rogozin-pРОГОЖИН
Анатолій Йосипович

(27.10.1923 – 27.12.2000)

 

Український правознавець,
доктор юридичних наук,
Почесний професор університету

 

 

Народився 27 жовтня 1923 року в м. Тбілісі.

З 1945 по 1947 р. навчався в Харківській філії Всесоюзного заочного юридичного інституту і отримав спеціальність юриста. Після закінчення аспірантури Харківського юридичного інституту (1950) (нині – Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого) працював в цьому інституті на посаді декана факультету, проректора з навчальної і наукової роботи (1952 – 1962), виконував обов'язки ректора Харківського юридичного інституту, завідувача кафедри теорії держави і права, завідувача кафедри історії держави і права (1963 – 1992), а з 1992 р. – професора кафедри історії держави і права України і зарубіжних країн.

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук "Соціалістична законність в УРСР під час проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції, громадянської війни та іноземної воєнної інтервенції" (1950 р.). У 1967 р. захистив докторську дисертацію "Держава і право УРСР під час іноземної воєнної інтервенції та громадянської війни". Вчене звання професора було присвоєно у 1968 р. У 1992 р. обраний академіком Академії правових наук України.

Учасник Великої Вітчизняної війни. Командував взводом, батареєю, дивізіоном артилерійських та мінометних частин у складі Північного, Сталінградського та 4-го Українського фронтів. Після поранення у 1944 р. був демобілізований.

Головні напрямки наукових досліджень – проблеми історії держави і права СРСР, України, загальної історії держави і права, зокрема: історія держави і права України в роки воєнної інтервенції та громадянської війни, історія Всеукраїнської надзвичайної комісії, розвиток федеративних відносин між Україною і Росією, держава і право Київської Русі.

Під його керівництвом було підготовлено 5 докторських і 13 дисертацій на здобуття ступеня кандидата юридичних наук.

Автор понад 180 наукових праць (загальним обсягом більш 200 друк. арк.), з яких 20 – монографій (7 у співавт.). Серед них "Нариси історії соціалістичної законності в Україні під час іноземної воєнної інтервенції та громадянської війни" (1963), "Національна державність союзної республіки (історико-правовий аспект національно-державного будівництва в УРСР" (1991).

Виконував обов'язки академіка-секретаря відділення теорії та історії держави і права Академії правових наук України та члена редакційної колегії журналу "Вісник Академії правових наук України" (з 1993 р.).

Лауреат Державної премії України, заслужений працівник вищої школи України.

Помер А. Й. Рогожин 27 грудня 2000 р.

 


Праці з фонду бібліотеки

Рогожин А. И. Социалистическая законность в УССР в период проведения Великой Октябрьской социалистической революции и в период гражданской войны и иностранной военной интервенции : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / А. И. Рогожин ; науч. рук. С. Л. Фукс. – Харьков, 1950. – 320 с.

Рогожин А. И. Социалистическая законность в УССР в период проведения Великой Октябрьской социалистической революции и в период гражданской войны и иностранной военной интервенции : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / А. И. Рогожин. – Харьков, 1950. – 20 с.

Рогожин А. И. Украинское советское государство и право в период иностранной интервенции и гражданской войны (конец 1918 – 1920 гг.) : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / А. И. Рогожин. – Харьков, 1967. – 710, 73 с.

Рогожин А. И. Украинское Советское государство и право в период иностранной военной интервенции и гражданской войны : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / А. И. Рогожин. – Харьков, 1967. – 38 с.

Научная конференция по работам, выполненным в 1953 году : тез. докл. / М-во культуры СССР, Харьк. юрид. ин-т им. Л. М. Кагановича ; [отв. за вып. А. И. Рогожин]. – Харьков, 1954. – 101 с.

Научная конференция по работам, выполненным в 1954 году : тез. докл. / М-во высш. образования СССР, Харьк. юрид. ин-т им. Л. М. Кагановича ; [отв. за вып. А. И. Рогожин]. – Харьков : Изд-во Харьк. гос. ун-та, 1955. – 72 с.

Ученые записки / Харьк. юрид. ин-т, Каф. гражд. права и процесса ; [редкол.: С. И. Вильнянский (отв. ред.)..., А. И. Рогожин и др.]. – Харьков : Изд-во Харьк. гос. ун-та, 1954. – Вып. 5. – 168 с.

Ученые записки / Харьк. юрид. ин-т, Каф. уголов. права и процесса, Каф. криминалистики ; [редкол.: М. М. Гродзинский..., А. И. Рогожин и др.]. – Харьков : Изд-во Харьк. гос. ун-та, 1955. – Вып. 6. – 131 с.

Ученые записки / Харьк. юрид. ин-т, Каф. гос. и международ. права ; [редкол.: Б. А. Барахтян (отв. ред.)..., А. И. Рогожин и др.]. – Харьков, 1958. – Вып. 12. – 162 с.

Рогожин А. И. Высшая юридическая школа в Харькове за годы советской власти / А. И. Рогожин. – Харьков : Изд. Харьк. юрид. ин-та, 1957. – 15 с.

Національна юридична академія України, 1920–1995 : іст. нарис / [редкол.: Тацій В. Я. (голов. ред.)..., Рогожин А. Й. та ін.]. – Х., 1995. – 124 с.

Рогожин А. И. История государства и права рабовладельческого Китая / А. И. Рогожин, Н. Н. Страхов. – М. : Гос. изд-во юрид. лит., 1960. – 92 с.

Історія держави і права Української РСР (1917–1960) / Акад. наук УРСР, Сектор держави і права. – К. : Вид-во АН УРСР, 1961. – 732 с. – Зі змісту: Держава і право УРСР у період іноземної воєнної інтервенції і громадянської війни (1918–1920 рр.) / А. Й. Рогожин. – Розд. 2. – С. 156–213.

Рогожин А. И. Очерк истории социалистической законности УССР в период иностранной военной интервенции и гражданской войны / А. И. Рогожин. – Харьков : Изд-во Харьк. гос. ун-та им. А. М. Горького, 1963. – 120 с.

История государства и права стран Азии и Африки : очерки. – М. : Юрид. лит., 1964. – 254 с. – Из содерж.: Государство и право рабовладельческого и феодального Китая / А. И. Рогожин, Н. Н. Страхов. – Разд. 1. – С. 9–92.

Рогожин А. И. Всеукраинская ЧК в период иностранной военной интервенции и гражданской войны : (конспект лекций) / А. И. Рогожин, Л. Н. Маймескулов ; Харьк. юрид. ин-т. – На правах рукоп. – Харьков, 1964. – 72 с.

Рогожин А. И. Рабоче-крестьянская советская милиция УССР в период иностранной военной интервенции и гражданской войны : (конспект лекций) / А. И. Рогожин ; Харьк. юрид. ин-т. – На правах рукоп. – Харьков, 1964. – 30 с.

Рогожин А. И. Восстановление Советской власти на Украине после изгнания немецких империалистов и разгрома буржуазно-националистической Директории : (конспект лекции) / А. И. Рогожин ; Харьк. юрид. ин-т. – На правах рукоп. – Харьков, 1965. – 34 с.

Рогожин А. И. Организация управления промышленностью на Украине в период иностранной военной интервенции и гражданской войны : (конспект лекции по истории государства и права УССР) / А. И. Рогожин ; Харьк. юрид. ин-т. – На правах рукоп. – Харьков, 1966. – 35 с.

Рогожин А. И. Процессуальное право УССР в период военной интервенции и гражданской войны : (конспект лекции по истории государства и права УССР) / А. И. Рогожин ; Харьк. юрид. ин-т. – На правах рукоп. – Харьков, 1966. – 40 с.

Історія держави і права Української РСР : в 2 т. 1917–1967 рр. / Акад. наук УРСР. – К. : Наук. думка, 1967. – Т. 1 : 1917–1937 рр. – 674 с. – Зі змісту: Держава і право УРСР у період іноземної воєнної інтервенції і громадянської війни / А. Й. Рогожин. – Розд. 2. – С. 209–327.

Маймескулов Л. Н. Всеукраинская чрезвычайная комиссия (1918–1922) / Л. Н. Маймескулов, А. И. Рогожин, В. В. Сташис. – Харьков : Изд-во Харьк. ун-та, 1971. – 252 с.

Виноградская С. П. Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет Советов в первые годы Советской власти (1917 – 1920 гг.) : учеб. пособие / С. П. Виноградская, А. И. Рогожин ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1974. – Вып. 1. – 48 с.

История государства и права Украинской ССР / Акад. наук УССР, Ин-т государства и права. – Киев : Наук. думка, 1976. – 758 с. – Из содерж.: Государственный строй и право советской Украины в условиях иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918–1920 гг.) / А. И. Рогожин. – Гл. 2. – С. 104–196.

Державна премія Української РСР в галузі науки і техніки 1981 року

Виноградская С. П. Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет Советов в первые годы Советской власти (1917 – 1920 гг.) : [монография] / С. П. Виноградская, А. И. Рогожин. – Харьков : Вища шк., 1977. – 144 с.

История государства и права зарубежных стран (рабовладельческое и феодальное государство и право) : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "правоведение" / под ред.: П. Н. Галанза, Б. С. Громаков. – М. : Юрид. лит., 1980. – 552 с. – Из содерж.: Государство и право Древнего Китая ; Феодальное государство и право Китая ; Основные черты права / А. И. Рогожин, Н. Н. Страхов. – Гл. 4. – С. 78–91 ; Гл. 18. – С. 514–528 ; Гл. 19. – С. 543–548.

Рогожин А. И. Правоохранительные органы УССР в первые годы советской власти (1917–1920 гг.) : учеб. пособие / А. И. Рогожин ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Харьк. юрид. ин-т им. Ф. Э. Дзержинского. – Х. : Юрид. ин-т, 1981. – 44 с.

Рабовладельческое и феодальное государство и право стран Азии и Африки : учеб. пособие для студентов юрид. ин-тов и фак. / [под ред.: А. И. Рогожин, Н. Н. Страхов]. – Харьков : Вища шк., 1981. – 216 с

История государства и права СССР : учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности "Правоведение" / под ред.: О. И. Чистяков, И. Д. Мартысевич. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1985. – Ч. 1. – 280 с. – Из содерж.: Общественно-политический строй и право Украины (середина XVII–XVIII в.) / А. И. Рогожин. – Гл. 10. – С. 120–129.

История государства и права СССР : учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности "Правоведение" / под ред.: О. И. Чистяков, Ю. С. Кукушкин. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1985. – Ч. 2. – 320 с. – Из содерж.: § 2, 3, 4 гл. 6 (кроме разд. "Семейное право") / А. И. Рогожин – С. 213–233.

История государства и права Украинской ССР : в 3 т. / редкол.: Б. М. Бабий (гл. ред.)..., А. И. Рогожин и др. – Киев : Наук. думка. – 1987. –

Т. 1 : История общественно-политического строя и права на Украине (с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции). – 318 с.

Т. 2 : 1917–1937. – 296 с.

История государства и права СССР : учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности "Правоведение" / под ред. Ю. П. Титова. – М. : Юрид. лит., 1988. – Ч. 1. – 544 с. – Из содерж.: Древнерусское государство и право (IX–XII вв.) / А. И. Рогожин, В. Д. Гончаренко. – Гл. 3. – С. 29–80.

Рогожин А. И. Государство и право России в период становления и развития абсолютизма (вторая половина XVII – конец XVIII в.) : учеб. пособие для студентов специальности "Правоведение" / А. И. Рогожин, А. Н. Ярмыш ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Учеб.-метод. каб. по высш. образованию при Минвузе УССР, Харьк. юрид. ин-т им. Ф. Э. Дзержинского. – Киев : УМК ВО, 1989. – 80 с.

Маймескулов Л. Н. Всеукраинская чрезвычайная комиссия: (1918–1922) : [монография] / Л. Н. Маймескулов, А. И. Рогожин, В. В. Сташис ; под ред. Н. М. Голушко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Основа, 1990. – 345 с.

Национальная государственность союзной республики : [монография] / Акад. наук УСС, Ин-т государства и права. – Киев : Наук. думка, 1991. – 256 с. – Из содерж.: Историко-правовой аспект проблемы / А. И. Рогожин. – § 1 гл. 1. – С. 5–26.

Рогожин А. И. Учебное пособие для подготовки к вступительным экзаменам по истории в вузы Украины / А. И. Рогожин, В. А. Румянцев, Н. Н. Страхов ; М-во образования Украины, учеб.-метод. каб. по высш. образованию, Укр. юрид. акад. – Харьков : Оригинал, 1992. – 144 с.

Рогожин А. Й. Історія держави і права України : навч. посіб. для студ. юрид. вузів і ф-тів / А. Й. Рогожин, М. М. Страхов, В. Д. Гончаренко ; М-во освіти України, Навч.-метод. каб. вищ. освіти, Укр. юрид. акад. – К. : НМК ВО, 1992. – Вип. 1 : Рабовласницькі державні утворення, Київська Русь, період феодальної роздробленості. – 100 с.

Гончаренко В. Д. История государства и права Украины : учеб. пособие для студентов юрид. специальностей / В. Д. Гончаренко, А. И. Рогожин, Н. Н. Страхов ; М-во образования Украины, Учеб.-метод. каб. высш. образования, Укр. юрид. акад. – Киев : УМК ВО, 1993. – Вып. 1. – 116 с.

Рогожин А. И. История Украины. Всемирная история XX века : пособие для поступающих в вузы Украины / А. И. Рогожин, В. А. Румянцев, Н. Н. Страхов ; М-во образования Украины, Укр. юрид. акад. – Х. : Основа, 1993. – 240 с.

Історія держави і права України : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. і ф-тів. / за ред. А. Й. Рогожина. – Х. : Основа, 1993. – Ч. 1. – 432 с. – Зі змісту: Передмова, висновок, розд. 2, 3, хронологія / А. Й. Рогожин. – С. 3 ; С. 418–420 ; С. 27–77 ; С. 78–114 ; С. 421–427.

Рогожин А. И. История Украины. Всемирная история XX века : пособие для поступающих в вузы Украины / А. И. Рогожин, В. А. Румянцев, Н. Н. Страхов ; Нац. юрид. акад. Украины. – Харьков, 1995. – 244 с.

Історія держави і права України : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. і ф-тів / за ред. А. Й. Рогожина. – Х. : Основа, 1996. – Ч. 2. – 480 с. – Зі змісту: Передмова, розд. 1, 3, висновок, хронологія / А. Й. Рогожин. – С. 3–4 ; С. 5–50 ; С. 104–164 ; С. 461–466 ; С. 467–476.

Історія держави і права України : у 2 ч. : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. і ф-тів / за ред. А. Й. Рогожина. – К. : Ін Юре, 1996. – Ч. 1. – 368 с. – Зі змісту: Передмова, розд. 2, 3, висновок, хронологія / А. Й. Рогожин. – С. 3–5. ; С. 26–70 ; С. 71–101 ; С. 357–358 ; С. 359–364.

Історія держави і права України : у 2 ч. : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. і ф-тів / за ред. А. Й. Рогожина. – К. : Ін Юре, 1996. – Ч. 2. – 448 с. – Зі змісту: Передмова, розд. 1, 3, висновок, хронологія / А. Й. Рогожин. – С. 3–4 ; С. 5–46 ; С. 96–151 ; С. 424–429 ; С. 430–441.

Хрестоматія з історії держави і права України : у 2 т : навч. посіб. для студ. юрид. вищ. навч. закл. і ф-тів / за ред. В. Д. Гончаренка ; [уклад.: В. Д. Гончаренко, А. Й. Рогожин, О. Д. Святоцький]. – К. : Ін Юре, 1997. – Т. 1 : З найдавніших часів до початку ХХ ст. – 464 с.

Хрестоматія з історії держави і права України : у 2 т : навч. посіб. для студ. юрид. вищ. навч. закл. і ф-тів / за ред. В. Д. Гончаренка ; [уклад.: В. Д. Гончаренко, А. Й. Рогожин, О. Д. Святоцький]. – К. : Ін Юре, 1997. – Т. 2 : Лютий 1917 р. – 1996 р. – 800 с.

Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн : у 2 т. : навч. посіб. для студ. юрид. вищ. навч. закл. і ф-тів / за ред. В. Д. Гончаренка. – К. : Ін Юре, 1998. – Т. 1. – 503 с. – Зі змісту: Середньовічні держави Закавказзя : Грузія / А. Й. Рогожин. – Розд. 2, § 7 (Б). – С. 484–498.

Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн : у 2 т. : навч. посіб. для студ. юрид. вищ. навч. закл. і ф-тів / за ред. В. Д. Гончаренка. – К. : Ін Юре, 1998. – Т. 2. – 607 с. – Зі змісту: Держава і право Новітнього часу : Великобританія / А. Й. Рогожин. – Розд. 2, § 2. – С. 384–402.

Історія держави і права України. Академічний курс : у 2 т. : підруч. для студ. юрид. спеціальностей вищ. закл. освіти / Акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред.: В. Я. Тацій, А. Й. Рогожин. – К. : Ін Юре, 2000. – Т. 1. – 648 с. – Зі змісту: Ч. 1 : розд. 2, 3, хронологія ; Ч. 2 : вступ, висновок, розд. 2, § 3, розд. 4, § 3 / А. Й. Рогожин. – С. 35–92 ; С. 93–127 ; С. 632–643 ; С. 339–340 ; С. 630–631 ; С. 478–532 ; С. 617–625.

Державна премія України в галузі науки і техніки 2002 року

Історія держави і права України. Академічний курс : у 2 т. : підруч. для студ. юрид. спеціальностей вищ. закл. освіти / Акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред.: В. Я. Тацій, А. Й. Рогожин. – К. : Ін Юре, 2000. – Т. 2. – 580 с. – Зі змісту: Ч. 1 : вступ, розд. 1, висновок, хронологія ; Ч. 2 : вступ, розд. 1, висновок / А. Й. Рогожин. – С. 3–4 ; С. 5–48 ; С. 132–133 ; С. 561–574 ; С. 134–135 ; С. 136–197 ; С. 555–560.

Державна премія України в галузі науки і техніки 2002 року

Хрестоматія з історії держави і права України : у 2 т : навч. посіб. для студ. юрид. спеціальностей вищ. закл. освіти / Акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред. В. Д. Гончаренка ; [уклад.: В. Д. Гончаренко, А. Й. Рогожин, О. Д. Святоцький]. – Вид. друге, переробл. і допов. – К. : Ін Юре, 2000. – Т. 1 : З найдавніших часів до початку ХХ ст. – 472 с.

Хрестоматія з історії держави і права України : у 2 т. : навч. посіб. для студ. юрид. спеціальностей вищ. закл. освіти / Акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред. В. Д. Гончаренка ; [уклад.: В. Д. Гончаренко, А. Й. Рогожин, О. Д. Святоцький]. – Вид. друге, переробл. і допов. – К. : Ін Юре, 2000. – Т. 2 : Лютий 1917р. – 1996 р. – 728 с.

Історія держави і права України : у 2 т. : підруч. для студ. юрид. спеціальностей вищ. навч. закл. / Акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред.: В. Я. Тацій, А. Й. Рогожин, В. Д. Гончаренко. – К. : Ін Юре, 2003. – Т. 1. – 656 с. – Зі змісту: Ч. 1 : розд. 2, 3, хронологія ; Ч. 2 : вступ, висновки, розд. 2, § 3 ; розд. 4, § 3 / А. Й. Рогожин. – С. 34–91 ; С. 92–125 ; С. 637–649 ; С. 338–339 ; С. 635–636 ; С. 480–535 ; С. 622–630.

Історія держави і права України : у 2 т. : підруч. для студ. юрид. спеціальностей вищ. навч. закл. / Акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред.: В. Я. Тацій, А. Й. Рогожин, В. Д. Гончаренко. – К. : Ін Юре, 2003. – Т. 2. – 580 с. – Зі змісту: Ч. 1 : вступ, розд. 1, висновок, хронологія ; Ч. 2 : вступ, розд. 1, висновок / А. Й. Рогожин. – С. 3–4 ; С. 5–48 ; С. 132–133 ; С. 560–574 ; С. 134–135 ; С. 136–196 ; С. 555–559.

Читати 4637 разів
05338118
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
3137
3370
24664
82786
Дата: 2020-04-08
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені