Рекомендаційний бібліографічний список літератури

Білецька Л. В. Економічна теорія : Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка : навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. – 2-ге вид. переробл. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2009. – 688 с.

 

Бахчеванова Н. В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / Н. В. Бахчеванова, С. М. Макуха ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 403 с.

 

Бех К. Роль міжнародних інтеграційних об'єднань у сучасному міжнародному бізнесі / К. Бех // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 70–72.

 

Василенко В. М. Досвід інноваційного менеджменту як невід'ємної складової інтелектуального капіталу в міжнародному бізнесі / В. М. Василенко // Вісник Академії митної служби України. Серія "Економіка". – 2010. – № 1. – С. 147–154.

 

Вергун В. А. Іноземні інвестиції: офшорні зони та їх інституції в міжнародному бізнесі : навч. посіб. / В. А. Вергун, О. І. Ступницький ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2012. – 415 с.

 

Вишняков В. М. Економічні наслідки євроінтеграції окремих країн Східної Європи : монографія / В. М. Вишняков, Д. О. Кайнара ; ЗНУ. – Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2015. – 218 с.

 

Глобалізація світового господарства: геопросторовий вимір : монографія / [О. О. Любівцева та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2010. – 160 с.

 

Гудим К. М. Пріоритетні форми та напрями функціонування сучасного міжнародного бізнесу / К. М. Гудим // Економіка України. – 2014. – № 6. – С. 77–84.

 

Дикий О. В. Конвергенція маркетингу та стратегії підприємства в умовах глобалізації бізнесу / О. В. Дикий // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 268–273.

 

Економічна теорія : навч. посіб. / за заг. ред. Л. С. Шевченко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2016. – 268 с.

 

Каніщенко О. Аналіз концепцій управлінської орієнтації в міжнародному бізнесі / О. Каніщенко // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 3. – С. 151–154.

 

Канцір І. А. Макро-мікроекономіка: від теорії до практики : навч. посіб. / І. А. Канцір, О. І. Кліпкова, Л. В. Іванець ; М-во освіти і науки України, ЛТЕК Нац. ун-ту "Львівська політехніка". – Львів : Новий світ - 2000, 2012. – 443 с.

 

Кочергіна Н. Вплив інтеграційних процесів на розвиток міжнародного бізнесу / Н. Кочергіна // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2008. – Вип. 103. – С. 52–54.

 

Липов В. В. Міжнародна економіка: світова економіка та міжнародні економічні відносини : навч.-практ. посіб. / В. В. Липов. – Київ : Професіонал, 2008.

Модуль 1 : Світова система господарювання. – 368 с. : табл.

Модуль 2 : Міжнародні ринки та форми міжнародної економічної взаємодії. – 368 с.

 

Майєр Д. М. Міжнародне середовище бізнесу: конкуренція та регулювання у глобальній економіці / Д. М. Майєр, Д. Олесневич. – Київ : Либідь, 2003. – 688 с.

 

Онищенко В. Основні концептуальні положення сучасного міжнародного менеджменту / В. Онищенко // Економіка України. – 2008. – № 11. – С. 4–15.

 

Онищенко В. Менеджмент транснаціональних корпорацій / В. Онищенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2017. – № 1. – С. 42–56.

 

Рамберг Я. Міжнародні комерційні трансакції : [пер. з англ. ТОВ "Асоц. експортерів і імпортерів ЗЕД" / Міжнар. торг. палата ; Міжнар. торг. палата. – Київ : Асоц. експортерів і імпортерів "ЗЕД", 2012. – 624 с.

 

Рогач О. І. Міжнародний інвестиційний менеджмент : підручник / О. І. Рогач, П. В. Дзюба. – Київ : Київ. ун-т, 2011. – 495 с.

 

Рогач О. Теорія міжнародного бізнесу : підручник / О. Рогач ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2018. – 687 с.

 

Рубцова М. Основи креативного менеджменту в міжнародному бізнесі / М. Рубцова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Київ, 2012. – Вип. 105, ч. 2. – С. 117–121.

 

Світова економіка : підручник / за ред.: О. І. Шниркова, В. І. Мазуренка, O. І. Рогача. – 2-ге видання, стереотипне. – Київ : ВПЦ 'Київський ун-т', 2018. – 616 с.

 

Фомішин С. В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / С. В. Фомішин, Ю. В. Колесник. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 360 с.

 

Чепінога В. Г. Економічна теорія : підручник / В. Г. Чепінога. – 2-ге вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 656 с.

 

Шутак І. Д. Правове регулювання міжнародних економічних відносин : навч. посіб. / І. Д. Шутак. – Київ : Алерта, 2012. – 412 с.

 

Management of modern socio-economic systems = Управління сучасними соціально-економічними системами : collective monograph / Aleksandras Stulginskis university, Business and Rural Development Management Institute. – Kaunas, Lithuania : Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2017. – Vol. 1. – 296 p.

 

Sorawech P. International managers' satisfaction with Thai logistic services / P. Sorawech // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 8. – С. 29–32.

05632093
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1197
2842
25470
80792
Дата: 2020-07-09
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені