Рекомендаційний бібліографічний список літератури

Адамська О. С. Понятійно-категоріальне визначення антикризового управління щодо реагування на регіональні виклики / О. С. Адамська // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2018. – № 4. – С. 14–20.

 

Акулюшина М. О. Особливості розробки антикризового бізнес-плану в умовах кризових явищ / М. О. Акулюшина, А. С. Костенко // Економіка, фінанси, право. – 2015. – № 11. – С. 4–6.

 

Бєлай С. В. Дослідження механізмів правового реагування з протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру / С. В. Бєлай // Університетські наукові записки. – Хмельницький, 2013. – № 2. – С. 27–32.

 

Воронкова Т. Є. Дослідження ринкових можливостей підприємства з позиції антикризового управління / Т. Є. Воронкова, Т. В. Гавриленко, K. M. Жук, О. А. Іванова // Науково-технічна інформація. – 2012. – № 3. – С. 14–18.

 

Воронкова Т. Є. Система антикризового управління підприємством / Т. Є. Воронкова // Науково-технічна інформація. – 2015. – № 3. – С. 17–25.

 

Габриэльян Э.Е. Понятие, сущность и актуальность антикризисного менеждмента / Э. Е. Габриэльян // Збірник праць молодих учених Народної української академії. – Харків, 2008. – С. 50–57

 

Гасанов С. С. Досвід ЄС з антикризового управління державними фінансами та його використання в Україні / С. С. Гасанов, В. П. Кудряшов, Р. Л. Балакін // Фінанси України. – 2014. – № 7. – С. 17–30.

 

Головін Р. Адміністративні реформи провідних країн світу як механізм державного антикризового управління / Р. Головін // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2013. – № 1. – С. 89–96.

 

Гросул В. А. Обгрунтування системи діагностичних процедур при формуванні антикризової стратегії підприємства / В. А. Гросул, О. В. Жилякова // Мультинаукові дослідження як тренд розвитку сучасної науки : міжнар. конф. (м. Київ, 28 берез. 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 51–54.

 

Діденко Н. В. Система антикризового менеджменту персоналу в сучасних умовах / Н. В. Діденко, Н. В. Плотнікова // Зовнішня торговля: економіка,фінанси, право. – 2014. – № 2. – С. 44–51.

 

Економіка підприємства : навч. посіб. / за заг ред. Л. С. Шевченко ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2014. – 208 с.

 

Економічна теорія : навч. посіб. / за заг. ред. Л. С. Шевченко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2016. – 268 с.

 

Жорова Є. Пріоритетні напрями формування ефективної системи антикризового корпоративного управління / Є. Жорова // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – Вип. 5. – С. 59–63.

 

Жорова Є. Р. Методологія оцінки ефективності антикризового корпоративного управління / Є. Р. Жорова // Економіка, фінанси, право. – 2013. – № 10. – С. 25–30.

 

Задихайло Д. Д. Кабінет Міністрів України як суб'єкт економічної системи: конституційно-правові засади : монографія / Д. Д. Задихайло. – Харків : Юрайт, 2013. – 192 с.

 

Ковбас Г. І. Основні напрямки розвитку концепції антикризового управління підприємствами в Україні / Г. І. Ковбас // Економіка, фінанси, право. – 2019. – № 6. – С. 23–27.

 

Ковбас Г. І. Роль мотивації персоналу в антикризовому управлінні / Г. І. Ковбас // Економіка, фінанси, право. – 2019. – № 7. – С. 32–35.

 

Матвієнко В. М. Антикризове управління на регіональному рівні / В. М. Матвієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління. – 2017. – Вип. 1. – С. 40–44.

 

Матвіїшин Є. Г. Створення умов для ефективного використання конкурентних переваг регіональної економіки / Є. Г. Матвіїшин // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2016. – № 1. – С. 132–153.

 

Національний план дій у сфері бізнесу і прав людини / за заг. ред. О. Уварової ; М-во юстиції України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2018.

 

Олефір А. О. Правові механізми антикризового державного регулювання економіки / А. О. Олефір // Теорія і практика правознавства. – 2015. – № 1. – URL: http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/63412.

 

Основи економічної теорії : підручник / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. Л. С. Шевченко. – Харків : Право, 2010. – 448 с.

 

Особливості публічного управління та адміністрування : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко [та ін.] ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра–К, 2017. – 256 с.

 

Островська О. А. Інноваційний ресурс контролінгу в антикризовому управлінні фінансами підприємств / О. А. Островська // Фінанси України. – 2014. – № 3. – С. 100–113.

 

Передерій О. С. Інститут антикризового управління у світлі двостороннього співробітництва України та Європейського Союзу / О. С. Передерій, В. М. Дмітрієв // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2016. – Вип. 21 : Серія "Право". – С. 28–32.

 

Теплінський Г. В. Сучасний підхід в антикризовому управлінні підприємством / Г. В. Теплінський, Ю. В. Жукова // Економіка, фінанси, право. – 2018. – № 4. – С. 21–25.

 

Терещенко О.О. Удосконалення фінансового механізму антикризового управління підприємством / О. О. Терещенко, С. В. Павловський // Фінанси України. – 2016. – № 6. – С. 108–123.

 

Чепінога В. Г. Економічна теорія : підручник / В. Г. Чепінога. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 656 с

 

Шаповал Л. П. Формування системи антикризового фінансового моніторингу на підприємстві / Л. П. Шаповал, М. Є. Святець // Економіка, фінанси, право. – 2018. – № 2. – С. 32–35.

 

Ярова І. В. Антикризове управління: сутність поняття та його визначення / І. В. Ярова // Вісник Академії митної служби України. Серія: Державне управління. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 22–28.

05340621
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2359
3281
27167
82786
Дата: 2020-04-09
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені