Список рекомендованої літератури

Виконавче провадження

 

Закон України про виконавче провадження : станом на 1 січ. 2012 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2012. – 72 с.

Х629.217.7(4УКР)-32/З-19

Закон України "Про внесення змін до Закону України " Про виконавче провадження" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)". – Х. : Право, 2011. – 72 с.

Х629.217.7-324/З-19

Виконавче провадження: законодавство, судова практика / Департамент держ. виконав. служби ; за заг. ред. Г. В. Стаднік ; упоряд. В. С. Ковальський. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 336 с.

Х629.217.7/В 43

Говоруха М. М. Прокурор у виконавчому провадженні: основи організації і діяльності : навч. посіб. / М. М. Говоруха, М. В. Руденко, Г. П. Середа. – К. : Ін Юре, 2008. – 376 с.

Х629.123 / Г 57

Жуковський О. Г. Закон України "Про виконавче провадження" : наук.-практ. комент. / О. Г. Жуковський. – Х. : Одіссей, 2011. – 280 с.

Х629.217.7-32.23/Ж 85

Исполнительное производство: традиции и реформы : пер. с англ. – М. ; Берлин : Инфотропик Медиа, 2011. – 416 с.

Х629.217.7/И 88

Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. пр. : [за результатами 3-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 14–15 черв. 2012 р.] / Хмельниц. ун-т упр. та права та ін. – Хмельницький, 2012. – 368 с.

Х629.217.7/П 78

Тертышников В. И. Основы исполнительного производства : учеб. пособие / В. И. Тертышников, О. В. Шутенко. – Харьков : Консум, 2004. – 124 с.

Х629.217.7 / Т 35 


Вінциславська М. В. Актуальні проблеми участі прокурора у виконавчому процесі / М. Вінциславська // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 4. – С. 121–125.

Вінциславська М. В. Поняті та їх роль у виконавчому провадженні / М. В. Вінциславська // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2013. – Вип. 59. – С. 298–302.

Х0 я54/Д 36

Вінциславська М. В. Проблемні питання участі експерта та спеціаліста у виконавчому провадженні / М. В. Вінциславська // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 4. – С. 216–219.

Верба-Сидор О. Вирішення судом питання про поворот виконання в цивільному процесі / О. Верба-Сидор // Вісник Львівського Університету. Серія юридична. – 2011. – Вип. 52. – С. 180–189.

Я54/Л 89

Голотребчук Ю. А. Права та обов'язки сторін у виконавчому провадженні / Ю. А. Голотребчук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 9. – С. 145–147.

Менів О. До питання правомірності відступлення права вимоги під час виконавчого провадження / О. Менів // Юридичний журнал. – 2010. – № 5. – С. 86–87.

Ніколаєва І. В. Дії, що відбуваються у виконавчому провадженні під час процедури розпорядження майном боржника / І. В. Ніколаєва // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 6. – С. 154–162.

Ніколаєва І. В. Мирова угода у процедурах банкрутства та виконавчого провадження / І. В. Ніколаєва // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 3. – С. 126–132.

Науменко О. Судова концепція виконавчого провадження: критичний аналіз / О. Науменко // Юридична Україна. – 2012. – № 5. – С. 74–81.

Оксенчук І. В. Участь прокурора у виконавчому провадженні // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 7. – С. 108–114.

Сібільов Д. М. Генетичні ознаки виконавчого провадження в системі цивільної юрисдикції / Д. М. Сібільов // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2011. – № 1. – С. 117–123.

Х.я54/В 53

Сібільов Д. М. Принципи законності та верховенства права у виконавчому провадженні: ідеологічні аспекти їх реалізації / Д. М. Сібільов // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2012. – № 1. – С. 118–126.

Х.я54 /В 53

Снідевич О. С. Сутність процедури визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню / О. С. Снідевич // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 3. – С. 245–248.

Талан Л. Г. Законна сила рішення суду та його здійсненність / Л. Г. Талан // Проблеми законності. – Х., 2011. – Вип. 113. – С. 212–218.

Х0я54/П 78

Хотинська-Нор О. З. До окремих питань судового контролю за виконанням судових рішень у цивілістичному процесі / О. З. Хотинська-Нор // Адвокат. – 2013. – № 10. – С. 14–18.

Цельєв О. В. Верховенство права та правозастосовна практика щодо виконання судових рішень в Україні / О. В. Цельєв // Наукові записки НаУКМА / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – К., 2011. – Т. 116. Юридичні науки. – С. 23–25.

Я54/К 38

Якимчук С. А. Законная сила и исполнимость судебного решения / С. А. Якимчук // Проблемы законности. – Харьков, 2013. – Вып. 121. – С. 257–264.

Х0я54/П 78

Ятченко Є. О. Делегація та цесія як підстави правонаступництва у виконавчому провадженні / Є. О. Ятченко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2012. – Вип. 57. – С. 338–344.

Х0 я54/Д 36

Ятченко Є. О. Класифікація суб'єктів виконавчих правовідносин / Є. О. Ятченко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2012. – Вип. 56. – С. 234–240

Х0 я54/Д 36

05329703
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
965
3416
16249
82786
Дата: 2020-04-06
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені