Молодь проти насильства

STOP

Давайте об'єднаємося проти насильства

і скажемо ні

насильству в суспільстві,

насильству над жінкою,

насильству в сім'ї,

знущанням в армії

та іншим проявам насильства.

 

Про попередження насильства в сім'ї [Електронний ресурс] : Закон України від 15.11.2001 р. № 2789-III. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2789-14

 

Загальновизнано, що насильство в суспільстві тісно пов'язане з домашнім насильством. Члени суспільства, які виросли в умовах насильства, самі стають його носіями. Цей Закон визначає правові і організаційні основи попередження насильства в сім'ї, органи та установи, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї.

 

Блага А. Б. Насильство в сім'ї (кримінологічний аналіз і запобігання) : монографія / А. Б. Блага. – Харків : ФО-П Макаренко, 2014. – 360 с.

 

Монографія присвячена комплексному аналізу насильства в сім'ї. Здійснено історичний і порівняльний аналіз сім'ї та насильства в сім'ї в українському суспільстві як соціально-нравових явищ, розглянуті проблеми визначення поняття та змісту насильства в сім'ї.

Здійснений кримінологічний аналіз насильства в сім'ї, в рамках якого розкриті кількісно-якісні показники насильства в сім'ї, наведена кримінологічна характеристика осіб, які вчинили насильство в сім'ї, та потерпілих від цього явища.

Розроблена кримінологічна характеристика злочинів, що пов'язані з проявами фізичного, психологічного, економічного та сексуального насильства в сім'ї. Окремо наведені криміногенні чинники насильства в сім'ї макрорівня, мезорівня та мікрорівня.

Розкрита вітчизняна система запобігання насильству в сім'ї та запропоновані напрямки її удосконалення.

 

vusnovkВисновки та рекомендації за результатами впровадження проекту зі зміцнення та захисту прав жінок та дітей в Україні (TRES) / упоряд. Г. О. Христова. – Київ, 2011. – 56 с.

 

Проект зі зміцнення та захисту прав жінок та дітей в Україні є одним зі спільних проектів Ради Європи та Європейського Союзу, що впроваджуються в Україні. Видання містить висновки та рекомендації профілактики та боротьби з насильством проти жінок та дітей, удосконалення законодавства та державної політики в галузі захисту дітей, протидія насильству щодо жінок і дітей в сім'ї та поза нею. Публікація упорядкована канд. юрид. наук, доц. НУЮА ім. Ярослава Мудрого, гол. наук. співробітником НАПрН України  Г. Христовою.

 

 

golinaГолина В. В. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего корыстно-насильственного преступника в Украине : монография / В. В. Голина, М. О. Маршуба ; НАПрН України, НИИ изучения проблем преступности им. В. Сташиса. – Харьков : Право, 2014. – 280 с.

 

Монография посвящена проблемам углубленного криминологического изучения личности несовершеннолетнего корыстно-насильственного преступника в Украине. На значительном эмпирическом материале проведён анализ современной корыстно-насильственной преступности данных лиц. При этом основной акцент делается на ведущей роли личности корыстно-насильственного преступника-подростка в детерминационном комплексе существования и воспроизводства данного вида преступных проявлений. Знание, полученное в результате изучения личности указанного преступника, положено в основу предложенной авторами системы коррекции личности, проявляющей в своём поведении корыстно-насильственные наклонности, и поведения лица, уже совершившего какое-либо корыстно-насильственное преступление.

Для сотрудников правоохранительных органов, учёных в сфере наук уголовного цикла, аспирантов, соискателей, студентов юридических учебных заведений и факультетов, а также широкого круга читателей.

 

ignatovІгнатов О. М. Протидія загальнокримінальній насильницькій злочинності в Україні : монографія / О. М. Ігнатов. – Харків : Диса Плюс, 2013. – 650 с.

 

Досліджено феномен корисливої насильницької злочинності, її кількісні таякісні характеристики, основні тенденції та закономірності розвитку. Вивчено особу корисливого насильницького злочинця, проаналізовано формування його спрямованості та специфіку злочинної поведінки. Визначено особливості детермінації корисливої насильницькоїзлочинності. Запропоновано теоретико-прикладну модель запобігання корисливій насильницькій злочинності та її проявам.

Для науковців, викладачів, аспірантів, пошукувачів, студентів юридичних навчальних закладів і працівників правоохоронних органів.

 

analizІнформаційно-методичні матеріали та аналіз нормативно-правової бази з питань попередження насильства над дітьми в сім'ї та поза нею / Всеукр. громад. центр "Волонтер", Представництво дит. фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. – Київ : К.І.С., 2010. – 238 с.

 

Збірка підготовлена у рамках проекту Всеукраїнського громадського центру "Волонтер" «Удосконалення правової, нормативної та методичної бази національної системи моніторингу випадків насильства над дітьми та у сім'ї». Комплексно розглядаються питання попередження насильства у сім'ї, зокрема над дітьми. Видання містить перелік нормативно-правових актів та інших офіційних документів у сфері попередження насильства над дітьми.

 

prava16Права людини в діяльності української поліції - 2016 : наук.-практ. вид. / Асоц. укр. моніторів з дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів ; упоряд. Є. О. Крапівін. – Київ : Софія-А, 2017. – 302 с.

 

Видання присвячене стану дотримання прав людини в діяльності української поліції протягом року, а також ключовим подіям в сфері поліцейської діяльності — реформі поліції та атестуванню (переатестації) поліцейських. Головний акцент видання зроблено на аналізі дотримання поліцією основоположних прав та свобод людини, що закріплені в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року: порядок розділів та перелік прав, що в ньому висвітлюється, відповідають порядкові статей Конвенції. Аналіз ґрунтується на різних джерелах інформації — офіційній статистиці органів державної влади, результатах соціологічних досліджень, наукових публікаціях, індивідуальних зверненнях громадян та повідомлень в засобах масової інформації.

 

protudiaПротидія насильству і захист порушених прав громадян [Текст] : консультує юрид. клініка: навч.-практ. посіб. / А. О. Галай [та ін.]. – Київ : Атіка, 2008. – 176 с.

 

Видання призначене надати допомогу у справі захисту прав людини і правопросвітньої діяльності в Україні. На основі чинного законодавства і досвіду правозахисної діяльності громадської організації «Київський правозахисний альянс» та юридичної кліники Навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби Київського національного університету внутрішніх справ подається добірка юридичних консультацій, об'єднаних тематикою протидії насильству. Кожна консультація містить детальне роз'яснення норм законодавства і зразки юридичних документів, які необхідні у наведених справах. Призначається для студентів та викладачів юридичних вузів та усіх хто бажає знати і захищати свої права.

 

setiМеждународная сеть – Молодежное правозащитное движение [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.yhrm.org/

 

Міжнародна мережа – Молодіжний Правозахисний Рух  – співтовариство, створене в рамках Інтернаціональної проекту – Молодіжний Правозахисний Рух (МПР). Проект з'явився 8 серпня 1998 р. Головна місія – створення і підтримка нового покоління молодих правозахисників і громадських активістів з 38 країн світу. В рамках Проекту МПР діють: Благодійний фонд МПД (foundation.yhrm.org) та Міжнародна організація «Молодіжний правозахисний рух».plakat

Для роботи з найважливіших тем і форм, пов'язаних з місією МПР, в рамках Міжнародної мережі створюються тематичні Мережі, які працюють на різних територіальних рівнях, як всередині однієї країни, так і на міжнародному рівні, об'єднуючи учасників і кореспондентів спільноти МПР, зацікавлених в роботі з тієї чи іншої теми. На сьогоднішній день – вже існують такі Тематичні Мережі:

Молодежная Сеть против расизма и нетерпимости

Молодежная Сеть Правозащитного Образования и Гражданского Просвещения

Международная сеть по Правам Студентов

Молодежная сеть гражданской журналистики

Молодежная сеть ненасилия и культуры мира

 

 mpn2Международное общественное объединение "Понимание" [Электорнний ресурс]. – Режим доступа : http://ngo-de.ru/index.php?id=10000000v ; www.ponimanie.org

 

Однією з головних цілей Громадське об'єднання "Розуміння" є робота з молоддю, сім'ями з ризиками, дітьми-сиротами, випускниками дитячих будинків та інтернатів. "Розуміння" є партнером ЮНІСЕФ, співзасновником Національної мережі НГО-ЮНІСЕФ "Для дітей та з дітьми", учасником і координатором національних і міжнародних заходів у сфері захисту дітей.

 

 Додаткова література до теми

 

Апресян Р. Г. Этика силы в противостоянии насилию и агрессии / Р. Г. Апресян // Вопросы философии. – 2010. – № 9. – С. 143–153.

Артеменко І. Зарубіжний досвід участі інститутів громадянського суспільства у формуванні і реалізації державної молодіжної політики / І. Артеменко // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2017. – Вип. 1. – С. 6–13.

Бакальчук В. О. Міжетнічна нетерпимість у молодіжному середовищі в Україні / В. О. Бакальчук // Стратегічні пріоритети. – Київ, 2009. – № 2. – C. 117–123.

Болотова В. О. Молодіжна політика в Україні очима студентства / В. О. Болотова, Т. М. Байдак // Право і безпека. – 2009. – №2. – С. 196–201.

Волянська О. В. Проблема агресивної поведінки підлітків : фактори та механізми соціалізації / О. В. Волянська // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія : зб. наук. пр. – Харків, 2016. – № 3. – С. 117–134.

Головкін Б. М. Відвернення загрози становлення соціально невлаштованої молоді на шлях збагачення засобами кримінального насильства / Б. М. Головкін // Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. – Харків, 2012. – Вип. 119. – С. 176–181.

Грищук А. М. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері охорони сім'ї, дітей і молоді / Грищук А. М. // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 3. – С. 230–235.

Дубчак Л. С. Суб'єктивні недоліки шкільного та вузівського виховання і їх криміногенне значення / Л. С. Дубчак // Вісник Академії адвокатури України. – 2006. – № 3. – С. 54–60.

Карпачова Н. І. Роль сім'ї, суспільства і держави в недопущенні бездоглядності, безпритульності та насильства щодо дітей : (із спец. доп. "Стан дотримання та захисту прав дитини в Україні") / Н. І. Карпачова // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 5. – С. 5–12.

Келлі Л. Насильство щодо жінок і дітей. Новий погляд на поліцейську діяльність, її інноваціність та профессіоналзім / Л. Келлі. – Київ : Астролябія, 2011. – 176 с.

Корнієнко І. Насильство в молодіжному середовищі та основні причини, що його породжують / І. Корнієнко, Ю. Пачковський // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. – № 7. – С. 4–9.

Литовченко, І. В. Вплив сімейно-побутового середовища на формування девіантної поведінки молоді / І. В. Литовченко // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 5–9.

Маршуба М. О. Современные возможности коррекции личности и поведения несовершеннолетнего корыстно-насильственного преступника / М. О. Маршуба // Юрист України. – 2013. – № 3. – С. 94–102.

Мелкевик Б. Насилие и молодежь: североамериканский контекст / Б. Мелкевик // Антропологія права: філософський та юридичний виміри : статті учасн. Міжнар. "круглого столу" (м. Львів, 9-10 груд. 2011 р.). – Львів, 2011. – [Вип. 7]. – С. 364-373.

Окладна М. Г. Проблеми формування правової культури української молоді / М. Г. Окладна, Л. В. Перевалова // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Харків, 2016. – Вип. 32. – С. 35–47.

Омельчук І. Правосвідомість молоді в сфері прав і свобод людини / І. Омельчук // Вісник Львівского університету. Сер. юрид. – 2004. – Вип. 39. – C. 48–58.

Орлов Ю. Ю. Вплив комп´ютерних ігор, що містять сцени насильства та жорстокості, на психіку дитини / Ю. Ю. Орлов, Ю. Б. Ірхін // Криміналістичний вісник : наук.-практ. зб. – Київ, 2014. – № 1. – С. 17–25.

Петрушова М. Засоби виховання та соціалізації молоді в умовах дозвіллєвої діяльності / М. Петрушова, А. Петрушов // Зб. наук. пр. Полтав. держ. педагог. ун-ту ім. В. Г. Короленка. Сер. "Пед. науки". – 2008. – Вип. 6. – С. 63–69.

Пилипенко В. Підліткова агресія у контексті сучасної соціокультурної ситуації / В. Пилипенко, О. В. Волянська // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – № 4. – C. 5–23.

Попова Г. В. Социально-психологические особенности процесса формирования гражданской позиции в юношеском возрасте / Г. В. Попова // Нравственные императивы интеллигенции : материалы IV Междунар. науч.-теорет. конф. по пробл. соврем. интеллигенции, Харьков, февр. 2006 г. – Харків, 2006. – C. 169–171.

Проневич О. С. Адаптація законодавства України до актів acquis communautaire у сфері протидії насильству в сім'ї: основні пріоритети / О. С. Проневич // Право і Безпека. – 2017. – № 1. – С. 51–57.

Рижан А. Б. Підлітки у військових формуваннях: психолого-історичний аспект / А. Б. Рижан, Т. С. Толоченко // Психологічні аспекти національної безпеки : тези другої міжнар. наук.-практ. конф. 27-28 берез. 2008 р. – Л., 2008. – С. 187–190.

Теслюк В. Бібліотека - координатор діяльності, спрямованої на профілактику насильства щодо підлітків / В. Теслюк, А. Стульнікова // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 10. – С. 44–48.

Тогочинський О. М. Соціалізація і розвиток особистості як частина заходів щодо запобігання злочинам серед молоді / О. М. Тогочинський // Юридична наука. – 2017. – № 4. – С. 77–82.

Шуміло О. О. Щодо визначення видів насильства серед учнівської молоді / О. О. Шуміло // Питання боротьби зі злочинністю. – Харків, 2014. – Вип. 27. – С. 301–310.

Юзікова Н. С. Фактори, що сприяють формуванню у поведінці неповнолітніх мотивації до агресії та насильства / Н. С. Юзікова // Правова доктрина - основа формування правової системи держави : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю НАПрН України та обговоренню п'ятитом. моногр. "Правова доктрина України", Харків, 20-21 листоп. 2013 р. – Харків, 2013. – С. 720–723.

04969627
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
691
1309
30381
67484
Дата: 2018-07-22
Счетчик joomla

© 2012-2018 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені