Матеріали конференцій, семінарів та "круглих столів"

 

Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання [Електронний ресурс] : міжнар. інтернет-конф., 25 трав. 2016 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку Нац. акад. прав. наук України, Наук. б-ка. – Електрон. текст. дані. - Харків, 2016. – Режим доступу: . – Назва з екрана.

 

Семінар-практикум «Library 2 library» : матеріали шк. методиста, м. Харків, 28 квіт. 2016 р. / Центр. наук. б-ка Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна, Наук. б-ка Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016.

 

Система наукового цитування та поширення результатів наукових досліджень : матеріали наук.-практ. семінару, Харків, 19 трав. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка. – Харків : [б. в.], 2015.

 

Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra [Електронний ресурс] = Imperatives of the Electronic Libraries Development: pro et contra : матеріали міжнар. веб-конф. (м. Харків, 27 берез. 2014 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; [за заг. ред. Н. П. Пасмор]. – Електрон. текст. дані. –Харків, 2014. – Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5714. – Назва екрана.

 

Питання вдосконалення діяльності відділів рідкісних книг бібліотек в інформаційному забезпеченні науково-освітнього процесу : матеріали виступів учасників "круглого столу" (м. Харків, 29 берез. 2012 р.) / М-во рсвіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Наук. б-ка ; за заг. ред. Н. П. Пасмор. – Харків. : [б. в.], 2012. - 67 с.

 

Наукові статті

 

Бова І. В. Бібліотека і користувач: сучасні форми культурно-виховної роботи / І. В. Бова, Т. В. Марцун // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. присвяченої 210-річчю Харк. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. бібліотеки ХНМУ, Харків, 5–12 жовт. 2015 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2015. – С. 22-27. – Режим доступу : http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9663. – Назва з  екрана.

Бова І. В. «Бібліотечний ревізор» академічного бібліотечного простору Харкова [Електронний ресурс] : доп. / Бова І. В., Лискова К. А. // Харків як університетське місто : міжнар. наук. конф., 11–12 листоп. 2015 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2015. – Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9639.

Бова І. В. Електронні ресурси бібліотеки у сучасній системі обслуговування [Електронний ресурс] / Бова І. В., Марцун Т. В. // Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra = Imperatives of the Electronic Libraries Development: pro et contra : матеріали міжнар. веб-конф. (м. Харків, 27 берез. 2014 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка. – Електрон. текстові дані. – Х., 2014. – Режим доступу : library.nlu.edu.ua/biblioteka/Web-konf-2014/Imperatives.pdf. – Назва з титул. екрана. 

Бова І.В. Сучасні форми обслуговування користувачів бібліотек вишів в умовах електронного середовища / Ірина Бова, Тетяна Марцун // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 2. – С. 9–12.

Будецька О. О. Бібліотека університету у системі інтелектуальних правовідносин / О. О. Будецька // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. присвяченої 210-річчю Харк. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. бібліотеки ХНМУ, Харків, 5–12 жовт. 2015 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2015. – С. 34-39. – Режим доступу : http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9669. – Назва з титул. екрана.

Будецкая О. А. Историографическое исследование наследия Ярослава Мудрого в отделе редких изданий и диссертаций научной библиотеки НЮУ им. Ярослава Мудрого / О. А. Будецкая // Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного наследия : сб. материалов VI Междунар. науч.-практ. конф., Ярославль, 26-27 февр. 2015 г. – Ярославль, 2015. – С. 28–33.

Будецька О. О. Імперативи розвитку бібліотеки університету в контексті формування освітнього електронного середовища [Електронний ресурс] / Будецька О. О. // Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra = Imperatives of the Electronic Libraries Development: pro et contra : матеріали міжнар. веб-конф. (м. Харків, 27 берез. 2014 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка. – Електрон. текстові дані. – Х., 2014. – Режим доступу : library.nlu.edu.ua/biblioteka/Web-konf-2014/Imperatives.pdf. – Назва з титул. екрана.  

Буліч Н. М. Проблеми формування фонду електронних ресурсів у бібліотеках [Електронний ресурс] / Буліч Н. М., Карпенко М. В. // Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra = Imperatives of the Electronic Libraries Development: pro et contra : матеріали міжнар. веб-конф. (м. Харків, 27 берез. 2014 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка. – Електрон. текстові дані. – Х., 2014. – Режим доступу : library.nlu.edu.ua/biblioteka/Web-konf-2014/Imperatives.pdf. – Назва з титул. екрана.

Лук'яненко Л. В. Електронний журнал як новий засіб наукової комунікації: бібліотечно-прикладний аспект [Електронний ресурс] / Лук'яненко Л. В. // Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra = Imperatives of the Electronic Libraries Development: pro et contra : матеріали міжнар. веб-конф. (м. Харків, 27 берез. 2014 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка. – Електрон. текстові дані. – Х., 2014. – Режим доступу : library.nlu.edu.ua/biblioteka/Web-konf-2014/Imperatives.pdf. – Назва з титул. екрана.  

Пасмор Н. П. Бібліотека і користувач: соціально-виховний аспект (досвід НБ НЮУ ім. Ярослава Мудрого) / Н. П. Пасмор, І. П. Зарвирог // Шлях бібліотеки в онлайнове інформаційне суспільство : наук.-практ. семінар, 24 квіт. 2014 р. – Х.: ХДУХТ, 2014. - С. 32-37.

Пасмор Н. П. Веб-сайт та соціальні мережі як засіб інтернет-представництва університетської бібліотеки / Н. П. Пасмор, Н. М. Фролова // Короленківські читання 2015. Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку : матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2016.

Пасмор Н. П. Електронні бібліотеки як елемент інформаційного суспільства: консенсусні рішення [Електронний ресурс] / Пасмор Н. П. // Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra = Imperatives of the Electronic Libraries Development: pro et contra : матеріали міжнар. веб-конф. (м. Харків, 27 берез. 2014 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка. – Електрон. текстові дані. – Х., 2014. – Режим доступу : library.nlu.edu.ua/biblioteka/Web-konf-2014/Imperatives.pdf. – Назва з титул. екрана.

Пасмор Н. П. Інноваційна діяльність бібліотек зі створення електронних науково-освітніх ресурсів [Электронный ресурс] / Пасмор Надія Петрівна // V Львівський бібліотечний форум "Бібліотека - відкритий світ" : зб. матеріалів, 10-13 верес. 2014 р. / Укр. бібл. асоц., Львів. бібл. форум. – Київ : УБА, 2014. – С. 72-74.

Пасмор Н. П. Когнітивізація у бібліотечних процесах інформаційного забезпечення освітньо-наукових потреб / Н. П. Пасмор, Н. М. Журавель, І. П. Зарвирог // Бібліотека і користувач у сучасному інформаційному середовищі : матеріали наук.-практ. конф., 17 квіт. 2015 р. / Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, ф-т соц. комунікацій Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2015. 

Пасмор Н.П. Колекційні фонди наукової бібліотеки [Електронний ресурс] / Пасмор Надія // Фонди наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Періодичні видання, 1812–2014 рр. : каталог : до 210-річчя Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; [ідея і менеджмент Н.П. Пасмор]. — Харків, 2014. — С. 4–8. — Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/biblioteka/sait/katalog-period2014.pdf. — Назва з екрана.

Пасмор Н. Про фонди і не тільки... До ювілею наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого / Надія Пасмор, Діна Немашкало // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 3. – С. 42–46.

Пасмор Н.П. Роль правової інформації в підвищенні праворозуміння, правосвідомості і правової культури: контент-аналіз [Електронний ресурс] / Надія Петрівна Пасмор // Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання : міжнар. інтернет-конф., 25 трав. 2016 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку Нац. акад. прав. наук України, Наук. б-ка. – Електрон. текст. дані. - Харків, 2016. – Режим доступу: http://conf.nlu.edu.ua/bis-2016/paper/view/3924. – Назва з екрана.

Пасмор Н.П. Сучасна вузівська бібліотека: окремі практики і перспективи розвитку/ Н. П. Пасмор, В. В. Щабельник // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. присвяченої 210-річчю Харк. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. бібліотеки ХНМУ, Харків, 5–12 жовт. 2015 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2015. – С. 134-138. – Режим доступу : http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8870. – Назва з екрана.

Пасмор Н. П. Сучасна вузівська бібліотека: яка вона? / Н. П. Пасмор // Vivat lex!. – 2015. – 17 верес. (№ 12). – С. 2.

Пасмор Н. П. Університетська бібліотека – ключова ланка у формуванні інформаційно-освітнього середовища (досвід Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого) / Пасмор Н. П. // Вісник наукової бібліотеки / Харків. нац. тех. ун-т. сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2015. – Вип. 4 : Основні тенденції, методи, засоби і форми патріотичного виховання в ВНЗ: бібліотечний ракурс. – С. 201–209.

Пасмор Н. П. Університетський репозитарій – засіб інтеграції наукових здобутків учених у світовий віртуальний простір наукових комунікацій [Електронний ресурс] : доп. / Пасмор Н. П. // Система наукового цитування та поширення результатів наукових досліджень : матеріали наук.-практ. семінару, Харків, 19 трав. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка. – Харків, 2015. – Режим доступу:http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9637.

Пасмор Н. П. Унікальність інституційних репозітаріїв як складова інтеграції наукових здобутків учених у світову e-Science / Н. П. Пасмор, С. А. Шахова // Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону «Про вищу освіту» та інформатизації суспільства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 16-19 черв. 2015 р., Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 214-219. – Бібліогр. : с. 219.  

Петрухно Ю. Є. Бібліотека Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого як культурно-просвітницький центр / Ю. Є. Петрухно, І. В. Золочевський // Вісник наукової бібліотеки / Харків. нац. тех. ун-т. сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2015. – Вип. 4 : Основні тенденції, методи, засоби і форми патріотичного виховання в ВНЗ: бібліотечний ракурс. – С. 210–213.

Петрухно Ю. Е. WEB-сайт вузовской библиотеки как эффективный инструмент самостоятельной работы студентов (на примере научной библиотеки Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого) / Ю. Е. Петрухно // Библиотечное дело -2014: библиотечно-информационная деятельность и документно-информационные коммуникации в сфере культуры и образования : материалы 19 междунар. науч. конф. (Москва, 23-24 апр. 2014 г.). – Москва, 2014. – Ч. 2. – С. 172–174.

Петрухно Ю. Е. Информационно-коммуникативные технологии в самостоятельной работе студентов в вузах Украины / Ю. Е. Петрухно // Современные информационно-коммуникативные технологии в образовательном процессе : материалы II междунар. науч.-практ. конф. (28 марта 2014 г.). – М., 2014. – С. 103–105. 

Петрухно Ю. Є. Нормативно-правове забезпечення доступу до інформаційних ресурсів бібліотек у сучасних умовах [Електронний ресурс] / Петрухно Ю. Є. // Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra = Imperatives of the Electronic Libraries Development: pro et contra : матеріали міжнар. веб-конф. (м. Харків, 27 берез. 2014 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка. – Електрон. текстові дані. – Х., 2014. – Режим доступу : library.nlu.edu.ua/biblioteka/Web-konf-2014/Imperatives.pdf. – Назва з титул. екрана.

Петрухно Ю. Е. Права ребенка в современном обществе: международно-правовые стандарты и украинское законодательство / Петрухно Юлия Евгеньевна // От теории и гипотез к практическим шагам в науке : материалы VII (XLVII) междунар. науч.-практ. конф. по филос., филолог., юрид., пед., эконом., психолог., социолог. и полит. наукам (Украина, г. Горловка, 24-25 июля 2014 г.). – Горловка, 2014. – С. 22–28. 

Петрухно Ю. Є. Роль бібліотеки в самостійної роботі студентів / Ю. Є. Петрухно // Організація самостійної роботи студентів у контексті підвищення якості освіти: особистісний вимір : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 квіт. 2014 р. – Донецьк, 2014. – С. 146–147. 

Петрухно Ю.Е. Ярослав Мудрый: история и современность / Ю.Е. Петрухно // Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного наследия : сб. материалов V Междунар. науч.-практ. конф., Ярославль, 27-28 февр. 2014 г. – Ярославль, 2014. – С. 44–48.

Petrukhno Y. E. The Role of Legal Culture in the Development of Civil Society in Ukraine / Petrukhno Yuliya Evgenevna // Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives : proceedings of the 3rd International symposium (April 28, 2014) / «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. – Vienna. 2014. – P. 339–341.

Petrukhno Y. E. The Impact of Civil Society on the Formation of Constitutionalism in Ukraine / Petrukhno Yuliya Evgenevna // European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches : papers of the 9th International Scientific Conference, March 31, 2014. – Stuttgart, 2014. – P. 164–165.  

Самофал О. І. Електронна бібліографічна продукція: створення та використання у віртуальному просторі [Електронний ресурс] / Самофал О. І. // Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra = Imperatives of the Electronic Libraries Development: pro et contra : матеріали міжнар. веб-конф. (м. Харків, 27 берез. 2014 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка. – Електрон. текстові дані. – Х., 2014. – Режим доступу : library.nlu.edu.ua/biblioteka/Web-konf-2014/Imperatives.pdf. – Назва з титул. екрана.  

Фролова Н. М. Інституційний репозитарій у інформаційному просторі університету [Електронний ресурс] / Фролова Н. М., Кашаєва Л. В. // Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra = Imperatives of the Electronic Libraries Development: pro et contra : матеріали міжнар. веб-конф. (м. Харків, 27 берез. 2014 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка. – Електрон. текстові дані. – Х., 2014. – Режим доступу : library.nlu.edu.ua/biblioteka/Web-konf-2014/Imperatives.pdf. – Назва з титул. екрана. 

Шахова С. А. Проблеми управління електронними ресурсами бібліотеки [Електронний ресурс] / Шахова С. А. // Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra = Imperatives of the Electronic Libraries Development: pro et contra : матеріали міжнар. веб-конф. (м. Харків, 27 берез. 2014 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка. – Електрон. текстові дані. – Х., 2014. – Режим доступу : library.nlu.edu.ua/biblioteka/Web-konf-2014/Imperatives.pdf. – Назва з титул. екрана. 

 

Дивись також

04969631
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
695
1309
30385
67484
Дата: 2018-07-22
Счетчик joomla

© 2012-2018 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені