shelestov-fШЕЛЕСТОВ
Володимир Степанович

(27.01.1924 – 22.06.1994)

 

Завідувач кафедри земельного та колгоспного права,
доктор юридичних наук, лауреат Державної премії України

 

Народився 27 січня 1924 р. у м. Кіровограді. У 1951 р. закінчив Харківський юридичний інститут. У 1951–1953 рр. працював помічником прокурора м. Кіровограда.

У 1953–1994 рр. – завідуючий заочним відділенням, асистент, доцент, професор кафедри цивільного права, завідувач кафедри земельного та колгоспного права Харківського юридичного інституту, Української державної юридичної академії. У 1956 р. захистив дисертацію «Боротьба за якість продукції народного споживання, що поставляється, за радянським цивільним правом» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, у 1967 р. – докторську дисертацію «Основні проблеми забезпечення якості продукції в господарських договорах». Вчене звання професора присвоєно у 1969 р.

Головним напрямом його наукових досліджень були пошуки ефективних правових засобів забезпечення якості продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання. Опублікував близько 60 наукових праць. Серед них: «Правові форми боротьби за якість товарів» (1960), «Господарські договори» (1965), «Правові форми регламентації якості продукції» (1966), «Договір поставки і якість продукції» (1974); підручники «Радянське земельне право» (1981), «Радянське цивільне право» (т.1-2, 1983), «Радянське колгоспне право» (1989, всі чотири – у співавт.).

Учасник бойових дій у Великій Вітчизняній війні. Нагороджений орденом Червоної Зірки, медаллю «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.». 

Помер В. С. Шелестов 22 червня 1994 р.


Праці вченого з фонду наукової бібліотеки

 

Борьба за качество поставляемой продукции народного потребления по советскому гражданскому праву : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / В. С. Шелестов. – Харьков, 1956. – 16 с.

Основные проблемы обеспечения качества продукции в хозяйственных договорах : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / В. С. Шелестов. – Харьков, 1966. – 706 с.

Основные проблемы обеспечения качества продукции в хозяйственных договорах : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / В. С. Шелестов. – Харьков, 1967. – 34 с.

Ученые записки / Харьк. юрид. ин-т, Каф. гражд. права и процесса, трудового, зем. и колхоз права. – Харьков, 1959. – Вып. 13. – 196 с. – Из содерж.: Экспертиза качества товаров народного потребления и ее правовое значение / В. С. Шелестов. – С. 139–165.

pfbГражданскоправовые формы борьбы за качество товаров народного потребления / В. С. Шелестов. – М. : Госюриздат, 1960. – 126 с.

sgp62Советское государство и право в период развернутого строительства коммунизма : тез. докл. и науч. сообщ. (6–9 марта 1962 г.) / Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1962. – 263 с. – Из содерж.: ХХІІ съезд КПСС и вопросы качества исполнения в хозяйственных договорах / В. С. Шелестов. – С. 122–124.

Хозяйственные договоры (понятие, виды) : конспект лекции для студентов Харьк. юрид. ин-та / В. С. Шелестов ; Харьк. юрид. ин-т, Каф. гражд. права и процесса. – Харьков, 1965. – 42 с.

Научная конференция по работам, выполненным в 1964 году : (сентябрь 1965 г.) : тез. докл. / Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1965. – 186 с. – Из содерж.: К вопросу о понятии и содержании реального исполнения в хозяйственных договорах / В. С. Шелестов – С. 87–89.

Правові форми регламентації якості продукції : конспект лекції / В. С. Шелестов ; Харк. юрид. ін-т, Каф. цивіл. права та процесу. – Х., 1966. – 37 с.

oeruОсновні етапи розвитку Української Радянської держави і права за 50 років : тези доп. та наук. повідомл. / Харк. юрид. ін-т. – К. : Наук. думка, 1966. – 208 с. – Зі змісту: Принцип реального виконання господарських договорів у законодавстві і арбітражній практиці УРСР / В. С. Шелестов. – С. 140–143.

lvov67Республиканская межвузовская научная конференция на тему "Роль правовой науки в совершенствовании практической деятельности государственных органов, хозяйственных и общественных организаций" (18–22 апр. 1967 г.) : тез. докл. и науч. сообщ. / Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко, Юрид. фак. – Львов : Изд-во Львов. ун-та, 1967. – 278 с. – Из содерж.: Типы договоров и проблемы имущественной ответственности в хозяйственных обязательствах / В. С. Шелестов. – С. 157–160.

Проблемы социалистической законности на современном этапе развития советского государства : межвуз. науч. конф. Тез. докл. (окт. 1968 г.). / Харьк. юрид. ин-т. – Харьков : Изд-во Харьк. гос. ун-та, 1968. – 291 с. – Из содерж.: Совершенствование законодательства о государственной аттестации промышленной продукции / В. С. Шелестов. – С. 107–109.

Проблеми правознавства : міжвід. наук. зб. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 10. – 160 с. – Зі змісту: Про поняття та зміст реального виконання зобов'язань у господарських договорах / В. С. Шелестов. – С. 55–62.

psszПроблемы совершенствования советского законодательства и деятельности государственных органов : республик. науч. конф. Тез. докл. / Беорус. гос. ун-т, Юрид. фак. – Минск : Изд-во БГУ, 1969. – 212 с. – Из содерж.: Совершенствовать авторский надзор в капитальном стротельстве / В. С. Шелестов. – С. 114–116.

Вопросы государства и права : сб. ст. / Харьк. юрид. ин-т. – М. : Юрид. лит., 1970. – 368 с. – Из содерж.: Некоторые вопросы организации хозяйственных связей между предприятиями / В. С. Шелестов. – С. 188–196.

ksdpГордон М. В. Как составить договор поставки / М. В. Гордон, В. С. Шелестов. – М. : Юрид. лит., 1973. – 62 с.

dpkpДоговор поставки и качество продукции / В. С. Шелестов. – М. : Юрид. лит., 1974. – 176 с.

Вопросы государства и права развитого социалистического общества : тез. республик. науч. конф., 24–26 сент. 1975 г. / Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1975. – 299 с. – Из содерж.: Совершенствование порядка рассмотрения споров о членстве в колхозе / В. С. Шелестов. – С. 183–185.

Проблемы социалистической законности : республик. межведомств. науч. сб. / Харьк. юрид. ин-т. – Харьков : Вища шк., изд-во при Харьк. гос. ун-те, 1978 – Вып. 3. – 136 с. – Из содерж.: О юридической природе договора контрактации сельскохозяйственной продукции / В. С. Шелестов. – С. 32–40.

Проблемы социалистической законности на современном этапе коммунистического строительства : крат. тез. докл. и науч. сообщ. республик. конф., 21–23 нояб. 1978 г / Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1978. – 268 с. – Из содерж.: О сельскохозяйственном праве / В. С. Шелестов. – С. 157–159.

Проблемы социалистической законности : республик. межведомств. науч. сб. / Харьк. юрид. ин-т. – Харьков : Вища шк., изд-во при Харьк. гос. ун-те, 1980 – Вып. 6 – 144 с. – Из содерж.: Правовые формы межхозяйственного сотрудничества с участием колхозов / В. С. Шелестов. – С. 77–89.

szpСоветское земельное право : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Правоведение» / под ред. В. С. Шелестова. – Харьков : Вища шк., 1981. – 232 с.

sgpСоветское гражданское право : учеб. для студентов юрид. ин-тов и фак. / под общ. ред.: В. Ф. Маслов, А. А. Пушкин ; авт. коллектив: М. И. Бару, З. А. Подопригора, В. С. Шелестов. – Второе изд., перераб. и доп. – Киев : Вища шк., 1983. – Ч. 2. – 503 с.

Проблемы социалистической законности : республик. межведомств. науч. сб. / Харьк. юрид. ин-т. – Харьков : Вища шк., изд-во при Харьк. гос. ун-те, 1984. – Вып. 13. – 135 с. – Из содерж.: Плановые договоры в системе хозяйственного механизма развитого социализма / В. С. Шелестов. – С. 40–48.

Проблемы социалистической законности : республик. межведомств. науч. сб. / Харьк. юрид. ин-т. – Харьков : Вища шк., изд-во при Харьк. гос. ун-те, 1987. – Вып. 20. – 144 с. – Из содерж.: Актуальные правовые вопросы регулирования деятельности АПК / В. С. Шелестов, В. К. Попов. – С. 88–94.

Проблемы социалистической законности : республик. межведомств. науч. сб. / Харьк. юрид. ин-т. – Харьков : Вища шк., изд-во при Харьк. гос. ун-те, 1989. – Вып. 23. – 133 с. – Из содерж.: О некоторых вопросах коллективного подряда в системе АПК / В. С. Шелестов. – С. 66–71.

Актуальные проблемы формирования правового государства : крат. тез. докл. и науч. сообщ. республик. науч. конф., 24–26 окт. 1990 г. / Юрид. ин-т. – Харьков, 1990. – 296 с. – Из содерж.: Совершенствование практики деятельности арбитражных органов / В. С. Шелестов. – С. 144–146.

Всеукраїнська науково-практична конференція "Законодавство про арбітражний суд України: теорія і практика його застосування" : тези доп. та наук. повідомл. 14 жовт. 1992 р. / Вищ. арбітр. суд України, Акад. прав. наук України. – Х., 1992. – 48 с. – Зі змісту: Арбітражні суди в системі органів правосуддя / В. С. Шелестов. – С. 20–22.

konf94Сборник кратких тезисов и научных сообщений научно-практической конференции по итогам научно-исследовательских работ, выполненных профессорско-преподавательским составом Украинской государственной юридической академии в 1992 году 4–5 марта 1993 г. / Укр. гос. юрид. акад. – Харьков, 1993. – 148 с. – Из содерж.: Актуальные проблемы приватизации государственного имущества / В. С. Шелестов – С. 70–72.

Предмет і система аграрного права : конспект лекції / В. С. Шелестов ; М-во освіти України ; Укр. держ. юрид. акад. – Х., 1994. – 16 с. 

 


 Публікації про вченого з фонду наукової бібліотеки

 

gat3Професори Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. – Х. : Кроссроуд, 2009. – 144 с. – Зі змісту: Шелестов Володимир Степанович. – С. 129–130.

 

gat4Літопис випускників Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. – К. : Логос Україна, 2008. – 320 с. – Зі змісту: Шелестов Володимир Степанович. – С. 314.

 

yur-encЮридична енциклопедія : в 6 т. / Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Вид-во "Укр. енцикл." ім. М. П. Бажана ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2004. – Т. 6 : Т–Я. – 768 с. – Зі змісту: Шелестов Володимир Степанович / М. М. Сібільов. – С. 434.

 

Читати 1757 разів
05311970
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1763
2577
81302
96767
Дата: 2020-03-31
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені