sich

 

УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО
У СТВЕРДЖЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

 

kozakУкраїнське козацтво виникло в 1480-х рр. З середини XVI ст. козацьке військо почало впливати на перебіг політичних подій в Україні та Європі.

Важливим етапом у ствердженні української державності стала Запорозька Січь – суспільно-політична та військово-адміністративна організація українського козацтва, що склалася за дніпровими порогами у районі острова Хортиця. На Січі сформувалась козацька республіка, створена на основах рівності та братства. З часом на її місті виникла нова держава – Гетьманщина, яка дала миру першу Конституцію (Пилипа Орлика) і втілила в собі ранні ідеї демократизму в Україні.

 

Про День Українського козацтва [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 07.08.1999 р. № 966. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/966/99.

 

Список рекомендованої літератури

 

Антологія української юридичної думки / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – Київ : Юрид. кн., 2003. – Т. 3 : Історія держави і права України : козацько-гетьманская доба. – 584 с.

Антонович В. Б. Коротка історія Козаччини / В. Б. Антонович. – Київ : Україна, 2004. – 304 c.

Апанович О. М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі / О. М. Апанович. – Київ : Либідь, 1993. – 288c.

Апанович О. М. Розповіді про запорозьких козаків / О. М. Апанович. – Київ : Дніпро, 1991. – 335 с.

Аркас М. М. Історія України-Русі з малюнками / М. М. Аркас. – 2-е факс. вид. – Харків : Вища шк., 1991. – 456 c.

Бойко І. Й. Держава і право Гетьманщини : навч. посіб. / І. Й. Бойко. – Львів : Світ, 2000. – 120 с.

Бойко І. Й. Зобов'язальне право Гетьманщини за "Правами, за якими судиться малоросійський народ" 1743 року / І. Й. Бойко. – Львів : Світ, 1998. – 52 c.

sich1Боплан Г. Л. Опис України / Гійом Левасер де Боплан ; Українські козаки та їхні останні гетьмани ; Богдан Хмельницький / Проспер Меріме. – Львів : Каменяр, 1990. – 301 с.

Велика Історія України від найдавніших часів : у 2 т. – Київ : Глобус, 1993. – Т. 2. – 352 c.

Вечерський В. Гетьманські столиці України / В. Вечерський. – Київ : Наш час, 2008. – 320 с. – (Невідома Україна).

Горобець В. М. Україна: від козацької реформи Баторія до здобуття Сагайдачним Кафи, 1578–1616 / В. М. Горобець. – Київ : Кріон, 2010. – 192 с.

Горобець В. М. Україна: козацькі війни 1618–1638 / В. М. Горобець. – Київ : Кріон, 2011. – 268 с.

Грушевський М. С. Історія України-Русі : в 11 т., 12 кн. / М. С. Грушевський. – Київ : Наук. думка, 1996. – Т. 9, кн. 1 : (1650–1654 рр.). – 880 с.

Грушевский М. С. Очерк истории украинского народа / М. С. Грушевский. – Київ : Либідь, 1990. – 395 с.

Грушевський М. С. Ілюстрована історія України / М. С. Грушевський. – Київ : Наук. думка, 1992. – 544 с.

Гуржій О. І. Гетьманська Україна / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. – Київ : Альтернативи, 1999. – 304 с. – (Україна крізь віки : у 15 т. ; Т. 8).

Гураль П. Ф. Територіальна громада в Україні: історико-правове дослідження / П. Ф. Гураль. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2008. – 468 с.

Дзира Я. Автопортрет нації / Я. Дзира. – Київ : Б-ка українця, 1997. – 143 c.

Доба гетьмана Івана Мазепи в документах. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2008. – 1142 с.

Енциклопедія історії України. – Київ : Наук. думка, 2005. – Т. 3 : Е-Й. – С. 270–278.

Єремєєв І. С. Герби гетьманів України / І. С. Єремєєв. – Київ : УЦІММ-ПРЕС, 1998. – 54 c.

Ілюстрована енциклопедія історії України : у 3 т. – Київ : Спалах, 2004. – Т. 1 : Від найдавнішого часу до кінця 18 ст. – 216 с.

Історичні постаті України : іст. нариси / упоряд. О. В. Болдирєв. – Одеса : Маяк, 1993. – 384 с.

Історія українського війська : у 2 ч. – Львів : Вид-во Івана Тиктора, 1993. – Ч. 1–2.

Козацький народ України. Ідеологія казацтва як способу життя / Міжнар. акад. козацтва, Нац. рада козаків України. – Київ, 2013. – 116 с.

Козацькому роду нема переводу. Згадаймо, братія моя... / [ред.-уклад. О. В. Зав'язкін]. – Донецьк : БАО, 2012. – 416 с. – (Видатні українські твори. Історія в романах та повістях).

Кресіна І. О. Гетьман Пилип Орлик і його Конституція / І. О. Кресіна, О. В. Кресін. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 80 с.

sich2Крип'якевич І. П. Історія України / І. П. Крип'якевич. – Львів : Світ, 1990. – 520 c.

Кульчицький В. С. Історія держави і права України : підручник / В. С Кульчицький, Б. Й Тищик. – Київ : Ін Юре, 2007. – 624 с.

Леп'явко С. Козацькі війни К. Косинського та С. Наливайка / С. Леп'явко. – Харків : Фоліо, 2011. – 122 с. – (Знамениті події історії України).

Мазепа Н. Н. Гетман Мазепа : энцикл. справочник / Н. Н. Мазепа. – Харків : Оберіг, 2010. – 304 с

Малий словник історії України. – Київ : Либідь, 1997. – 464 с.

Наливайко Д. С. Козацька християнська республіка : (Запорозька Січ у західноєвроп. іст.-літератур. пам'ятках) / Д. С. Наливайко. – Київ : Дніпро, 1992. – 495 с.

Павленко С. Загибель Батурина 2 листопада 1708 р. / С. Павленко. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2008. – 267 с.

"Пакти і Конституції" Української козацької держави : до 300-річчя укладення. – Львів : Світ, 2011. – 440 с

Петровський В. В. Історія України : неупереджений погляд : факти, міфи, коментарі / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – Київ : Школа, 2007. – 592 с.

Полонська-Василенко, Н. Д. Історія України : у 2 т. / Н. Д. Полонська-Василенко. – Репр. вид. – Київ : Либідь, 1992. – Т. 1–2.

Права, за якими судиться малоросійський народ. 1743 р. : законодавство. – Київ : Книга, 1997. – 547 c.

Сергійчук, В. І. Іменем Війська Запорозького : укр. козацтво в міжнар. відносинах XVI – середини XVII ст. / В. І. Сергійчук. – Київ : Україна, 1991. – 256 c.

Сергійчук В. Морські походи запорожців / В. Сергійчук. – Київ : Фотовідеосервіс, 1992. – 60 c.

Слабошпицький М. Ф. З голосу нашої Кліо : події і люди укр. історії / М. Ф. Слабошпицький. – Київ : Махаон, 2003. – 224 c.

Смолій В. А. Українська національна революція XVII ст. (1648–1676 рр.) / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – Київ : Альтернативи, 1999. – 352 с. – (Україна крізь віки : у 15 т. ; Т. 7).

Сорока Ю. В. Походи Богдана Хмельницького / Ю. Сорока. – Харків : Фоліо, 2011. – 120 с.

Субтельний О. Україна : історія : пер. з англ. / О. Субтельний. – 3-є вид. – Київ : Либідь, 1993. – 720 c.]

Сюжети з історії українського козацтва: на допомогу розробникам проекту Закону України "Про козацтво України" / за заг. ред. М. М. Мазепи ; Харків. НДІ козацтва. – Харків : ФОП Коваленко, 2014. – 128 с.

Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. – Київ : Дніпро, 2001.

Т. 2, кн. 1 : ( ХVI ст.). – 560 с.

Т. 2, кн. 2 : (Перша половина ХVII ст.). – 536 с.

Т. 3, кн. 1 : (Третя чверть ХVII ст.). – 504 с.

Т. 3, кн. 2 : ( Остання чверть ХVII – початок ХVIII ст.). – 576 с.

Т. 4, кн. 1 : ( Перша третина ХVIII ст.). – 520 с.

Т. 4, кн. 2 : ( Середина ХVIII ст.). – 360 с.

Україна: антологія пам'яток державотворення X–XX ст. : у 10 т. – Київ : Основи, 2008.

Т. 3 : Битва за козацьку державу (XVI–XVII ст.). – 496 с.

Т. 4 : Спроби реанімації козацької держави (XVIII ст.). – 528 с.

Україна: хронологія розвитку / автори, кер. Проекту : А. В. Толстоухов, В. О. Зубанов. – Київ : Кріон, 2009.

Т. 3 : Від Батиєвої навали до Люблінської унії. – 696 с.

Т. 4 : На порозі Нового часу. Від Люблінської унії до кінця XVIII століття. – 2009. – 864 с.

Україна – козацька держава : ілюстр. історія Укр. козацтва у 5175 фотосвітлинах. – Київ : Емма, 2004. – 1215 c.

Українське козацтво / авт.-уклад. Б. Черкас ; пер. з лит. В. Журба. – Київ : Балтія Друк, 2015. – 200 с.

Українське козацтво : мала енцикл. – Київ : Генеза, 2002. – 568 c.

Шевчук В. Козацька держава : етюди до історії укр. державотворення / В. Шевчук. – Київ : Абрис, 1995. – 392 с.

Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків : у 3 т. : пер. з рос. / Д. І. Яворницький. – Львів : Світ, 1990–1991. – Т. 1–3.

 

Адреси web-сайтів на яких розміщено інформацію про козацтво

 

Довідник з історії України. URL: http://history.franko.lviv.ua/dovidnyk.htm

Козацтво XV–XXI ст. URL: http://www.cossackdom.com/troopsr.html

Козацтво України в датах. URL: http://www.savva.org.ua/zaporozhskoe-kazachestvo/30-kozatstvo-ukrajini-v-datakh.html

Конец блуждающей республики. URL: http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/history/710/

Національний заповідник Хортиця. URL: http://www.ostrov-hortica.org.ua

Юридична енциклопедія. URL: http://leksika.com.ua/legal

05326717
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1395
2909
13263
82786
Дата: 2020-04-05
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені