gerb2

Конституція України – основа правової держави

віртуальна книжкова виставка

 


ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ – державне свято України, встановлене на честь прийняття Верховною Радою України Конституції України 1996 р. Відзначається 28 червня. 

 

konst4konst-kКонституція України : зі змінами. – Х. : Право, 2012. – 56 с.

Конституція України : станом на 10 лют. 2011 р. (відповідає офіц. текстові). – К. : Правова єдність, 2011. – 96 с.

Конституція України : наук.-практ. комент. / Нац. акад. правов. наук України ; редкол.: В. Я. Тацій [та ін.]. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.

 

 

Конституційне право України 

godovanБарабаш Ю. Г. Нариси з конституційного права : зб. наук. пр. / Ю. Г. Барабаш. – Х. : Право, 2012. – 160 с.

Годованец В. Ф. Конституційне право України : навч. посіб. / В. Ф. Годованец, А. С. Головін. – К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 2011. – 384 с.

Григоренко Є. І. Конституція та засади конституційного ладу України у питаннях та відповідях / Є. І. Григоренко ; Харк. ун-т повітр. сил. – Х., 2010. – 172 с.

Конституційне право України : підручник / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред.: В. П. Колісника, Ю. Г. Барабаша. – Х. : Право, 2010. – 416 с.

Конституційне право України : посіб. для підгот. до іспиту / Ю. Г. Барабаш [та ін.] ; за заг. ред. Ю. Г. Барабаша. – Х. : Право, 2012. – 304 с.

Конституційний процес в Україні (2005–2008). – Х. : Права людини, 2009. – 320 с.

Конституція і народний суверенітет в Україні: проблеми теорії і практики реалізації : зб. наук. пр. / за заг. ред.: В. М. Кампо, М. В. Савчина. – К., 2008. – 249 с.

Конституція незалежної України : у 3 кн. / під заг. ред. С. Головатого. – К. : Укр. Правн. Фундація, 2010.

Крусян А. Р. Сучасний український конституціоналізм : монографія / А. Р. Крусян. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 560 с.

Майданник О. О. Конституційне право України : навч. посіб. / О. О. Майданник. – К. : Алерта, 2011. – 380 с.

pogorilkoПогорілко В. Ф. Конституційне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; Нац. акад. внутр. справ. – 4-те вид. переробл. та доопр. – К. : Ліра-К, 2012. – 576 с.

Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. / за заг. ред. Ю. П. Битяка ; редкол.: Ю. П. Битяк [та ін.]. – Х. : Право, 2008. – Т. 2 : Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення. – 576 с.

Правове забезпечення державного суверенітету України : монографія / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; ред. Ю. С. Шемшученко. – К. : Юрид. думка, 2011. – 300 с.

sucРечицкий В. Политический предмет конституции / В. В. Речицкий. – К. : Дух і літера, 2012. – 728 с.

Селіванов А. О. Конституційні проблеми в сучасній теорії права. Доктрина стабільності та охорони Конституції України в контексті її модернізації та ефективного конституційного : монографія / А. О. Селіванов. – К. : Логос, 2012. – 152 с.

Серьогін В. О. Конституційне право України : навч. посіб. / В. О. Серьогін ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2010. – 368 с.

Скрипнюк О. В. Конституційне право України : підручник / О. В. Скрипнюк ; Нац. ун-т «Острозька акад.», Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К. : Ін Юре, 2010. – 672 с.

Совгиря О. В. Конституційне право України : повний курс : навч. посіб. / О. В. Совгиря, Н. Г. Шукліна. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 544 с.

Стрижак А. А. Конституція України в актах Конституційного Суду України: аналітичний огляд та коментар / А. А. Стрижак. – К. : Ін Юре, 2010. – 631 с.

Ткаченко Є. В. Конституційно-правове регулювання мовних відносин : монографія / Є. В. Ткаченко ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : ФІНН, 2010. – 336 с.

Хрестоматія з конституційного права України / Акад. правов. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування ; упоряд.: Ю. П. Битяк [та ін.]. – Х. : Ксилон, 2010. – 887 с.

Шаповал В. М. Історія Основного Закону (конституційний процес в Україні у 1990–1996) / В. М. Шаповал, A. B. Корнєєв. – Х. : Фоліо, 2011. – 111 с.

Шаптала Н. К. Конституційне право України : навч. посіб. / Н. К. Шаптала, Г. В. Задорожня. – Д. : ТОВ «ЛізуновПрес», 2012. – 472 с.

 

Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина

obov

 Антонович М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини : монографія / М. Антонович. – К. : КМ Academia, 2000. – 262 с.

Білоскурська О. В. Конституційний обов'язок додержуватися Конституції України та законів України : [монографія] / О. В. Білоскурська. – Чернівці : Книги-XXI, 2011. – 200 с.

Гладких В. И. Социальные права граждан Украины: конституционно-правовой аспект : монография / В. И. Гладких. – Харьков : Факт, 2005. – 368 с.

gendПащук Т. І. Право людини на ефективний державний захист її прав та свобод / Т. І. Пашук. – Л. : Край, 2007. – 220 с.

Полховська І. К. Конституційний принцип рівності людини і громадянина в Україні : монографія / І. К. Полховська. – Полтава : Полтав. літератор, 2009. – 200 с.

Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні : монографія / кол. авт.: Ю. С. Шемшученко [та ін.] ; за заг. ред.: Н. М. Оніщенко, Н. М. Пархоменко ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К. : Юрид. думка, 2010. – 352 с.

Пунда О. О. Право на свободу : монографія / О. О. Пунда. – Хмельницький : Евріка, 2006. – 248 с.

Рабінович П. М. Права людини і громадянина : навч. посіб. / П. М. Рабінович, М. І. Хавронюк. – К. : Атіка, 2004. – 464 с.

Свобода інформації в Україні: удосконалення законодавства і практики. – Х. : Права людини, 2009. – 180 с.

Сенюта І. Я. Право людини на охорону здоров'я та його законодавче забезпечення в Україні / І. Я. Сенюта. – Л. : ПАІС, 2007. – 224 с.

Тодыка Ю. Н. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Украине / Ю. Н. Тодыка, О. Ю. Тодыка. – К. : Ін Юре, 2004. – 368 с.

Ярмол Л. В. Свобода віросповідання: юридичне забезпечення в Україні (загальнотеоретичне дослідження) / Л. В. Ярмол. – Л. : Світ, 2006. – 192 с.

 

Народне волевиявлення

viborЗакон України «Про вибори народних депутатів України» : наук.-практ. комент. / Ф. В. Веніславський [та ін.] ; за заг. ред. В. Л. Мусіяки. – К. : Дрім Арт, 2012. – 672 с.

Закон України про вибори народних депутатів України : за станом на 27 січ. 2012 р. : офіц. вид. / Верхов. Рада України. – К. : Парлам. вид-во, 2012. – 192 с.

Ключковський Ю. Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство : монографія / Ю. Б. Ключковський ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – К. : Час Друку, 2011. – 132 с.

Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії і практики. – К. : Ін-т держави і права НАН України, 2001. – 356 c.

vib-sКузь О. М. Виборчі технології в модерному електоральному процесі США та України : монографія / О. М. Кузь. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2012. – 256 с.

Погорілко В. Ф. Референдне право України / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. – К. : Ліра-К, 2006. – 366 c.

Поліщук І. О. Еволюція культури політичних виборів в Україні : монографія / І. О. Поліщук ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2008. – 352 с.

Стешенко Т. В. Правовий статус, система і організація роботи виборчих комісій / Т. В. Стешенко. – Х. : Вид. СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2006. – 208 c.

Стрижак А. А. Виборче право в Україні. Історія і сучасність / А. А. Стрижак. – К. : Логос, 2012. – 448 с.

Тодыка Ю. Н. Выборы народных депутатов Украины: конституционно-правовой аспект / Ю. Н. Тодыка, В. Д. Яворский. – Харьков : Факт, 1998. – 176 c.

Шведа Ю. Р. Політичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії : навч.-метод. посіб. / Ю. Р. Шведа. – К. : Знання, 2012. – 373 с.

 

Верховна Рада України

vladaВлада в Україні: шляхи до ефективності / ред. рада: О. Д. Святоцький [та ін.] . – К. : Ін Юре, 2010. – 688 с.

Історія українського парламентаризму. Від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення / Ін-т історії НАН України ; голова редкол. В. М. Литвин ; ред. рада: В. Б. Яловий, В. О. Зайчук. – К. : Дніпро, 2010. – Т. 1–3.

Правова основа діяльності органів державної влади : зб. норм. актів станом на 20 жовт. 2010 р. / упоряд. П. М. Любченко. – Х. : ФІНН, 2010. – 304 с.

Развадовська М. В. Внутрішньоуправлінська діяльність Верховної Ради України: організаційно-правові засади / М. В. Развадовська. – Х. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2005. – 248 c.

iupТеліпко В. Е. Парламентське право : академ. курс : підручник / В. Е. Теліпко. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 664 с.

Чепель О. Д. Конституційно-правовий статус та професіоналізація діяльності депутатів парламенту на сучасному етапі (порівняльно-правове дослідження) : монографія / О. Д. Чепель ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2010. – 256 с.

Щербак Ю. М. Законотворчість: міжнародна діяльність Верховної Ради України і парламентів світу / Ю. М. Щербак, З. Р. Міщук. – К. : Заповіт, 2008. – 112 с.

 

Президент України

glavaБитяк Ю. П. Правове регулювання організації та діяльності апарату глави держави: зарубіжний та вітчизняний досвід / Ю. П. Битяк, С. Г. Серьогіна, І. І. Бодрова ; Нац. акад. прав. наук. України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. – Х. : Оберіг, 2012. – 140 с.

Волощук О. Т. Інститут президента у Франції, Росії та Україні: конституційні норми і політична практика : монографія / О. Т. Волощук. – Чернівці : Технодрук, 2009. – 260 с.

Зозуля О. І. Секретаріат Президента України: нормативно-правові засади організації та діяльності : монографія / О. І. Зозуля ; за ред. О. В. Марцеляка. – Х. : Харків юрид., 2008. – 304 с.

Литвак О. М. Правова природа інституту президентства : монографія / О. М. Литвак, Н. О. Рибалка. – К. : Атіка, 2010. – 168 с.

Плахотнюк Н. Г. Інститут президентства в Україні: становлення та розвиток / Н. Г. Плахотнюк, В. І. Мельниченко. – К. : Вид. Дім "Максімус", 2004. – 224 c.

Тодыка Ю. Н. Президент Украины: конституционно-правовой статус / Ю. Н. Тодыка, В. Д. Яворский. – Харьков : Факт, 1999. – 256 c.

 

Виконавча влада в Україні

vvladaЕфективна публічна адміністрація : довід. для міністрів / авт.-упоряд. І. Коліушко, В. Тимощук ; Програма сприяння Парламенту України ун-ту Індіани. – К. : Заповіт, 2006. – 32 с.

Органи виконавчої влади і проблеми становлення державності // Конституційно-правові засади становлення української державності : монографія / за ред.: В. Я. Тацій, Ю. М. Тодика. – Х., 2003. – Гл. X. – С. 208–232.

Ославський М. І. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади : навч. посіб. / М. І. Ославський. – К. : Знання, 2009. – 216 с. – (Вища освіта XXI століття).

Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 7 жовт. 2010 р. № 2591-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 9. – Ст. 58.

Совгиря О. В. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України: сучасний стан та тенденції розвитку : монографія / О. В. Совгиря. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 464 с.

 

Список рекомендованої літератури

atrАбасов Г. Г. Гарантії прав місцевого самоврядування в Україні: актуальні проблеми теорії та практики : монографія / Г. Г. Абасов ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К. : Юрид. думка, 2011. – 248 с.

Автономна Республіка Крим // Конституція незалежної України : навч. посіб. / за ред. В. Ф. Погорілка, Ю. С. Шемшученка, В. О. Євдокимова. – К., 2000. – Розд. 12. – С. 365–374.

Адміністративно-територіальна реформа в Україні: політико-правові проблеми : монографія / за ред. І. О. Кресіна. – К. : Логос, 2009. – 480 с.

Бабін Б. В. Правове програмне забезпечення розвитку Автономної Республіки Крим : колект. моногр. / Б. В. Бабін, В. О. Кроленко, О. Ю. Іваницький. – О. : Фенікс, 2011. – 186 с.

mvladaБатанов О. В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики : монографія / О. В. Батанов ; відп. ред. М. О Баймуратов. – К. : Юрид. думка, 2010. – 656 с.

Бринцев В. Д. Судовий конституціоналізм в Україні: доктрина і практика формування : у 2 кн. : монографія / В. Д. Бринцев ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2013. – Кн. 1. – 392 с.

Величко В. О. Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій в Україні / В. О. Величко. – Х., 2005. – 208 c.

Вовканич С. Територіальний поділ України: чинники інноваційного розвитку та євроінтеграції / С. Вовканич, С. Цапок // Вісник Національної академії наук України. – 2007. – № 3. – C. 3–13.

Головін А. С. Захист прав і свобод людини і громадянина єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні : монографія / А. С. Головін. – К. : Логос, 2012. – 384 с.

Головін А. С. Захист прав і свобод людини і громадянина при здійсненні правосуддя в рішеннях Конституційного Суду України / А. С. Головін. – К. : Логос, 2011. – 307 с.

Головін А. С. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України / А. С. Головін. – К. : Логос, 2012. – 369 с.

Головченко В. В. Правозастосування і захист прав людини в суверенній Україні : [монографія] / В. В. Головченко, О. В. Головченко. – Чернігів : Лозовий В. М., 2012. – 328 с.

pduГрицаєнко Л. Р. Прокурорська діяльність в Україні в світлі сучасного світового досвіду : монографія / Л. Р. Грицаєнко. – Вінниця : Держ. картограф. фабрика, 2009. – 576 с.

Гураль П. Ф. Територіальна громада в Україні: історико-правове дослідження / П. Ф. Гураль ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2008. – 468 с.

Демидов Г. Комментарий к Конституции Автономной Республики Крым, принятой на второй сессии Верховной Рады Автономной республики Крым 21 окт. 1998 г. / Г. Демидов. – К. : К.И.С., 2010. – 152 с.

Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні : навч. посіб. / за ред. В. М. Бесчастного. – К. : Знання, 2012. – 652 с.

Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / О. М. Бориславська [та ін.] ; Центр політико-правов. реформ. – К. : ФОП Москаленко О. М., 2012. – 212 с.

Іваницький С. О. Судова влада та правоохоронні органи України : практикум / С. О. Іваницький. – 2-е вид., переробл. та допов. – К. : Кондор, 2009. – 150 с.

Інститути та інструменти розвитку територій. На шляху до європейських принципів / Київ. центр Ін-ту Схід-Захід. – К. : Міленіум, 2001. – 244 c.

Камінська Н. В. Місцеве самоврядування: теоретико-історичний і порівняльно-правовий аналіз : навч. посіб. / Н. В. Камінська. – К. : КНТ, 2010. – 232 с.

Компетенція місцевих органів виконавчої влади, регіональних і міських органів місцевого самоврядування у сфері господарювання / за заг. ред. В. К. Мамутова. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 320 с.

Конституция Автономной Республики Крым : науч.-практ. коммент. / Ф. М. Вениславский [и др.]. – Харьков : Факт, 2012. – 527 с.

Конституційна юрисдикция : підручник / Ю. Г. Барабаш [та ін.] ; за ред.: Ю. Г. Барабаш, А. О. Селіванов ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2012. – 168 с.

Конституційний Суд України: рішення, висновки : [зб.] / Конституційний Суд України / відп. ред. А. С. Головін ; уклад.: К. О. Пігнаста, О. І. Кравченко. – К. : Логос, 2011. – Кн. 10 : 2010. – 431 с.

k-sudКонституція України у судових рішеннях / упоряд.: М. П. Орзіх, А. А.Єзеров, Д. С. Терлецький. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 432 с.

Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 96 с.

Копиленко О. Л. Автономна Республіка Крим: проблеми правового статусу / О. Л. Копиленко. – К. : Таксон, 2002. – 342 c.

Копиленко О. Л. Конституція Автономної Республіки Крим: проблеми прийняття, затвердження, реалізації / О. Л. Копиленко. – К. : Таксон, 2001. – 362 c.

arkКопиленко О. Л. Україна і Крим: «переговори у справі нового ладу» (документи і матеріали) / О. Л. Копиленко. – К. : Нов. парлам. ін-т, 2001. – 232 c.

Косюта М. В. Прокуратура України / М. В. Косюта. – 2-е вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2010. – 404 с. – (Вища освіта XXI століття).

Лазор О. Я. Місцеве самоврядування: вітчизняний та зарубіжний досвід / О. Я. Лазор, О. Д. Лазор. – К. : Дакор, 2004. – 560 c.

Любченко П. М. Конституційно-правові основи розвитку місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства / П. М. Любченко. – Х. : Модель Всесвіту, 2006. – 234 c.

Любченко П. М. Муніципальне право України : навч. посіб. / П. М. Любченко ; НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. – Х. : ФІНН, 2012. – 496 с.

Любченко П. М. Організаційні форми роботи представницьких органів місцевого самоврядування : монографія / П. М. Любченко, С. О. Семко ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2012. – 216 с.

Масляк П. Україна у просторі та часі: проблеми територіальної організації суспільства / П. Масляк // Економічний часопис ХХІ. – 2005. – № 7/8. – C. 37–38.

Михайленко О. Р. Прокуратура України : підручник / О. Р. Михайленко. – 2-е вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 336 с.

Місцеве самоврядування / упоряд.: Ю. П. Битяк, П. М Любченко, С. Г. Серьогіна. – Х. : Одіссей, 2009. – 616 с. – (Закони України).

Новик В. Формування адміністративно-територіальної структури України: історичні реалії та сучасні проблеми / В. Новик // Збірник наукових праць НАДУ при Президентові України. – 2004. – № 2. – C. 18–32.

Нор В. Т. Судові та правоохоронні органи України : підручник / В. Т. Нор, Н. П. Анікіна, Н. Р. Бобечко ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – К. : Ін Юре, 2010. – 240 с.

Ониськів М. М. Організаційно-правові питання адміністративної реформи в Україні : монографія / М. М. Ониськів ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К. : Юрид. думка, 2010. – 196 с.

Ониськів М. М. Організаційно-правові питання адміністративної реформи в Україні : монографія / М. М. Ониськів ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К. : Юрид. думка, 2010. – 196 с.

Организация судебных и правоохранительных органов Украины / кол. авт.: И. Е. Марочкин [и др.]. – Харьков : Одиссей, 2009. – 352 с.

Падалко Г. В. Теорія служби в органах місцевого самоврядування в Україні: муніципально-правове дослідження : монографія / Г. В. Падалко. – Х. : Право, 2012. – 288 с.

Паламарчук М. Територіальний устрій України / М. Паламарчук, О. Паламарчук // Вісник Національної академії наук України. – 1996. – № 11. – C. 10–16.

Петришина М. О. Нормотворча діяльність в органах місцевого самоврядування в Україні : монографія / М. О. Петришина ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2011. – 232 с.

Попович Є. М. Шляхи розвитку прокуратури України : монографія / Є. М. Попович. – Х. : Торнадо, 2009. – 352 с.

Проблеми конституційно-правового регулювання організації та функціонування органів влади Автономної Республіки Крим / І. І. Бодрова [та ін.] ; редкол.: Ю. П. Битяк [та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. – Х. : Оберіг, 2012. – 148 с.

Проблеми модернізації політичних систем сучасності : монографія / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред.: Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян. – Х. : Право, 2008. – 320 с.

Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів : монографія / за ред. Ю. М. Тодики. – Х. : Право, 2009. – 540 с.

Прокуратура України / за заг. ред. О. І. Медведько // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2009. – № 12. – К., 2009. – 576 с.

Прокуратура України: законодавство, рішення Конституційного Суду України, накази та інші організаційно-розпорядчі документи Генерального прокурора України / за заг. ред. О. І. Медведько. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 576 с.

Прокурорський нагляд в Україні : підручник / І. І. Когутич [та ін.] ; за ред. В. Т. Нора ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – К. : Ін Юре, 2011. – 592 с.

Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє. – К. : К.І.С., 2009. – 239 с.

Селиванов А. А. Вопросы теории конституционного правосудия в Украине / А. А. Селиванов, А. А. Стрижак. – Киев : Логос, 2010. – 272 с.

Сидорчук Л. А. Місцеве самоврядування у сфері забезпечення правопорядку (національний та міжнародний досвід) : монографія / Л. А. Сидорчук. – К. : Київ. міжнар. ун-т, 2009. – 220 с.

Соляник К. Є. Виконавчі органи місцевих рад в Україні: правовий статус і організація роботи : монографія / К. Є. Соляник. – Х. : Крок, 2004. – 255 c.

Судові та правоохоронні органи України / під заг. ред. Б. В. Романюка. – К. : Вид. Паливода А. В., 2009. – 224 с.

Телешун С. Конституційні засади територіального устрою України: альтернативи і перспективи / С. Телешун // Віче. – 2000. – № 5. – C. 13–19.

Територальна громада: знаннєвість, дієвість / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, . регіон. ін-т Держ. упр. ; за ред. Ю. О. Куца. – Х. : Віровець А. П. «Апостроф», 2011. – 340 с.

ksuТихий В. П. Конституційний Суд України / В. П. Тихий. – К., 2007. – 63 с.

Тихий В. Повноваження Конституційного Суду України та правова природа його рішень / В. Тихий // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2006. – № 4. – С. 55–65.

Чернецька О. В. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад за законодавством України / О. В. Чернецька. – К. : КНТ, 2008. – 144 с.

Шаповал В. Територіальна організація держави в конституційному праві / В. Шаповал // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. – № 5. – C. 43–54.

26.06.2013

 

 

05622701
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
749
2339
16078
80792
Дата: 2020-07-06
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені