Список рекомендованої літератури

Європейська конвенція по захисту прав людини і основоположних свобод та юридична практика

 

Европейская конвенция по правам человека (измененная и дополненная Протоколом № 11). – Strasbourg : Directorate General of Human Rights Council of Europe, 2001. – 60 с. – (Серия Европейских договоров).

Х911.3 / Е 24

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : з поправками, внесен. відповідно до положень Протоколів №№ 11 та 14 з Протоколами №№ 1, 4, 6, 7, 12 та 13) // Право України. – 2010. – № 10. – С. 215–233.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: офіц. текст // Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права. – К., 2008. – С. 542–566.

Х1(0) / А 72

Бущенко А. П. Застосування статтей 3 та 5 Европейської конвенції з прав людини в національній судовій практиці / А. Бущенко. – Х. : Права людини, 2007. – 216 с.

Х911.3 / Б 94

Бущенко А. П. Стаття 5 Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Систематизований дайджест рішень Європейського Суду з прав людини / А. П. Бущенко. – 2-е вид., випр. та доп. – Х. : Права людини, 2008. – 432 с.

Х911.3 / Б 94

Дудаш Т. І. Практика Європейського суду з прав людини / Т. І. Дудаш. – К. : Алерта, 2013. – 368 с.

Х915.232.501.3/Д 81

Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український контекст / уклад. і наук. ред. О. Л. Жуковська. – К. : ВІПОЛ, 2004. – 960 с.

Х911.3 / Е 24

Європейський суд з прав людини. Судова практика. Вип. 2. Стаття 2 ЄКПЛ. "Право на життя" : у 3 кн. / за заг. ред. В. Г. Буткевича. – К. : Ред. журн. "Право України", 2011. – Кн. 1–3.

Х915.232.501.3/Е 24

Защита права собственности и права на справедливое правосудие: практическое руководство для украинского юриста по применению Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. / под общ. ред. Ю. В. Щекин. – Х. : Крок, 2008. – 108 с.

Х911.3 / З 64

Майбутнє Європейського суду з прав людини (Інтерлакенська, Ізмірська, Брайтонська декларації) : [зб.] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ ін-т держ. буд-ва та місц. самоврядування ; гол. ред. П. М. Рабінович. – Л. : Сполом, 2013. – 56 с. – (Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина. Серія ІІ, Коментарі прав та законодавства ; вип. 12)

Х915.232.501.3/М 1 

Макбрайд Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес / Д. Макбрайд ; Рада Європи. – К. : К.І.С., 2010. – 576 с.

Х629.3/М 15

Міжнародні стандарти у сфері судочинства. – К. : Істина, 2010. – 488 с.

Х916.8/М 58

Нешатаева Т. Н. Решения Европейского Суда по правам человека: новеллы и влияние на законодательство и правоприменительную практику : моногр. / Т. Н. Нешатаева. – М. : Норма : Инфра-М, 2013. – 304 с.

Х915.232.501.3/Н 59

Паліюк В. П. Стаття 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: українське законодавство та судова практика / В. П. Паліюк. – Миколаїв : Іліон, 2010. – 556 с.

Х911.3/П 14

Пастухова Л. В. Європейський механізм забезпечення прав людини / Л. В. Пастухова. – Сімф. : Таврія, 2009. – 224 с.

Х911.3 / П 19

Практика Європейського Суду з прав людини. Рішення. Коментарі / Укр. правнича фундація. – К. : Укр. центр правничих студій, 1999–2008, 2011–2013.

Проти катувань. Міжнародні механізми запобігання катуванням та поганому поводженню. – Х. : Права людини, 2007. – 400 с.

Х911.3 / П 83

Рішення Європейського Суду з прав людини. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 388 с.

Х915.232.501.3/Р 11

Севостьянова Н. І. Звернення до Європейського суду з прав людини як реалізація права на правосуддя : монографія / Н. І. Севостьянова. – О. : Фенікс, 2012. – 216 с. – (Серія "Міжнародне право").

Х915.232.501.3/С 28

Соловйов О. В. Міжнародні договори та міжнародно-судова практика їх застосування як джерела національного права (за матеріалами застосування в Україні Європейської конвенції з прав людини та практики Страсбурзького суду) : монографія / О. В. Соловйов. – К. : АОК, 2012. – 164 с. – (Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина. Серія 1 : Дослідження та реферати ; вип. 26).

Х062.09/С 60

Суд і ЗМІ: взаємовідносини в демократичному суспільстві в світлі вимог статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. – К. : Фенікс, 2008. – 63 с.

Х629.01 / С 89

Судова практика Європейського суду з прав людини. Рішення щодо України. – К. : Праксіс, 2005. – 480 с.

Х915.232 / С 89

Султанов А. Р. Европейские правовые стандарты, уроки истории и правоприменительная практика / А. Р. Султанов. – М. : Статут, 2012. – 335 с.

Х629.218 (4РОС)/С 89

Фулей Т. І. Застосування Європейської конвенції з прав людини при здійсненні правосуддя в Україні / Т. І. Фулей. – К. : Гештальт Консалтінг Груп, 2008. – 200 с. – (На шляху до європейських стандартів в епоху глобалізації).

Х620.32 / Ф 94

Эйшлинг Р. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Статья 3. Запрещение пыток. Преценденты и комментарии / Р. Эйшлинг, С. А. Разумов, Ю. Ю. Берестнев. – М. : РАП, 2002. – 80 с.

Х911.3 / Э 34

05338028
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
3047
3370
24574
82786
Дата: 2020-04-08
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені