До 1025-річчя Хрещення Київської Русі

image004

Про відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі : Указ Президента України від 10.11.2009 р. № 915/2009 // Офіційний вісник Президента України. – 2009. – № 33. – Ст. 1143. – Електрон. версія: режим доступу : zakon4.rada.gov.ua/laws/show/915/2009.

 

 Питання організації та проведення заходів з відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі : Указ Президента України від 21.01.2013 р. № 34/2013 // Офіційний вісник Президента України. – 2013. – № 3. – Ст. 85. – Електрон. версія: режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/34/2013.

 

image005Київська Русь (Давня Русь) – науково-історична назва ранньофеодальної держави східних слов’ян з центром у Києві, що існувала з кінця ІХ до початку 40-х років ХІІІ ст. Охоплювала територію від Балтики до Чорного моря і від Закарпаття до Волго-Окського межиріччя, її площа становила близько 800 тис. кв. км.

Хрещення Русі – процес прийняття і поширення християнства на землях Київської Русі.

Основна подія – масове хрещення у 988 році мешканців Києва, а згодом інших міст держави князем Володимиром Святославовичем (р. н. невід. – 1015, правив з 980 по 1015)., у результаті чого християнство стало провідною релігією на Русі. У суспільстві з'явилася сила, яка надавала йому духовної та культурної єдності, та впливала на все соціально-економічне життя. Піднісся авторитет самого князя. Потужний поштовх до розвитку отримала давньоруська культура. Київська Русь стала у шерег провідних християнських держав Європи, забезпечивши собі рівноправні та взаємовигідні стосунки з ними. Діяльність Володимира Святославовича сприяла розвитку Київської держави й зміцненню її міжнародного авторитету. У 13 ст. Руська православна церква визнала його святим і рівноапостольним.

 

Київська Русь  

Аркас М. М. Історія України-Русі / М. М. Аркас. – Х. : Вищ. шк., 1993. – 414 c. – Електрон. версія: режим доступу : http://exlibris.org.ua/arkas.

 

Багацький В. В. Історія України : підручник / В. В. Багацький, Л. І. Кормич. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Алерта, 2010. – 388 с.

 

Берлинський М. Ф. Історія міста Києва / М. Ф. Берлинський. – К. : Наук. думка, 1991. – 320 c. – Електрон. версія: режим доступу : http://www.myslenedrevo.com.ua/ru/Sci/Kyiv/1991Berlinsky.html.

 

Велика Історія України від найдавніших часів : у 2 т. – К. : Глобус, 1993.– Т. 1. – 352 c.

 

Грабовський С.Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні., Л. Шкляр. – К. : Генеза, 1995. – 608 c. – Електрон. версія: режим доступу : http://vse-uchebniki.com/ucheniy-politicheskih-istoriya/narisi-istoriji-ukrajinskogo-derjavotvorennya.html.

 

Греков Б. Д.Киевская Русь / Б. Д. Греков. – Л.: Госполитиздат, 1953. – 568 c. – Электрон. версия: режим доступа : http://www.bibliotekar.ru/rusFroyanov.

 

Грушевський М. С. Ілюстрована історія України / М. С. Грушевський. – К., 1992. – 544 с. – (Пам`ятки історичної думки України). – Електрон. версія: режим доступу : http://www.uahistory.kiev.ua/grushevs/p05.phtml#16.

 

Грушевський М. С. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. / М. С. Грушевський – Репр. вид. – К. : Наук. думка, 1991. – Т. 1 : (До початку XI віку). – 648 c. – (Пам'ятки історичної думки України). – Електрон. версія: режим доступу : http://litopys.org.ua/hrushrus/iur1.htm.

 

Давня історія України : у 2 кн. / кер. авт. кол. П. П. Толочко. – К. : Либідь, 1995. – Кн. 2. – С. 107–108.

 

Дорошенко Д. І. Нарис історії України : в 2 т. / Д. І. Дорошенко. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1992. – Т. 1 : (До половини XVII століття). – 238 c.

 

История Украинской ССР : в 10 т. – К. : Наук. думка, 1981. – Т. 1 : Первобытнообщинный строй и зарождение классового общества. Киевская Русь (до второй половины XIII в.). – 496 c.

 

Історія України та її державності. – Л. : Бескид Біт, 2005. – С. 29–31.

 

Історія держави і права України : підручник / НУ “ЮАУ ім. Ярослава Мудрого” ; за ред. В. Д. Гончаренка. – Х. : Право, 2013. – 704 c.

 

Історія держави і права України : у 2 т.– К.: Ін Юре, 2003. – Т. 1. – 656 c.

 

Київська Русь (Київська держава) // Довідник з історії України (А–Я). – К., 2001. – С. 301–303.

 

Киевская Русь // Большая советская энциклопедия : в 30 т. – М., 1973. – Т. 12. – С. 93–99.

 

Київська Русь // Ілюстрована енциклопедія історії України : в 3 т. – К., 2004. – Т. 1 : (Від найдавніших часів до кінця 18 ст.). – С. 92–94.

 

Крип`якевич І. П. Історія України / І. П. Крип`якевич. – Л. : Світ, 1990. – 520 c.

 

Кульчицький В. С. Історія держави і права України / В. С. Кульчицький, Б. Й. Тищик. – К. : Ін Юре, 2007. – 624 c.

 

Любавский М. К. Лекции по древней русской истории до конца XVI века / М. К. Любавский. – 4-е изд., доп. – СПб. : Лань, 2000. – 480 c. – (Мир культуры, истории и философии). – Электрон. версия: режим доступа : http://www.bibliotekar.ru/istoria-rossii/index.htm.

 

Остафійчук В. Ф. Історія України : сучасне бачення / В. Ф. Остафійчук. – К. : Знання-Прес, 2006. – 422 c.

 

Петровський В. В.Історія України: неупереджений погляд : факти,міфи,комент. / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – К. : Школа, 2007. – 592 c.

 

Рибалка І. К. Історія України / І. К. Рибалка. – Х. : Основа, 1995. – Ч. 1 : Від найдавніших часів до кінця XVIII століття. – 448 c.

 

Рогожин А. Й. Історія держави і права України / А. Й. Рогожин, М. М. Страхов, В. Д. Гончаренко. – К. : НМК ВО, 1992. – Вип. 1 : (Рабовласницькі державні утворення, Київська Русь, період феодальної роздробленості). – 100 c.

 

Субтельний О. Україна : історія / О. Субтельний – К. : Либідь, 1993. – С. 53–54. – Електрон. версія: режим доступу : http://fmm51.org.ua/html_books/subtelniy_opest-ukrajina_storija.htm.

 

Тихомиров М.Н.Древняя Русь / М.Н.Тихомиров. – М. : Наука, 1975. – 395 c.

 

Толочко О. П. Київська Русь / О. П. Толочко, П. П. Толочко. – К. : Альтернативи, 1998. – 352 с. – (Україна крізь віки : у 15 т. ; Т. 4).

 

Україна: антологія пам'яток державотворення X–XX ст. : у 10 т. – К. : Основи, 2009. – Т. 1 : Києворуська держава: суспільно-політична і художня спадщина доби середньовіччя (X–XIII ст.). – 440 с.

 

Формування українського етносу в княжу добу : док. і матеріали кінця VIII–XIII ст. // Національні процеси в Україні: історія і сучасність : док. і матеріали : в 2 ч. – К. : Вищ. шк., 1997. – Ч. 1. – С. 103–110.

 

Хоткевич Г.М.Історія України (до кінця XVI століття) / Г.М.Хоткевич – К. : Веселка, 1992. – 228 c.

 

Хрестоматія з історії держави і права України. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 656 c.

 

Хрестоматія з історії держави і права України : у 2 т. – К. : Ін Юре, 2000. – Т. 1 : З найдавніших часів до початку ХХ ст. – 472 c.

 

Чупин Г. Т. Предыстория и история Киевской Руси, Украины и Крыма / Г. Т. Чупин. – Х. : Литера Нова, 2010. – 720 с.

 

Шевчук В. П. Історія української державності / В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко. – К. : Либідь, 1999. – 480 c.

 

Князь Володимир Святославович 

І просвітився Володимир сам, і сини його, і земля його

Повість врем’яних літ

 

image009Видатні постаті в історії України (ІХ–ХІХ ст.) : короткі біогр. нариси, іст. та худож. портрети. – К. : Вища шк., 2002. – С. 25–29.

 

Володимир Святославич // Українська радянська енциклопедія : в 12 т. – К., 1978. – Т. 2. – С. 377.

 

 Володимир Святославич // Довідник з історії України (А–Я). – К., 2001. – С. 126–127.

 

Володимир Святославич[Електронний ресурс] // Вікіпедія – вільна енциклопедія. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki.

 

Владимир Святославич // Большая советская энциклопедия : в 30 т. – М., 1971. – Т. 5. – С. 143.

 

Володимир Великий // Ілюстрована енциклопедія історії України : в 3 т. – К., 2004. – Т. 1 : (Від найдавніших часів до кінця 18 ст.). – С. 44.

 

Володимир Святославич // Енциклопедія історії України : в 5 т. – К., 2005. – Т. 1. – С. 619-620.

 

Григорьев Ю.Владимир Красное Солнышко или Перестройка №1 / Ю.Григорьев // Наука и религия. – 2004. – № 9. –C. 18–22.

 

Державні, політичні та громадські діячі України: політичні портрети. – К. : Ін Юре, 2002. – С. 19–22.

 

Золота книга Української еліти = Golden book of Ukrainian elite : інформ.-імедж. альм. : у 6 т. – К. : Евроімідж, 2001. – Т. 1. – С. 396.

 

Історія України в особах : IX–XVIII ст. – К.: Україна, 1993. – С. 46–54.

 

Капнинский А.Первые киевские князья / А. Капнинский. – Х. : Око, 1994. – 88 c.

 

Костомаров М. І. Історія України в життєписах визначніших її діячів / М. І. Костомаров. – Репр. вид. 1918 р. – К. : Україна, 1991. – 494 с.

 

Кучерук О. Князі й князівни, королі й королівни... : [міждинаст. шлюби рус. князів] / О. Кучерук // Наука і суспільство. – 2007. – № 1/2. – C. 18–19.

 

Полонська-Василенко Н. Д.. Історія України : у 2 т. / Н. Д. Полонська-Василенко. – К. : Либідь, 1992. – Т. 1 : До середини ХVII століття. – 640 с. – Електрон. версія: режим доступу : http://www.infoukes.com/ukremb/history/POLONSKA/Title.htm.

 

Потоцький В. П. Хто є хто в українській історії / В. П. Потоцький. – Х. : Школа, 2010. – 160 с.

 

Руднев В. А. Слово о князе Владимире / В. А. Руднев. – М. : Совет. Россия, 1989. – 240 с.

 

Рудницький Ю. Володимир Великий: від байстрюка до імператора / Ю.Рудницький // Дзеркало тижня. – 2008. – 15-21 берез. (№ 10). – C. 21. – Електрон. версія: режим доступу : http://ukrhist.at.ua/publ/11-1-0-185.

 

Семака Л.Володимир Червоне Сонце / Л.Семака // Слобідський край. – 2005. – 19 берез. (№ 50). – C. 5.

 

Слабошпицький М. Ф. З голосу нашої Кліо : події і люди української історії / М. Ф. Слабошпицький. – К. : Махаон, 2000. – С. 27–28.

 

Сліпушко О.Князь Володимир Великий – володар миру на Русі / О. Сліпушко // Урядовийкур`єр. – 2007. – 3 берез. (№ 41). –C. 10.

 

Толочко П. П. Володимир Святий. Ярослав Мудрий / П. П. Толочко. – К. : АртЕк, 1996. – 216 с.

 

Толстоевский Е.Князь Владимир Красное Солнышко :тайны жизни и смерти крестителя Украины-Руси / Е. Толстоевский // Слобода. – 2005. – 27 дек. (№ 103). – C. 18.

 

Хрещення Русі-України 

 Благословен господь Ісус Христос, що озлюбив новії

люди, Руськую землю, і просвітив ії хрещенням святим

Літопис Руський

 

image012Брайчевський М.Ю.Утвердження християнства на Русі / М. Ю. Брайчевський – К. : Наук. думка, 1988. – 260 c. – Электрон. версия: режим доступа : http://www.bibliotekar.ru/rusHristianstvo/index.htm.

 

Віктор Янукович: “Україна потребує відродження християнських цінностей” : [відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київ. Русі] // Урядовий кур'єр. – 2013. – 30 лип. (№ 135). – С. 1–2.– Електрон. версія: режим доступу :http://ukurier.gov.ua/uk/articles/viktor-yanukovich-ukrayina-potrebuye-vidrodzhennya.

 

Вишневский А. А.Киевская Русь: введение христианства и проблема рецепции византийского церковного права / А. А. Вишневский // Известия вузов. Правоведение.– 1992. – № 5. –C. 62–67.

 

Глухов В. А.Становление церковной юрисдикции в Киевской Руси X–XI веков / В. А. Глухов // Российская юстиция. – 2006. – № 3. –C. 54–58.

 

Карнацевич В. Л. События, изменившие мир / В. Л. Карнацевич. – Х. : Фолио, 2011. – 317 с.

 

Качковський Л. Як відбувалося хрещення Русі[Електронний ресурс] / Л. Качковський // День. – 2000. – 18 серп. – Електрон. версія: режим доступу : http://www.day.kiev.ua/50555.

 

Кондратьев А. Як насправді відбулося хрещення Русі князем Володимиром[Електронний ресурс] / А. Кондратьев // Народний Оглядач. – 2007. – 15 лип. – Електрон. версія: режим доступу : http://ar25.org/article/yak-naspravdi-vidbulosya-hreshchennya-rusi-knyazem-volodymyrom.html?id=12413.

 

Крещение Руси // Большая советская энциклопедия : в 30 т. – М., 1973. – Т. 13. – С. 418.

 

Кушинська Л. А. Християнський закон і звичаєва правосвідомість / Л. А. Кушинська // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 4. – C. 82–89.

 

Мойсеєнко В. Так коли ж постала Русь-Україна? : саме завдяки християнізації Русь перетворилася на повноцінну державу / В. Мойсеєнко // Урядовий кур'єр. – 2011. –3 груд. (№ 226). – С. 20. – Електрон. версія: режим доступу : http://ukurier.gov.ua/uk/articles/tak-koli-zh-postala-rus-ukrayina/p.

 

Моця О. Київська Русь: від язичництва до християнства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Моця, В. Рича. – К. : Глобус, 1996 // Гуманітарні науки. № 5. – [Х. : б. в.],2007. – 1 електрон. опт. диск [CD-ROM].

 

Національні процеси в Україні: історія і сучасність : док. і матеріали : довідник : у 2 ч. / упоряд. І. О. Кресіна. – К. : Вища шк., 1997. – Ч. 1. – С. 106.

 

Озель В. І. Вплив християнства на формування сімейного права за часів Княжої доби / В. І. Озель // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2007. – Вип. 37. – C. 150–155.

 

Рапов О. М.Русская церковь в XI – первой трети XII в. : принятие христианства / О. М. Рапов – М. : Высш. шк., 1988. – 416 c. – Электрон. версия: режим доступа : http://krotov.info/history/10/988/rapov.htm.

 

«Слово о законі і благодаті» київського митрополита Ларийона. – К. : Б-ка українця, 2000. – 62 c. – Электрон. версия: режим доступа : http://apologetik.ru/illarion-mitropolit-kievskij-slovo-o-zakone-i-blagodati.

 

Удод О. Державу зміцнює віра : хрещення України-Русі доленосне для нашого народу / О. Удод // Урядовий кур'єр. – 2013. – 27 лип. (№ 134). – С. 7. – Електрон. версія: режим доступу : http://ukurier.gov.ua/uk/articles/hreshennya-ukrayini-rusi-dolenosne-dlya-nashogo-na.

 

Українське державотворення: невитребуваний потенціал: словник-довідник. – К.: Либідь, 1997. –С. 553.

 

Федоренко Т.Вплив християнського світогляду на правосвідомість та правову культуру Київської Русі (кінець X – перша третина XIII cт.) / Т.Федоренко // Право України. – 2001. – № 8. –C. 114–116.

 

Федоренко Т. М. Історико-правові аспекти визначення права церкви епохи Київської Русі / Т. М. Федоренко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2001. – Вип. 10. – C. 103–113.

 

Федотов Г.Християнство Київської Русі / Г.Федотов // Людина і світ. – 2001. – № 8. –C. 2–10.

 

Харьковщенко Є. "...Воістину Україна нічим не менша": християнізація земель нинішньої України до початку VIII століття / Є. Харьковщенко // Людина і світ. – 2003. – № 12. –C. 25-29.

 

Хрещенню Русі – пам`ятник [Електронний ресурс] // Київ : енциклопедія. – Режим доступу : http://wek.kiev.ua/uk/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8E_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA.

 

Хрещення Русі // Українська радянська енциклопедія: в 12 т. – К., 1985.– Т. 12. – С. 178.

 

Хрещення Русі [Електронний ресурс] // Вікіпедія – вільна енциклопедія. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki.

 

Хрещення Русі[Електронний ресурс] // Київ : енциклопедія. – Режим доступу : http://wek.kiev.ua/uk/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%96.

 

Хрещення Русі-України : 1025-річчя // Чумацький шлях. – 2013. – № 2. – С. 2–4 : мал.

 

Хрещення України (Русі) // Ілюстрована енциклопедія історії України : в 3 т. – К., 2004. – Т. 1 : (від найдавніших часів до кінця 18 ст.). – С. 198.

 

14 серпня 988 року Хрещення Русі [Електронний ресурс] // Православіє в Україні. – Режим доступу : http://orthodoxy.org.ua/uk/node/3228.

05651274
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1689
2996
44651
80792
Дата: 2020-07-15
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені