Рекомендаційний бібліографічний список літератури

Беляневич О. А. Про захист прав суб'єктів корпоративного управління / О. А. Беляневич // Актуальні проблеми приватного права : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 14 лют. 2018 р. – Харків, 2018. – С. 38–40.

 

Блюмгардт А. Модели корпоративного управления / А. Блюмгардт. – Киев : Наук. думка, 2003. – 160 с.

 

Браун Д. Роль менеджменту в розробці мінімальних стандартів корпоративного управління / Д. Браун // Українське комерційне право. – 2006. – № 7. – С. 42–59.

 

Дацій Н. В. Роль міжнародних стандартів у процесі розвитку та оптимізації інституту корпоративного управління / Н. В. Дацій // Вісник Академії митної служби України. – 2011. – № 1. – С. 25–31.

 

Жорнокуй Ю. М. Корпоративні злиття та поглинання як причина виникнення корпоративного конфлікту / Ю. М. Жорнокуй // Право та інновації. – 2013. – № 4. – С. 63–71.

 

Жорнокуй Ю. М. Удосконалення корпоративного управління як спосіб попередження корпоративних конфліктів в акціонерних товариствах / Ю. М. Жорнокуй // Право та інновації. – 2015. – № 1. – С. 62–68.

 

Жорова Є. Пріоритетні напрями формування ефективної системи антикризового корпоративного управління / Є. Жорова // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – Вип. 5. – С. 59–63.

 

Задихайло Д. В. Корпоративне управління / Д. В. Задихайло, О. Р. Кібенко, Г. В. Назарова. – Харків : Еспада, 2003. – 688 с.

 

Здоронок Г. І. Актуальні питання діяльності акціонерних товариств / Г. І. Здоронок. – Київ : Юрид. практика, 2007. – 480 с.

 

Корпоративне право України : підручник / за ред. В. В. Луця. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 384 с.

 

Корпоративне управління : монографія / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2007. – 500 с.

 

Корпоративне управління : підручник / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій, Нац. авіац. ун-т. – Київ : Каравела, 2008. – 384 с. – (Українська книга).

 

Корпоративное право : учеб. пособие / под ред.: У. Хелльманна, И. В. Венедиктовой. – Хмельницький : Хмельниц. ун-т управ. та права, 2015. – 252 с.

 

Лазаренко А. Організаційна структура і характер взаємовідносин всередині компанії / А. Лазаренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 80–82.

 

Лукач І. В. Теоретичні проблеми правового регулювання корпоративних відносин в Україні : монографія / І. В. Лукач ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Ліра–К, 2015. – 432 с.

 

Маляр Д. В. Глобалізація та її вплив на розвиток корпоративного управління / Д. В. Маляр // Вісник Академії митної служби України. Серія: Економіка. – 2013. – № 2. – С. 81–91.

 

Мягкий А. В. Поняття корпоративного управління: економіко–правовий аспект / А. В. Мягкий // Методологія приватного права (теоретичний дискурс та практика застосування) : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф., 10 черв. 2016 р. – Київ, 2016. – С. 315–319.

 

Мягкий А. О законодательной дефиниции "корпоративное управление" / А. Мягкий // Legea si viata. – 2015. – № 12/3. – С. 65–68.

 

Пархоменко О. С. Рейтинги корпоративного управління як складові інформаційного забезпечення стратегічного управління компанією / О. С. Пархоменко // Соціальна економіка. – 2016. – № 2. – С. 119–125.

 

Полінкевич О. М. Оцінювання зовнішніх передумов формування корпоративного управління на підприємствах / О. М. Полінкевич // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 4. – С. 126–132.

 

Правові проблеми корпоративного управління та діяльності акціонерних товариств / упоряд. В. В. Комаров. – Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2002. – 140 с.

 

05316460
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
36
2970
3006
82786
Дата: 2020-04-02
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені