Список рекомендованої літератури

Теорія і практика кримінального судочинства

 

Кримінальний процесуальний кодекс України : станом на 1 січ. 2013 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2013. – 344 с.

Х629.3–324 / К 82

Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України : станом на 1 верес. 2012 р. : відповід. офіц. тексту. – Х. : Право, 2012. – 392 с. – (Новий).

Х629.3–324 / К 82

Уголовный процессуальный кодекс Украины : по сост. на 7 февр. 2013 г. / сост. и пер.: О. В. Каплина [и др.]. – Харьков : Право, 2013. – 368 с.

Х629.3–324 / У 26

Беспалько І. Л. Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації : монографія / І. Л. Беспалько ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х. : ФІНН, 2011. – 216 с.

Х629.3–2 / Б 53

Верхогляд-Герасименко О. В. Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу : монографія / О. В. Верхогляд. – Х. : Юрайт, 2012. – 216 с.

Х629.372.207.16 / В 36

Григоренко А. В. Порівняльний аналіз норм колишнього та нового Кримінального процесуального кодексу України / А. В. Григоренко, В. В. Молдован. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 418 с.

Х629.3–324 / Г 83

Запотоцький А. П. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному судочинстві : монографія / А. П. Запотоцький, Д. О. Савицький. – К. : Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. – 220 с.

Х629.341.5 / З–33

Захист у кримінальному процесі за новим Кримінальним процесуальним кодексом України : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 352 с.

Х629.316 / З–38

Зейкан Я. П. Адвокат: кримінальні справи : метод. поради : у 2 ч. / Я. П. Зейкан. – К. : Дакор, 2012. – 728 с.

Х629.316 / З–47

Зейкан Я. П. Методика захисту в окремих категоріях кримінальних справ за КПК 2012 року / Я. П. Зейкан. – Х. : Коваленко О. В., 2013. – 376 с.

Х629.316 / З–47

Каркач П. М. Державне обвинувачення в суді за новим кримінальним процесуальним законодавством України : навч. посіб. / П. М. Каркач. – Х. : Право, 2013. – 184 с.

Х629.374.012 / К 23

Коваленко Є. Г. Наукові засади кримінально-процесуального доказування : монографія / Є. Г. Коваленко. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 448 с.

Х629.340 / К 56

Кримінальний процес : підручник / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред.: В. Я. Тацій [та ін.]. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

Х629.3 я73 / К 82

Кримінальний процес України в питаннях і відповідях : навч. посіб. / Л. Д. Удалова [та ін.]. – К. : Скіф ; Х. : Бурун и К, 2013. – 256 с.

Х629.3 я7 / К 82

Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент. (зі змінами та допов., станом на 01.12.2012 р.) / за заг. ред.: В. Г. Гончаренко, В. Т. Нор, М. Є. Шумило. – К. : Юстініан, 2012. – 1328 с.

Х629.3 (4УКР) –32.23 / К 82

Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент. : у 2 т. / Нац. акад. прав. наук України ; за ред.: В. Я. Тацій, В. П. Пшонка. – Х. : Право, 2012. – Т. 1–2.

Х629.3 (4УКР)–32.23 / К 82

Кримінальний процесуальний кодекс України : структур.-лог. схеми і табл., тип. бланки та зразки процес. док. : наук.-практ. посіб. – К. : Прав. єдність, 2012. – 736 с.

Х629.3–324 / К 82

Кухарук Ю. О. Відвід захисника від участі у кримінальній справі в кримінальному процесі України : монографія / Ю. О. Кухарук. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 147 с.

Х629.316 / К 95

Лапкін А. В. Роль прокурора в забезпеченні прав і законних інтересів потерпілого у кримінальному судочинстві України : монографія / А. В. Лапкін. – Х. : Право, 2012. – 264 с.

Х629.312 / Л 24

Лобойко Л. М. Кримінальний процес : підручник / Л. М. Лобойко. – К. : Істина, 2014. – 432 с.

Х629.3 я7 / Л 68

Молдован А. В. Кримінальний процес України : навч. посіб. / А. В. Молдован, С. М. Мельник. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 368 с. – (Новий).

Х629.3 я7 / М 75

Новели Кримінального процесуального кодексу України 2012 року : зб. ст. – К. : Істина, 2012. – 128 с.

Х629.3–324 / Н 72

Новий Кримінальний процесуальний кодекс України : комент., роз'яснення, док. / відп. ред. В. С. Ковальський. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 408 с. – (Правозастосування).

Х629.3–324 / Н 73

Підтримання прокурором державного обвинувачення в умовах дії нового Кримінального процесуального кодексу України : зб. метод. рек. / В. П. Пшонка [та ін.]. – К. : Прав. єдність : Алерта, 2013. – 438 с.

Х629.374.012 / П 11

Практика судів України з кримінальних справ, 2009–2011 / за заг. ред. В. Я. Тація ; уклад. В. І. Тютюгін. – Вид. 2-ге, допов. – Х. : Одіссей, 2012. – 504 с.

Х629.38 / П 69

Статус органів публічного обвинувачення: міжнародні стандарти, зарубіжне законодавство і пропозиції щодо реформування в Україні / за заг. ред. О. А. Банчука. – К. : Атіка, 2012. – 623 с.

Х629.374.012 / С 78

Судова практика Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Офіц. вид. – К. : Ін Юре. – Кн. 2 : Кримінальні справи / за заг. ред. : С. М. Міщенко. – 2012. – 496 с.

Х629.015 / С 89

Удалова Л. Д. Надання свідку правової допомоги у кримінальному процесі : монографія / Л. Д. Удалова, О. В. Панчук. – К. : КНТ, 2014. – 160 с.

Х629.317 / У 28

Удалова Л. Д. Суб'єкти кримінально-процесуального доказування : навч. посіб. / Л. Д. Удалова, О. В. Рибалка . – К. : КНТ, 2012. – 160 с.

Х629.34 я7 / У 28 

05304331
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1451
2398
73663
96767
Дата: 2020-03-28
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені