу,

Сидорову Денису Євгеновичу, Шапошніковій Ользі Федорівні,

Скуратівській Інні Антонівні,  Щербині Сергію Олександровичу,

Снігуру Анатолію Васильовичу, Яремчуку Олександру Степановичу;

Стогній Оксані Сергіївні,

Суткович Тетяні Юліанівні,                 історичних наук

Талавірі Геннадію Миколайовичу,    Басун Ользі Павлівні,

Терновій Тетяні Іванівні,  Бєльському Олександру Володимировичу,

Топал Олександрі Миколаївні,    Бобковій Оксані Михайлівні,

Трегубенко Ірині Борисівні,          Боднар Галині Анатоліївні,

Трофімовій Ларисі Олексіївні,  Бровченко Тетяні Станіславівні,

Тузу Вячеславу Валерійовичу,       Булик Наталії Михайлівні,

Федоришину Роману Мироновичу, Василевич Юлії Валеріївні,

Федюшину Олександру Івановичу, Вовченко Вікторії Борисівні,

Філіпповій Марині В'ячеславівні, Володьку Володимиру Васильовичу,

Філь Наталії Юріївні,                Гайдукевич Олені Олександрівні,

Халімону Олександру Павловичу, Гальченко Світлані Іванівні,

Чоні Інні Володимирівні,             Гамалії Катерині Миколаївні,

Шевчуку Богдану Михайловичу, Генезі Роману Ярославовичу,

Шудрік Ірині Володимирівні;    Горохватській Ользі Ярославні,

Горошко Лесі Миронівні,

 

сільськогосподарських наук         Готрі Олені Броніславівні,

Антипіну Руслану Анатолійовичу, Грачевській Тамілі Олександрівні,

Архангельській Марині Вікторівні, Грибенку Олександру Миколайовичу,

Борисенко Людмилі Дмитрівні,    Гриньох Наталії Василівні,

19

 

Грубінку Андрію Васильовичу,     Плахтій Маріанні Петрівні,

Дефорж Ганні Володимирівні,       Работкіній Світлані Василівні,

Дмитрушко Вікторії Михайлівні,    Руденко Світлані Олександрівні,

Дудник Олені Володимирівні,        Симчичу Миколі Васильовичу,

Д'яконіхіну Андрію Валерійовичу, Сугробовій Юлії Юріївні,

Еткіній Ірині Ігорівні,                      Труш Тетяні Василівні,

Євенку Ігорю Петровичу,              Фіньку Антону Євгеновичу,

Жаркову Якову Миколайовичу,     Яковенку Анатолію Івановичу,

Захаровій Ользі Олександрівні,      Яременко Ірині Анатоліївні; Клиновій Галині Дмитрівні,

Ковалю Ігорю Михайловичу,         доктора філософії з філософських наук

Костюк Майї Володимирівні,        Каріму Ель Гуессабу

Кунанець Наталії Едуардівні,         (громадянин Марокко); Купрій Тетяні Георгіївні,

Мартиненко Наталії Миколаївні,    філологічних наук

Марчуку Володимиру Станіславовичу,    Абдулаєвій Олені Рустемівні,

Матьовці Людмилі Миколаївні,      Гіковій Галині Вікторівні,

Махоріну Геннадію Леонідовичу,  Губарцю Василю Васильовичу,

Мельниченко Олені Василівні,       Жодані Ірині Михайлівні,

Міськову Івану Олексійовичу,       Жуковій Катерині Євгенівні,

Олійник Олександру Леонтійовичу,          Іваненко Інні Іванівні,

Погорєловій Інні Сергіївні,            Колтуховій Ірині Михайлівні,

Половинчак Юлії Миколаївні,       Кошак Катерині Олександрівні,

Савойській Світлані Василівні,       Криворучко Світлані Костянтинівні,

Сиволапову Василю Олексійовичу, Кривуляк Олені Володимирівні,

Сидорук Тетяні Віталіївні,              Кулешовій Тетяні В'ячеславівні,

Синявській Ларисі Іванівні,            Куриленко Ірині Анатоліївні,

Слободиській Оксані Арнольдівні,  Левичеву Ігорю Валентиновичу,

Соколовій Наталії Дмитрівні,         Олійник Оксані Григорівні,

Стасюк Олесі Олександрівні,         Савчуку Григорію Олеговичу,

Таманян Наталі Вікторівні,             Скубачевській Любові Олександрівні,

Тараненку Станіславу Петровичу, Хомчак Олені Геннадіївні,

Терещенко Тетяні Вадимівні,         Чередник Людмилі Анатоліївні,

Федоришиній Лідії Іванівні,            Юричку Андрію Васильовичу;

Храновському Валерію Анатолійовичу,

Цьомрі Тетяні Сергіївні,                 географічних наук

Черниш Оксані Олександрівні,       Багмету Олегу Борисовичу,

Чувікіній Наталії Валеріївні,            Верес Катерині Олександрівні,

Шипко Людмилі Василівні;            Височину Максиму Юрійовичу,

Герасимів Зоряні Миколаївні,

 

філософських наук                        Топчаку Ігорю Васильовичу,

Афоніній Олені Геннадіївні,           Гринюку Олегу Юрійовичу,

Вершині Вікторії Анатоліївні,         Дудуричу Василю Михайловичу,

Войтову Володимиру Вікторовичу, Запотоцькій Ірині Василівні,

Галгаш Ганні Юріївні,                    Запухляк Наталії Ігорівні,

Донцю Івану В'ячеславовичу,        Зеврєєвій Заремі Насіпівні,

Кислому Анатолію Олександровичу,        Коноваленко Оксані Сергіївні,

Крикуну Віталію Юрійовичу,         Королю Павлу Пилиповичу,

Левченко Лесі Юріївні,                  Крайнюкову Олексію Миколайовичу,

Лугуценко Тетяні Валентинівні,     Кулик Вікторії Борисівні,

Муратовій Ірині Анатоліївні,          Макаренку Петру Олександровичу,

Петрушкевич Марії Стефанівні,     Пархоменку Олександру Григоровичу,

Пиголенку Ігорю Вікторовичу,      Поливач Катерині Анатоліївні,

20

 

Сіваку Володимиру Карловичу,    Константинову Володимиру Сергійовичу,

Федчуку Андрію Петровичу,         Корильчуку Тарасу Богдановичу,

Чорноморець Юлії Олександрівні,  Коханову Ігорю Вадимовичу,

Шевчуку Олександру Гаєвичу,      Кравченку Василю Віталійовичу,

Юровчику Володимиру Геннадійовичу,   Круцяк Оксані Володимирівні,

Ямборак Раїсі Семенівні;               Кузнецову Олександру Олексійовичу,

Лазирському В'ячеславу Олексійовичу,

 

педагогічних наук                         Мазченку Віталію Феодосійовичу,

Бабійчук Тамарі Василівні,             Махнюк Валентині Михайлівні,

Бєлошицькому                               Микиті Мирославу Васильовичу,

Олександру Олександровичу,       Могілевському Дмитру Михайловичу,

Бондар Марії Миколаївні,              Ославському Олександру Михайловичу,

Гвоздій Світлані Петрівні,              Плегуці Олександру Матвійовичу,

Гульпі Людмилі Юліївні,               Прохно Ользі Іванівні,

Даценку Олександру Антоновичу,  Радзієвській Ларисі Валентинівні,

Жигадлу Геннадію Біславовичу,    Семчишин Роксолані Олександрівні,

Зайцевій Аллі Віталіївні,                 Стефанку Сергію Львовичу,

Ковальчук Валентині Борисівні,    Тимківу Ігорю Степановичу,

Король Ларисі Леонідівні,             Флуду Вадиму Валентиновичу,

Кугай Наталії Василівні,                 Харполі Андрію Ярославовичу,

Курило Людмилі Федорівні,          Цупикову Олегу Михайловичу,

Міненок Антоніні Олексіївні,         Чопчику Віталію Дмитровичу,

Немченко Наталії Володимирівні, Чубей Галині Валеріївні,

Нікітіній Наталії Павлівні,               Чумаку Максиму Миколайовичу,

Павленку Володимиру Івановичу, Шуляренку Олегу Володимировичу,

Петренку Анатолію Андрійовичу, Шушляпіній Наталії Олегівні,

Пригодій Аллі Володимирівні,       Щегольовій Марії Георгіївні;

Рудницькій Жанні Олександрівні,

Садовенко Світлані Миколаївні,    фармацевтичних наук

Санніковій Тетяні Василівні,          Файзулліну Олександру Валерійовичу;

Семерні Оксані Миколаївні,

Сороці Тарасу Петровичу,             ветеринарних наук

Уфімцевій Світлані Василівні,        Вишняк Оксані Сергіївні,

Хоменку Павлу Віталійовичу,        Данільченку Сергію Івановичу,

Шавальовій Ользі Володимирівні, Ємельяненку

Шаповал Юлії Дмитрівні,              Олександру Володимировичу,

Шевченко Ірині Вікторівні,            Київській Ганні Валеріївні,

Шумрі Любові Луківні,                  Крижанівській Ользі Петрівні,

Явоненко Марині Валеріївні;         Лисак Наталії Євгенівні,

Мазур Тетяні Григорівні,

 

медичних наук                              Нікіфоровій Ользі Василівні,

Барінову Юрію Вікторовичу,         Перкію Юрію Богдановичу,

Буригіну Віталію Миколайовичу,   Платановській Ірині Володимирівні,

Головчаку Ігорю Степановичу,     Руденку Андрію Анатолійовичу,

Гужві Зінаїді Григорівні,                Соломону В'ячеславу Віталійовичу,

Гузік Наталії Миколаївні,               Харенку Андрію Миколайовичу;

Гурик Зоряні Ярославівні,

Жачко Наталії Іванівні,                   психологічних наук

Інджикуляну Артуру Азатовичу,   Бенько Ліані Степанівні,

Ісламовій Ганні Олегівні,               Біловій Маргариті Едуардівні,

Карпин Ользі Михайлівні,              Горбенко Світлані Леонідівні,

Кисіль Зінаїді Федорівні,                Капустюк Олені Миколаївні,

Козловській Ганні Олексіївні,        Кобцю Олександру Володимировичу,

21

 

Ковальовій Олені Олександрівні,   Дубову Дмитру Володимировичу,

Малєєвій Олені Львівні,                  Ковалевському Владиславу Олеговичу,

Миколайчук Мар'яні Ігорівні,        Колісніченко Ірині Володимирівні,

Мірошниченко Оксані Миколаївні, Логвинчук Валентині Василівні,

Окуленку Ігорю Миколайовичу,    Ломко Ірині Григорівні,

Струніній Вікторії Миколаївні,      Мельник Людмилі Миколаївні,

Ткач Разіді Мугаллімовні,              Поліщуку Костянтину Віталійовичу,

Удовенко Юлії Миколаївні,           Рябініну Євгену Вадимовичу,

Хрупало Ганні Володимирівні;      Свентицькій Олесі Володимирівні,

Соколову Максиму Юрійовичу,

 

соціологічних наук                        Сомову Максиму Віталійовичу,

Вакуленко Світлані Миколаївні,     Юр'євій Олені Геннадіївні;

Гоманюку Миколі Анатолійовичу,

Марікян Світлані Володимирівні,   наук з фізичного виховання і спорту

Рахманову Олександру Адольфовичу,      Грицишин Тетяні Романівні,

Руженцевій Вірі Ігорівні;                Ємшановій Юлії Олексіївні,

Хобті Світлані Вікторівні;               Заневській Людмилі Георгіївні,

Карачевській Надії Володимирівні,

політичних наук                          Красоті Вадиму Миколайовичу,

Галактіоновій                                  Ладиці Петру Ігоровичу,

Ірині Володимирівні (переатестація),        Лошицькій Тамарі Іванівні,

Гаспаряну Михайлу Володимировичу,     Синіговцю Ігорю Васильовичу,

Дегтеренко Анастасії Миколаївні, Юмашевій Любові Іванівні.

Довгому Сергію Вікторовичу,

 

СТВОРЕНО СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ

 

Фізико-математичні науки

# Постановою президії ВАК України від 11 жовтня 2007 р. №2-07/8 створено в Інституті математики НАН України спеціалізовану вчену раду Д 26.206.03 з правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальностей

01.01.04 - геометрія та топологія;

01.01.06 - алгебра та теорія чисел

терміном на три роки.

Головою спецради призначено д.ф.-м.н., професора, членкора НАН України В.В. Шарка, зав. відділу Інституту математики НАН України.

Ученим секретарем спецради призначено д.ф.-м.н., доцента В.В. Сергейчука. пров.н.с тієї самої наукової установи.

 

Фізико-математичні та геологічні науки

#  Постановою президії ВАК України від 11 жовтня 2007 р. № 8-07/8 створено в Інституті геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України спеціалізовану вчену раду Д 26.200.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальності

04.00.22 - геофізика (фізико-математичні та геологічні науки)

терміном на три роки.

Головою спецради призначено д.ф.-м.н., професора, академіка НАН України В.І. Старостенка, директора Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України.

Ученим секретарем спецради призначено д.геол.н., с.н.с. М.І. Орлюка, зав. відділу тієї самої наукової установи.

22

 

Фізико-математичні та технічні науки

#  Постановою президії ВАК України від 11 жовтня 2007 р. № 1-07/8 створено в Дніпропетровському національному університеті МОН України спеціалізовану вчену раду Д 08.051.10 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальностей

01.02.4- механіка деформівного твердого тіла (фізико-математичні та технічні науки);

01.02.5- механіка рідини газу та плазми (фізико-математичні науки) терміном на три роки.

Головою спецради призначено д.ф.-м.н., професора М.В. Полякова, ректора Дніпропетровського національного університету МОН України.

Ученим секретарем спецради призначено д.т.н. А.П. Дзюбу, зав. кафедри того самого наукового закладу.

 

Біологічні науки

#  Постановою президії ВАК України від 11 жовтня 2007 р. № 9-07/8 створено в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна МОН України спеціалізовану вчену раду Д 64.051.17 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальностей

03.00.04 - біохімія;

03.00.13 - фізіологія людини і тварин

терміном на три роки.

Головою спецради призначено д.б.н., с.н.с. А.І. Божкова, директора НДІ біології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна МОН України.

Ученим секретарем спецради призначено к.б.н. В.М. Дзюбу, с.н.с. того самого наукового закладу.

 

#  Постановою президії ВАК України від 11 жовтня 2007 р. № 10-07/8 створено в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка спеціалізовану вчену раду Д 26.001.14 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальностей

03.00.05 - ботаніка;

03.00.06 - вірусологія;

03.00.09 - імунологія

терміном на три роки.

Головою спецради призначено д.б.н., професора В.П. Поліщука, зав. кафедри Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Ученим секретарем спецради призначено к.б.н. О.В. Молчанець, доцента того самого наукового закладу.

 

Геологічні науки

#  Постановою президії ВАК України від 11 жовтня 2007 р. № 3-07/8 створено в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка спеціалізовану вчену раду Д 26.001.32 з правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальностей

04.00.01 - загальна та регіональна геологія;

04.00.19 - економічна геологія;

04.00.22 - геофізика

терміном на три роки.

Головою спецради призначено д.геол.н., професора В.А. Михайлова, зав. кафедри Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Ученим секретарем спецради призначено к.ф.-м.н. І.В. Тішаєва, асистента того самого наукового закладу.

23

 

# Постановою президії ВАК України від 11 жовтня 2007 р. №4-07/8 створено в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України спеціалізовану вчену раду Д 26.203.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальностей

04.00.02 - геохімія;

04.00.08 - петрологія;

04.00.20 - мінералогія, кристалографія

терміном на три роки.

Головою спецради призначено д.геол.-мін.н., професора, академіка НАН України М.П. Щербака, директора Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України.

Ученим секретарем спецради призначено к.геол.н. М.О. Донського, н.с. тієї самої наукової установи.

 

# Постановою президії ВАК України від 11 жовтня 2007р. №5-07/8 створено в Інституті геологічних наук НАН України спеціалізовану вчену раду Д 26.162.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальності

04.00.09 - палеонтологія і стратиграфія

терміном на три роки.

Головою спецради призначено д.геол.-мін.н., академіка НАН України П.Ф. Гожика, директора Інституту геологічних наук НАН України.

Ученим секретарем спецради призначено к.геол.-мін.н. Т.С. Рябоконь, с.н.с. тієї самої наукової установи.

 

# Постановою президії ВАК України від 11 жовтня 2007 р. №6-07/8 створено в Інституті геологічних наук НАН України спеціалізовану вчену раду Д 26.162.04 з правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальностей

04.00.10 - геологія океанів і морів;

04.00.21 - літологія

терміном на три роки.

Головою спецради призначено д.геол.-мін.н., професора, членкора НАН України О.Ю. Митропольського, першого заступника директора Інституту геологічних наук НАН України.

Ученим секретарем спецради призначено к.геол.-мін.н. Г.С. Компанець, с.н.с. тієї самої наукової установи.

 

# Постановою президії ВАК України ВІД 11 ЖОВТНЯ 2007 р. № 7-07/8 створено в Інституті геології і геохімії горючих копалин НАН України спеціалізовану вчену раду Д 35.152.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальностей

04.00.17 - геологія нафти і газу;

04.00.02 - геохімія;

04.00.21 - літологія

терміном на три роки.

Головою спецради призначено д.геол.-мін.н., професора, членкора НАН України М І Павлюка директора Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України.

 Ученим секретарем спецради призначено к.геол.н. Н.Я. Радковець, н.с. тієї самої наукової установи.

 

#  Постановою президії ВАК України від 11 жовтня 2007 р. № 1-08/8 створено в Національному авіаційному університеті МОН України спеціалізовану вчену раду Д 26.062.08 із правом приймати

24

 

до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальностей

05.07.14 - авіаційно-космічні тренажери;

05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні системи;

05.13.12 - системи автоматизації проектувальних робіт

терміном на три роки.

Головою спецради призначено д.т.н., професора В.М. Синєглазова, директора Інституту електроніки та систем управління Національного авіаційного університету МОН України.

Ученим секретарем спецради призначено д.т.н. В.М. Шутка, доцента Національного авіаційного університету МОН України.

 

#  Постановою президії ВАК України від 11 жовтня 2007 р. № 2-08/8 створено в Одеському національному політехнічному університеті МОН України спеціалізовану вчену раду К 41.052.05 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальностей

05.09.01 - електричні машини і апарати;

05.09.03   - електротехнічні комплекси та системи терміном на три роки.

Головою спецради призначено д.т.н., с.н.с. О.А. Андрющенка, директора Інституту електромеханіки та енергоменеджменту Одеського національного політехнічного університету МОН України.

Ученим секретарем спецради призначено к.т.н. В.П. Шевченка, доцента Одеського національного політехнічного університету МОН України.

 

#  Постановою президії ВАК України від 11 жовтня 2007 р. №3-08/8 створено в Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України спеціалізовану вчену раду Д 35.052.13 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальностей

05.24.01  - геодезія, фотограмметрія та картографія;

05.24.04   - кадастр та моніторинг земель терміном на три роки.

Головою спецради призначено д.т.н., професора К.Р. Третяка, директора Інституту геодезії Національного університету «Львівська політехніка» МОН України.

Ученим секретарем спецради призначено к.т.н. Б.Б. Паляницю, доцента Національного університету «Львівська політехніка МОН України.

 

#  Постановою президії ВАК України від 11 жовтня 2007 р. № 4-08/8 створено в Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України спеціалізовану вчену раду Д 35.052.02 з правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальностей

01.05.2- математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки);

01.05.3- математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин (технічні науки); 05.13.12 - системи автоматизації проектувальних робіт

терміном на три роки.

Головою спецради призначено д.т.н., професора Б.А. Мандзія, зав. кафедри Національного університету «Львівська політехніка» МОН України.

Ученим секретарем спецради призначено д.т.н. Р.А. Буня, професора кафедри того самого навчального закладу.

 

#  Постановою президії ВАК України від 11 жовтня 2007 р. № 5-08/8 створено в Національному авіаційному університеті МОН України спеціалізовану вчену раду Д 26.062.05 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальностей

25

 

05.05.03   - двигуни та енергетичні установки;

05.07.01   - аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів терміном на три роки.

Головою спецради призначено д.т.н., професора М.С. Кулика, проректора Національного авіаційного університету МОН України.

Ученим секретарем спецради призначено к.т.н. Є.О. Шквара, доцента того самого навчального закладу.

 

#  Постановою президії ВАК України від 11 жовтня 2007 р. № 6-08/8 створено в Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури МОН України спеціалізовану вчену раду Д 64.056.04 з правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальностей

05.05.02   - машини для виробництва будівельних матеріалів та конструкцій; 05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди;

05.23.05   - будівельні матеріали та вироби терміном на три роки.

Головою спецради призначено д.т.н., професора В.Л. Чернявського, зав. кафедри Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури МОН України.

Ученим секретарем спецради призначено к.т.н. Т.О. Костюк, доцента того самого навчального закладу.

 

#  Постановою президії ВАК України від 11 жовтня 2007 р. № 7-08/8 створено в Харківській національній академії міського господарства МОН України спеціалізовану вчену раду Д 64.089.03 з правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальностей

05.01.04   - ергономіка;

05.22.01   - транспортні системи терміном на три роки.

Головою спецради призначено д.т.н., професора В.К. Долю, зав. кафедри Харківської національної академії міського господарства МОН України.

Ученим секретарем спецради призначено к.т.н. I.E. Линник, доцента того самого навчального закладу.

#  Постановою президії ВАК України від 11 жовтня 2007 р. № 9-08/8 створено в Національній металургійній академії України МОН України спеціалізовану вчену раду Д 08.084.03 з правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальностей

05.05.08 - машини для металургійного виробництва;

05.14.06   - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика;

05.16.02 - металургія чорних металів та кольорових металів та спеціальних сплавів (напрям - металургія чорних металів)

терміном на три роки.

Головою спецради призначено д.т.н., професора О.Г. Величка, ректора Національної металургійної академії України МОН України.

Ученим секретарем спецради призначено д.т.н., професора Л.В. Камкіну, зав. кафедри того самого навчального закладу.

 

#  Постановою президії ВАК України від 11 жовтня 2007 р. № 10-08/8 створено в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (НАУ «ХАІ») МОН України спеціалізовану вчену раду Д 64.062.04 з правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальностей

01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла;

05.03.07    - процеси фізико-технічної обробки;

26

 

05.07.02 - проектування, виробництво та випробування літальних апаратів

терміном на три роки.

Головою спецради призначено д.т.н., професора B.C. Кривцова, ректора НАУ «ХАІ» МОН України.

Ученим секретарем спецради призначено к.т.н. О.М. Застелу, доцента того самого навчального закладу.

 

# Постановою президії ВАК України від 11 жовтня 2007 р. № 11-08/8 створено в Інституті геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова HAH України спеціалізовану вчену раду Д 08.188.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальностей

05.05.06 - гірничі машини;

05.15.02 - підземна розробка родовищ корисних копалин;

05.15.09   - геотехнічна і гірнича механіка; 05.26.01 - охорона праці

терміном на три роки.

Головою спецради призначено д.т.н., професора, академіка НАН України А.Ф. Булата, директора Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України.

Ученим секретарем спецради призначено к.т.н. В.Г. Шевченка, н.с. тієї самої наукової установи.

 

# Постановою президії ВАК України від 11 жовтня 2007 р. № 12-08/8 створено в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті МОН України спеціалізовану вчену раду Д 64.059.02 з правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальностей

05.05.04 - машини для земляних, дорожніх та лісотехнічних робіт (напрям - машини для земляних та дорожніх робіт);

05.22.1- транспортні системи;

05.22.2- автомобілі та трактори;

05.22.20 - експлуатація та ремонт засобів транспорту

терміном на три роки.

Головою спецради призначено д.т.н., професора A.M. Туренка, ректора Харківського національного автомобільно-дорожнього університету МОН України.

Ученим секретарем спецради призначено к.т.н. І.С. Наглюка, доцента того самого навчального закладу.

 

# Постановою президії ВАК України від 11 жовтня 2007 р. № 13-08/8 створено в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України спеціалізовану вчену раду Д 26.182.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальностей

05.02.10   - діагностика матеріалів і конструкцій; 05.03.06 - зварювання та споріднені процеси та технології;

05.16.02 - металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів

терміном на три роки.

Головою спецради призначено д.т.н., професора, академіка НАН України Б.Є. Патона, директора ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України.

Ученим секретарем спецради призначено д.т.н., с.н.с. Л.С. Киреєва, вченого секретаря тієї самої наукової установи.

 

# Постановою президії ВАК України від 11 жовтня 2007 р. № 14-08/8 створено у Східноукраїнському національному університеті ім. Володимира Даля МОН України спеціалізовану вчену раду К 29.051.08 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності

27

 

05.17.04   - технологія продуктів органічного синтезу терміном на один рік.

Головою спецради призначено д.х.н., професора М.Ф. Тюпало, зав. кафедри Технологічного інституту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля МОН України.

Ученим секретарем спецради призначено д.х.н., доцента С.О. Кондратова, зав. кафедри Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля МОН України.

 

Сільськогосподарські науки

#  Постановою президії ВАК України від 11 жовтня 2007р. №4-09/8 створено в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр'ева УААН спеціалізовану вчену раду Д 64.366.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальностей

06.01.05   - селекція рослин;

06.01.09 - рослинництво;

06.01.14 - насінництво

терміном на три роки.

Головою спецради призначено д.с.-г.н., професора Л.В. Козубенка, гол.н.с. Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва УААН.

Ученим секретарем спецради призначено д.с.-г.н., с.н.с. В.П. Петренкову, заступника директора тієї самої наукової установи.

 

Філологічні науки

#  Постановою президії ВАК України від 11 жовтня 2007 р. № 14-06/8 створено в Київському національному лінгвістичному університеті МОН України спеціалізовану вчену раду Д 26.054.02 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальностей

10.02.4- германські мови;

10.02.5- романські мови;

10.02.17 - порівняльно-історичне та типологічне мовознавство

терміном на три роки.

Головою спецради призначено д.філол.н., професора О.П. Воробйову, зав. кафедри Київського національного лінгвістичного університету МОН України.

Ученим секретарем спецради призначено д.філол.н., професора О.М. Кагановську, зав. кафедри того самого навчального закладу.

 

#  Постановою президії ВАК України від 11 жовтня 2007 р. № 13-06/8 створено у Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника МОН України спеціалізовану вчену раду К 20.051.02 з правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності

10.02.01 - українська мова

терміном на два роки.

Головою спецради призначено д.філол.н., професора, В.І. Кононенка, зав. кафедри Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника МОН України.

Ученим секретарем спецради призначено к.філол.н. Н.Я. Тишківську, доцента того самого навчального закладу.

 

Педагогічні науки

#  Постановою президії ВАК України від 11 жовтня 2007 р. № 12-06/8 створено в Гуманітарному університеті «Запорізький інститут державного та муніципального управління» спеціалізовану вчену раду К 17.127.04 з правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти терміном на два роки.

28

 

Головою спецради призначено д.пед.н. Т.І. Сущенко, професора Гуманітарного університету «Запорізький інститут державного та муніципального управління».

Ученим секретарем спецради призначено к.пед.н. О.І. Гуру, професора того самого навчального закладу.

 

Медичні науки

#  Постановою президії ВАК України від 11 жовтня 2007 р. № 1-09/8 створено у Кримському державному медичному університеті ім. С.І. Георгієвського МОЗ України спеціалізовану вчену раду Д 52.600.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальностей

14.01.02 - внутрішні хвороби;

14.01.10- педіатрія;

14.01.11- кардіологія

терміном на три роки.

Головою спецради призначено д.мед.н. В.Ф. Кубишкіна, професора Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського МОЗ України.

Ученим секретарем спецради призначено к.мед.н. Є.П. Смуглова, доцента того самого навчального закладу.

 

#  Постановою президії ВАК України від 11 жовтня 2007р. №2-09/8 створено в ДУ «Інститут травматології та ортопедії АМН України» спеціалізовану вчену раду Д 26.606.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальності

14.01.21 - травматологія та ортопедія

терміном на три роки.

Головою спецради призначено д.мед.н., членкора АМН України Г.В. Гайка, директора ДУ «Інститут травматології та ортопедії АМН України».

Ученим секретарем спецради призначено д.мед.н., с.н.с. Ю.М. Гука, зав. відділу тієї самої наукової установи.

 

#  Постановою президії ВАК України від 11 жовтня 2007 р. № 3-09/8 створено в Харківському державному медичному університеті МОЗ України спеціалізовану вчену раду Д 64.600.03 з правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальностей

14.03.01 - нормальна анатомія;

14.03.04 - патологічна фізіологія

терміном на два роки.

Головою спецради призначено д.мед.н., професора С.Ю. Масловського, зав. кафедри Харківського державного медичного університету МОЗ України.

Ученим секретарем спецради призначено к.мед.н. О.Ю. Степаненка, доцента того самого навчального закладу.

 

Архітектура

#  Постановою президії ВАК України від 11 жовтня 2007 р. № 8-08/8 створено в Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України спеціалізовану вчену раду Д 26.056.02 з правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора архітектури зі спеціальностей

18.00.01 - теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури;

18.00.02 - архітектура будівель та споруд;

18.00.04 - містобудування та ландшафтна архітектура

терміном на три роки.

Головою спецради призначено д.а., професора В.І. Єжова, зав. кафедри Київського національного університету будівництва і архітектури МОН України.

Ученим секретарем спецради призначено к.а., доцента В.В. Товбича, зав. кафедри того самого навчального закладу.

29

 

ВІДМОВЛЕНО У ВИДАЧІ ДИПЛОМІВ

 

#  Постановою президії ВАК України від 14.06.2007 р. № 76-06/6 відмовлено у видачі диплома кандидата економічних наук

Катковій Наталі Володимирівні.

Н.В. Каткова працює старшим викладачем кафедри обліку і аудиту Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова МОН України. 12.10.2006 р. у спеціалізованій ученій раді Д 38.806.01 Миколаївського державного аграрного університету МінАП України захистила дисертацію «Механізм підвищення економічної ефективності олійного виробництва регіону» зі спеціальності 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК.

Публікації результатів дисертації: 9 статей, 2 матеріали конференцій.

Науковий керівник - д.е.н. В.Д. Пантелєєв.

Офіційні опоненти: д.е.н., професор Л.О. Мармуль, зав. кафедри Херсонського державного аграрного університету МінАП України; к.е.н. С.А. Сегеда, доцент Вінницького державного аграрного університету МінАП України.

Провідна установа - Південна філія «Кримський державний агротехнологічний університет» Національного аграрного університету Кабінету Міністрів України.

Усі відгуки позитивні.

Висновок спеціалізованої вченої ради: дисертаційна робота відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань». Результати голосування: «за» - 11, «проти», недійсних бюлетенів - немає.

Атестаційна справа надійшла до ВАК України 10.11.06, розглянута експертною радою з економічних наук 01.03.07. За рекомендацією експертної ради на засідання запросили здобувача.

Атестаційний висновок експертної ради:

-   визначення об'єкта дослідження не відповідає назві роботи;

-   наукова новизна одержаних результатів не відповідає вимогам ВАК України. Зокрема те, що вказано як вперше, є, по суті, загальновідомими істинами. Щодо інших пунктів наукової новизни, то неможливо зрозуміти, чим пропозиції дисертанта відрізняються від того, що є в даний час і для чого вони взагалі потрібні;

-   третій розділ роботи «Механізм підвищення економічної ефективності олійного виробництва в умовах поглиблення ринкових відносин» має, власне, однакову назву з назвою дисертації. Його зміст до кінця не розкритий, пропозиції спрощені (наприклад, такі: скорочення витрат сировини при зберіганні, транспортуванні, у виробництві, повне використання сировини тощо). Напрями підвищення ефективності виробництва виписані лише для двох підприємств;

- на автореферат дисертації надійшло 11 відгуків, 4 з них не з профільних кафедр і підписані особами, які не є фахівцями зі спеціальності економіка сільського господарства і АПК;

-   при захисті дисертації у спеціалізованій ученій раді Н.В. Катковій ставилися абстрактні запитання, деякі з них - уточнювальні чи взагалі не мали безпосереднього стосунку до теми дослідження. Теоретичних запитань не було;

-   запрошена на засідання експертної ради ВАК України з проблем секторального розвитку та підприємництва здобувач показала низький рівень знань не лише з економіки сільського господарства й АПК, а і з теми власного дослідження, не дала конкретної відповіді на жодне з поставлених їй членами ради запитань.

З огляду на це експертна рада ВАК України з проблем секторального розвитку та підприємництва (економічні науки) рекомендує президії ВАК України скасувати рішення спеціалізованої вченої ради Миколаївського державного аграрного університету МінАП України і відмовити у видачі диплома кандидата економічних наук Н.В. Катковій.

Результати голосування в експертній раді: за присудження наукового ступеня - 3, «проти» -15, утрималось - 2.

Президія ВАК України своєю постановою від 14.06.2007 р. № 76-06/6 скасувала рішення спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01 Миколаївського державного аграрного університету МінАП

30

 

України про присудження Н.В. Катковій наукового ступеня кандидата економічних наук, а також звернула увагу керівництва спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01 Миколаївського державного аграрного університету МінАП України на недопустимість порушення п. 9 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» щодо відповідальності спеціалізованих учених рад за обґрунтованість прийнятих ними рішень і забезпечення високого рівня вимогливості під час проведення атестації. У разі повторного виявлення порушення п. 9 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» повноваження спеціалізованої вченої ради буде припинено.

 

# Постановою президії ВАК України від 04.07.2006 р. № 32-09/07 відмовлено у видачі диплома доктора медичних наук

Погорєлову Віктору Миколайовичу.

В.М. Погорєлов - доцент кафедри внутрішніх хвороб, лікувальної фізкультури та спортивної медицини Харківського державного медичного університету МОЗ України. У докторантурі не перебував.

26.06.2003 р. у спеціалізованій ученій раді Д 64.600.04 Харківського державного медичного університету МОЗ України захистив дисертацію «Особливості патогенезу, перебігу захворювання та лікування хворих з поєднаною патологією: ішемічною хворобою серця і хронічним легеневим серцем (клініко-експериментальне дослідження)» зі спеціальності 14.01.11 - кардіологія.

Кандидатську дисертацію «Влияние облученной ультрафиолетовыми лучами аутокрови на гемодинамику и микроциркуляцию у больных с начальными формами хронического легочного сердца» захистив 1991 р. у спеціалізованій ученій раді Д 088.23.01 Харківського медичного інституту МОЗ УРСР зі спеціальності 14.00.06 - кардіологія.

Об'єкт дослідження: хворі з поєднаною патологією: ішемічної хвороби серця (ІХС) на фоні хронічного легеневого серця (ХЛС), тварини з експериментальним атеросклерозом (щури -120, кролі - 60).

Предмет дослідження: патогенетичні механізми ендотеліальної функції та розвитку коронарного атеросклерозу; досліджувалось 365 хворих на ІХС на фоні ХЛС, у контрольній групі було 160 практично здорових осіб віком 45-60 років.

Результати наукових досліджень: «В експерименті вивчені патогенетичні механізми атерогенезу в умовах формування вільно-радикальної патології, а також стан мікросомального окислення (МО) та окислювального фосфорилювання (ОФ); уточнені особливості метаболізму біогенних моноамінів, фосфоліпідів, циклічних нуклеотидів і внутрішньоклітинної медіації, стан ферментативного статусу, маркерних внутрішньоклітинних структур, формування пулу макро- і мікроелементів у тварин з холестериновою і сполученою моделлю атеросклерозу; виявлені клініко-патогенетичні особливості перебігу ІХС на фоні ХЛС; дістало подальший розвиток положення про те, що вивчення динаміки стану організму за допомогою біохемілюмінісценції є прогностично значущою в плані посилення атеросклерозу і оцінки ступеня тяжкості стану хворих ІХС на фоні ХЛС; вивчено клітинні мембрани за станом оксидантно-антиоксидантної системи; на підставі експериментально-клінічних досліджень створена концептуальна метаболічно обґрунтована модель формування атерогенезу і патогенетичних механізмів ІХС на фоні ХЛС; вивчено вплив комплексної терапії на перебіг сполученої патології, динаміку параметрів кардіореспіраторної системи, показників перекисного окислення ліпідів, антиоксидантного захисту, реології крові».

Публікації результатів дисертації: 4 монографії (у співавторстві), 23 статті (із них - у журналах - 21, у збірниках - 3), зокрема 5 - без співавторів. Апробація роботи: 21 - матеріали, тези конференцій, одна брошура. Наукові консультанти: д.мед.н. І.К. Латогуз (Харківський державний медичний університет МОЗ України), д.мед.н. та д.б.н. В.І. Жуков (Харківський державний медичний університет МОЗ України). Офіційні опоненти: д.мед.н. П.Г. Кравчун (Харківський державний медичний університет МОЗ України), д.мед.н. І.І. Єрмакович (Інститут терапії АМН України), д.мед.н. В.В. Ніконов (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України).

Провідна установа - Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України.

Усі відгуки позитивні.

31

 

У дискуем на засіданні спеціалізованої вченої ради взяли участь 4 фахівці, із них - 4 члени спеціалізованої вченої ради, зокрема члени спеціалізованої вченої ради зі спеціальності дисертації: д.мед.н. В.І. Волков, д.мед.н. В.Г. Березняков, д.мед.н. В.Й. Целуйко, д.мед.н. О.М. Ковальова.

Висновок спеціалізованої вченої ради: дисертаційна робота відповідає вимогам п. 12 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань». Результати голосування: «за» -17, «проти» - 2, недійсних бюлетенів немає.

Атестаційна справа надійшла до ВАК України 01.12.2005 p., розглянута експертною радою з клінічної медицини (внутрішні хвороби) 02.12.2005 р. Експерт зазначає, що дисертант неправильно або неточно трактує деякі основоположні поняття фізіології серцево-судинної системи та механізм дії лікарських засобів; із тексту дисертації неможливо зрозуміти, яку саме категорію хворих обстежував дисертант: це стосується обох діагнозів - хронічного легеневого серця (ХЛС) та ішемічної хвороби серця (ІХС); у вступі (с. 12 дисертації) вказано, що «проведено продолжительное, в течение 8 лет, наблюдение за больными» (результатів цього спостереження не виявлено): в «матеріалах і методах» (с. 126) повідомляється, що «хворих обстежували при поступленні і перед випискою», а на с. 404 - «обстеження проводили на 1,11, і 21 добу»; не описано проведення оксигемотерапії і фонового лікування хворих; привертає увагу той факт, що в різних лікувальних групах застосовувалися різні методи виявлення ішемії та різні біохімічні дослідження; поставлені завдання 4, 7, 8, 10 дисертантом не вирішені; ні у вступі, ні в завданнях, ні у висновках не йдеться про групи хворих, що приймали ізосорбід-ретард і ніфедипін, аскорбінову кислоту і токоферол, ренітек, проте в отриманих результатах такі хворі описуються; висновки містять низку смислових і мовних помилок, безпідставних тверджень; зміст автореферату лише частково відповідає змісту дисертації й не дає можливості зрозуміти ідею, методологічну побудову дисертаційної роботи, контингент обстежених хворих і суть отриманих результатів; в авторефераті наведені, а в тексті дисертації немає «Практичних рекомендацій»; в авторефераті є посилання на авторів, яких немає в дисертаційному «Списку використаних джерел». 03.02.2006 р. здобувача було запрошено на засідання за рішенням експертної ради для надання відповідей на зауваження та запитання по суті. Дисертант відмовився відповідати і попросив певний час для підготовки відповідей.

Розгляд атестаційної справи В.М. Погорєлова експертною радою подовжено постановою президії ВАК України від 13.04.2006 р. № 29-09/4, про що було повідомлено дисертанта.

05.05.2006 р. відбулося засідання експертної ради в присутності В.М. Погорєлова. Відповіді дисертанта на поставлені запитання не задовольнили експертну раду.

Атестаційний висновок експертної ради: з огляду на низький науковий рівень обґрунтування та виконання дослідження, сумнівність достовірності отриманих результатів, брак належної доказовості висновків і рекомендацій, наявність численних необґрунтованих тверджень і узагальнень, невиконання значної кількості поставлених у роботі завдань, дисертаційна робота В.М. Погорєлова не відповідає вимогам п. 12 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань», рекомендувати президії ВАК України відмовити у видачі В.М. Погорєлову диплома доктора медичних наук. Результати голосування експертів: «за» відмову - 19, «проти», таких, що утрималися, - немає.

02.06.2006 р. експертна рада ретельно розглянула та обговорила скаргу В.М. Погорєлова на дії експертної ради з клінічної медицини (внутрішні хвороби) ВАК України від 05.05.2006 p., яку він надіслав першому заступнику Голови ВАК України Р.В. Бойку 10 травня 2006 р.

Окрім скарги розглядалися такі документи В.М. Погорєлова:

1.Витяг із протоколу засідання проблемної комісії «Гіпертонічна хвороба, атеросклероз, ішемічна (коронарна) хвороба серця» № 2 від 1994 р.

2.Відгук провідної установи (Інституту кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України) на докторську дисертацію В.М. Погорєлова від 04.06.2003 р.

3.Рецензія академіка АМН України О.В. Коркушка на докторську дисертацію В.М. Погорєлова.

4.Відповіді В.М. Погорєлова на запитання та зауваження, які виникли в експертів ВАК України при розгляді його докторської дисертації (6 сторінок).

5. Відповіді та пояснення В.М. Погорєлова на запитання та зауваження, які виникли в експерта ВАК України при розгляді його докторської дисертації (9 сторінок).

32

 

6. Письмові пояснення заявника В.М. Погорєлова до скарги на неправомірні дії ВАК України про відмову у видачі диплома доктора медичних наук і на заперечення ВАК України на скаргу від 17.11.2005р. (8 сторінок).

Рішення експертної ради (прийняте одноголосно): скарга В.М. Погорєлова безпідставна та необґрунтована; інші документи взяті до відома.

Дисертація В.М. Погорєлова «Особливості патогенезу, перебігу захворювання та лікування хворих з поєднаною патологією: ішемічною хворобою серця і хронічним легеневим серцем» (14.01.11 - кардіологія) не відповідає вимогам п. 12 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань», рекомендувати президії ВАК України відмовити В.М. Погорєлову у видачі диплома доктора медичних наук.

Результати голосування експертів: «за» відмову - 15, «проти», утрималися - немає.

Президія ВАК України своєю постановою від 04.07.2006 р. № 32-09/07 попередила наукових консультантів-доктора медичних наук, професора І.К. Латогуза, доктора медичних та біологічних наук, професора В.І. Жукова, офіційних опонентів: доктора медичних наук, професора П.Г. Кравчуна, доктора медичних наук І.І. Єрмакович, доктора медичних наук, професора В.В. Ніконова, що в разі повторних порушень вимог до атестації наукових кадрів вищої кваліфікації і непринципового підходу до проведення експертизи дисертацій, вони не будуть залучатися до атестації наукових кадрів вищої кваліфікації.

Апеляційна комісія у складі професора Ю.М. Сіренка, завідувача відділу симптоматичних артеріальних гіпертензій ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска», головного позаштатного спеціаліста МОЗ України за фахом кардіологія, професора Л.Г. Воронкова, завідувача відділу серцевої недостатності ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» та професора Ю.Б. Чайковського, начальника відділу медичних і аграрних наук ВАК України, розглянувши апеляцію В.М. Погорєлова на постанову президії ВАК України від 04.07.2006 р. № 32-09/07 «Про затвердження атестаційного висновку експертної ради ВАК України щодо дисертаційної роботи і відмову у видачі диплома доктора медичних наук», проаналізувавши матеріали атестаційної справи, інші додатково подані апелянтом документи та вислухавши й обговоривши його особисті пояснення, дійшла одностайного висновку про таке:

-    висновок експертної ради ВАК України з клінічної медицини від 02.06.2006 p., протокол № 15 та атестаційний висновок щодо дисертаційної роботи В.М. Погорєлова на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук, затверджений постановою президії ВАК України від 04.07.06 № 32-09/7, є об'єктивними та містять її адекватну науково-практичну оцінку, а сама дисертація В.М. Погорєлова за темою: «Особенности патогенеза, течения заболевания и лечения больных с сочетанной патологией: ишемической болезнью сердца и хроническим легочным сердцем (клинико-экспериментальное исследование)» зі спеціальності 14.01.11 - кардіологія не відповідає вимогам пп. 11,12 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97 № 644;

-    спеціалізованою вченою радою Д 64.600.04 Харківського державного медичного університету під час проведення захисту дисертації В.М. Погорєлова експертизу проведено неякісно, висновок про присудження наукового ступеня доктора медичних наук В.М. Погорєлову - необґрунтований.

З урахуванням викладеного апеляційна комісія, керуючись ч. 2 п. 42 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.07 № 423, рекомендує президії ВАК України на підставі п. 10, п/п. 11 п. 4 Положення про Вищу атестаційну комісію України, затвердженого Указом Президента України від 25.02.99 №216/99:

1.Апеляцію В.М. Погорєлова на постанову президії ВАК України від 04.07.2006 р. № 32-09/07 залишити без задоволення.

2.Скасувати рішення спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 Харківського медичного університету від 26.06.2003 р. про присудження наукового ступеня доктора медичних наук В.М. Погорєлову.

Постановою президії ВАК України від 11.10.07 №9-09/8 апеляцію В.М. Погорєлова на постанову президії ВАК України від 04.07.2006 р. № 32-09/07 залишено без задоволення і скасовано рішення спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 Харківського державного медичного університету від 26.06.2003 р. про присудження наукового ступеня доктора медичних наук.

33

 

# Постановою президії ВАК України від 15.12.05 №60-09/7 відмовлено у видачі диплома доктора медичних наук

СТЕФАНЮКУ Володимиру Дмитровичу.

В.Д. Стефанюк - доцент кафедри шпитальної терапії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького МОЗ України. У докторантурі не перебував.

09.09.2004 р. у спеціалізованій ученій раді Д 20.601.01 Івано-Франківської державної медичної академії МОЗ України захистив дисертацію «Патологія шлунка і дванадцятипалої кишки у осіб, які контактувати зі сполуками хрому: клінічні особливості, морфологічні та функціональні зміни» зі спеціальності 14.01.36 - гастроентерологія.

Кандидатську дисертацію «Состояние моторно-эвакуаторной функции желудка у больных язвенной болезнью и хроническим гастродуоденитом, и ее изменения под влиянием моршинских минеральных вод (по данным радионуклидной гастродуоденографии)» захистив 1989 р. у спеціалізованій ученій раді К 088.21.03 Львівського державного медичного університету МОЗ УРСР зі спеціальності 14.00.05 - внутрішні хвороби.

Об'єкт дослідження: 336 хворих, які контактували зі сполуками хрому, 21 хворий на виразкову хворобу (ВХ), 40 - на хронічний гастродуоденіт (ХГД) без такого контакту та 78 практично здорових осіб.

Предмет дослідження: токсикокінетика хрому в організмі, патогенетичні ланки ВХ та ХГД, ендоскопічний, морфологічний стан слизової оболонки шлунка (СОШ), дванадцятипалої кишки (ДПК) у хворих, які контактувати зі сполуками хрому, вплив лікування із застосуванням антидотного середника, антиоксиданта та ентеросорбента.

Результати наукових досліджень: доведено, що шлункові залози є одним із основних середовищ концентрації хрому в організмі і це може опосередковано слугувати показником його кумулятивної дії, що веде до пошкодження СОШ та ДПК і розвитку в них запальних і/або дистрофічних фіброзних і некротичних змін; одночасно встановлено, що при великому стажі роботи у шкідливих умовах спостерігається достовірне підвищення концентрації хрому в крові та сечі; виявлено, що у хворих на ВХ і ХГД, які контактували з хромом і його сполуками, серед морфологічних особливостей уражень СОШ є фіброзні зміни, які корелюють з тривалістю шкідливого стажу, а фіброзування слизової ДПК розвивається уже в перші роки контакту зі сполуками хрому; одночасно встановлено порушення мікроциркуляції у СОШ та ДПК, що сприяє розвитку гіпоксії, активації фібробластів, які в свою чергу продукують колаген; обґрунтована пріоритетна методика патогенетичного лікування хроміндукованих уражень шлунка та ДПК з включенням до комплексної базисної терапії антидотного середника - тіосульфату натрію, антиоксиданту - аскорбінової кислоти та ентеросорбенту - ентеросгелю.

Публікації результатів дисертації: 18 статей, із них 6 - без співавторів; 1 патент, 1 декл. пат. Апробація роботи: 12 - матеріали, тези конференцій.

Науковий консультант: д.мед.н. Ю.О. Поспішіль (Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України).

Офіційні опоненти: д.мед.н. В.Г. Міщук (Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України), д.мед.н. І.В. Чопей (Ужгородський національний університет), д.мед.н. В.М. Чорнобровий (Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України).

Провідна установа - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця.

Усі відгуки позитивні.

У дискусії на засіданні спеціалізованої вченої ради взяли участь 7 фахівців, із них 7 - члени спеціалізованої вченої ради, зокрема члени спеціалізованої вченої ради зі спеціальності дисертації: д.мед.н. О.І. Волошин, д.мед.н. В.Є. Нейко, д.мед.н. В.І. Боцюрко, д.мед.н. В.О. Калугін.

Висновок спеціалізованої вченої ради: дисертаційна робота відповідає вимогам п. 12 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань».

Результати голосування: «за» - 22, «проти», недійсних бюлетенів - немає.

Атестаційна справа надійшла до ВАК України 05.11.2004 p., розглянута експертною радою з клінічної медицини (внутрішні хвороби) 28.01.2005 p., 25.02.2005 p., 25.03.2005 p., 22.04.2005 p. Рішення експертної ради: запросити здобувача на засідання. Відповіді дисертанта ВАК отримав 25.05.05. На засіданні експертної ради ВАК України 27.05.2005 р. проаналізовано відповіді й визнано їх незадовільними, тому здобувача запросили на засідання експертної ради ВАК України.

34

 

На засіданні експертної ради ВАК України 24.06.2005 p. був присутній В.Д. Стефанюк. Роз'яснення здобувача не задовольнили експертів.

В.Д. Стефанюком особисто не проводилися виміри й обстеження середовища для з'ясування санітарно-гігієнічної характеристики умов праці на підприємствах, питаннями ж вивчення умов праці (лабораторний контроль за умовами праці) займалися відомчі лабораторії підприємств, як зазначає сам дисертант у своїх відповідях. Але ж вивчення умов праці стоїть другим пунктом завдань його дослідження.

В.Д. Стефанюк не вивчав залежність змін показників, що характеризує стан шлунка та дванадцятипалої кишки залежно від дози хрому, тому не можна стверджувати, що патологія гастродуоденальної зони залежить від стажу роботи, а не дози хрому. А те, що збільшення стажу роботи (тобто віку хворих) призводить до зростання відсотка випадків секреторної недостатності залоз шлунка - це відомий факт, який може бути як при наявності шкідливих чинників, так і без них.

Незрозуміло, з якими дозами хрому мали контакт хворі, тоді як у роботі йдеться про шкідливі умови праці за ступенем перевищення гігієнічних нормативів, що відноситься до першого, другого ступеня, та спільний третій клас умов праці (висновок 2 дисертаційної роботи), у друкованих роботах йдеться тільки про низькі (малі) концентрації сполук хрому. А від дози шкідливої речовини також залежатиме ступінь ушкоджень, що зовсім не висвітлено в дисертаційній роботі.

Незрозуміло, в чому ж таки полягає нове вирішення наукової проблеми?

Як доводить автор у своєму листі-відповіді, роботу було закінчено 1999 року. Але ж вона розглядається в 2004-2055 pp.! І на цей час робота є методологічно застарілою за підходами до лікування хворих на виразкову хворобу, асоційовану з хелікобактерною інфекцією, а таких 85% хворих, описаних у роботі. Сучасні ж схеми лікування відомі з 1996 року.

На жаль, автор не знає, що виразкову хворобу викликають ульцерогенні штами бактерій. Це пояснює, чому не всі інфіковані люди хворіють на виразку, а мають гастрит чи гастродуоденіт.

Виразкова хвороба справді мультифакторне захворювання, але провідна роль належить Helycobacter pylory, що визнано всіма розвиненими країнами світу.

Метою роботи В.Д. Стефанюка є «...розробити критерії діагностики та оптимізації лікування патології шлунка і 12-ти палої кишки...». Ця мета не виконана. У роботі немає жодного висновку про критерії діагностики в обстежених хворих, які слід використовувати. Запропоновані методи ранньої діагностики у практичних рекомендаціях: а це атомно-абсорбційна спектрофотометрія для визначення хрому (є загальноприйнятий метод визначення хрому), ендоскопічне дослідження шлунка та ДПК, що автором пропонуються для ранньої діагностики захворювань гастродуоденальної зони, не є розробленням критеріїв діагностики хворих із зазначеною патологією.

Щодо оптимізації лікування, то всім хворим (а де ж декларований індивідуальний диференційований підхід?) запропоновано один і той самий лікувальний комплекс, що «подовжує ремісію хвороби в середньому на 12 місяців» (пункт 10 висновків). Водночас у всьому світі і в Україні в науковій літературі є дані про виліковування(!) від виразкової хвороби у більшості хворих. Подовження ремісії на 12 місяців навіть у тих хворих, яких не вдалося вилікувати, - це погані результати, оскільки відома підтримувальна терапія дає змогу подовжити ремісію на багато років у будь-яких хворих на виразкову хворобу.

На більшість зауважень, висловлених у рецензії, експерт не отримав від здобувача відповідей по суті питання.

Експертною радою зазначено, що зауваження експерта не знайшли відображення при обговоренні дисертаційної роботи під час захисту в спеціалізованій ученій раді, а також у відгуках опонентів і провідної установи.

Атестаційний висновок експертної ради: дисертаційна робота не відповідає п. 12 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань», рекомендувати президії ВАК України відмовити у видачі В.Д. Стефанюку диплома доктора медичних наук. Результати голосування: «за» - 17, «проти», таких, що утрималися, - немає.

Апеляційна комісія у складі професора В.Г. Передерія, завідувача кафедри факультетської терапії № 1 з курсом післядипломної підготовки лікарів з гастроентерології та ендоскопії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, професора С.М. Ткача, професора кафедри факультетської терапії № 1 з курсом післядипломної підготовки лікарів з гастроентерології

35

 

та ендоскопії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, професора Ю.Б. Чайковського, начальника відділу медичних і аграрних наук ВАК України, розглянувши апеляцію В.Д. Стефанюка на постанову президії ВАК України від 15.12.2005 р. № 60-09/7 «Про затвердження атестаційного висновку експертної ради ВАК України щодо дисертаційної роботи і відмову у видачі диплома доктора медичних наук», проаналізувавши матеріали атестаційної справи, інші документи, дійшла одностайного висновку про таке:

-   висновок експертної ради ВАК України з клінічної медицини від 24.06.2005 p., протокол № 8 та атестаційний висновок щодо дисертаційної роботи В.Д. Стефанюка на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук, затверджений постановою президії ВАК України від 15.12.2005р. № 60-09/7, є об'єктивними та містять її адекватну науково-практичну оцінку, а сама дисертація В.Д. Стефанюка «Патологія шлунка і дванадцятипалої кишки у осіб, які контактували зі сполуками хрому: клінічні особливості, морфологічні та функціональні зміни» зі спеціальності 14.01.36 - гастроентерологія не відповідає вимогам пп. 11, 12 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97 № 644;

-   спеціалізованою вченою радою Д 20.601.01 Івано-Франківського державного медичного університету під час проведення захисту дисертації В.Д. Стефанюка експертизу проведено неякісне, висновок про присудження наукового ступеня доктора медичних наук В.Д. Стефанюку - необґрунтований.

З урахуванням викладеного апеляційна комісія, керуючись ч. 2 п. 42 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.07 №423, рекомендує президії ВАК України на підставі п. 10, п/п. 11 п. 4 Положення про Вищу атестаційну комісію України, затвердженого Указом Президента України від 25.02.99 № 216/99, апеляцію В.Д. Стефанюка на постанову президії ВАК України від 15.12.2005р. №60-09/7 залишити без задоволення.

Постановою президії ВАК України від 11.10.07 №22-09/8 апеляцію В.Д. Стефанюка на постанову президії ВАК України від 15.12.2005 р. № 60-09/07 залишено без задоволення і скасовано рішення спеціалізованої вченої ради Д 20.601.01 Івано-Франківського державного медичного університету від 09.09.2004 р. про присудження наукового ступеня доктора медичних наук.

Президія ВАК своєю постановою від 15.12.05 № 60-09/7 р. звернула увагу голови спеціалізованої вченої ради Д 20.601.01 Івано-Франківського державного медичного університету МОЗ України доктора медичних наук, академіка АМН України Є.М. Нейка на необхідність більш принципового підходу до розгляду дисертацій у спеціалізованій ученій раді та попередила офіційних опонентів: д.мед.н. В.Г. Міщука, професора кафедри терапії та сімейної медицини ФПО Івано-Франківського державного медичного університету МОЗ України, д.мед.н. І.В. Чопея, професора, завідувача кафедри терапії та сімейної медицини ФПО Ужгородського національного університету МОН України, д.м.н. В.М. Чорнобрового, професора, завідувача кафедри поліклінічної терапії та сімейної медицини Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України, д.мед.н. А.С. Свінціцького, професора, завідувача кафедри госпітальної терапії № 2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, який підписав висновок провідної установи, про необхідність об'єктивного і більш принципового підходу до дисертацій, які рецензуються.

 

# Постановою президії ВАК України від 11.10.07 №8-09/8 відмовлено у видачі диплома доктора сільськогосподарських наук

Бурлакову Володимиру Сергійовичу.

B.C. Бурлаков працює доцентом кафедри технології птахівництва і технологічного сервісу Харківської державної зооветеринарної академії. 03.03.2005 р. у спеціалізованій ученій раді Бєлгородської державної сільськогосподарської академії захистив дисертацію «Підвищення ефективності шовківництва на базі нових технологій з використанням розроблених технічних засобів» зі спеціальності 06.02.04 - технологія виробництва продуктів тваринництва. Кандидатську дисертацію «Дослідження процесу механізації дозування промислової грени тутового шовкопряду» захистив 1973 року у спеціалізованій вченій раді Туркменського сільськогосподарського інституту ім. М.І. Калініна зі спеціальності 05.20.01 - механізація сільськогосподарського виробництва.

36

 

Об'єкт дослідження: технологічні процеси шовківництва, нова техніка на цих процесах, фени, кокони, метелики шовкопряду, гілки шовковиці, папір для виготовлення зйомників та ізоляційних мішочків.

Результати наукових досліджень: розроблено новий напрям комплексної механізації ряду технологічних процесів гренажного виробництва; показано шляхи енергозбереження на основі використання нетрадиційних джерел тепла; розроблено нові машини й обладнання для механізації головних технологічних процесів при отриманні шовку, детально подано їх технічні характеристики, оптимальні параметри та режими роботи.

Публікації результатів дисертації: 27 статей (11 - у журналах, 16- у збірниках), 5 авторських свідоцтв, 2 брошури. Апробація роботи: 8 - матеріали конференцій та тези, 2 - рекомендації.

Офіційні опоненти: д.с.-г.н. П.П. Корнієнко, д.с.-г.н. І.І. Кочиш, д.с.-г.н. А.В. Востроілов.

Провідна установа - Донський державний аграрний університет.

Атестаційна справа надійшла до ВАК України 06.10.2006 р. Відправлена на переатестацію у спеціалізовану вчену раду Д 26.004.05 Національного аграрного університету. Засідання спецради відбулося 27.04.2007 р. Висновок спеціалізованої вченої ради: дисертаційна робота не відповідає п. 2 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»: у дисертації теоретично не обґрунтовано і не підтверджено експериментальними дослідженнями зоотехнічні вимоги та параметри до машин і обладнання; достовірність отриманих результатів викликає сумнів, оскільки в більшості таблиць не наведено матеріали статистичної обробки даних і вірогідність різниці; положення про новизну отриманих результатів є дискусійними, поза  як базуються на даних досліджень, основна частина яких виконана до 1992 р. Результати голосування: «за» переатестацію - 4, «проти» - 10, недійсних бюлетенів немає.

Атестаційна справа розглянута експертною радою із зоотехнії та ветеринарної медицини 14.09.2007 р. Атестаційний висновок експертної ради: дисертаційна робота не відповідає вимогам п. 12 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», рекомендувати президії ВАК України не видавати B.C. Бурлакову диплом доктора сільськогосподарських наук. Результати голосування: «за» видачу диплома доктора наук - немає, «проти» - 14, утрималися - немає.

 

ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМАТИВНИХ ВИМОГ

 

#  Президія ВАК України своєю постановою від 13.12.07 № 19-09/10 затвердила атестаційний висновок щодо дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук і постановила видати диплом кандидата медичних наук Ващенку Андрію Володимировичу.

Крім того, президія вказала керівництву спеціалізованої вченої ради Д 26.557.01 Інституту нейрохірургії ім. академіка А.П. Ромоданова АМН України, вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Д 26.557.01 д.м.н. Л.Л. Чеботарьовій, членам комісії з попереднього розгляду дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук А.В. Ващенка у спеціалізованій вченій раді д.м.н. М.І. Шамаєву, д.м.н. О.Я. Главацькому та Л.М. Яковенку на неприпустимість порушення вимог нормативних документів ВАК України.

 

#  Президія ВАК України своєю постановою від 13.12.07 № 23-06/10 затвердила атестаційний висновок щодо дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук і постановила видати диплом кандидата філологічних наук Лєсовець Нелі Миколаївні.

Крім того, президія рекомендувала ректорові Луганського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка Міністерства освіти і науки України обговорити на вченій раді університету роботу з аспірантами професора А.С. Зеленька і повідомити ВАК України про результати розгляду.

 

#  Президія ВАК України своєю постановою від 13.12.07 № 13-07/10 затвердила атестаційні висновки щодо дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук і постановила видати дипломи кандидата фізико-математичних наук Клименку Михайлу Івановичу та Поліщук Ірині Борисівні.

Крім того, президія попередила голову спеціалізованої вченої ради К 17.051.06 Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет» МОН України доктора фізико-математичних наук, професора А.К. Приварникова про неприпустимість проведення захисту дисертацій з порушенням вимог розділу 3 «Положення про спеціалізовані вчені ради» щодо відповідності теми дисертації паспорту спеціальності, за якою дисертація подається до захисту, та вказала на низький рівень експертизи дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук М.І. Клименка та І.Б. Поліщук у спеціалізованій ученій раді.

37

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про захист дисертацій на здобуття

наукового ступеня доктора наук

 

І. Спеціалізовані вчені ради повідомляють, що дисертації на здобуття наукового ступеня подали такі здобувачі: