Список рекомендованої літератури

Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю

 

Антипенко В. Ф. Міжнародна кримінологія: досвід дослідження тероризму : монографія / В. Ф. Антипенко. – О. : Фенікс, 2011. – 320 с.

Х916.81 / А 72 

Баймуратов М. А. Международное пиратство: актуальные вопросы становления глобальной системы противодействия : монография / М. А. Баймуратов, А. В. Потапчук. – М. : Транслит, 2011. – 236 с.

Х916.81 / Б 18

Бандурка О. М. Вибране : у 4 т. / О. М. Бандурка. – Х. : Скорпион ЛТД, 2012. – Т. 3 : Інтерпол: міжнародна організація кримінальної поліції : наук.-практ. посіб. – 431 с.

Х.я4 / Б 23

Быкова Е. В. Развитие института международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства в рамках СНГ : монография / Е. В. Быкова, В. С. Выскуб, Г. А. Хайруллина. – М. : Юрлитинформ, 2012. – 296 с. – (Библиотека международного права).

Х916.8 / Б 95

Житний О. О. Кримінальне право України в міжнародному вимірі (порівняльно-правовий аналіз) : монографія / О. О. Житний ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : Одіссей, 2013. – 376 с.

Х628.1 / Ж 74

Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию : [в 3 кн.] / НИИ изучения проблем преступности им. В. Сташиса ; сост.: В. В. Голина, М. Г. Колодяжний ; ред. В. В. Голина. – Харьков : Ред. журн. "Право України" : Право. – 2013. – Кн. 1–3. – (Академічні правові дослідження ; вип. 22–24)

Х915.212 / К 64

Міжнародні стандарти у сфері судочинства. – К. : Істина, 2010. – 488 с.

Х916.8 / М 58 

Проблеми адаптації законодавства України у сфері протидії злочинності до законодавства Європейського Союзу : монографія / НДІ вивч. пробл. злочинності НАПрН України ; за заг. ред. О. Ю. Шостко. – К. : Ред. журн. "Право України" ; Х. : Право, 2013. – 253 с. – (Академічні правові дослідження ; вип. 20).

Х628.3 / П 78

Цветков А. А. Применение общепризнанных принципов и норм международного права, направленных на борьбу с транснациональной преступностью : монография / А. А. Цветков. – М. : Юрлитинформ, 2012. – 192 с.

Х916.8 / Ц 27 

***

Богуцька А. Видача особи (екстрадиція) в міжнародно-правовому співробітництві Генеральної прокуратури України / А. Богуцька // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 3. – С. 117–121.

Войціховський А. В. Міжнародне співробітництво в боротьбі з організованою злочинністю / А. В. Войціховський // Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ. – 2012. – Вип. 4. – С. 96–104.

Я54 / Х 23 

Войціховський А. В. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю як пріоритетний напрямок зовнішньої політики України / А. В. Войціховський // Право і Безпека. – 2010. – № 3. – С. 10–15.

Лазарєв Д. Організована злочинність та протидія їй як об'єкт міжнародної взаємодії / Д. Лазарєв // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. – 2012. – Вип. 90. – С. 32–34.

Я54 / К 38

Лешукова И. В. Некоторые аспекты правовой регламентации международного сотрудничества по новому УПК Украины / И. В. Лешукова // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2013. – № 1. – С. 18–20.

Мінка П. П. Характеристика форм міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю в контексті проблеми адаптації вітчизняного законодавства до законодавства Європейського Союзу / П. П. Мінка, А. В. Хрідочкін // Право і суспільство. – 2013. – № 3. – С. 177–182.

Нікітенко О. І. Міжнародне співробітництво правоохоронних органів України по забезпеченню внутрішньої безпеки держави / О. І. Нікітенко // Право України. – 2011. – № 9. – С. 286–293.

Нуруллаєв І. С. Деякі питання зародження і становлення міжнародно-правового співробітництва у боротьбі зі злочинністю / І. С. Нуруллаєв // Юрист України. – 2012. – № 4. – С. 69–76.

Черниш Р. Ф. Діяльність міжнародних організацій щодо припинення незаконного обігу наркотичних засобів та її нормативно-правове забезпечення / Р. Ф. Черниш // Право і суспільство. – 2012. – № 6. – С. 205–210.

05324704
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2291
2901
11250
82786
Дата: 2020-04-04
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені