Рекомендаційний бібліографічний список літератури

Бозбєй І. Плани на майбутнє : [менеджер з розвитку бізнесу] / І. Бозбєй // Український юрист. – 2017. – № 4. – С. 34–37.

Волховська Я. В. Формування моделі стратегічної карти підприємств готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волховська // Економіка, фінанси, право. – 2017. – № 11. – С. 36–38.

Гуляев В. М. Партнерские отношения бизнеса и университетов в обеспечении устойчивого развития предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] / В. М. Гуляев, Н. Г. Ревенко, С. И. Тарасенко // Управление устойчивым развитием в условиях переходной экономики : моногр. – Днепропетровск : Коттбус : Акцент, 2016. – С. 391–405. – URL: http://uam.in.ua/upload/medialibrary/0c4/0c456a7fef55a0365ded15dd28bdc74e.pdf.

 

Економіка підприємства : навч. посіб. / за заг ред. Л. С. Шевченко ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2014. – 208 с.

Замлинський B. A. Інформаційне забезпечення діагностики якості організаційних структур управління / B. A. Замлинський, M. B. Гижиця // Економіка, фінанси, право. – 2019. – № 2. – С. 7–13.

Кредісов А. І. Організаційний вектор розвитку сучасного бізнесу / А. І. Кредісов // Економіка України. – 2013. – № 10. – С. 21–31.

Куцик В. І. Формування бізнес-моделей сприяння інноваційному розвитку господарських систем у національній економіці / В. І. Куцик, О. І. Кліпкова // Європейські перспективи. – 2016. – № 2. – С. 163–168.

Мазур І. Стратегія розвитку партнерства вищої освіти, науки та бізнесу / І. Мазур // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – Київ, 2014. – Вип. 12. – С. 6–11.

Макаренко Т. Є. Стратегія забезпечення інвестиційної безпеки малого та середнього бізнесу в Україні / Т. Є. Макаренко // Стратегічні пріоритети. – Київ, 2016. – № 1. – С. 78–85.

Мареніченко В. В. Економіко-організаційні засади якісного розвитку малого та середнього бізнесу / В. В. Мареніченко // Право та державне управління. – Запоріжжя, 2016. – № 3. – С. 104–109.

Марченко О. С. Юридичний консалтинг: сутність та роль у правовій економіці : монографія / О. С. Марченко, О. В. Ярмак. – Харків : [Данилко Н. С.], 2016. – 238 с.

Масленніков Є. І. Сценарний підхід для формування бізнес-стратегій підприємства / Є. І. Масленніков, В. В. Томак // Економіка, фінанси, право. – 2017. – № 6. – С. 34–37.

Національний план дій у сфері бізнесу і прав людини / за заг. ред. О. Уварової ; М-во юстиції України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2018.

Особливості публічного управління та адміністрування : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко [та ін.] ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 256 с.

Рынкевич Н. С. Гармонизация бизнес-стратегии предприятия с организационной культурой / Н. С. Рынкевич // Економіка, фінанси, право. – 2013. – № 5. – С. 28–30.

Скиба М. Шляхи вдосконалення інституційного забезпечення розвитку підприємництва: досвід ЄС / Марина Скиба // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2013. – № 2. – С. 107–116.

Турчак В. В. Управління результативністю бізнес-процесів у малому підприємництві / В. В. Турчак // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 4. – С. 79–86.

Управлінський консалтинг : підручник / М. Ф. Безкровний [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2017. – 335[1] с.

Фішер Р. Шлях до так: як вести переговори, не здаючи позицій / Р. Фішер, Юрі Вільям ; ред. Б. Петтон. – Київ : Основи, 2016. – 220 с.

Черняєва Д. О. Концептуальні засади розвитку та ефективної взаємодії науки, бізнесу та влади / Д. О. Черняєва // Економікоправові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних умовах : зб. матеріалів круглого столу : м. Харків, 25 трав. 2018 р. – Харків, 2018. – С. 35–38.

Шавкун І. Г. Етика бізнесу : навч. посіб. / І. Г. Шавкун, Я. С. Дибчинська ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 118 с

Шандова Н. В. Інтеграція корпоративної соціальної відповідальності в систему стратегічного управління підприємством / Шандова Наталія Вікторівн // Економіка, фінанси, право. – 2015. – N 11. – С. 22–24.

Шевченко Л. С. Стратегічний бізнес-консалтинг : навч. посіб. / Л. С. Шевченко ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, М-во освіти і науки України. – Харків : Право, 2019. – 302 с.

Шелест В. Інформаційне забезпечення бізнесу (на прикладі ОЕСР) / Вікторія Шелест // Механізми захисту прав в Україні (деякі науково-практичні аспекти). – Київ, 2016. – С. 403–414.

05324916
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2503
2901
11462
82786
Дата: 2020-04-04
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені