ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

 

Список рекомендованої літератури

 

Нормативно-правові акти

 

МЕГА-НаУ : профес. юрид. система [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nau.kiev.ua.

Договір про патентну кооперацію [Електронний ресурс] : від 19.06.1970 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/895_001.

Паризька конвенція про охорону промислової власності [Електронний ресурс] : від 20.03.1883 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_123.

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності : від 15.04.1994 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 84. – Ст. 2989. – Електрон. версія.

Угода про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів у галузі правової охорони винаходів [Електронний ресурс] : (Мінськ, 04.06.1999 р.). – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_514.

Конституція України : від 28.06.1996 p. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. – Електрон. версія ред. 06.10.2013 р.

Кримінальний кодекс України : від 05.04.2001 р. № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25/26. – Ст. 131. – Електрон. версія ред. 01.01.2014 р.

Кримінальний процесуальний кодекс України : від 13.04.2012 р. № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9–13. – Ст. 88. – Електрон. версія ред. 11.08.2013 р.

Цивільний кодекс України : від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40–44. – Ст. 356. – Електрон. версія ред. 01.01.2014 р.

Цивільний процесуальний кодекс України : від 18.03.2004 р. № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №№ 40–42. – Ст. 492. – Електрон. версія ред. 11.08.2013 р.

Господарський кодекс України : від 16.01.2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 18–22. – Ст. 144. – Електрон. версія ред. 01.01.2014 р.

Господарський процесуальний кодекс України : від 06.11.1991 р. № 1798-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56. – Електрон. версія ред. 11.08.2013 р.

Кодекс України про адміністративні правопорушення : від 07.12.1984 р. № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – дод. до № 51. – Ст. 1122. – Електрон. версія ред. 01.01.2014 р.

Кодекс адміністративного судочинства України : від 06.07.2005 р. № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–37. – Ст. 446. – Електрон. версія ред. 11.08.2013 р.

Митний кодекс України : від 13.03.2012 р. № 4495-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – №№ 44–48. – Ст. 552. – Електрон. версія ред. 11.08.2013 р.

Про державне мито : Декрет Каб. Міністрів України від 21.01.1993 р. № 7-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 113. – Електрон. версія ред. 11.08.2013 р.

Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – Ст. 64. – Електрон. версія ред. 05.12.2012 р.

Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 07.06.1996 р. № 236/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – Ст. 164. – Електрон. версія ред. 13.01.2009 р.

Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991 р. № 1023-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 30. – Ст. 379. – Електрон. версія ред. 02.12.2012 р.

Про племінну справу у тваринництві : Закон України від 15.12.1993 р. № 3691-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 2. – Ст. 7. – Електрон. версія ред. 09.12.2012 р.

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 32. – Електрон. версія ред. 05.12.2012 р.

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36. – Електрон. версія ред. 05.12.2012 р.

Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15.12.1993 р. № 3688-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 34. – Електрон. версія ред. 05.12.2012 р.

Про охорону прав на сорти рослин : Закон України від 21.04.1993 р. № 3116-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 21. – Ст. 218. – Електрон. версія ред. 09.12.2012 р.

Про приєднання України до Міжнародної конвенції по охороні нових сортів рослин : Закон України від 02.06.1995 р. № 209/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 22. – Ст. 168. – Електрон. версія.

Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем : Закон України від 05.11.1997 р. № 621/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 8. – Ст. 28. – Електрон. версія ред. 05.12.2012 р.

Про охорону прав на зазначення походження товарів : Закон України від 16.06.1999 р. № 752-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 32. – Ст. 267. – Електрон. версія ред. 05.12.2012 р.

Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних : Закон України від 23.03.2000 р. № 1587-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 24. – Ст. 183. – Електрон. версія ред. 01.01.2013 р.

Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування : Закон України від 17.01.2002 р. № 2953-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 17. – Ст. 121. – Електрон. версія ред. 11.08.2013 р.

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14.09.2006 p. № 143-V // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 45. – Ст. 434. – Електрон. версія ред. 05.12.2012 р.

Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір : постанова Каб. Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1756 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 52. – Ст. 2369. – Електрон. версія. ред. 21.09.2011 р.

Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав : постанова Каб. Міністрів України від 18.01.2003 р. № 72 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 4. – Ст. 129. – Електрон. версія. ред. 21.09.2011 р.


Навчальні та наукові видання

 

Аврамова О. Є. Патентне право : навч.-метод. посіб. / О. Є. Аврамова, О. С. Жидкова. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. – 160 с.

Х623.312я73/ А 21

 ч.з №1

 Ажнюк М. О. Основи економічної теорії : навч. посіб. / М. О. Ажнюк, О. С. Передрій. – К. : Знання, 2008. – 368 с. – (Вища освіта XXI століття).

У01я73 / А 34 

ч.з №2, фил. №2

Акутальні питання інтелектуальної власності та інноваційного розвитку = Актуальные вопросы интеллектуальной собственности и инновационного развития : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 15–16 листоп. 2012 р. – Х. : НДІ ПЗІР, 2012. – 372 с.

Х623.92 / А 44 

ч.з №1

Андрощук Г. А. Патентное право: правовая охрана изобретений : учеб. пособие / Г. А. Андрощук, Л. И. Работягова. – К. : МАУП, 1999. – 212 с.

Х623.312я73 / А 66  

н/аб

Борко Ю. Л. Фінансовий механізм управління інтелектуальною власністю / Ю. Л. Борко. – К. : Лазурит-Поліграф, 2010. – 216 с. 

Х623.3 / Б 82

хр, н/аб

Бошицький Ю. Л. Правове регулювання службового винахідництва: проблеми теорії та практики / Ю. Л. Бошицький, М. М. Яшарова. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. – 260 с.

Х623.31 / Б 86

хр

Бочан І. О. Основи економічної теорії: інституціональний підхід : навч. посіб. / І. О. Бочан. – К. : Знання, 2012. – 211 с.

У01я73 / Б 86

 ч.з №2, н/аб

Бревнов А. А. Основы экономической теории : учеб. пособие / А. А. Бревнов. – 2-е изд. – Х. : Одиссей, 2006. – 512 с.

У01я73 / Б 87

 ч.з №2

Гальчинський А. С. Основи економічної теорії : підручник / А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін. – К. : Вища шк., 1995. – 471 с.

У01я7 / Г 17

 хр., н/аб

Галянтич М. К. Промислова власність: правові засоби охорони та захисту : монографія / М. К. Галянтич. – К.: НДІ приват, права і підприємництва, 2003. – 256 с.

Х623.316 / Г 15

 хр.

Демченко Т. С. Недобросовісність заявника у законодавстві про товарні знаки : монографія / Т. С. Демченко. – К. : Лазуріт-Поліграф, 2008. – 94 с.

Х623.313.5 / Д 30

 н/аб

Дідківський М. І. Міжнародний трансфер технологій : навч. посіб. / М. І. Дідківський. – К. : Знання, 2011. – 365 с. – (Вища освіта XXI століття). 

Х916.1я73 / Д 44

 хр., фил №1

Договірне право України. Особлива частина : навч. посіб. / за ред. О. В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

Х623.2я73 / Д 59

 ч.з. №1, філ. №1, н/аб

Економічна теорія. Політекономія : підручник / за ред. В. Д. БазилевичА. – К. : Знання, 2006. – 631 с. 

У01я73 / Е 45

хр, ч.з №2, н/аб, фил №2, фил №1

Жилінкова О. В. Договори в сфері реалізації авторських прав на музичний твір / О. В. Жилінкова. – X. : Ксилон, 2008. – 212 с.

Х623.304 / Ж 72

філ. №1, н/аб

Жуков В. И. Правовая охрана объектов научно-технического творчества : учеб. пособие / В. И. Жуков. – Х. : Юрид. ин-т, 1983. – 96 с.

Х623.3 / Ж 85

хр

Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (24 лют. 2010 р.) : [у 3 вип.] / НАН України, Київ. ун-т права, Міжнар. центр прав. пробл. інтлект. власності при Ін-ті держави і права ім. В. М. Корецького. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2012.

Вип. 1. – 156 с. Вип. 2. – 142 с. Вип. 3. – 182 с.

Х623.3 / И 73 

хр

Коваль І. Ф. Захист прав у сфері промислової власності: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування / І. Ф. Коваль. – К. : НДІ ІВ НАПрНУ ; Лазурит-Поліграф, 2011. – 320 с.

Х623.316 / К 56

хр

Коссак В. М. Право інтелектуальної власності / В. М. Коссак, І. Є. Якубівський. – К. : Істина, 2007. – 208 с.

Х623.3я73 / К 71

 ч.з. №1

Кравець В. Р. Право інтелектуальної власності (у запитаннях і відповідях) : навч. посіб. / В. Р. Кравець, В. Г. Олюха. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 264 с.

Х623.3 я7 / К 77

 ч.з. №1, філ. №1

Лапин Е. С. Теория и практика расследования преступлений против интеллектуальной собственности / Е. С. Лапин. – М. : Юрлитинформ, 2011. – 360 с. – (Библиотека криминалиста).

Х629.431.2 / Л 24

  хр

Міжнародне приватне право : підручник / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред.: В. П. Жушман, І. А. Шуміло. – Х. : Право, 2012. – 320 с. – У змісті: Розд. 7. Інтелектуальна власність у міжнародному приватному праві.

Х93я73 / М 58 

ч.з. №1, №2, філ. №1, №2, н/аб, ст.аб., хр

Нематеріальна економіка та управління формуванням і використанням інтелектуального капіталу : навч. посіб. / за ред. Л. С. Шевченко. – Х., 2013 // Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Економічна теорія та право. – Х., 2013. – № 3. – С. 217–349.

Я54 / Н 3 

з/п, н/аб, хр, філ. №1, №2

 Основи економічної теорії : підручник / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. О. О. Мамалуя. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.

У01я7 / О 75 

  хр, ч.з №2, н/аб, фил №1, фил №2, ст.аб

Основи економічної теорії : підручник / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. О. О. Мамалуя. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 468 с. 

У01я73 / Е 45

  хр, ч.з №2, н/аб, фил №2, фил №1

Основи економічної теорії : підручник / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2008. – 448 с.

У01я73 / О 75 

  хр, ч.з №2, н/аб, фил №1, н/аб, фил №, ст.аб

Основи економічної теорії у структурно-логічних схемах : навч. посіб. / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2010. – 144 с.

У01я73 / О 75 

 ч.з. №2, філ. №1,№2, н/аб, хр

Особисті немайнові права інтелектуальної власності творців : монографія / за заг. ред. В. В. Луця. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2007. – 256 с.

Х623.303 / О 75

хр

Право интеллектуальной собственности : учебник / под ред. И. А. Близнеца ; Рос. гос. ин-т интеллект. собственности. – М. : Проспект, 2011. – 960 с.

Х623.3 (4РОС) я7 / П 68

  хр

Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / за ред. : В. Р. Кравця, В. Г. Олюхи. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 270 с. 

Х623.3 я7 / П 68

  ч.з. №1, філ. №1

Право інтелектуальної власності : підручник / за ред.: О. А. Підопригора, О. Д. Святоцький. – К. : Ін Юре, 2002. – 602 с.

Х623.3 я7 / П 68  

ч.з. №2, філ. №1, 2

Право інтелектуальної власності : навч. посіб. у запитання та відповідях / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; за заг. ред. О. І. Харитонової. – Х. : Одіссей, 2012. – 189 с.

Х623.3 я7 / П 68

  хр

Право інтелектуальної власності України : конспект лекцій / за ред. В. І. Борисової. – X. : Право, 2008. – 112 с.

Х623.3 я7 / П 68

ч.з. №1, 2, філ. №1, 2, н/аб

Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності / Київ. ун-т права, НАН України ; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. – К. : Кондор, 2012. – 616 с.

Х062.06 / П 68

  хр

Правовая система Украины: история, состояние и перспективы : в 5 т. / Нац. акад. прав. наук. Украины ; под общ. ред. В. В. Сташиса. – Х. : Право. – 2011. – Т. 3 : Гражданско-правовые науки. Частное право. – 680 с. – Из содерж.: Гражданско-правовые проблемы института интеллектуальной собственности. – Разд. 2, § 2.9. – С. 376–395.

Х062.06 / П 68

  хр

Теоретико-прикладні проблеми кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – К. : НДІ ІВ НАПрНУ ; Лазурит-Поліграф, 2011. – 326 с.

Х623.3 / Т 33

  хр

Управление правами в области цифровой информации / под ред. П. Педли ; науч. ред. пер Я. Л. Шрайберг. – М. : Омега-Л, 2010. – 204 с. 

Х623.30 / У 67

  н/аб

Фордзюн Ю. І. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / Ю. І. Фордзюн, В. М. Кабацій ; Мукачів. держ. ун-т. – К. : Кондор, 2012. – 208 с.

Х623.3 я73 / Ф 79 

  ч.з №1, ч.з №2, фил. №2, н/аб, фил №1

Харитонов Є. О. Цивільні правовідносини / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова. – 2-е вид. – О. : Фенікс, 2011. – 456 с. – (Цивілістика).

Х623.04 / Х 20 

  хр, н/аб

Харитонова О. І. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні засади) / О. І. Харитонова. – О. : Фенікс, 2011. – 346 с.

Х623.3 / Х 20 

хр, н/аб, філ. №1

Цивільне право : підручник : у 2 т. / за ред.: В. І. Борисова, І. В. Спасибо-Фатєєва, B. JI. Яроцький. – 2-ге вид., переробл. та допов. – X. : Право, 2014.

Т. 1. – 656 с. – Розд. 6, гл. 25–29.
Т. 2. – 816 с. – Розд. 14, гл. 59–61.

Х623я7 / Ц 57

н/аб

Цират А. В. Руководство по составлению и заключению франчайзинговых договоров: право и практика : учеб.-практ. пособие / А. В. Цират. – К. : Истина, 2010. – 352 с.

Х623.211.83 / Ц 68

н/аб, філ. №1, 2


 

Наукові статті

Атаманова Ю. Є. Складний результат інтелектуальної діяльності та особливості прав на нього / Ю. Є. Атаманова // Право України. – 2011. – № 3. – С. 127–138.

 

зал періодики

Бєгова Т. До питання про співвідношення понять "ноу-хау" і "комерційна таємниця" / Т. Бєгова // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2007. – № 4. – С. 256–265.

Х.я54 / В 53 

зал періодики, н/аб

Бутнік-Сіверський С. Майнові авторські права як об'єкт спадкування / С. Бутнік-Сіверський // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2008. – № 3. – С. 3–12.

 

зал періодики

Гладка О. В. Сучасний стан законодавчого забезпечення відносин комерційної концесії / О. В. Гладка // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Економічна теорія та право. – X., 2012. – № 1. – С. 174–182.

 Я54 / Н 35 

зал періодики, н/аб

Дмитришин B. С.Правова природа та класифікація ліцензій на використання об'єктів права інтелектуальної власності / B. C. Дмитришин // Адвокат. – 2010. – № 6. – С. 18–23.

 

зал періодики

Жилінкова О. В. Співвідношення понять "інформація" та "об'єкт права інтелектуальної власності" / О. В. Жилінкова // Юридична Україна. – 2010. – № 8. – С. 68–72.

 

зал періодики

Іваницька Н. А. Вдосконалення законодавства, що регулює відносини за ліцензійним договором на використання торговельної марки / Н. Іваницька // Право України. – 2008. – № 9. – С. 107–113.

 

зал періодики

Іваницька Н. А. Правові наслідки визнання свідоцтва на торговельну марку недійсним для сторін ліцензійного договору / Н. А. Іваницька // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 4. – С. 95–100.

 

зал періодики

Кодинец А. А. Договора в сфере интеллектуальной собственности: проблемы правового регулирования / А.А. Кодинец // Альманах цивилистики. – К., 2010. – Вип. 3. – С. 225–252.

Х623 / А 57

н/аб

Коросташова І. М. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності: питання класифікації / І. М. Коросташова // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України. – 2008. – № 4. – С. 70–79.

Я54 / Д 55

н/аб

Кохановская Е. В. К вопросу об общих положениях о праве интеллектуальной собственности в Гражданском кодексе Украины / Е. В. Кохановская // Ежегодник украинского права. – Х., 2012. – № 4. – С. 354–370.

Я54 / Н 35

н/аб

Кохановська О. В. Основні теорії права інтелектуальної власності та їх вплив на розвиток сучасного законодавства в Україні / О. В. Кохановська // Право України. – 2011. – № 5. – С. 52–59; Право Украины. – 2011. – № 7. – С. 181–189.

 

зал періодики

Крижна В. М. Види торговельних марок / В. М. Крижна // Теорія і практика інтелектуаальної власності. – 2008. – № 1. – С. 44–51.

 

зал періодики

Крыжна В. Н. Денежные формы лицензионного вознаграждения в патентном праве / В. Н. Крыжна // Проблеми законності. – Х., 1999. – Вип. 39. – С. 40–46. 

Х0 / П 78 

зал періодики, н/аб

Крижна В. М. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності / В. М. Крижна // Право України. – 2004. – № 9. – С. 68–71.

 

зал періодики

Крижна В. М. Захист прав споживачів при використанні комерційних позначень / В. Крижна // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 2. – С. 67–71.

 

зал періодики

Крижна В. М. Інтелектуальна власність: правовий аспект / В. М. Крижна // Бізнес. Збірник систематизованого законодавства. – 2009. – № 6. – С. 86–90.

 

ІКВ

Крижна В. М. Комерційне найменування – ім'я суб'єкта підприємництва чи його комерційний псевдонім? / В. Крижна // Теорія і практика інтелектуаальної власності. – 2008. – № 5. – С. 16–20.

 

зал періодики

Крижна В. М. Майнові права інтелектуальної власності як предмет цивільно-правових договорів / В. М. Крижна // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 5. – С. 116–120.

 

зал періодики

Крижна В. М. Найменування юридичних осіб і комерційне найменування / В. Крижна // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 3. – С. 116–119.

 

зал періодики

Крижна В. М. Право інтелектуальної власності та суспільні інтереси / В. М. Крижна // Право України. – 2011. – № 3. – С. 60–65.

 

зал періодики

Крижна В. М. Правова охорона добре відомих торговельних марок за законодавством України / В. Крижна // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 1. – С. 74–78.

 

зал періодики

Крижна В. М. Принцип справедливості, добросовісності та розумності і правові наслідки недійсності договорів у сфері інтелектуальної власності / В. Крижна // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2008. – № 6. – С. 3–7.

 

зал періодики

Крижна В. М. Правове регулювання ліцензійного договору за законодавством України / В. М. Крижна // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 4. – С. 155–159.

 

зал періодики

Кузнецова Н. С. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні / Н. С. Кузнецова, О. В. Кохановська // Право України. – 2011. – № 3. – С. 21–29.

 

зал періодики

Мельниченко Ю. Деякі аспекта встановлення моменту виникнення виключного права на використання зазначення походження / Ю. Мельниченко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 2. – С. 88–90.

 

зал періодики

Нерсесян А. Форми захисту прав інтелектуальної власності в Україні: теоретичні аспекти / А. Нерсесян // Юридичний журнал. – 2010. – № 6. – С. 39–40.

 

зал періодики

Харитонова О. І. Поняття та види цивільних правовідносин інтелектуальної власності / О. І. Харитонова // Право України. – 2011. – № 3. – С. 66–77.

 

зал періодики

Яркіна Н. Є. Правові проблеми захисту авторських і суміжних прав / Н. Яркіна // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2005. – № 4. – С. 99–107.

Х.я54 / В 53 

зал періодики, н/аб

Яркіна Н. Є. Спільні права інтелектуальної власності: їх виникнення та здійснення / Н. Є. Яркіна // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2010. – № 4. – С. 145–155.

Х.я54 / В 53 

зал періодики, н/аб

Яроцький В. Л. Принцип вичерпання прав на об'єкти інтелектуальної власності / В. Л. Яроцький // Цивілістичні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам'яті проф. О. А. Підопригори. – К., 2008. – С. 114–121. 

Х623.3 / Ц 58  

хр


Судова практика

 

Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua.

Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав : постанова Пленуму Верхов. Суду України від 04.06.2010 р. № 5 // Вісник господарського судочинства. – 2010. – № 5. – С. 15. – Електрон. версія.

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності : постанова Пленуму Вищ. госп. суду України від 17.10.2012 р. № 12 // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 6. – С. 57. – Електрон. версія ред. 29.05.2013 р.

Про захист прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : постанова Вищ. госп. суду України від 17.07.2007 р. справа № 05/314-07. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/va314600-07.

Вісник Конституційного Суду України : загальнодерж. період. вид. / засн. Конституц. Суд України. – 1997, лютий– . – К., 1997–2014. – 6 разів на рік. – Електрон. версія.

Практика Європейського Суду з прав людини. Рішення. Коментарі : офіц. вид. перекладів рішень Європ. Суду з прав людини / засн. М-во юстиції України ; вид. орг. "Юрінком Інтер" ; голов. ред. З. П. Бортновська. – 2010, вересень – . – К. : Юрінком Інтер, 1999–2007, 2011–2013. – Щокв.

Судовий вісник – Юридична практика / [засн. та вид. ПрАТ "Юрид. практика" ; ред. К. Шестопалов]. – 2006– . – К., 2012. – Щоміс. – 2012–2013. – До 2012 р. назва: Судовий випуск – Юридична практика.

Юридическая практика : газ. укр. юристов / [учредитель и изд. ЧАО "Юрид. практика" ; шеф-ред. Р. Колесник]. – 1995, март – . – К. : Юрид. практика, 2002–2012. – Еженед. – 2002–2014. – Электрон. версия. 


Довідкові відання

 

Интеллектуальная собственность : словарь-справочник / [под общ. ред. А. Д. Корчагина]. – М. : ИНФРА-М, 1995. – 112 с.

Х623.3 / И 57 

  СБО

Лопатин В. Н. Интеллектуальная собственность : словарь терминов и определений / В. Н. Лопатин ; Респ. НИИ интеллект. собственности. – М. : Патент, 2012. – 150 с.

Х623.3 / Л 77  

  хр.

Мала енциклопедія права інтелектуальної власності / Київ. ун-т права, НАН України, Міжнар. центр прав. пробл. інтелект. власності при Ін-ті держави і права ім. В. М. Корецького ; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2009. – 260 с.

Х623.3 я2 / М 18 

  СБО, ч.з №1

Мала енциклопедія приватного права / НАН України, Київ. ун-т права ; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. – К. : Кондор, 2011. – 362 с. 

Х623.0я2 / М 18

  СБО, філ. №1

Наукова та інноваційна діяльність. Інтелектуальна власність : тлумач. укр.-рос. сл. / Акад. мед. наук. України, ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва АМНУ" ; за ред. Л. Г. Розенфельда. – Х., 2007. – 172 с.

Х623.3я2 / Н 34 

  СБО, хр., філ. №1, №2

05851105
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
577
1635
44963
48897
Дата: 2019-08-25
Счетчик joomla

© 2012-2019 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені