Список рекомендованої літератури

Порівняльне конституційне право

 

Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации : учеб. / М. В. Баглай. – 9-е изд., изм. и доп. – М. : Норма : Инфра.М., 2011. – 768 с.

Х620(4Рос) я73 / Б 14  хр

 

Конституційне право України : підручник / за ред.: В. П. Калісник, Ю. Г. Барабаш. – Х. : Право, 2010. – 416 с.

Х620(4УКР)я7 / К65  ч/з1, хр

 

Конституционное право : учеб. для бакалавров / отв. ред. В. И. Фадеев. – М. : Проспект, 2013. – 584 с.

Х620я73 / К 65  хр

 

Конституційне право зарубіжних країн : навч. посіб. / за ред. В. О. Ріяки. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К. : Юрінком, 2007. – 544 с. 

Х80я7 / К65  ч/з1, н/аб, хр

 

Конституция, конституционализм, конституционализация правовых систем: актуальное соотношение понятий и трендов : сб. материалов по итогам Междунар. науч.-практ. конф. посвящ. 20-летию Конституции РФ, г. Тверь, 17–18 мая 2013 г. / Твер. гос. ун-т. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2013. – 408 с.

Х620.12 / К65   ч/з1

 

Малишко М. І. Конституції зарубіжних країн та України : навч.-метод. довід. / М. І. Малишко. – К. : МАУП, 1999. – 72 с.

Х620.12.04(4Укр) / М 19   хр

 

Мартыненко П. Ф. Сравнительное конституционное право : учеб. пособие / П. Ф. Мартыненко. – Киев : КГУ, 1987. – 84 с.

Х620 / М29   хр

 

Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. – 4-вид. переробл. та доопр. – К. : Ліра-К, 2012. – 576 с.

Х620(4УКР)я7 / П43   ч/з1, хр

  

Порівняльне правознавство : підручник / за заг. ред. О. Петришина. – Х. : Право, 2012. – 272 с.

Х081я7 / П59   ч/з1, н/аб, хр

 

Шаповал В. Н. Державний лад країн світу : довідник / В. Шаповал. – К. : Укр. центр Правнич. Студій, 1999. – 320 с.

Х620.4 / Ш24   ч/з1, н/аб, хр

 

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн : академ. курс : підручник / В. М. Шаповал. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 464 с.

Х80я7 / Ш24   ч/з1, н/аб, хр

 

Шаповал В. М. Конституційні системи зарубіжних країн : навч. посіб. / В. М. Шаповал. – К. : Вища шк., 1992. – 135 с.

Х80я7 / Ш24  н/аб, хр

 

Шаповал В. М. Сучасний конституціоналізм : монографія / В. М. Шаповал. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 560 с.

Х620 / Ш24    ч/з1, н/аб, хр

 

***

Бойко Ю. П. Світовий досвід розвитку федеративних відносин у багатонаціональних державах / Ю. П. Бойко, Е. Л. Садикова // Порівняльно-правові дослідження. – 2012. – № 1/2. – С. 126–133.

  з/п

 

Васильченко О. П. Конституційні принципи як предмет вивчення науки порівняльного конституційного права / О. П. Васильченко // Порівняльне правознавство. Сучасний стан і перпективи розвитку : зб. матеріалів міжнар. наук. симпозіуму "Дні порівняльного правознавства" (м. Київ, 8–11 квіт. 2009 р.). – К., 2009. – С. 238–240.

Х081 / П59   ч/з1, н/аб, хр 

Крусс В. И. Сравнительное правоведение и конституционная компаративистика / В. И. Крусс // Порівняльне правознавство. Сучасний стан і перпективи розвитку : зб. матеріалів міжнар. наук. симпозіуму "Дні порівняльного правознавства" (м. Київ, 8–11 квіт. 2009 р.). – К., 2009. – С. 220–226.

Х081 / П59   ч/з1, н/аб, хр

 

Крылова Н. С. Принципы налогообложения в сравнительном конституционном праве: опыт России и стран с развитой рыночной экономикой / Н. С. Крылова // Государство и право. – 2008. – № 1. – С. 69–75.

 з/п

 

Строган А. Економічні права людини та громадянина – важлива складова правової держави: порівняльний аналіз національних і міжнародних нормативно-правових актів / А. Строган // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 12. – С. 125–128.

 з/п

 

Токарев В. А. Субъект учредительной власти: к вопросу о политическом праве эпохи модерна / В. А. Токарев // Современное право. – 2011. – № 11. – С. 40–45.

   з/п 

Троицкая А. А. Образование для компетентного юриста: сравнительный метод и case-law в конституционном праве / А. Троицкая // Сравнительное конституционное обозрение. – 2012. – № 1. – С. 47–56.

з/п

 

Фрицький О. Дослідження конституційного права країн світу на підставі порівняльного аналізу і в аспекті його теоретичного розвитку / О. Фрицький // Право України. – 2008. – № 4. – С. 164–165.

з/п

 

Холмс С. Конституции и конституционализм : (гл. 8 из кн. "Оксфордский справочник по сравнительному конституционному праву") / Стивен Холмс // Сравнительное конституционное обозрение. – 2012. – № 3. – С. 56–84.

з/п

 

05303756
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
876
2398
73088
96767
Дата: 2020-03-28
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені