Рекомендаційний бібліографічний список літератури

Актуальні проблеми господарського права : навч. посіб. / за заг. ред. В. С. Щербини ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 528 с.

Актуальні проблеми правового регулювання інвестиційних відносин : монографія / Р. П. Бойчук [та ін.] ; НДІ ПЗІР НАПрН України. – Київ : Ред. журн. "Право України" ; Харків : Право, 2013. – 196 с. – (Академічні правові дослідження. Дод. до юрид. журн. "Право України", вип. 26)

Аналіз правового регулювання діяльності інноваційних структур, підтримки малого та середнього підприємництва в Україні (регіональний апспект) / за ред. С. В. Глібко ; НАПрН України, НДІ ПЗІР. – Харків : Право, 2018. – 96 с.

Баймуратов М. О. Місцеве самоврядування та його роль в становленні малого та середнього підприємства : монографія / М. О. Баймуратов, В. І. Андрєєв ; Маріуп. держ. ун-т, Представництво європ. організ. публ. права в Україні. – Суми : Унів. кн., 2011. – 212 с.

Вергун В. А. Іноземні інвестиції: офшорні зони та їх інституції в міжнародному бізнесі : навч. посіб. / В. А. Вергун, О. І. Ступницький ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 415 с.

Деревянко Е. Управление репутацией в бизнесе: теория, методология, инструментарий, страновые особенности / Е. Деревянко. – Beau Bassin, Mauritius : LAP LABBERT Academic Publishing, 2018. – 326 с.

Жилінська O. Аудит новаторських ідей як попередній етап бізнес-плану стартап-проектів / O. Жилінська, М. Чуйко // Вісник Київського Національного університету імені Т. Шевченка. Економіка. – Київ, 2014. – Вип. 8 (161). – С. 16–20.

Економіка підприємства : навч. посіб. / ред. Л. С. Шевченко ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2014. – 208 с.

Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних умовах : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ круглого столу (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / НАПрН України [та ін.]. – Харків : НДІ ПЗІР, 2019. – 258 с.

Кличко В. В. Управління викликами : як застосувати спорт. стратегію у житті та бізнесі / В. Кличко, Ш. Білен ; пер. з нім. Є. Кузнєцова. – Київ : Наш формат, 2018. – 200 с.

Криворучко С. В. Успіх в бізнесі: від нуля до мільйонів : [монографія] / С. В. Криворучко. – Київ : ЛАТ & К, 2018. – 464 с.

Марченко О. С. Юридичний консалтинг: сутність та роль у правовій економіці : монографія / О. С. Марченко, О. В. Ярмак. – Харків : [Данилко Н. С.], 2016. – 238 с.

Меджибовська Н.С. Краудфандинг для малого бізнесу: міф чи реальність? / Н. С. Меджибовська // Економіка України. – 2016. – № 10. – С. 20-34.

Національний план дій у сфері бізнесу і прав людини : посібник [пер. з англ. ] / за заг. ред. О. Уварової ; М-во юстиції України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2018.

Новіков Є. А. Правовий статус бізнес-інкубаторів і акселераторів як форма підтримки інноваційних проектів: досвід Польщі / Є. А. Новіков, Л. В. Cвідунова // Інноваційна система та інформаційні технології в сучасній науці : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, м. Київ, 20 жовт. 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 85–90.

Онищенко О. Концепція бізнес-плану інноваційного комерційно-інвестиційного проекту "Будівництво житлового об'єкта" : (практ. зразок) / О. Онищенко // Юридичний журнал. – 2013. – № 8. – С. 94–109.

Пахомов Р. І. Управління бізнес-процесами і інвестиційними проектами в сфері розвитку нафтогазового комплексу України / Р. І. Пахомов, О. В. Редкін, О. Є. Зима // Охорона та захист інтелектуальної власності в інноваційній діяльності в умовах євроїнтеграційних процесів : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (21 берез. 2019 р., м. Київ). – Київ, 2019. – Секція № 2 : Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об'єктів інтелектуальної власності. – С. 94–98.

Петрище В. И. Реализация совместных инновационных проектов бизнеса и местной власти / В. И. Петрище // Актуальні питання публічного та приватного права : тези доп. III міжнар. наук.-прак. конф., 3 жовт. 2012 р. – Запоріжжя, 2012. – С. 409–412.

Правовые основы государственной поддержки бизнеса : моногр. / НАН Украины, Ин-т экон.-прав. исслед. ; отв. ред. Г. Л. Знаменский. – Донецк : Юго-Восток, 2011. – 170 с.

Регіональні інноваційні ініціативи: завдання та шляхи вирішення : зб. наук. пр. за матеріалами круглого столу (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.) / НАПрН України [та ін.]. – Харків, 2019. – 186 с.

Рогач О. Теорія міжнародного бізнесу : підручник / О. Рогач ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2018. – 687 с.

Розвиток підприємництва в Україні: безпека здійснення господарської діяльності : зб. наук. пр. за підсумками круглого столу (14 груд. 2018 р., м. Харків) / Навч.-наук. ін-т "Каразін. шк. бізнесу" [та ін.]. – Харків : Право, 2018. – 224 с.

Управлінський консалтинг : підручник / М. Ф. Безкровний [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2017. – 335[1] с.

Фішер Р. Шлях до так: як вести переговори, не здаючи позицій / Р. Фішер, Юрі Вільям ; ред. Б. Петтон. – Київ : Основи, 2016. – 220 с.

Цифра Ю. Нові бізнесові можливості: українська формула державно-приватного партнерства / Ю. Цифра // Віче. – 2013. – № 15. – С. 26–31.

Чухрай Н. І. Управління динамічними портфелями проектів у структурній оболонці бізнесу / Н. І. Чухрай, І. І. Новаківський // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 6. – С. 202–212.

Шевченко Л. С. Стратегічний бізнес-консалтинг : навч. посіб. / Л. С. Шевченко ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2019. – 302 с.

05640131
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
849
2477
33508
80792
Дата: 2020-07-12
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені