pravila

 

2.1.2. Інші представники підприємств, організацій та установ обслуговуються за наявності документа, що засвідчує особу та листа-дозволу на користування фондами бібліотеки.

2.2. Для запису до бібліотеки відбувається фотографування особи на абонементах бібліотеки, заповнення реєстраційної електронної картки читача та виготовлення електронного читацького квитка.

2.3. Перед записом в бібліотеку користувач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов'язання їх неодмінного виконання підписом.

2.4. На підставі поданих документів та електронної регістрації користувачу видається електронний читацький квиток, який надає право користування усіма підрозділами бібліотеки.

2.5. У разі втрати електронного читацького квитка користувач повинен відшкодувати вартість його в розмірі, що відповідає витратам на виготовлення ідентифікаційного документа, і отримати дублікат.

2.6. Втрата електронного читацького квитка не знімає відповідальності з читача за всю літературу, що під нього взято.

 

IІІ. Порядок користування фондами та іншими ІР бібліотеки.

 

3.1. Загальні положення.

3.1.1. Для одержання літератури користувач подає електронний читацький квиток, робить усний або електронний запит на книги. При видачі літератури в автоматизованому режимі – читацький квиток є електронним підписом читача.

3.1.2. З інформацією про видані документи можна ознайомитися в електронному читацькому формулярі на сайті бібліотеки у розділі «Електронний каталог» через авторизацію.

3.2. Порядок користування абонементами.

3.2.1. Навчальна та навчально-методична література, яка у фондах є в достатній кількості, видається на навчальних абонементах на семестр або навчальний рік.

3.2.2. Наукові та науково-популярні видання, видаються з фонду наукового абонементу, терміном на 15 днів.

3.2.3. Література іноземними мовами та художня література видається терміном на 30 днів.

3.2.4. Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї немає попиту з боку інших читачів.

3.3. Порядок користування читальними залами

3.3.1. В навчальному читальному залі користувачі можуть отримати обов'язковий примірник навчальної, навчально-методичної, науково-популярної літератури.

3.3.2. В науковому читальному залі користувачі можуть отримати довідкові, енциклопедичні, рідкісні та цінні видання, словники а також періодичні видання.

3.3.3. Дисертації та автореферати видаються користувачам бібліотеки в дисертаційному залі відділу рідкісних книг без права їх копіювання і виносу із читального залу.

3.3.4. Кількість виданих одночасно видань не обмежується.

3.3.5. Користувачі повинні додержуватись тиші в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки.

3.3.6. Виносити з приміщення читального залу видання без дозволу бібліотекаря забороняється.

3.4. Порядок користування автоматизованими робочими місцями у відділах бібліотеки.

3.4.1. Автоматизовані робочі місця для користувачів повинні використовуватися виключно з навчальною, науковою та освітньою метою. Не дозволяється переглядати фільми, слухати і скачувати музику, грати в ігри та інше.

3.4.2. Для роботи користувач повинен бути зареєстрованим у локальній мережі університету та мати індивідуальний пароль доступу. Працювати під чужим паролем і передавати власний пароль іншим особам заборонено.

3.4.3. З автоматизованого робочого місця користувач має право доступу до:

- програм Microsoft Office;

- електронного каталогу бібліотеки;

- тематичних інформаційних та повнотекстових БД;

- освітніх, наукових та навчальних ресурсів університету та мережі Інтернет.

3.4.4. Електронні носії, аудіо- та відеокасети видаються для роботи в читальному залі.

3.4.5. За необхідністю, користувачеві надаються консультації по використанні ІР бібліотеки та мережі Iнтернет.

3.4.6. Бажаючі користуватися фондами та ресурсами бібліотеки (як сторонні читачі, у т.ч. за Єдиною карткою читача) подають до Бюро перепусток університету листа з міста роботи або навчання за відповідним зразком на ім’я ректора або першого проректора.

3.4.7. За пошкодження програмно-технічних засобів читачі притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

IV. Права, обов'язки та відповідальність користувачів.

 

4.1. Користувачі бібліотеки мають право :

4.1.1. На повне, оперативне та якісне обслуговування.

4.1.2. Безкоштовно користуватись основними ІР, одержувати додаткові послуги, в т.ч. у режимі on-line.

4.1.3. Одержувати у тимчасове користування необхідні документи на різних носіях інформації з фонду бібліотеки.

4.1.4. Отримувати консультативну допомогу щодо бібліотечно-бібліографічних знань, навичок та вмінь самостійного користування бібліотекою, а також з пошуку інформації в автоматизованому режимі.

4.1.5. Брати участь у читацьких конференціях, майстер-класах, презентаціях та інших заходах, що проводить бібліотека.

4.1.6. Працювати з електронними освітніми і науковими ресурсами у локальній мережі бібліотеки, Інтранеті або Інтернеті.

4.1.7. Використовувати Wi-Fi технологію у обладнаних зонах.

4.1.8. Вимагати дотримання конфіденційності щодо особистих відомостей та переліку використовуваних документів.

4.1.9. Подавати адміністрації університету зауваження та пропозиції щодо роботи бібліотеки.

4.1.10. Обиратися до складу Бібліотечної ради.

4.2. Користувачі бібліотеки зобов'язані:

4.2.1. Знати Правила користування бібліотекою і дотримуватись їх. За постійні порушення Правил користувач може бути позбавлений права користування усіма структурними підрозділами бібліотеки на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.

4.2.2. Під час запису до бібліотеки надавати необхідні відомості про себе для заповнення читацьких документів. Якщо дані змінюються, вчасно попереджати бібліотеку про зміни.

4.2.3. Дбайливо ставитись до літератури та інших ресурсів, отриманих із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити з приміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в електронному читацькому формулярі; не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки.

4.2.4. При отриманні документів ретельно перевірити їх кількість та наявність пошкоджень, і в разі виявлення дефектів, відсутності сторінок, повідомити бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на книзі чи журналі відповідні позначки. В іншому разі відповідальність за виявлені дефекти несе користувач.

4.2.5. Повертати до бібліотеки документи в установлені терміни. По закінченню семестру, навчального року (на час літніх канікул) студенти зобов'язані повернути до бібліотеки всі отримані документи.

4.2.6. У разі закінчення навчання в університеті або звільнення, користувач повинен повністю розрахуватись з бібліотекою, підписати обхідний лист, де зроблена помітка про відсутність заборгованості.

4.3. Відповідальність користувачів бібліотеки:

4.3.1. За завдану бібліотечному фонду та майну бібліотеки шкоду користувачі несуть адміністративну або матеріальну відповідальність.

4.3.2. У разі втрати чи пошкодження документів із фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) документами. При неможливості заміни користувач повинен зробити якісну ксерокопію цього видання.

4.3.3. Вартість пошкоджених або загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації їх вартості.

4.3.4. Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується у «Зошиті обліку книг, прийнятих від читачів взамін загублених» і підтверджується підписами читача і бібліотекаря, що приймає заміну.

 

V. Права та обов'язки бібліотеки.

 

5.1. Бібліотека зобов'язана:

5.1.1. Забезпечити реалізацію прав користувачів відповідно Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» і обслуговувати їх відповідно до «Положення про наукову бібліотеку НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого» та цим Правилам.

5.1.2. Інформувати користувачів про всі види послуг, що надаються, через об'яви, буклети, інформаційні панелі, банери, електронні розсилки, сайт бібліотеки www.library.nulau.edu.ua

5.1.3. Формувати бібліотечні фонди згідно з потребами навчального, науково-дослідницького та культурно-виховного процесів університету.

5.1.4. Забезпечити високий рівень обслуговування користувачів, на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників. Створити максимально комфортні умови та вільний доступ до фондів бібліотеки для роботи з різними джерелами інформації.

5.1.5. Надавати користувачам повну інформацію про склад бібліотечного фонду через систему електронного каталогу, проблемно-орієнтованих БД, бібліографічних покажчиків, списків літератури та інших форм бібліотечного інформування (книжкові виставки та перегляди літератури, бібліографічні огляди, Дні інформації тощо). Брати участь у створенні регіональних, загальнодержавних БД і надавати доступ користувачам до них.

5.1.6. Вивчати інформаційні потреби та оперативно забезпечувати запити науковців та студентів університету із використанням різноманітних форм і методів індивідуальної, групової та масової інформації. Проводити соціологічні дослідження читацьких інтересів з метою оптимального забезпечення інформаційних потреб.

5.1.7. Організовувати роботу з набуття знань з основ інформаційно-бібліотечної грамотності, по прищепленню навичок роботи з книгою, різними джерелами інформації, сайтом бібліотеки. Проводити з цією метою спеціальні лекції, індивідуальні бесіди, консультації та ін.

5.1.8. Втілювати нові автоматизовані технології бібліотечно-інформаційного обслуговування, розширювати можливості інформаційного забезпечення користувачів шляхом використання ІР всесвітньої мережі Інтернет, віртуального обслуговування користувачів, електронної доставки документів.

5.1.9. Не використовувати відомості про користувачів та їх читання, окрім наукових цілей та організації бібліотечного обслуговування.

5.1.10. Виконувати Закон України «Про захист інтелектуальної власності» відносно об'єктів, які зберігаються і використовуються бібліотекою.

5.2. Бібліотека має право:

5.2.1. Видавати користувачам книги тільки після повернення взятих раніше, термін користування якими закінчився.

5.2.2. Після закінчення терміну користування документами нагадувати користувачам поштою чи по телефону про необхідність повернення літератури у визначений строк. Якщо користувач ігнорує нагадування бібліотеки, передавати відповідні матеріали до деканатів, нотаріальних органів згідно з чинним законодавством.

5.2.3. За порушення Правил користування бібліотекою та недбале ставлення до документів друку позбавляти користувача права користування усіма структурними підрозділами бібліотеки терміном, визначеним адміністрацією бібліотеки.

5.2.4. Інформувати адміністрацію навчального закладу про порушення користувачами основних вимог користування документами.

 

05508510
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1713
4313
99877
95179
Дата: 2020-05-26
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені