matusovsky-fМАТУСОВСЬКИЙ
Григорій Абрамович

(15.07.1923 – 31.10.2003)

 

Український правознавець,
криміналіст
Заслужений професор
Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого,
доктор юридичних наук

 

Народився 15 липня 1923 р. у м. Харкові.

Брав участь у Великій Вітчизняній війні (1942–1945). Нагороджений орденами Червоної Зірки, Вітчизняної війни, «За мужність», медаллю «За бойові заслуги».

У 1952 р. закінчив Харківський юридичний інститут. Під час навчання, з 1949 р., почав працювати на Всесоюзних курсах підвищення кваліфікації слідчих. У 1965 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, а через три роки перейшов на роботу до рідного вузу. Обіймав посади старшого викладача, доцента, професора кафедри криміналістики. У 1980 р. Г. А. Матусовський захистив докторську дисертацію. У 1983 р. йому присвоїли вчене звання професора.

Григорій Абрамович усе життя займався проблемами тактики і методики розслідування окремих видів злочинів, зокрема економічних та суміжних. Учений був учасником українсько-американського проекту «Розробка математико-криміналістичних методів виявлення економічних злочинів». Г. А. Матусовський підготував 9 кандидатів юридичних наук. Опублікував 180 праць, зокрема 12 монографій: «Розслідування розбійного нападу, пов'язаного з убивством» (1957, у співавт.), «Криміналістика у системі наукових знань» (1976), «Методика розслідування крадіжок» (1988), «Криміналістика» (1998, підручник), «Економічні злочини. Криміналістичний аналіз» (1999) та ін. Співавтор винаходу — «дзеркальний оптичний мультиплікатор» (1954).

Григорій Абрамович також брав участь в організації сектора дослідження проблем боротьби з корупцією та організованою злочинністю Інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України, був головним науковим консультантом Центру дослідження проблем комп'ютерної злочинності, членом Українського геральдичного товариства (з 1995 р.) та Всеросійського геральдичного товариства (з 1963 р.).

У 2003 р. Г. А. Матусовський став лауреатом премії імені Ярослава Мудрого в номінації «За цикл робіт з криміналістики». Того ж року, 31 жовтня, вченого не стало.


Праці з фонду бібліотеки

 

Колесниченко А. Н. Применение научно-технических средств в работе над следами при осмотре места происшествия / А. Н. Колесниченко, Г. А. Матусовский ; Харьк. юрид. ин-т. – Харьков : Изд-во Харьк. гос. ун-та, 1960. – 91 с.

Ученые записки / Харьк. юрид. ин-т, Каф. уголов. права и процесса, Каф. криминалистики. – Харьков, 1962. – Вып. 16 : Вопросы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики. – 120 с. – Из содерж.: Криминалистическая техника, ее предмет и задачи / Г. А. Матусовский. – С. 111–119.

Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межведомств. сб. науч. и науч.-метод. работ. – Киев : РИО МООП УССР, 1967. – Вып. 4. – 331 с. – Из содерж.: Неотложные предупредительные меры, вытекающие из результатов первоначальных следственных действий / Г. А. Матусовский. – С. 147–151.

Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межведомств. сб. науч. и науч.-метод. работ. – Киев : РИО при МООП УССР, 1968. – Вып. 5. – 374 с. – Из содерж.: Использование фотоснимков, диапозитивов (диафильмов) в расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел / Г. А. Матусовский, А. Г. Омельченко. – С. 45–49.

Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межведомств. сб. науч. и науч.-метод. работ. – Киев : РИО МВД УССР, 1970. – Вып. 7. – 356 с. – Из содерж.: О системе версий и методике их построения / А. Н. Колесниченко, Г. А. Матусовский. – С. 7–13.

Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межведомств. сб. науч. и науч.-метод. работ. – Киев : РИО МВД УССР, 1971. – Вып. 8. – 387 с. – Из содерж.: Криминалистика в системе научного знания / Г. А. Матусовский. – С. 118–125.

Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межведомств. сб. науч. и науч.-метод. работ. – Киев : РИО МВД УССР, 1972. – Вып. 9. – 438 с. – Из содерж.: Вопросы научной организации управления и труда в следственном аппарате и их связь с криминалистикой / Г. А. Матусовский. – С. 38–45.

Радянська криміналістика. Криміналістична техніка і слідча тактика : [підручник] / за заг. ред. В. П. Колмакова. – К. : Вища шк., 1973. – 295 с. – Зі змісту: Ідентифікація і встановлення групової належності / Г. А. Матусовський, М. В. Салтєвський. – Розд. 3. – С. 44–57; Судова фотографія / Г. А. Матусовський, М. В. Салтєвський. – Розд. 4. – С. 58–76; Криміналістичний облік / Г. А. Матусовський, О. Н. Колісниченко. – Розд. 9. – С. 161–172.

Салтевский М. В. Вопросы организации и руководства специальной кафедрой юридического вуза : учеб. пособие / М. В. Салтевский, Г. А. Матусовский ; М-во внутр. дел СССР, Киев. высш. шк. – Киев, 1973. – 68 с.

Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межведомств. сб. науч. и науч.-метод. работ. – Киев : РИО МВД УССР, 1975. – Вып. 11. – 457 с. – Из содерж.: Вопросы межнаучного взаимодействия криминалистики и криминологии / Г. А. Матусовский. – С. 19–28.

Матусовский Г А. Криминалистика в системе научных знаний / Г. А. Матусовский. – Харьков : Вища шк., изд-во при Харьк. гос. ун-те, 1976. – 113 с.

Проблемы социалистической законности : респ. межведомств. темат. науч. сб. / Харьк. юрид. ин-т. - Харьков : Вища шк., изд-во при Харьк. гос. ун-те, 1977. – Вып. 2. – 144 с. – Из содерж.: Криминалистика как юридическая наука / Г. А. Матусовский. – С. 111–118.

Матусовский Г. А. Расследование хищений в промышленности и сельском хозяйстве : учеб. пособие / Г. А. Матусовский ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Харьк. юрид. ин-т. – Харьков : Юрид. ин-т, 1979. – 64 с.

Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межведомств. науч.-метод. сб. / М-во юстиции УССР. – Киев : Вища шк., 1979. – Вып. 19. – 144 с. – Из содерж.: Некоторые вопросы межнаучного взаимодействия в разработке методики расследования латентных хищений / Г. А. Матусовский, И. П. Плисс, В. М. Левыкин [и др.]. – С. 48–52.

Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межведомств. науч.-метод. сб. / М-во юстиции УССР. – Киев : Вища шк., 1980. – Вып. 21. – 152 с. – Из содерж.: Вопросы программирования деятельности следователя / А. Н. Колесниченко, Г. А. Матусовский. – С. 43–47.

Матусовский Г. А. Криминалистика в системе юридических наук и ее межнаучные связи : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Г. А. Матусовский. – М., 1980. – 29 с.

Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межведомств. науч.-метод. сб. / М-во юстиции УССР. – Киев : Вища шк., 1981. – Вып. 23. – 134 с. – Из содерж.: Следственный эксперимент при расследовании дорожно-транспортных происшествий / Г. А. Матусовский, Ш. Ш. Ярамышьян. – С. 41–46.

Матусовский Г. А. Организация работы аппаратов дознания и предварительного следствия органов внутренних дел : учеб. пособие / Г. А. Матусовский, В. Н. Сущенко ; Харьк. юрид. ин-т. – Харьков : Юрид. ин-т, 1983. – 84 с.

Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межведомств. науч.-метод. сб. / М-во юстиции УССР. – Киев : Вища шк., 1984. – Вып. 29. – 110 с. – Из содерж.: Судебные экспертизы в методике расследования хищений / Г. А. Матусовский. – С. 48–53.

Криминалистическая характеристика преступлений : сб. науч. тр. / Всесоюз. ин-т по изуч. причин и разработке мер предупреждения преступности. – М., 1984. – 106 с. – Из содерж.: О криминалистической характеристике хищений государственного и общественного имущества / Г. А. Матусовский. – С. 54–58.

Проблемы социалистической законности : респ. междуведомств. науч.-техн. сб. / Харьк. юрид. ин-т. – Харьков : Вища шк., изд-во при Харьк. гос. ун-те, 1984. – Вып. 14. – 144 с. – Из содерж.: Вопросы криминалистической характеристики латентных хищений / Г. А. Матусовский. – С. 71–77.

Повышение эффективности борьбы с хищениями социалистического имущества и должностными преступлениями : сб. науч. тр. / Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 1987. – 160 с. – Из содерж.: Вопросы изучения практики производства следственного осмотра по делам о хищениях / Г. А. Матусовский, А. А. Зуев. – С. 142–147.

Матусовский Г. А. Методика расследования хищений : [учеб. пособие] / Г. А. Матусовский ; Учеб.-метод. каб. по высш. образованию, Харьк. юрид. ин-т. – Киев : УМК ВО, 1988. – 88 с.

Предмет и система криминалистики в свете современных исследований : сб. науч. тр. / Всесоюз. НИИ пробл. укрепления законности и правопорядка. – М., 1988. – 116 с. – Из содерж.: Вопросы совершенствования системы криминалистики / Г. А. Матусовский. – С.82–84.

Сборник кратких тезисов докладов и научных сообщений научно-практической конференции по итогам научно-исследовательских работ, выполненных профессорско-преподавательским составом Украинской юридической академии в 1992 году : 4–5 марта 1993 г. / Укр. юрид. акад. – Харьков, 1993. – 148 с. – Из содерж.: Проблемы криминалистической характеристики экологических преступлений / Г. А. Матусовский. – С. 133–136.

Проблемы законности : респ. междуведомств. науч. сб. / Нац. юрид. акад. Украины. – Харьков, 1995. – Вып. 29. – 148 с. – Из содерж.: Проблемы формирования методики расследования преступлений, совершаемых посредством расчетно-кредитных банковских операций / Г. А Матусовский, О. П. Бущан. – С. 137–142.

Вісник Академії правових наук України. – Х. : Право, 1997. – № 1. – 217 с. – Зі змісту: Проблеми взаємодії правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю / Г. А. Матусовський. – С. 157–159; Операційний підхід до організації взаємодії правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю / Г. А. Матусовський, О. М. Городиський. – С. 200–203.

Вісник Академії правових наук України. – Х. : Право, 1997. – № 4. – 216 с. – Зі змісту: Використання наукового потенціалу в розробці криміналістичних методик виявлення економічних злочинів / Г. Матусовський, Б. Бодянський, П. Іващенко. – С. 111–116; Основні напрямки досліджень проблеми використання досягнень науки і техніки у боротьбі з економічною злочинністю / Г. Матусовський. – С. 126–131; Про можливості використання математичного апарату виявлення розладнань для розкриття латентних розкрадань / Г. Матусовський, І. Плісс, В. Багинський. – С. 143–148.

Актуальные вопросы судебной экспертизы и криминалистики на современном этапе судебно-правовой реформы : сб. науч.-практ. материалов (к 75-летию основания Харьк. НИИ судеб. экспертиз) / Харьк. НИИ судеб. экспертиз им. Н. С. Бокариуса. – Харьков : Право, 1998. – 304 с. – Из содерж.: Судебные экспертизы в расследовании экономических преступлений / Г. А. Матусовский. – С. 33–35.

Вісник Академії правових наук України. – Х. : Право, 1998. – № 2. – 192 с. – Зі змісту: Юридична характеристика злочинів / Г. Матусовський. – С. 120–124.

Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів : [підручник] / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Акад. прав. наук України ; за ред. В. Ю. Шепітька ; [кол. авт.: В. О. Коновалова, Г. А. Матусовський, В. Ю. Шепітько та ін.]. – Х. : Право, 1998. – 376 с. – Зі змісту: Гл. 9–13, 17–19, 25,. 26 / Г. А. Матусовський. – С. 135–179, 216–272, 342–367.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / Акад. прав. наук України, НДІ вивч. пробл. злочинності. – Х. : Право, 1998. – Вип. 2. – 126 с. – Зі змісту: Правоохоронні органи у боротьби з організованою злочинністю: компетенція та взаємодія / Г. А. Матусовський, Є В. Бодянський, О. П. Бущан [та ін.]. – С. 19–61.

Матусовский Г. А. Экономические преступления : криминалист. анализ / Г. А. Матусовский. – Харьков : Консум, 1999. – 480 с.

Збірник наукових праць Харківського Центру вивчення організованої злочинності. – 2000. – Вип. 1. – 363 с. – Из содерж.: Формирование методики расследования экономических преступлений, совершаемых организованными преступными группами / Г. А. Матусовский. – С. 227–247.

Злочини у сфері кредитно-фінансової та банківської діяльності = Financial and banking-related crimes / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Департамент юстиції США, НДІ вивч. пробл. злочинності Акад прав. наук України [та ін.]. – Х., 2000. – 122 c. – Зі змісту: Проблеми вдосконалення методик розслідування злочинів, що вчинюються у кредитно-фінансовій сфері / Г. А. Матусовський. – С. 84–87. – Укр. та англ. мовами.

Организованная преступность и коррупция: исследования, обзоры, информация : соц.-правовой альм. – Екатеринбург : Зерцало-Урал, 2000. – Вып. 2. – 120 с. – Из содерж.: Финансовые преступления (формирование криминалистических методик) / Г. А. Матусовский. – С. 62–76.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / Акад. прав. наук України, НДІ вивч. пробл. злочинності. – Х. : Право, 2000. – Вип. 4. – 146 с. – Зі змісту: Система та види методик розслідування економічних злочинів з ознаками корупції, що вчиняються групами осіб / Г. А. Матусовський, В. З. Багінський, Д. А. Файєр, С. В. Веліканов. – С. 48–78.

Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Ін-т вивч. пробл. злочинності Акад. прав. наук України. – Х. : Право, 2001. – 260с. – Зі змісту: Криміналістична профілактика злочинів, що вчиняються у сфері підприємницької діяльності і взаємодія правоохоронних органів / Г. А. Матусовський. – Гл. 9.2. – С. 249–257.

Криміналістика : підручник / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред. В. Ю. Шепітька ; [кол. авт.: В. М. Глібко, ..., Г. А. Матусовський та ін.]. – К. : Ін Юре, 2001. – 684 с. – Зі змісту: Гл. 1, § 3; Гл. 4, § 1; Гл 22, 26–28, 35 / Г. А. Матусовский. – С. 13–15, 33–39, 358–392, 445–525, 655–675.

Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений : [учебник] / под ред. В. Ю. Шепитька ; [кол. авт.: В. Н. Глибко, ..., Г. А. Матусовский и др.]. – Харьков : Одиссей, 2001. – 528 с. – Из содерж.: Гл. 9–13, 17–19, 26, 28 / Г. А. Матусовский. – С. 176–235, 282–352, 453–472, 507–518.

Злочини у сфері кредитно-фінансової та банківської діяльності = Financial and banking-related crimes : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Харьк. центр по вивч. організ. злочинності, Ін-т вивч. пробл. злочинності Акад прав. наук України. – Х. : Поіск, 2002. – 364 с. – Зі змісту: Проблемы совершенствования методик расследования преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере / Г. А. Матусовский. – С. 259–264.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / Акад. прав. наук України, Ін-т вивч. пробл. злочинності. – Х. : Право, 2002. – Вип. 6. – 180 с. – Зі змісту: Криміналістична характеристика способів вчинення злочинів у кредитно-фінансовій сфері / Г. А. Матусовський В. З. Багінський, В. О. Голубєв, Д. А. Файєр. – С. 3–29.

Правові проблеми боротьби зі злочинністю = Legal aspects of combating crime : (зб. пр. дослідників Проекту "А" Наук.-дослідн. Прогр. АПрН України та НІЮ США) / Акад. прав. наук України, Нац. ін-т юстиції Департаменту юстиції США, Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2002. – Кн. 2. – 600 с. – Укр., рос. та англ. мовами. – Зі змісту: Выявление преступлений в сфере экономической деятельности (математико-криминалистический подход) / Г. А. Матусовский. – С. 265–289.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / Акад. прав. наук України, Ін-т вивч. пробл. злочинності. – Х. : Право, 2004. – Вип. 9. – 210 с. – Зі змісту: Особливості формування криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / Г. А. Матусовський. – С. 94–101.

Читати 2801 разів
05626224
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1794
2478
19601
80792
Дата: 2020-07-07
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені