Список рекомендованої літератури

Адвокат у судочинстві

 

Закон України про адвокатуру та адвокатську діяльність : станом на 1 січ. 2014 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2014. – 56 с.

Х629.08 / З-19

Гаррис Р. Школа адвокатуры. Руководство к ведению гражданских и уголовных дел / Р. Гаррис ; пер. с англ. П. Сергеич. – Изд. 2-е. – М. : Изд-во СГУ, 2010. – 349 с.

Х629.08 / Г 21

Данилов Е. П. Справочник адвоката: консультации, защита в суде, образы документов / Е. П. Данилов. – М. : Юрайт, 2012. – 726 с. – (Профессиональная практика).

Х629.211.7 / Д 18

Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката : у 2 ч. / за заг. ред. С. Ф. Сафулько. – К. : Ін Юре, 2008. – Ч. 1–2.

Х629.08 / Е 64

Захист у кримінальному процесі за новим Кримінальним процесуальним кодексом України : практ. посіб. / упоряд.: Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 352 с.

Х629.316 / З-38

Зейкан Я. П. Адвокат: навички професії : практ. посіб. / Я. П. Зейкан. – 2-ге вид., стер. – К. : КНТ : Вид. Ліпкан О.С., 2011. – 788 с.

Х629.08 / З-47 

Зейкан Я. П. Адвокат: кримінальні справи : метод. поради : у 2 ч. / Я. П. Зейкан. – К. : Дакор, 2012. – 728 с.

Х629.316 / З-47

Зейкан Я. П. Адвокат: цивільні справи : метод. поради / Я. П. Зейкан. – К. : Дакор : Світ книг, 2012. – 688 с.

Х629.316 / З-47

Зейкан Я. П. Методика захисту в окремих категоріях кримінальних справ за КПК 2012 року / Я. П. Зейкан. – Х. : Коваленко О. В., 2013. – 376 с.

Х629.316 / З-47

Зразки процесуальних документів : посібник : матеріали до складання кваліф. іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокат. діяльн. / за ред. С. О. Куринської. – 6-те вид., переробл. – К. : Прецедент, 2012. – 151 с.

Х629.215 / З-89

Іванцова А. В. Організаційні форми діяльності адвокатури : монографія / А. В. Іванцова. – Х. : ФІНН, 2011. – 248 с.

Х629.08 / И 18

Куринська С. О. Цивільні процесуальні документи : посібник / С. О. Куринська, Л. Л. Лазебний. – Вид. 3-тє, переробл. – К. : Прецедент, 2013. – 168 с.

Х629.215 / К 93

Кухарук Ю. О. Відвід захисника від участі у кримінальній справі в кримінальному процесі України : монографія / Ю. О. Кухарук. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 147 с.

Х629.316 / К 95

Лапкін А. В. Організація судових та правоохоронних органів України у схемах : навч. посіб. / А. В. Лапкін. – Х. : Право, 2012. – 136 с.

Х629.0 / Л 24

Масюк В. Секреты практической юриспруденции / В. Масюк. – Харьков : Право, 2012. – 232 с.

Х629.08 / М 32

Організація судових та правоохоронних органів : підручник / Нац. юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого ; за ред.: І. Є. Марочкін. – Х. : Право, 2013. – 448 с.

Х629я7 / О-64

Синеокий О. В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики : учеб. пособие / О. В. Синеокий. –Изд. 2-е, испр. и доп. – Харьков : Право, 2012. – 520 с.

Х629.08 я7 / С 38

Яновська О. Г. Кримінальне провадження: процесуальні документи захисту : посібник / О. Г. Яновська, Л. Л. Лазебний. – К. : Прецедент, 2013. – 160 с. – (Бібліотека журналу "Адвокат").

Х629.3 / Я 64

***

Андрійцьо В. Д. Судове доказування як розумово-процесуальна діяльність у цивільному судочинстві / В. Д. Андрійцьо // Адвокат. – 2013. – № 7. – С. 13–15.

Атамасов А. В. Порядок надання безоплатної правової допомоги адвокатами згідно Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" / А. В. Атамасов // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 376–380.

Біленко Б. Новели в процесуально-правовому статусі захисника згідно з новим КПК України / Б. Біленко // Юридичний журнал. – 2012. – № 9. – С. 77.

Бойкова М. А. Роль адвоката у вирішенні питань, пов'язаних з цивільним позовом у кримінальному судочинстві / М. А. Бойкова // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 10. – С. 170–176.

Бойкова М. Процесуальні гарантії використання адвокатом спеціальних знань у кримінальному судочинстві / М. Бойкова // Віче. – 2013. – № 18. – С. 10–12.

Гевадзе Т. Доказувальна діяльність адвоката-представника як форма реалізації правової позиції по господарській справі / Т. Гевадзе // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2013. – Вип. 95. – С. 72–74.

Я54 / К 38

Геведзе Т. Л. Особливості повноважень адвоката із захисту прав, свобод та законних інтересів учасників господарських відносин у господарському процесі / Т. Л. Геведзе // Адвокат. – 2013. – № 9. – С. 36–40.

Гошовська Т. В. Роль адвокатури при здійсненні захисту у кримінальній справі: позитивний прояв судово-правового реформування / Т. В. Гошовська, Н. Л. Дроздович // Вісник Верховного Суду України. – 2012. – № 9. – С. 28–34.

Іваницький С. О. Адвокат у кримінальному провадженні на підставі угоди / С. О. Іваницький // Адвокат. – 2013. – № 10. – С. 26–29.

Книгін К. Г. Суб'єкти договору надання правових послуг адвокатом / К. Г. Книгін // Актуальні проблеми держави і права. – О., 2012. – Вип. 66. – С. 200–208.

Х0я54 / А 43

Компанєйцев С. Особистість адвоката: деонтологічний підхід / С. Компанєйцев // Підприємництво, господарствово і право. – 2013. – № 3. – С. 135–137.

Компанейцев С. Професійний обов'язок як структурний елемент деонтологічних засад діяльності адвоката / С. Компанейцев // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 6. – С. 115–118.

Коч О. Особливості трансдержавної діяльності адвокатури / О. Коч // Юридичний журнал. – 2013. – № 3. – С. 123–126.

Кучер Т. М. Застосування логічних моделей доведення адвокатами у цивільному судочинстві України / Т. М. Кучер // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 4. – С. 175–179.

Лахтіонова Р. Організаційно-правові форми здійснення адвокатської діяльності / Р. Лахтіонова // Адвокатське бюро. – 2013. – № 1. – С. 16–20.

Ляш А. О. Захисник як суб'єкт доказування в судових стадіях кримінального процесу / А. О. Ляш, В. С. Благодир // Адвокат. – 2012. – № 10. – С. 19–21.

Матвєєв П. Порівняльний аналіз Правил адвокатської етики / П. Матвєєв // Юридичний журнал. – 2013. – № 3. –  С. 120–122.

Матвеєв П. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури, адвокатська діяльність / П. Матвеєв // Юридичний журнал. – 2013. – № 1. – С. 114–132.

Одинцова І. М. Право на захист на досудовому розслідуванні за новим КПК України / І. М. Одинцова // Право і суспільство. – 2013. – № 2. – С. 207–211.

Основні положення про роль адвокатів : прийняті VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 р. // Право України. – 2012. – № 7. – С. 246–249.

Панкратова М. Е. Возникновение института адвокатуры из патроната Древнего Рима / М. Е. Панкратова, С. А. Соловьев // Современное право. – 2012. – № 10. – С. 139–142.

Попелюшко В. О. Оскарження захисником рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування та прокурора / В. О. Попелюшко // Адвокат. – 2012. – № 10. – С. 12–15.

Правила адвокатської етики // Юридичний журнал. – 2013. – № 2. – С. 119–136.

Рагулин А. В. Понятие и система института профессиональных прав адвоката-защитника / А. В. Рагулин // Государство и право. – 2013. – № 11. – С. 81–85.

Ромовська З. В. Суд і адвокат: проблеми співпраці / З. В. Ромовська // Адвокат. – 2013. – № 1. – С. 6–9.

Святоцька В. О. Всесвітні міжнародно-правові стандарти організації та діяльності адвокатури: український вимір / В. О. Святоцька // Право України. – 2012. – № 7. – С. 250–256.

Шипілова Ю. Адвокатський запит: проблеми теорії та практики / Ю. Шипілова // Адвокатське бюро. – 2013. – № 1. – С. 32–35. 

Яновська О. Г. Процесуальні форми протестної діяльності адвоката в кримінальному провадженні / О. Г. Яновська // Право України. – 2013. – № 11. – С. 165–172. 

05304319
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1439
2398
73651
96767
Дата: 2020-03-28
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені