Список рекомендованої літератури

Конституційна юрисдикція

 

Бринцев В. Д. Судовий конституціоналізм в Україні: доктрина і практика формування : у 2 кн. : монографія / В. Д. Бринцев ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Х. : Право, 2013. – Кн. 1. – 2013. – 392 с.

Х629.015.2 / Б 87

Годованець В. Ф. Конституційне право України : навч. посіб. / В. Ф. Годованец, А. С. Головін. – К. : Персонал, 2011. – 384 с.

Х620я7 / Г 59

Головін А. С. Захист прав і свобод людини і громадянина єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні : монографія / А. С. Головін. – К. : Логос, 2012. – 384 с.

Х629.015.2 / Г 61

Головін А. С. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України / А. С. Головін. – К. : Логос, 2012. – 369 с.

Х629.015.2 / Г 61

Гультай М. М. Конституційна скарга у механізмі доступу до конституційного правосуддя : монографія / М. М. Гультай ; НАПрН України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. – Х. : Право, 2013. – 424 с.

Х629.015.2 / Г 94

Діяльність судових і правоохоронних органів України: нормативно-правове регулювання / упоряд. О. М. Роїна. – К. : Прав. єдність : Алерта : ЦУЛ, 2011. – 424 с.

Х629.01(4УКР) / Д 50

Евсеев А. П. Психология конституционного судопроизводства : монография / А. П. Евсеев. – Харьков : Юрайт, 2013. – 232 с.

Х629.8 / Е 25

Конституційна юрисдикція : підручник / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред.: Ю. Г. Барабаш, А. О. Селіванов. – Х. : Право, 2012. – 168 с.

Х629.015.2я73 / К 65

Конституційне право України : підручник / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред.: В. П. Колісник, Ю. Г. Барабаш. – Х. : Право, 2010. – 416 с.

Х620 / К 65

Конституційний Суд України: рішення, висновки / відп. ред. А. С. Головін ; уклад.: К. О. Пігнаста, О. І. Кравченко. – К. : Логос, 2011. – Кн. 10 : 2010. – 431 с.

Х629.015.2 (4УКР) / К 65

Молдован В. В. Судоустрій України : навч. посіб. / В. В. Молдован, С. М. Мельник. – К. : Алерта, 2011. – 284 с.

Х629.01я7 / М 75

Молдован В. В. Судоустрій: Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція. Судові органи ООН : навч. посіб. / В. В. Молдован, А. В Молдован ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 364 с.

Х629.0я73 / М 75

Нор В. Т. Судові та правоохоронні органи України : підручник / В. Т. Нор, Н. П. Анікіна, Н. Р. Бобечко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К. : Ін Юре, 2010. – 240 с.

Х629.0я7 / Н 82

Організація судових та правоохоронних органів : підручник / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; за ред. І. Є. Марочкіна. – Х. : Право, 2013. – 448 с.

Х629я7 / О-64 

Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; Нац. акад. внутр. справ. – 4-вид. переробл. та доопрац. – К. : Ліра-К, 2012. – 576 с.

Х620(4УКР)я73 / П 43

Правовая система Украины: история, состояние и перспективы : в 5 т. – Харьков : Право. – 2011. – Т. 2 : Конституционные основы правовой системы Украины и проблемы ее совершенствования. – 632 с.

Х062.06 / П 68

Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / за ред. М. П. Орзіха. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 272 с.

Х620 / П 78

Рішення Конституційного Суду України : зб. станом на 22 жовт. 2012 р. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 570 с.

Х629.015.2 / Р 57

Рішення Конституційного Суду України : в 3 т. / упоряд. С. А. Кузьмін. – К. : Вид. Паливода А.В., 2010. – Т. 1–3.

Х629.015.2 / Р 57

Селіванов А. О. Конституційні проблеми в сучасній теорії права. Доктрина стабільності та охорони Конституції України в контексті її модернізації та ефективного конституційного правосуддя = Constitutional problems of modern theory of law : монографія / А. О. Селіванов. – К. : Логос, 2012. – 152 с.

Х620(4УКР) / С 29

Селіванов А. О. Питання теорії конституційного правосуддя в Україні. Актуальні питання сучасного розвитку конституційного правосуддя / А. О. Селіванов, А. А. Стрижак. – К. : Логос, 2010. – 276 с.

Х629.015.2 / С 29

Селиванов А. А. Вопросы теории конституционного правосудия в Украине / А. А. Селиванов, А. А. Стрижак. – Киев : Логос, 2010. – 272 с.

Х629.015.2 / С 29

Скрипнюк О. В. Конституційне право України : [академ. курс] : підручник / О. В. Скрипнюк ; Нац. ун-т "Остроз. акад.", Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К. : Ін Юре, 2010. – 672 с.

Х620 я73 / С 45

Стрижак А. А. Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментар) / А. А. Стрижак. – К. : Ін Юре, 2010. – 631 с.

Х620 / С 85

Судебные и правоохранительные органы Украины : учеб. пособие / под ред.: А. С. Васильев, Е. Л. Стрельцов. – 4-е изд., доп. и перераб. – Харьков : Одиссей, 2011. – 320 с.

Х629.6я7 / С 89 

Хрестоматія з конституційного права України / АПрН України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування ; упоряд.: Ю. П. Битяк [та ін.]. – Х. : Ксилон, 2010. – 887 с.

Х620 / Х 91 

***

Кампо В. Легітимність рішень конституційних судів у контексті доктрини верховенства права: компаративний та гносеологічний аспекти / В. Кампо, М. Савчин // Вісник Конституційного Суду України. – 2010. – № 5. – С. 99–109.

Кузнецова Ю. Інститут конституційної скарги: теоретичні аспекти проблеми / Ю. Кузнецова // Вісник Конституційного Суду України. – 2013. – № 4. – С. 91–101.

Кузнецова Ю. Інститут конституційної юстиції: теоретико-правовий аналіз категоріального апарату / Ю. Кузнецова // Юридичний журнал. – 2013. – № 6/7. – С. 73–80.

Провізіон Т. О. Конституційна юстиція в Україні: до визначення змісту поняття / Т. О. Провізіон // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. – К., 2010. – Вип. 47. – С. 198–204.

Х0я54 / Д36

Савчин М. Забезпечення верховенства конституції у діяльності конституційної юстиції / М. Савчин // Вісник Конституційного Суду України. – 2013. – № 3. – С. 61–72.

Селіванов А. Конституційне правосуддя і конституційна юрисдикція в Україні (доктринальне визначення) / А. Селіванов // Право України. – 2010. – № 6. – С. 34–44.

Тимченко І. Механізм конституційної юрисдикції в Україні: становлення і розвиток / І. Тимченко // Право України. – 2010. – № 6. – С. 12–25.

Тихий В. П. Правовая природа, полномочия, решения и заключения Конституционного Суда Украины / В. П. Тихий // Право Украины. – 2011. – № 3/4. – С. 217–225.

Тищук Т. І. Процедура реалізації рішень Конституційного Суду України / Т. І. Тищук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 5. – С. 38–45.

 

05310147
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2517
2593
79479
96767
Дата: 2020-03-30
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені