Список рекомендованої літератури

Процесуальні документи у цивільних справах

 

Бойко М. Д.  Процесуальні документи у сфері цивільно-правових відносин (зразки документів, коментарі, роз'яснення) : навч.-практ. посіб. / М. Д. Бойко, М. А. Хазін. – 3-е вид., допов. і переробл. – К. : Атіка, 2011. – 620 с.

Х629.215 / Б 77

Виконавче провадження: законодавство, судова практика : наук. вид. / Департамент держ. виконав. служби ; за заг. ред. Г. В. Стаднік ; упоряд. В. С. Ковальський. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 336 с.

Х629.217.7 / В 43

Вчинення виконавчих написів / Коміс. з аналізу, методології та прогнозування нотаріал. практики ; підгот.: О. Грибанова, С. Дунаєвська. – К. : [б. в.], 2012. – 174 с.

Х629.219.1 / В 90

Данилов Е. П.  Справочник адвоката: консультации, защита в суде, образы документов / Е. П. Данилов. – М. : Юрайт, 2012. – 726 с. – (Профессиональная практика).

Х629.211.7 / Д 18 

Дякович М. М. Електронні реєстри в діяльності нотаріусів України : практ. посіб. / М. М. Дякович. – К. : Прав. єдність, 2011. – 344 с.

Х629.219 / Д 99

Захист у цивільному процесі : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 352 с.

Х629.211.7 / З-38

Зразки процесуальних документів : посібник : матеріали до складання кваліф. іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокат. діяльн. / за ред. С. О. Куринської ; Акад. адвокатури України, Школа адвокат. підготовки. – 6-те вид., переробл. – К. : Прецедент, 2012. – 151 с.

Х629.215 / З-89

Коментовані зразки документів (за чинним законодавством) : у 3 т. / за заг. ред.: В. М. Марченко, О. Д. Чуєва. – Х. : Страйд, 2010. – Т. 1–3.

Х629.215 / К 63

Коротюк О. В. Зразки нотаріальних документів : навч.-практ. посіб. / О. В. Коротюк. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 416 с.

Х629.219 / К 68

Куринська С. О. Цивільні процесуальні документи : посібник / С. О. Куринська, Л. Л. Лазебний ; Акад. адвокатури України, Школа адвокат. підготовки. – Вид. 3-тє, переробл. – К. : Прецедент, 2013. – 168 с.

Х629.215 / К 93

Масюк В. Позовна заява: алгоритм складання та подання / В  Масюк. – Х. : Право, 2012. – 76 с.

Х629.215 / М 31 

Помічник юристу (зразки юридичних документів) / за ред.: Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова. – Х. : Одіссей, 2011. – 416 с.

Х629.215 / П 55 

Процесуальна документація : навч. посіб. / П. М. Павлик [та ін.]. – 3-тє вид., переробл. та допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 560 с.

Х629.215 / П 78 

Процесуальні документи в галузях цивільно-правових, трудових, сімейних, господарських, житлових та інших відносин. Зразки, коментарі, пояснення : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 402 с.

Х629.215 / П 84 

Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика) : наук.-практ. посіб. / за заг. ред. С. Я. Фурси. – Вид. 3-тє, зі змінами, внес. Законом України "Про судоустрій і статус суддів". – К. : Прав. єдність, 2011. – 896 с. – (Серія "Процесуальні науки").

Х629.215 / П 84 

Процесуальні та договірні документи у практиці роботи юристів : [наук.-практ. посіб.] / С. О. Теньков [та ін.]. – К. : Професіонал, 2012. – 512 с.

Х629.215 / П 84 

Роїна О. М. Збірник позовних заяв : практ. посіб. / О. М. Роїна. – К. : КНТ, 2010. – 192 с.

Х629.215 / Р 58 

Фурса С. Я. Збірник позовних заяв. Як звернутися до суду загальної юрисдикції : практ. посіб. / С. Я. Фурса, Т. М. Кучер, Є. І. Фурса. – К. : КНТ, 2012. – 216 с.

Х629.213 / Ф 95 

Цивільні процесуальні документи : посібник / Акад. адвокатури України, Школа адвокат. підготовки ; упоряд. С. О. Куринська. – 2-ге вид., переробл. – К. : Прецедент, 2011. – 352 с.

Х629.215 / Ц 57  

05332067
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
456
2873
18613
82786
Дата: 2020-04-07
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені