kolmakov-fКолмаков
Віктор Павлович

(29.09.1913 – 20.03.1973)

 

Український правознавець,
доктор юридичних наук, 
професор,
 завідувач кафедри криміналістики (1952–1957)

 

Народився 29 вересня 1913 р. у с. Большая Іня Мінусинського району Красноярського краю (Російська Федерація).

Трудову діяльність розпочав у 1927 р. у колгоспі. У 1936 р. закінчив Свердловський юридичний інститут. Навчався в аспірантурі Харківського юридичного інституту, по закінченні якої працював в органах військової юстиції діючої армії. Під час Великої Вітчизняної війни був прокурором дивізії, слідчим військової прокуратури фронту, експертом-криміналістом судово-медичної лабораторії.

У 1945 р. – старший науковий співробітник Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз, а з 1950 р. – директор інституту. Одночасно (1952–1957) очолював кафедру криміналістики Харківського юридичного інституту. З 1967 р. завідував кафедрами криміналістики, кримінального права та процесу Одеського державного університету, був деканом юридичного факультету. Напрями наукової діяльності – криміналістика, судова експертиза.Приділяв значну увагу проблемам загальної теорії криміналістики, теорії ідентифікації.

Вніс істотний внесок у розвиток Харківської та Одеської криміналістичних шкіл, Харківської школи судових експертів. Має більше 140 наукових праць. Деякі з них переведені на іноземні мови і видані за кордоном. Був відповідальним редактором і керівником авторського колективу підручника «Радянська Криміналістика», відповідальним редактором міжвідомчого збірника «Криміналістика і судова експертиза». Був членом правління Всесоюзного наукового товариства судових медиків і криміналістів, Всесоюзного координаційного бюро з криміналістики, Науково-консультативної Ради Верховного Суду УРСР, членом редколегії або редактором багатьох збірників наукових робіт.

Нагороджений 7 урядовими нагородами, Почесною Грамотою Президії Верховного Суду УРСР «За заслуги в розвитку криміналістики і судової експертизи».

Осн. праці: «Невідкладні слідчі дії при розслідуванні розбоїв» (1950); «Криміналістика» (1952, 1953, 1958, 1962, 1968, у співавт.), «Тактика виробництва слідчого огляду та слідчого експерименту» (1956); «Розслідування вбивств» (1958); «Деякі питання криміналістичної профілактики злочинів» (1961); «Слідчий огляд» (1969); «Введення в курс науки радянської криміналістики» (1973), «Радянська Криміналістика (кріміналістічна техніка и Слідча тактика)» (1973), «Ідентифікаційні дії слідчого» (1977), «Вибрані праці з криміналістики» (2008).


 Праці з фонду бібліотеки

 

Проблемы криминалистики : материалы науч. совещ. по криминалистике при Всесоюз. ин-те юрид. наук / Всесоюз. ин-т юрид. наук, Центр. криминалист. лаб. ; под ред. И. Т. Голякова. – М., 1947. – 75 с. – Из содерж.: Особенности осмотра места происшествия в случаях убийства с последующим самоубийством преступника / В. П. Колмаков. – С. 66–69.

Ученые записки / Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1948. – Вып. 3. – 197 с. – Из содерж.: К вопросу о судебной сфрагистике / В. П. Колмаков. – С. 193–196.

Проблемы криминалистики и судебной экспертизы : сб. науч. работ, посвящ. 25-летнему юбилею Ин-та / М-во юстиции УССР, Харьк. НИИ судеб. экспертизы им. Н. С. Бокариуса ; под общ. ред. Д. Х. Панасюка ; [редкол.: Н. Н. Бокариус, В. П. Колмаков, И. А. Сапожников]. – Харьков, 1948. – 187 с. – Из содерж.: Заслуженный профессор Николай Сергеевич Бокариус / В. П. Колмаков. – С. 35–41; К методике криминалистической экспертизы печатей, штампов и оттисков их : [гл. из подгот. к печати работы "Криминалист. экспертиза экспертизы печатей, штампов и оттисков их" (судеб. сфрагистика)] / В. П. Колмаков. – С. 57–67.

Колмаков В. П. Следственный эксперимент на предварительном следствии : метод. пособие / В. П. Колмаков, Л. Е. Ароцкер ; М-во юстиции УССР, Харьк. НИИ судеб. экспертизы им. Н. С. Бокариуса ; под ред. Н. Н. Бокариуса. – Харьков, 1949. – 50 с.

Криминалистика и судебная экспертиза : сб. науч. работ / М-во юстиции УССР, Харьк. НИИ судеб. экспертизы им. Н. С. Бокариуса. – Харьков : Харьк. кн.-газет. Изд-во, 1950. – Вып. 3. – 157 с. – Из содерж.: Неотложные следственные действия при расследовании разбоев / В. П. Колмаков. – С. 27–41.

Вопросы советской криминалистики / Всесоюз. ин-т юрид. наук М-ва юстиции СССР. – М. : Госюриздат, 1951. – 150 с. – Из содерж.: О внутреннем убеждении советского судебного эксперта / В. П. Колмаков. – С. 26–30.

Криминалистика. Ч. 2 : [учеб. пособие] / Всесоюз. НИИ криминалистики Прокуратуры Союза ССР ; под ред.: С. П. Митричев, П. И. Тарасов-Родионов. – М. : Госюриздат, 1952. – 175 с. – Из содерж.: Методика расследования убийств / В. П. Колмаков. – Гл. 9. – С. 124–141.

Криминалистика. Ч. 2 : [учеб. пособие] / Всесоюз. НИИ криминалистики Прокуратуры Союза ССР ; под ред.: С. П. Митричев, П. И. Тарасов-Родионов. – М. : Госюриздат, 1953. – 183 с. – Из содерж.: Методика расследования убийств / В. П. Колмаков. – Гл. 9. – С. 130–148.

Тезисы докладов на совещании по вопросам криминалистической экспертизы : (по материалам науч.-исслед. криминалист. учреждений М-ва юстиции СССР) / М-во юстиции СССР. – М., 1954. – 50 с. – Из содерж.: Некоторые вопросы предупреждения хищений государственного и общественного имущества, совершаемых посредством подделки и подлога документов / В. П. Колмаков. – С. 27–28.

Научная конференция по работам, выполненным в 1953 году : тез. докл. / Харьк. юрид. ин-т. – Харьков : Изд-во Харьк. гос. ун-та, 1954. – 101 с. – Из содерж.: Сущность и задачи идентификации личности в советской криминалистике / В. П. Колмаков. – С. 92–94.

Ученые записки / Харьк. юрид. ин-т, Каф. уголов. права и процесса, Каф. криминалистики. – Харьков : Изд-во Харьк. гос. ун-та, 1955. – Вып. 6. – 131 с. – Из содерж.: Сущность и задачи идентификации личности в советской криминалистике / В. П. Колмаков. – С. 99–107.

Колмаков В. П. Тактика производства следственного осмотра и следственного эксперимента / В. П. Колмаков ; Харьк. юрид. ин-т. – Харьков : Изд-во Харьк. гос. ун-та, 1956. – 48 с. – (Библиотека работника милиции).

Сборник научных работ по судебной медицине и криминалистике : посвящ. памяти засл. проф. Н. С. Бокариус / Харьк. гос. мед. ин-т, Харьк. науч. мед. о-во, Харьк. обл. науч. о-во судеб. медиков и криминалистов ; [редкол.: В. П. Колмаков (зам. отв. ред.) и др.]. – Харьков, 1956. – 317 с. – (Труды

Харьковского научного медицинского общества ; вып. 5). – Из содерж.: Значение для расследования точного установления способов совершения и сокрытия преступлений против жизни / В. П. Колмаков. – C. 193–202.

Криминалистика и судебная экспертиза : сб. науч. работ / Киев. и Харьк. НИИ судеб. экспертизы М-ва юстиции УССР ; [отв. ред. В. К. Лисиченко, В. П. Колмаков]. – Киев, 1957. – 244 с. – Из содерж.: Некоторые вопросы судебной экспертизы вещественных доказательств по делам о преступлениях против жизни / В. П. Колмаков. – С. 5–11.

Ученые записки / Харьк. юрид. ин-т, Каф. уголов. права и процесса, Каф. криминалистики. – Харьков, 1957. – Вып. 9. – 210 с. – Из содерж.: Приемы использования мелких предметов – вещественных доказательств для установления личности по делам о преступлениях против жизни / В. П. Колмаков. – С. 145–162.

Колмаков В. П. Расследование убийств : лекция для студентов ВЮЗИ / В. П. Колмаков ; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М. : ВЮЗИ, 1958. – 75 с.
Советская криминалистика. Ч. 1 : [учеб. пособие] / Всесоюз. юрид. заоч. ин-т ; под ред.: С. П. Митричев, Н. В. Терзиев. – М., 1962. – 422 с. – Из содерж.: Следственный эксперимент / В. П. Колмаков. – Гл. 9. – С. 278–288; Выемка и обыск / В. П. Колмаков. – Гл. 10. – С. 289–306.

Криминалистика : [учебник ] / Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М. : Юрид. лит., 1963. – 544 с. – Из содерж.: Выемка и обыск / В. П. Колмаков. – Гл. 14. – С. 293–302; Расследование убийств / В. П. Колмаков. – Гл. 22. – С. 419–444.

Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межведомств. сб. науч. и науч.-метод. работ / [отв. ред. В. П. Колмаков]. – Киев : РИО МООП УССР, 1966. – Вып. 3. – 426 с. – Из содерж.: Криминалистическая идентификация как способ доказывания в уголовном и гражданском судопроизводстве / В. П. Колмаков. – С. 91–101; Обзор работ по криминалистике и судебной экспертизе, напечатанных в журнале "Проблемы криминалистики" Польской Народной Республики / В. П. Колмаков. – С. 405–413.

Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межведомств. сб. науч. и науч.-метод. работ / [отв. ред. В. П. Колмаков]. – Киев : РИО МООП УССР, 1967. – Вып. 4. – 331 с. – Из содерж.: Харьковский научно-исследовательский институт судебной экспертизы на службе социалистического правосудия / В. П. Колмаков. – С. 50–61.

Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межведомств. сб. науч. и науч.-метод. работ / [отв. ред. В. П. Колмаков]. – Киев : РИО при МООП УССР, 1968. – Вып. 5. – 374 с. – Из содерж.: Обзор статей, помещенных в журнале "Forum der Kriminalistik" за 1967 год / В. П. Колмаков, Г. В. Вариеш, Б. Н. Ермоленко, В. Г. Мазур. – С. 353–362; По страницам журнала "Problemy kryminalistyki" : (обзор за 1967 г.) / В. П. Колмаков, Л. И. Нагерняк. – С. 363–369.

Колмаков В. П. Следственный осмотр / В. П. Колмаков. – М. : Юрид. лит., 1969. – 193 с.

Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межведомств. сб. науч. и науч.-метод. работ / [отв. ред. В. П. Колмаков]. – Киев : РИО МВД УССР, 1970. – Вып. 7. – 356 с. – Из содерж.: Развитие криминалистики в ГДР за 20 лет / Г. В. Вариеш, В. П. Колмаков. – С. 343–350.

Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межведомств. сб. науч. и науч.-метод. работ / [отв. ред. В. П. Колмаков]. – Киев : РИО МВД УССР, 1971. – Вып. 8. – 387 с. – Из содерж.: Актуальные задачи совершенствования борьбы с преступностью в свете решений XXIV съезда КПСС / В. П. Колмаков. – С. 5–12; О разработке новых методов, приемов и средств криминалистики в ГДР / Г. В. Вариеш, В. П. Колмаков. – С. 369–379.

Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межведомств. сб. науч. и науч.-метод. работ / [отв. ред. В. П. Колмаков]. – Киев : РИО МВД УССР, 1972. – Вып. 9. – 438 с. – Из содерж.: Вклад следователей и прокуроров Украинской ССР в развитие советской криминалистики / В. П. Колмаков, И. В. Постика. – С. 16–24; Развитие криминалистики в ГДР (1971 год) / Г. В. Вариеш, В. П. Колмаков. – С. 427–434.

Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межведомств. сб. науч. и науч.-метод. работ. – Киев : РИО МВД УССР, 1973. – Вып. 10. – 416 с. – Из содерж.: Криминалистика в ГДР в 1972 году / В. П. Колмаков, Г. В. Вариеш. – С. 395–405.

Радянська криміналістика. Криміналістична техніка і слідча тактика : [підручник] / за заг. ред. В. П. Колмакова. – К. : Вища шк., 1973. – 296 с. – Зі змісту: Розд.1, §1–4 ; Розд.14 / В. П. Колмаков. – С. 3–13 ; С. 220–228.

Колмаков В. П. Идентификационные действия следователя / В. П. Колмаков. – М. : Юрид. лит., 1977. – 112 с.

Колмаков В. П. Избранные труды по криминалистике: Расследование убийств. Следственный осмотр. Идентификационные действия следователя. Введение в курс науки советской криминалистики / В. П. Колмаков ; [сост. В. В. Тищенко]. – Репринт. – Одесса : Юрид. лит., 2008. – 448 с. – (Антология юридической мысли).

Читати 3104 разів
05622744
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
792
2339
16121
80792
Дата: 2020-07-06
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені