Список рекомендованої літератури

Судочинство в господарських судах

 

Закон України "Про судоустрій і статус суддів". Цивільний процесуальний кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України. Кодекс адміністративного судочинства України. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 400 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 2010 р. – № 9).

Х629.01 / З 19

Абрамов Н. А. Обновленный хозяйственный процесс Украины : учеб. пособ. (курс лекций) / Н. А. Абрамов. – 3-е изд. – Х. : Бурун Книга, 2012. – 192 с.

Х629.221я7 / А 16

Беляневич В. Е. Господарський процесуальний кодекс України : (із змінами і допов. станом на 1 лип. 2011 р.) : наук.-практ. комент. / В. Е. Беляневич. – 3-є вид., переробл. і допов. – К. : Юстініан, 2011. – 1160 с.

Х629.221–324 / Б 44

Васильєв С. В. Довідник з підготовки до судового розгляду окремих категорій господарських справ / С. В. Васильєв. – Х. : Еспада, 2013. – 560 с.

Х629.218я73 / В 19

Васильєв С. В. Судочинство в господарських судах : підручник / С. В. Васильєв. – Х. : Еспада, 2013. – 320 с.

Х629.221.1 / В 19

Господарське процесуальне право : підручник / за ред. М. Ю. Картузова. – Х. : Одіссей, 2012. – 400 с.

Х629.221 / Г 72

Господарський процес [Електронний ресурс] : зразки документів. – К. : Право-Інформ, 2012. – 1 ел. опт. диск. – (Серія "Юридична бібліотека на DVD")

Х629.221 / Г 72

Захист у господарському процесі : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 328 с.

Х629.221-8 / З-38

Іванюта Н. В. Забезпечення позову в господарському судочинстві : монографія / Н. В. Іванюта ; Міністерство освіти і науки України, Маріуп. держ. ун-т. – Донецьк : Юго-Восток, 2013. – 158 с.

Х629.221 / И 23

Ніколенко Л. М. Господарське процесуальне право України : підручник / Л. М. Ніколенко ; Маріуп. держ. ун-т. – О. : Фенікс, 2011. – 512 с.

Х629.221–8 / Н 11

Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України / за ред. О. І. Харитонова. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : Істина, 2010. – 344 с.

Х629.221 / Н 34

Степанова Т. В. Хозяйственный процесс Украины в схемах : учеб. пособие / Т. В. Степанова. – Изд. 4-е, обновл. и доп. – Одесса : Атлант, 2012. – 146 с.

Х629.221 / С 79

Судова практика Вищого господарського суду України. 2010–2012 / Вищий госп. суд України ; ред. В. І. Татьков. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 416 с. – (Судова практика).

Х629.221.1 / С 89

Судова практика з питань господарського права / упоряд.: В. І. Борисова [та ін.]. – Х. : Право, 2012. – 432 с.

Х629.221–8 / С 89

Теліпко В. Е. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України : станом на 1 груд. 2010 р. / В. Е. Теліпко. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 608 с.

Х629.221-324 / Т 31

***

Беляневич О. Верховенство права і законність як принципи господарського процесуального права / О. Беляневич // Право України. – 2011. – № 6. – С. 13–20.

Беляневич О. Вступ до курсу "Господарське процесуальне право України" : лекція / О. Беляневич // Право України. – 2011. – № 6. – С. 233–245.

Григор'єва В. В. Правова природа відповідальності у господарському процесі / В. В. Григор'єва // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 12. – С. 33–36.

Демченко С. Проблеми підвищення ефективності господарського судочинства / С. Демченко // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 1. – С. 20–24.

Демченко С. Системний аналіз ефективності господарського судочинства / С. Демченко // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2010. – № 1. – С. 180–186.

Згама А. О. Перспективи розвитку повноважень апеляційних господарських судів / А. О. Згама // Актуальні проблеми держави і права. – О., 2012. – Вип. 66. – С. 411–417.

Х0я54 / А 43

Коліна А. О. Штрафні санкції у господарському процесі / А. О. Коліна // Актуальні проблеми держави і права. – О., 2012. – Вип. 66. – С. 427–434.

Х0я54 / А 43

Кубко Є. Міжнародно-правові стандарти в господарському судочинстві (методологічні питання) / Є. Кубко // Право України. – 2011. – № 6. – С. 21–28.

Ніколенко Л. Основні матеріально-правові джерела норм господарського процесуального права / Л. Ніколенко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 6. – С. 50–54.

Ніколенко Л. Порівняльно-правове дослідження правової природи господарського суду / Л. Ніколенко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 4. – С. 150–153.

Науменко О. Загальні принципи примусового виконання рішень господарських судів / О. Науменко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. – К., 2010. – Вип. 85. – С. 97–101.

Я54 / К 38

Осетинський А. Й. Актуальні питання підвищення ефективності та якості організації роботи господарських судів в Україні / А. Й. Осетинський // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 5. – С. 51–64.

Подцерковний О. Щодо зовнішнього та внутрішнього виміру поняття "господарський процес" / О. Подцерковний // Право України. – 2011. – № 6. – С. 4–12.

Притика Д. Актуальні питання кодифікації господарського судочинства в Україні / Д. Притика // Право України. – 2011. – № 6. – С. 29–42.

Соловйов В. Г. Оновлення загальних засад господарського судочинства / В. Г. Соловйов // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 1. – С. 182–186.

Цісельська Х. О. Законний інтерес як критерій класифікації учасників господарського процесу / Х. О. Цісельська // Актуальні проблеми держави і права. – О., 2012. – Вип. 66. – С. 434–442.

Х0я54 / А 43

Щербина В С. Проблеми удосконалення господарського і господарського процесуального законодавства / В. С. Щербина // Судова практика. – 2011. – № 3. – С. 24–29.

05319253
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2829
2970
5799
82786
Дата: 2020-04-02
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені