Список рекомендованої літератури

Історія міжнародного права

 

Аношина Н.-Т. Ю. Головний акт Віденського конгресу 1815 року як основа міжнародного правопорядку XIX–початку XX століття : монографія / Н.-Т. Ю. Аношина. – О. : Фенікс, 2011. – 192 с.

Х915.1 / А69  хр

 

Антологія української юридичної думки : в 10 т. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученко. – К. : Юрид. кн., 2004. – Т. 8 : Міжнародне право. – 568 с.

Х1(4Укр) / А72    СБО, хр

 

Антология мировой правовой мысли : в 5 т. / Нац. обществ.-науч. фонд ; рук. науч. проекта Г. Ю Семигин. – М. : Мысль, 1999.

Т. 2 : Европа: V–XVII вв. – 829 с.

Т. 4 : Россия XI–XIX вв. – 813 с.

Х1(0) / А72    СБО, хр, н/аб, ч.з. № 1

 

Антонович М. Міжнародне право : навч. посіб. / М. Антонович. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 384 с.

Х91я7 / А72     ч.з № 1, Фил № 2 ч/з, Фил № 1

 

Баскин Ю. Я. История международного права / Ю. Я. Баскин, Д. И. Фельдман. – М. : Междунар. отношения, 1990. – 205 с.

Х91 / Б 27     н/аб, хр

 

Бирюков П. Н. Международное право : учеб. пособие / П. Н. Бирюков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2000. – 416 с.

Х91 / Б 64    хр

 

Буткевич О. В. Теоретичні аспекти походження і становлення міжнародного права : монографія / О. В. Буткевич. – К. : Україна, 2003. – 800 с.

Х91-1 / Б 93  хр

 

История международного права : моногр. / ред.: А. И. Дмитриев, У. Э. Батлер. – О. : Фенікс, 2013. – 574 с.

Х91-1 / И 90      хр

 

Колісніченко К. С. Ліга Націй у розвитку міжнародного права : монографія / К. С. Колісніченко. – О. : Фенікс, 2011. – 234 с.

Х915.211 / К 60     хр

 

Кошеваров В. П. Міжнародне право / В. П. Кошеваров. – К. : Істина, 2009. – 208 с.

Х91 / К 76      хр, ч.з.№ 1, фил №1

 

Левин Д. Б. История международного права / Д. Б. Левин. – М. : ВЮЗИ, 1955. – 72 с.

Х91 / Л 36   хр

 

Международное право : пер. с нем. / Вольфганг Граф Витцтум [и др.]. – М. ; Берлин : Инфотропик Медиа, 2011. – 961 с.

Х91 / М 43    хр

 

Тимченко Л. Д. Міжнародне право : підручник / Л. Д. Тимченко, В. П. Кононенко. – К. : Знання, 2012. – 631 с.

Х91 / Т 41      ч.з.№ 1, 2, фил №1, 2

 

Шумилов В. М. Международное право : учебник / В. М. Шумилов. – М. : Велби, 2010. – 488 с.

Х91 / Ш 96     хр

 

***

 

Буроменський М. В. Харківська школа міжнародного права / М. В. Буроменський, О. В. Сенаторова, О. В. Тарасов // Міжнародне право. – 2012. – № 1. – С. 123–139.

  з/п

 

Буткевич О. В. Генезис науки історії міжнародного права / О. В. Буткевич // Право України. – 2012. – № 3/4. – С. 268–285.

  з/п

 

Буткевич О. Міжнародно-правові погляди Августина Блаженого в контексті трансформації стародавнього міжнародного права в середньовічне / О. Буткевич // Український часопис міжнародного права. – 2006. – № 1. – С. 55–63.

  з/п

 

Буткевич О. В. Особливості інституту міжнародної правосуб'єктності в період давнини й раннього середньовіччя / О. В. Буткевич // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 2. – С. 172–177.

  з/п

 

Буткевич О. В. Формирование международной договорной практики периода средневековья / О. В. Буткевич // Государство и право. – 2011. – № 6. – С. 76–86.

  з/п

 

Буткевич О. Формування норм jus cogens у докласичному міжнародному праві / О. Буткевич // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2006. – № 4. – С. 207–218.

Х.я54 / В 53  з/п, н/аб, хр

 

Гачкевич А. До питання походження терміна "міжнародне право" (на основі поглядів Людвіка Ейрліха) / А. Гачкевич // Право України. – 2010. – № 1. – С. 163–168.

  з/п

 

Денисов В. Н. Наука міжнародного права в Україні у XIX – першій половині XX століття: історія становлення та розвитку / В. Н. Денисов, К. О. Савчук // Право України. – 2012. – № 3/4. – С. 258–267.

  з/п

 

Дмитрієв А. І. Вестфальська конфігурація міжнародного права: історія становлення та сьогодення / А. І. Дмитрієв // Часопис Київського університету права. – 2003. –№. 1. – С. 57–61.

  з/п

 

Дмитрієв А. І. Історія міжнародного права: проблеми періодизації / А. І. Дмитрієв // Правова держава. – К., 2002. – Вип. 13. – С. 371–379.

Х061.1я54 / П 68    хр, н/аб

 

Дмитрієв А. І. Методологія періодизації історії міжнародного права / А. І. Дмитрієв // Часопис Київського університету права. – 2005. – № 4. – С. 195–201.

  з/п

 

Довгерт А. С. Становлення науки міжнародного приватного права на теренах України (остання чверть XIX ст.–початок XX ст.) / А. С. Довгерт // Університетські наукові записки / Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельницький, 2012. – № 1. – С. 211–216.

Я54 / Х 65     н/аб

 

Київець О. В. Вплив греко-римських учень на формування доктрини міжнародного права XVII–XVIII ст. / О. В. Київець // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 2. – С. 123–126.

  з/п

 

Климчук Ю. В. Кодекс Лібера від 24 квітня 1863 р. як перша спроба кодифікації законів і звичаїв війни / Ю. В. Климчук // Проблеми законності. – Х., 2005. – Вип. 75. – С. 199–203.

Х0 / П 78     з/п, хр, н/аб, Фил №1, 2, Ч.З, Ч/З №1

   

Кожевников Ф. И. Победа в Великой Отечественной войне и вопросы международного права / Ф. И. Кожевников, В. С. Мазов // Известия вузов. Правоведение. – 1975. – № 3. – С. 28–38.

  з/п

 

Митина С. И. Исторические корни формирования принципов международно-правовой ответственности: эпоха эллинизма / С. И. Митина // История государства и права. – 2011. – № 1. – С. 32–35.

  з/п

 

Мицик В. Найбільш повна картина стародавнього міжнародного права / В. Мицик // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2006. – № 1. – С. 218–225.

Х.я54 / В 53      хр, н/аб, з/п

 

Сіваш О. М. Питання суверенітету в актах Великої Французької революції і Священного союзу / О. М. Сіваш // Проблеми законності. – Х., 2011. – Вип. 115. – С. 206–215.

Х0я54 / П 78     хр, з/п, н/аб, Фил №1, 2

   

Савчук К. Міжнародне право Давнього Світу / К. Савчук // Юридичний журнал. – 2011. – № 1. – С. 26–34.

  з/п

 

Тарасов О В. Зарождение идеи международного права в христианском богословии средних веков / О. В. Тарасов // Проблеми законності. – Х., 2004. – Вип. 66. – С. 122–128.

Х0/П 78    хр, з/п, н/аб, Фил №1, 2

 

Христенко Н. Зародження права власності в міжнародному праві / Н. Христенко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 3. – С. 148–150.

  з/п

 

Шевчук С. В. Міжнародне право Середніх віків: до утвердження основ сучасного міжнародного правопорядку / С. В. Шевчук // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2008. – № 3 – С. 315–318.

Х.я54/В 53    хр, з/п, н/аб

 

Щокін Ю. Міжнародні звичаї в російській доктрині міжнародного права другої половини XIX – початку XX століття / Ю. Щокін // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2008. – № 1. – С. 209–218.

Х.я54/В 53    хр, з/п, н/аб
05323793
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1380
2901
10339
82786
Дата: 2020-04-04
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені