Список рекомендованої літератури

Порівняльне адміністративне право

 

Адміністративні процедури і адміністративне судочинство в Німеччині : зб. матеріалів. – К. : Нім. фонд міжнар. прав. співробітництва, 2006. – 180 с.

Х810.72(4ГЕР) / А 31  хр

 

Адміністративне право : підручник / за заг.ред.: Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2013. – 656 с.

Х621 я7 / А 31  Ч.З №1, 2, Фил №1, 2, хр

 

Адміністративне право України: підручник / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. – К. : Істина, 2012. – 528 с.

Х621 / А 31 хр, Фил №1

 

Административная юстиция. Конец XIX – начало XX века : хрестоматия / сост. и вступ. ст. Ю. Н. Старилова. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 2004. – Ч. 1–2.

Х621.074(4РОС) / А 30 хр

 

Административное право зарубежных стран : учеб. / под ред. А. Н. Козырина. – М. : Спарк, 2003. – 464 с. 

Х81 / А 31 хр, н/аб

 

Алехин А. П. Административное право России : учеб. / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Зерцало-М, 2012. – 752 с.

Х621я73 / А 49  хр, Фил. № 1, 2

 

Антологія української юридичної думки : в 10 т. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученко. – К. : Юрид. кн., 2003. – Т. 5 : Поліцейське та адміністративне право. – 600 с.

Х1(4Укр) / А 72  СБО, хр

 

Василенко И. А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия : учеб. пособие / И. А. Василенко. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Логос, 2000. – 200 с.

Х810.12 / В 19  хр

 

Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / за ред. В. Б. Авер'янова. – К. : Юстініан, 2007. – 288 с.

Х621.011 / Д 36  хр

 

Децентралізація публічної влади: досвід європейських стран та перспективи України / О. М. Бориславська [та ін.]. – К. : ФОП Москаленко О. М., 2012. – 212 с.

Х810.112 / Д 39  хр

 

Курс адміністративного права України : підручник / [ред.: В. К. Колпаков та ін.]. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.

Х621 я73 / К 93  Ч/З №1

 

Лісничий В. В. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн : навч. посіб. / В. В. Лісничий. – 2-ге вид., випр. – К. : Професіонал, 2004. – 336 с.

Х802 / Л 63  хр, Ч/З №1, н/аб, Фил №1, 2

 

Пухтецька A. A. Європейські принципи адміністративного права : монографія / A. A. Пухтецька. – К. : Ін-т держави і права НАН України, 2012. – 237 с.

Х81 / П 90 хр

 

Хамедов И. А. Административное право Республики Узбекистан. Общая часть : учеб. / И. А. Хамедов, Л. Б. Хван, И. М. Цай. – Ташкент : Konsauditinform-Nashr, 2012. – 592 с. 

Х810 (5УЗБ) я73 / Х 18 хр, н/аб

 

Шмідт-Ассман Е. Загальне адміністративне право як ідея врегулювання. Основні засади та завдання систематики адміністративного права / Е. Шмідт-Ассман. – 2-е вид., перероб. та доп. – К. : К.І.С., 2009. – 552 с. 

Х81 / Ш 71 хр, н/аб, Фил №2, Фил №1

***

Авер'янов В. Ф. Оновлення доктринальних засад українського адміністративного права у світлі євроінтеграційних вимог / В. Ф. Авер'янов // Юридична Україна. – 2010. – № 3. – С. 4–10.

з/п

 

Андреева Л. А. Актуальные проблемы правового регулирования административного процесса в странах СНГ / Л. А. Андреева, А. Г. Богданов // Административное право и процесс. – 2013. – № 2. – С. 67–70.

з/п

 

Анисимцев Н. В. Япония: обеспечение прозрачности ("транспарентности") административно-государственного управления / Н. В. Анисимцев // Государство и право. – 2003. – № 6. – С. 58–65.

з/п

 

Апаров А. Німецька модель адміністративної юстиції / А. Апаров // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 12. – С. 97–101.

з/п

 

Баштанник А. Організаційно-правові засади управління в складних адміністративних системах: європейський досвід та Україна / А. Баштанник, В. Баштанник // Право України. – 2007. – № 11. – С. 153–157.

з/п

 

Беньо М. Вплив теорії публічної адміністрації на розвиток адміністративного права (приклад Польщі) / М. Беньо // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2006. – № 7. – С. 8–12.

з/п

 

Бідей О. Інститут адміністративної юстиції в іноземних країнах / О. Бідей // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 6. – С. 80–83.

з/п

 

Бондарюк О. Особливості адміністративного судочинства України: порівняльно-правовий аспект / О. Бондарюк, О. Гордєєва // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2013. – № 3. – С. 32–38.

з/п

 

Босхамджиева Н. А. Правовое обеспечение общественной безопасности в зарубежных странах / Н. А. Босхамджиева // Административное право и процесс. – 2012. – № 12. – С. 57–60.

з/п

 

Буренко Т. О. Особливості адаптації в Україні Європейського досвіду функціонування інституту публічних послуг / Т. О. Буренко // Вісник Академії митної служби України. Серія "Державне управління". – Д., 2010. –№ 1. – С. 28–34. 

 Я54 / А 38 н/аб

 

Валевський О. Інститут державних секретарів: зарубіжний досвід і Україна / О. Валевський // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. – 2004. – № 2. – С. 54–63.

з/п

 

Галай В. О. "Універсам послуг" як форма якісного надання адміністративних послуг населенню в країнах Європи / В. О. Галай // Публічне право. – 2012. – № 1. – С. 64–69.

з/п

 

Головін Р. Адміністративні реформи провідних країн світу як механізм державного антикризового управління / Р. Головін // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2013. – № 1. – С. 89–96.

з/п

 

Головін Р. Кризові явища адміністративних реформ у провідних країнах світу / Р. Головін // Збірник наукових праць НАДУ при Президентові України. – 2013. – № 1. – С. 96–106.

н/аб

Гриценко І. С. Основні європейські системи адміністративного судочинства: історія виникнення та розвитку / І. С. Гриценко // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. – 2007. – Вип. 375. – С. 29–32.
Я54 / Ч 49 хр, н/аб, Фил №2, Фил №1

Гусарєва О. С. Особливості організації адміністративної юстиції у правових системах романо-германського та англо-американського типу / О. С. Гусарєва // Право і суспільство. – 2009. – № 2. – С. 63–69.

з/п

 

Дудка О. Адміністративна юстиція Великобританії / О. Дудка // Юридичний журнал. – 2010. – № 1. – С. 68–70.

з/п

 

Дудка О. Адміністративний процес у США / О. Дудка // Юридичний журнал. – 2010. – № 7. – С. 48–51.

з/п

 

Капінус Р. Ю. Деякі аспекти проблематики джерел адміністративного права на прикладі країн романо-германської правової системи (Італії, Франції, Німеччини) / Р. Ю. Капінус // Право України. – 2013. – № 10. – С. 298–304.

з/п

 

Киселев А. К. Общественность и полиция в Европе: опыт последнего десятилетия / А. К. Киселев // Административное право и процесс. – 2012. – № 11. – С. 54–58.

з/п

 

Коломоєць Т. О. Зарубіжний досвід контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування як суб'єктів адміністративного права та основні напрямки його запозичення в Україні / Т. О. Коломоєць, П. Д. Матвієнко // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2012. – № 1 (ч. 1). – С. 120–129.
Я54 / З 33 н/аб

Конджакулян К. М. Административная ответственность в Российской Федерации и Республике Армения: понятие и сущность / К. М. Конджакулян, Г. М. Зограбян // Российская юстиция. – 2013. – № 4. – С. 10–13.

з/п

 

Куйбіда Р. Адміністративний договір: зарубіжний досвід і формування української доктрини й практики / Р. Куйбіда // Юридичний журнал. – 2013. – № 3. – С. 37–46.

з/п

 


Мельник Р. С. Система адміністративного права Німеччини (загальнотеоретичний аналіз) / Р. С. Мельник // Публічне право. – 2011. – № 3. – С. 49–58.

з/п

 

Нгаламулуме М. Л. Общая характеристика административной юстиции Франции / М. Л. Нгаламулуме // Юридические записки / Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2010. – Вып. 23 : Противодействие коррупции в России: общая теория и отраслевое правовое регулирование. – С. 252–260.
Я54 / В 75 н/аб

Онопчук І. Особливості компетенції й організації структури міністерства юстиції Японії / І. Осипчук // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 12. – С. 15–19.

з/п

 

Оржель О. Чинники формування Європейського адміністративного простору / О. Оржель // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 2. – С. 65–73.

з/п

 

Оржель О. Європеїзація систем публічного адміністрування країн Центральної та Східної Європи у контексті підготовки до членства в ЄС / О. Оржель // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 2. – С. 22–30.

з/п

 

Острах М. Б. Зарубіжний досвід надання адміністративних послуг органами публічної адміністрації та можливість його впровадження в Україні / М. Б. Острах // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2012. – Спецвип. – С. 137–140.
Х0 / Д 36 н/аб, хр

Пєтков С. В. Адміністративна деліктологія – наріжний камінь адміністративно-правової реформи в країнах Східної Європи / С. В. Пєтков // Публічне право. – 2011. – № 3. – С. 42–48.

з/п

 

Подопригора Р. А. Административное право в постсоветском Казахстане: история и реалии / Р. А. Подопригора // Административное право и процесс. – 2013. – № 7. – С. 71–75.

з/п

 

Прокопенко Л. Адміністративний нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування в Україні та Польщі: порівняльний аналіз / Л. Прокопенко, Н. Гончарук // Державне управління та місцеве самоврядування. – Д., 2011. – Вип. 1. – С. 273–280.
Х621я54 / Д 36 н/аб

 

Пуделька Й. Современное состояние и перспективы развития административного права на постсоветском пространстве и в государствах Центральной Азии / Й. Пуделька // Административное право и процесс. – 2013. – № 6. – С. 77–82.

з/п

 

Пухтецька А. А. До питання про зміст поняття "європейський адміністративний простір" / А. А. Пухтецька // Держава і право. Юридичні і політичні науки. –К., 2006. – Вип. 31. – С. 176–182.
Х0 / Д 36 н/аб, Ч/З №1

Рудік Н. Становлення Європейського адміністративного простору та шляхи його розбудови / Н. Рудік // Актуальні проблеми державного управління. – Д., 2007. – Вип. 3. – С. 70–79.
Х621 / А43 н/аб

Соловйов В. Особливості реформування державного управління Великобританії / В. Соловйов // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 2. – С. 38–46.

з/п

 

Сопілко І. Процедура отримання інформації органами державної влади в окремо взятих країнах: порівняльно-правовий аспект / І. Сопілко // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 1. – С. 29–32.

з/п

 

Сьоміна В. А. Досвід створення та функціонування адміністративної юстиції у Франції та Німеччині / В. А. Сьоміна // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – Х., 2002. – Вип. 4. – С. 143–149.
Х620 / Д 36 н/аб, хр, Фил №2 Ч/З, Фил №1

Сьоміна В. А. Особливості становлення й сутність адміністративної юстиції в Україні та США: порівняльний аналіз / В. А. Сьоміна // Проблеми законності. – Х., 2003. – Вип. 61. – С. 161–166.
Х0 / П 78 н/аб, з/п, Фил №2, Фил №1 Ч/З

Хворостянкіна А. Європейські стандарти адміністративного процесу / А. Хворостянкіна // Юридичний журнал. – 2005. – № 11. – С. 100–109.

з/п

 

Хорьков В. Н. Меры административной ответственности по законодательству Российской Федерации и Республики Беларусь (сравнительное исследование) / В. Н. Хорьков // Известия вузов. Правоведение. – 2005. – № 1. – С. 142–151.

з/п

 

Цуркан М. Французький досвід побудови адміністративних судів / М. Цуркан // Вісник Вищого вдміністративного суду України. – 2009. – № 2. – С. 6–13.

з/п

 

Шабатіна І. А. Досвід країн Європейського Союзу з надання публічних послуг населенню / І. Шабатіна // Актуальні проблеми державного управління. – Д., 2006. – Вип. 2. – С. 92–99.
Х621 / А 43 н/аб

Шелест-Панина Д. П. Государственная служба РФ и Канады: сравнительно-правовой анализ / Д. П. Шелест-Панина // Вестник Московского университета. Серия, 11. Право. – 2012. – № 3. – С. 148–156.

з/п

 

Шепетько С. А. Юридична особа як суб'єкт адміністративного делікту за законодавством зарубіжних країн / С. А. Шепетько // Порівняльно-правові дослідження. – 2012. – № 1/2. – С. 174–179.

з/п

 

Шерипов Н. Т. Реформа государственного управления Кыргызской Республики: современное состояние и перспективы / Н. Т. Шерипов // Государство и право. – 2011. – № 3. – С. 95–104.

з/п

 

Штогун С. Досвід Німеччини в організації адміністративного судочинства / С. Штогун // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2008. – № 3. – С. 95–98.

з/п

 

Якимець О. Формування органів адміністративної юстиції у Німеччині / О. Якимець // Вісник Львівського Університету. Серія юридична. – 2012. – Вип. 56. – С. 168–172.
Я54 / Л 89 н/аб

05723523
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1992
2618
26983
89917
Дата: 2020-08-10
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені