Рекомендаційний бібліографічний список літератури

Господарський кодекс України : станом на 12 лют. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. – Харків : Право, 2019. – 204 с.

Андреєв Д. Інноваційний розвиток малого та середнього бізнесу: шляхи вдосконалення державної політики / Д. Андреєв // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2016. – № 6. – С. 69–76.

Бобкова А. Малое и среднее предпринимательство в Украине / А. Бобкова // Ежегодник украинского права. – Харьков, 2014. – № 6. – С. 475–488.

Бережний Я. В. Проблеми та шляхи формування сприятливого інституційного середовища для підприємницької діяльності в Україні : аналіт. доп. / Я. В. Бережний, Д. В. Ляпін, Д. С. Покришка. – Київ : НІСД, 2014. – 80 с. – (Серія "Економіка" ; вип. 13).

Галагер Р. Р. Власне мале підприємство – це просто : пер. з англ. / Річард Р. Галагер. – Львів : Сейбр-Світло, 1995. – 176 с.

Герасименко О. Ефективність управління персоналом на малому підприємстві: індикатори стану та пріоритетні напрями підвищення / О. Герасименко, Г. Герасименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2015. – Вип. 7. – С. 29–37.

Губін К. Г. Теоретичні основи інтернаціоналізації малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації / К. Г. Губін, О. О. Набатова // Економічна теорія та право. – Харків, 2016. – № 3. – С. 69–84.

Іванова Т. Методологічні засади оцінювання показників ефективності діяльності малого бізнесу / Т. Іванова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2012. – Вип. 134. – С. 27–29.

Камушков О. С. Розвиток малого та середнього бізнесу у світі / О. С. Камушков // Вісник Академії митної служби України. Серія: Економіка. – 2013. – № 1. – С. 130–134.

Коритін Д. С. До питання гармонізації національного законодавства України з правом ЄС щодо державної підтримки діяльності малих та середніх підприємств / Д. С. Коритін // Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних умовах : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ круглого столу (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 246– 252.

Коритін Д. С. Окремі питання фінансової підтримки малих та середніх підприємств / Д. С. Коритін // Інноваційна система та інформаційні технології в сучасній науці : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, м. Київ, 20 жовт. 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 234–237.

Кравець Н. І. Теоретичні аспекти визначення сутності поняття малого та середнього підприємництва / Н. Кравець // Право України. – 2013. – № 7. – С. 326–332.

Криворучко С. В. Успіх в бізнесі: від нуля до мільйонів : [монографія] / С. В. Криворучко. – Київ : ЛАТ & К, 2018. – 464 с.

Криштоф Н. С. Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Україні: роль держави / Н. С. Криштоф // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2017. – № 2. – С. 42–47.

Лебьодкін К. С. Державна підтримка суб'єктів господарювання малого бізнесу / К. С. Лебьодкін // Економічна теорія та право. – Харків, 2016. – № 2. – С. 183–194.

Мареніченко В. В. Економіко-організаційні засади якісного розвитку малого та середнього бізнесу / В. В. Мареніченко // Право та державне управління. – Запоріжжя, 2016. – № 3. – С. 104–109.

Махінчук В. М. Приватноправове регулювання підприємницьких відносин в Україні : монографія / В. М. Махінчук ; НДІ приват. права і підприємництва НАПрН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 320 с.

Меджибовська Н.С. Краудфандинг для малого бізнесу: міф чи реальність? / Н. С. Меджибовська // Економіка України. – 2016. – № 10. – С. 20–34.

Науково-практична програма розвитку виробничого підприємництва в Україні : звіт про виконану роботу в рамках проведення наук.-практ. експеременту щодо виявлення перешкод для заснування нових вироб. підприємств в Україні / за ред. В. Галунька. – Київ : НДІ публ. права, 2017. – 24 с.

Омаров А. М. огли. Актуальні питання правової кваліфікації суб'єктів малого бізнесу / А. М. Омаров // Економічна теорія та право. – Харків, 2017. – № 2. – С. 169–180.

Омаров А. М. огли. Організаційно-господарське супроводження розвитку малого підприємництва в Україні / А. М. Омаров // Проблеми законності. – Харків, 2018. – Вип. 142. – С. 136–148.

Поліщук Г. Державне регулювання у сфері малого підприємства: оцінка ефективності / Ганна Поліщук // Державне управління та місцеве самоврядування. – Дніпропетровськ, 2017. – Вип. 4. – С. 113–121.

Похиленко І. С. Поняття та ознаки малого підприємництва / І. С. Похиленко // Сучасні інститути держави і права: актуальні питання теорії та практики : монографія. – Львів, 2015. – Підрозд. 3.7. – С. 216–227.

Саніахметова Н. О. Підприємницьке право : Суб'єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама : навч. посіб. / Н. О. Саніахметова. – 2-ге вид. – Київ : А.С.К., 2003. – 704 с.

Старостіна А. Ризик-менеджмент у малому бізнесі: проблеми та перспективи / А. Старостіна, В. Кравченко, В. Білич // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2006. – Вип. 86/87. – С. 85–89.

Турчак В. В. Управління результативністю бізнес-процесів у малому підприємництві / В. В. Турчак // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 4. – С. 79–86.

Черкасов О. В. До питання правового регулювання корпоративного управління в малих та середніх підприємствах / О. В. Черкасов // Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних умовах : зб. матеріалів круглого столу : м. Харків, 25 трав. 2018 р. – Харків, 2018. – С. 134–138.

Шушкова Ю. В. Напрями та інструменти удосконалення державної політики фінансово-кредитної підтримки суб'єктів малого підприємництва в Україні / Ю. В. Шушкова, В. А. Дронський // Економіка, фінанси, право. – 2018. – № 12. – С. 15–19.

05311349
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1142
2577
80681
96767
Дата: 2020-03-31
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені