Рекомендаційний бібліографічний список літератури

Актуальні питання господарсько-правового забезпечення інноваційної політики держави : монографія / за заг. ред. Д. В. Задихайла. – Харків : Вапнярчук Н.М., 2006. – 256 с.

 

Амоша О. І. Удосконалення системи управління інноваціями як умова прискорення структурних реформ в Україні / О. І. Амоша, А. І. Землянкін, І. Ю. Підоричева // Економіка України. – 2015. – № 9. – С. 49-65 : табл.

 

Аналіз правового регулювання діяльності інноваційних структур, підтримки малого та середнього підприємництва в Україні (регіональний апспект) / за ред. С. В. Глібко ; НАПрН України, НДІ прав. забезпеч. інновац. розвитку. – Харків : Право, 2018. – 96 с.

 

Безгін К. С. Імплементація нелінійної парадигми інноваційного менеджменту / К. С. Безгін // Економіка України. – 2017. – № 9. – С. 59-71 : табл.

 

Бондар І. С. Формування державної політики в сфері інноваційної діяльності : навч. посіб. / І. С. Бондар, В. Г. Горник, Ю. І. Горбань ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 280 с.

 

Грицяк Н. В. Інформаційно-аналітична діяльність як складова стратегічного управління / Н. В. Грицяк, О. П. Попроцький // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2013. – № 3. – С. 53–58.

 

Глухова Д. Сучасна бізнес-модель стратегічних інновацій / Д. Глухова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Київ, 2012. – Вип. 105, ч. 2. – С. 46–50.

 

Гутарева Ю. В. Характеристика методів управління процесом комерціалізації інновацій / Ю. В. Гутарева // Економіка, фінанси, право. – 2018. – № 7. – С. 11–14.

 

Дідик A. M. Інноваційна динаміка як елемент системи полівекторного розвитку підприємств / А. М. Дідик // Економіка, фінанси, право. – 2016. – № 5. – С. 4–6.

 

Економіка підприємства : навч. посіб. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; ред. Л. С. Шевченко. – Харків : Право, 2014. – 208 с.

 

Заболоцький Б. Ф. Економіка і організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / Б. Ф. Заболоцький. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 427 с. – (Вища освіта в Україні).

 

Землянкін А. І. Механізми управління інноваціями в Україні: стан і перспективи вдосконалення / А. І. Землянкін, І. Ю. Підоричева // Стратегічні пріоритети. – Київ, 2014. – № 2. – С. 43–48.

 

Інноваційна інфраструктура в констексті національної інноваційної системи (економіко-правові проблеми) : монографія / за наук. ред. О. Б. Бутнік-Сіверського ; НАПрН України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Лазурит-Поліграф, 2011. – 414 с.

 

Інноваційний розвиток України: економічна складова та питання правового забезпечення [Електронний ресурс] / НДІ інтелект. власності НАПрН України. – Київ : НДІ інтелект. власності, 2006. – 1 эл. опт. диск.

 

Карамишев Д. В. Стратегічне управління інноваційними процесами в системі охорони здоров'я: державні механізми : монографія / Д. В. Карамишев ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Харків : Магістр, 2006. – 304 с.

 

Ковач А. В. Особливості управління інноваційними процесами на підприємстві / А. В. Ковач // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – Харків, 2014. – Вип. 27. – С. 258–269.

 

Концептуальні засади становлення інноваційного суспільства в Україні : монографія / НАПрН України, НДІ прав. забезпеч. інновац. розвитку ; за ред.: Ю. Є. Атаманової, Г. П. Клімової. – Харків : Право, 2015. – 452 с.

 

Національна економіка : навч. посіб. / за ред. Л. С. Шевченко ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків : НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", 2014. – 182 с.

 

Пасічник Т. О. Використання індикаторів у формуванні та оцінюванні ефективності інноваційної стратегії підприємства / Т. О. Пасічник // Вісник Академії митної служби України. Серія "Економіка". – 2013. – № 2. – С. 125-132.

 

П'ятницька Г. Мультиваріативність стратегій інноваційного розвитку / Г. П'ятницька, В. Найдюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2018. – № 1. – С. 22–36.

 

Пелихов Е. Ф. Экономическая эффективность инноваций : монография / Е. Ф. Пелихов. – Харьков : Вид-во НУА, 2005. – 168 с.

 

Руководство по управлению инновационными проектами и программами предприятий / Яп. ассоц. упр. пректами (PMAJ) ; пер. С. Д. Бушуев. – Киев : Наук. світ., 2009. – Т.1, Версия 1.2. – 173 с.

 

Сердюк І. Г. Фінансове регулювання інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні / І. Г. Сердюк. – Київ : Лазуріт-Поліграф, 2007. – 215 с.

 

Симсон О. Э. Инвестиционные и инновационные правоотношения: перспективы развития публичной и частной сфер : монография / О. Э. Симсон ; АПрН Украины, НИИ интеллект. собственности. – Киев : Ін Юре, 2005. – 416 с.

 

Ситницький М. В. Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів : монографія / М. В. Ситницький ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2018. – 302 с.

 

Скібіцький О. М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент : учеб. пособие / О. М. Скібіцький. – Київ : Центр учб. літ., 2009. – 408 с.

 

Станіславик O. B. Особливості управління інноваційним процесом на підприємстві / O. B. Станіславик, O. M. Коваленко, Т. І. Моргунова // Економіка, фінанси, право. – 2018. – № 8. – С. 4–8.

 

Сумець О. М. Стратегічний менеджмент : підручник / О. М. Сумець, М. І. Бондаренко. – Київ : Хай-Тек Прес, 2010. – 240 с.

 

Ткаченко С. А. Функціонально розвинута система стратегічного управління – найважливіший фактор підвищення ефективності (якості) виробництва на підприємствах / C. А. Ткаченко // Економіка, фінанси, право. – 2017. – № 1. – С. 4–7.

 

Фірсова І. В. Призначення стратегічного планування / І. В. Фірсова // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2018. – № 5. – С. 39–42.

 

Шегда А. В. Менеджмент : підручник / А. В. Шегда. – Київ : Знання, 2004. – 687 с.

 

Innovation Management, Entrepreneurship and Corporate Sustainability 2016 [Електронний ресурс] : Proceedings of the 4th in. Conf., 26–27 May, 2016, Prague / University of Economics (Prague). – Prague : [s. n.], 2016. – 778 с. – URL: https://imes.vse.cz/wp-content/uploads/2018/09/IMECS-2016-Full-Papers.pdf  (дата звернення: 09.12.2019).

 

05840421
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1436
3486
54139
89742
Дата: 2020-09-18
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені