Список літератури до книжкової експозиції


 СВЯТО МИРУ ТА ЄДНАННЯ

(до Дня Європи в Україні)

 

Про День Європи : Указ Президента України від 19.04.2003 р. № 339 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 17. – Ст. 759.

Консолідовані версії договору про Європейський Союз та договору про функціонування Європейського Союзу (2010/С 83/01) : хрестоматія / упоряд. Б. В. Бабіна. – О. : Фенікс, 2012. – 294 с.

Конституция Европейского Союза: Договор, устанавливающий Конституцию для Европы (с комментарием) / отв. ред. С. Ю. Кашкин. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 622 с.

Хартия Европейского Союза об основных правах / под ред. С. Ю. Кашкин. – М. : Юриспруденция, 2001. – 208 с.

Аракелян М. Р. Право Європейського Союзу : підручник / М. Р. Аракелян, М. Д. Василенко. – О. : Фенікс, 2012. – 390 с.

Грицяк І. А. Правова та інституційна основа Європейського Союзу : підручник / І. А. Грицяк, В. В. Говоруха, В. Ю. Стрельцов. – Х. : Магістр, 2009. – 620 с.

Захаров А. С. Налоговое право ЕС: актуальные проблемы функционирования единой системы / А. С. Захаров. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – 672 с.

Комарова Т. В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу : монографія / Т. В. Комарова. – Х. : Право, 2010. – 360 с.

Копійка В. В. Європейський Союз. Історія і засади функціонування / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко. – К. : Знання, 2009. – 751 с.

Кравчук І. В. Гармонізація національних правових систем з правом ЄС / І. В. Кравчук, М. В. Парапан. – К. : Слово, 2005. – 320 с.

Липачова Л. М. Реалізація конституційного права людини та громадянина на звернення за захистом своїх прав і свобод до Європейського Суду з прав людини : монографія / Л. М. Липачова. – Д. : Ліра ЛТД, 2005. – 204 с.

Лозо В. І. Становлення і розвиток правових основ екологічної стратегії Європейського Союзу / В. І. Лозо. – Х. : Право, 2008. – 251 с.

Майбутнє Європейського суду з прав людини (Інтерлакенська, Ізмірська, Брайтонська декларації). – Л. : Сполом, 2013. – 56 с.

Марченко М. Н. Правовая система Европейского Союза : монография / М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2012. – 704 с.

Микієвич М. М. Інституційне право Європейського Союзу у сфері зовнішньої політики та безпеки / М. М. Микієвич. – Л. : ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – 416 с.

Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу / Н. Мусис. – К. : К.І.С., 2005. – 466 с.

Нешатаева Т. Н. Решения Европейского Суда по правам человека: новеллы и влияние на законодательство и правоприменительную практику : монография / Т. Н. Нешатаева. – М. : Норма : Инфра-М, 2013. – 304 с.

Основи права Європейського Союзу / за заг. ред. М. В. Буроменського. – Х. : Яшма, 2005. – 236 с.

Паліюк В. П. Міжнародні судові установи і захист прав людини та основних свобод / В. П. Паліюк. – Миколаїв : Атол, 2006. – 180 с.

Пастухова Л. В. Європейський механізм забезпечення прав людини : навч. посіб. / Л. В. Пастухова. – Сімф. : Таврія, 2009. – 224 с.

Петров Р. А. Транспозиция "acquis" Европейского Союза в правовые системы третьих стран : монография / Р. А. Петров. – К. : Истина, 2011. – 384 с.

Посельський В. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції / В. Посельський. – К. : Смолоскип, 2002. – 168 с.

Право Европейского Союза : учеб. пособие / отв. ред. С. Ю. Кашкин. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : Проспект, 2011. – 319 с.

Право Європейського Союзу : навч. посіб. / за ред. В. М. Бесчастного. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2011. – 366 с.

Право Європейського Союзу : навч. посіб. / за ред. Р. А. Петрова. – 4-те вид., змін. і допов. – К. : Істина, 2011. – 376 с.

Право Європейського Союзу : підручник / за ред. В. І. Муравйова. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 704 с.

Право Європейського Союзу. Особлива частина (з урахуванням положень Лісабонського Договору) : навч. посіб. / за ред.: М. Р. Аракеляна, О. К. Вишнякова. – К. : Істина, 2010. – 528 с.

Рабінович П. М. Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини) : монографія / П. М. Рабінович, С. Є. Федик. – Л. : Астрон, 2004. – 124 с.

Стрельцов В. Ю. Європейська економічна інтеграція : навч. посіб. / В. Ю. Стрельцов. – Х. : Магістр, 2009. – 148 с.

Стрельцов В. Ю. Законодавча основа прав та обов'язків європейської спільноти та держав-членів : навч. посіб. / В. Ю. Стрельцов. – Х. : Магістр, 2009. – 127 с.

Султанов А. Р. Европейские правовые стандарты, уроки истории и правоприменительная практика / А. Р. Султанов. – М. : Статут, 2012. – 335 с.

Тоді Ф. Нарис історії Європейського Союзу / Ф. Тоді ; пер. з англ. М. Марченко. – К. : К.І.С., 2001. – 136 с.

Формування європейського правового простору: історія і сучасність : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 20 трав. 2011 р. – Х. : НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2011. – 235 с.

Чугаєв О. А. Валютна інтеграція в Європейському Союзі : навч. посіб. / О. А. Чугаев. – К. : Київ. ун-т, 2010. – 191 с.

Шамбровський Г. О. Регіональна політика Європейського Союзу : навч. посіб. / Г. О. Шамбровський. – К. : Знання, 2011. – 187 с.

Шевчук С. Судовий захист прав людини: практика Європейського Союзу з прав людини у контексті західної правової традиції / С. Шевчук. – 2-е вид. випр. і допов. – К. : Реферат, 2007. – 848 с.

Шнирков О. І. Європейський Союз у глобальному інноваційному просторі / О. І. Шнирков. – К. : Київ. ун-т, 2008. – 143 с.

Як і коли можна звернутися до Європейського Суду з прав людини?. – К. : Центр політ.-правов. реформ, 2010. – 60 с.

Яковюк І. Азбука європейської інтеграції / І. Яковюк, Л. Трагнюк, В. Меделяєв. – Х. : Апекс+, 2006. – 168 с.

 

Ми йдемо в європейський дім

 

«Будуємо українську державу
на принципах
 європейської демократії;
політичної культури на засадах
української духовності й моралі»

 

Безручко Ю. В. Правове регулювання страхування та роздрібних фінансових послуг в Європейському Союзі та в Україні: порівняльно-правовий аналіз / Ю. В. Безручко, Н. Б. Пацурія, О. А. Бєлова. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 196 с.

Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український контекст / уклад. і наук. ред. О. Л. Жуковська. – К. : ВІПОЛ, 2004. – 960 с.

Кібенко О. Р. Право товариств ( Company law): порівняльно-правовий аналіз acquis Європейського Союзу та законодавство України / О. Р. Кібенко. – К. : Юстініан, 2006. – 496 с.

Кордон М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України : навч. посіб. / М. В. Кордон. – 2-ге вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 172 с.

Правове регулювання безпеки харчування в Європейському Союзі та в Україні / за ред. М. І. Іншина. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 304 с.

Правове регулювання відносин у сфері довкілля в Європейському Союзі та в Україні / за заг. ред. В. Г. Дідика. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 580 с.

Правове регулювання газової сфери та нафтопостачальної сфери у Європейському Союзі та в Україні (порівняльно-правове дослідження). – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 148 с.

Правове регулювання енергозбереження в Європейському Союзі та в Україні (порівняльно-правове дослідження). – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 168 с.

Правове регулювання надання державної допомоги в Європейському Союзі та в Україні: шляхи адаптації законодавства України / за ред. М. І. Іншина. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 180 с.

Правове регулювання ринку цінних паперів та інвестиційних фондів в Європейському Союзі та в Україні. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 194 с.

Правове регулювання сфери енергетики, включаючи ядерну, в Європейському Союзі та в Україні. – К. : Ніка-Прінт, 2006. – 640 с.

Правове регулювання сфери охорони здоров'я людей, тварин, рослин в Європейському Союзі та в Україні / за заг. ред. В. Г. Дідика. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 580 с.

Правове регулювання транспортних коридорів в Європейському Союзі та в Україні (порівняльно-правове дослідження) / за заг. ред. В. Г. Дідика. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 246 с.

Регулювання правовідносин у сфері контролю за концентраціями у законодавстві Європейського Союзу та в Україні / за ред. О. О. Мережка. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 120 с.

Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського Союзу та перспективи адаптації законодавства України / за наук. ред. С. Шевчука. – Х. : Консум, 2002. – 912 с.

Свобода вираження поглядів: практика Європейського суду щодо України / за ред.: Т. Шевченко, А. Балацька. – К. : Фенікс, 2012. – 192 с.

Соловйов О. В. Міжнародні договори та міжнародно-судова практика їх застосування як джерела національного права (за матеріалами застосування в Україні Європейської конвенції з прав людини та практики Страсбурзького суду) : монографія / О. В. Соловйов. – К. : АОК, 2012. – 164 с.

Тамм А. Є. Україна – ЄС: розвиток відносин та основні напрями співробітництва / А. Є. Тамм, В. Ю. Стрельцов, В. Б. Дзюндзюк. – Х. : Магістр, 2009. – 144 с.

Фулей Т. І. Застосування Європейської конвенції з прав людини при здійсненні правосуддя в Україні / Т. І. Фулей. – К. : Гештальт Консалтінг Груп, 2008. – 200 с.

Фурса С. Я. Науково-практичний коментар до Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з права людини" / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса. – К. : Вид. Фурса С. Я., 2007. – 52 с.

Яковюк І. В. Європейський Союз і Україна: особливості взаємовідносин на сучасному етапі / І. В. Яковюк, Т. М. Анакіна, О. Я. Трагнюк. – Х. : Оберіг, 2012. – 76 с.

05636753
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2684
3173
30130
80792
Дата: 2020-07-10
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені