Список рекомендованої літератури

Порівняльне кримінальне право

 

Житнигор Б. С. Сравнительный анализ родственных уголовно-правовых систем России, Украины и уголовного законодательства государства Израиль / Б. С. Житнигор. – Тирасполь : ТФ МАУП–МАРКИС, 2003. – Кн. 1. – 292 с.

Х628.1 / Ж 74  хр

 

Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – 456 с. 

Х628.10я73 / К 82  ч/з №1, хр, н/аб

 

Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / за ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – 608 с. 

Х628.11я73 / К 82  ч/з №1, хр, н/аб

 

Лихова С. Я. Кримінальна відповідальність за порушення безпеки людини за законодавством держав-учасниць Європейського Союзу : монографія / С. Я. Лихова. – К. : Ред. журн. "Право України" ; Х. : Право, 2013. – 96 с. 

Х881 / Л65 хр, н/аб

 

Порівняльне правознавство : підручник / за заг. ред. О. Петришина. – Х. : Право, 2012. – 272 с.

Х081я7 / П59  ч/з №1, н/аб, хр

 

Савченко А. В. Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне законодавство Сполучених Штатів Америки: комплексне порівняльно-правове дослідження : монографія / А. В. Савченко. – К. : КНТ, 2007. – 596 с. 

Х628.1(4УКР)-32 / С 13  хр, н/аб

 

Селецький С. І. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / С. І. Селецький. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 180 с. 

Х628.10я73 / С 29  ч/з №1, фил №1

 

Субботина Е. Н. Механизм имплементации международного уголовного права в зарубежных странах и в России : монография / Е. Н. Субботина. – М. : Юрлитинформ, 2012. – 216 с.

Х628.10 (4РОС) / С 89  хр

 

Яценко С. С. Основні питання Загальної частини кримінального права іноземних держав : навч. посіб. / С. С. Яценко. – К. : Дакор, 2013. – 167 с.

Х881.0 / Я 92  хр

***

Виговська А. В. Особливості відповідальності за деякі злочини проти моральності за кримінальним законодавством зарубіжних країн / А. В. Виговська // Порівняльне правознавство. Сучасний стан і перпективи розвитку : зб. матеріалів міжнар. наук. симпозіуму "Дні порівняльного правознавства" (м. Київ, 8–11 квіт. 2009 р.). – К., 2009. – С. 548–552.

Х081 / П59   ч/з1, н/аб, хр

 

Горох О. П. Покарання за "наркотичні" злочини за кримінальним законодавством деяких європейських та азійських країн / О. П. Горох // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – Вип. 1. – С. 152–161.

Я54 / З–33   н/аб

 

Есаков Г. А. Уголовно-правовые системы современного мира и их типологизация / Г. А. Есаков // Системность в уголовном праве : материалы II Рос. Конгресса уголов. права, 31 мая–1 июня 2007 г. – М., 2007. – С. 137–140.

Х628.1(4РОС) / С 40  хр

 

Зубкова B. И. Поощрительные нормы в уголовном законодательстве России и некоторых зарубежных стран: сравнительный анализ / B. И. Зубкова // Системность в уголовном праве : материалы II Рос. Конгресса уголов. права, 31 мая–1 июня 2007 г. – М., 2007. – С. 147–150.

Х628.1 (4РОС) / С 40  хр

 

Ивченко О. Ответственность за эвтаназию по уголовному законодательству зарубежных стран (сравнительно-правовой анализ) / О Ивченко // Уголовное право. – 2001. – № 3. – С. 19–21.

з/п

  

Ільницька А. Кримінально-правова охорона конституційного ладу: порівняльно-правовий аспект / А. Ільницька // Вісник Львівського Університету. Серія юридична. – 2012. – Вип. 56. – С. 379–387. 

Я54 / Л 89  н/аб

 

Искалиев Р. Г. Сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов / Р. Г. Искалиев // Современное право. – 2011. – № 12. – С. 22–25.

з/п

 

Кузнецов В. В. Кримінально-правова характеристика об'єктивних ознак масових заворушень: порівняльно-правове дослідження / В. В. Кузнецов // Право і суспільство. – 2009. – № 3. – С. 87–91.

з/п

 

Кунашев А. Преступления на почве ненависти в уголовном законодательстве стран континентальной Европы: сравнительно-правовой анализ / А. Кунашев // Уголовное право. – 2011. – № 2. – С. 42–46.

з/п

 

Лихова С. Порівняльно-кримінальне право : наука, предмет, метод / С. Лихова, Т. Дичаківська // Юридична Україна. – 2008. – № 10. – С. 89–94.

з/п

 

Лихова С. Я. Порівняльні дослідження в кримінальному праві України (аналіз та перспективи) / С. Я. Лихова // Порівняльно-правові дослідження. – 2011. – № 1. – С. 247–253.

з/п

 

Лихова С. Я. Порівняльне кримінальне право як навчальна дисципліна / С. Я. Лихова // Порівняльне правознавство. Сучасний стан і перпективи розвитку : зб. матеріалів міжнар. наук. симпозіуму "Дні порівняльного правознавства" (м. Київ, 8–11 квіт. 2009 р.). – К., 2009. – С. 155–159.

Х081 / П59  ч/з1, н/аб, хр

 

Малешина A. B. Развитие сравнительного уголовного права в условия глобализации / A. B. Малешина // Научные основы уголовного права и процессы глобализации : материалы V Рос. конгресса уголов. права (27–28 мая 2010 г.).– М., 2010. – С. 342–346.

Х628.1(4РОС) / Н 34  хр

 

Мошняга Л. В. Зарубіжний досвід криміналізації злочинів проти конституційних основ національної безпеки на прикладі Кримінальних кодексів Азербайджанської Республіки, Республіки Вірменія, Республіки Казахстан та Грузія / Л. В. Мошняга // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 1. – С. 87–93.

з/п

 

Орловський Б. М. Інститут необхідної оборони: порівняльно-правовий аналіз / Б. М. Орловський // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. – К., 2011. – Вип. 53. – С. 530–534.

Х0я54 / Д36 ч/з 1

Оробець К. М. Кримінальна відповідальність за незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом за законодавством України та деяких зарубіжних країн (порівняльний аналіз) / К. М. Оробець // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 6. – С. 184–192.

з/п

 

Письменський Є. Судимість за кримінальним законодавством зарубіжних держав / Є. Письменський // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №12. – С. 152–155.

з/п

 

Попова Л. Законодательство об уголовной ответственности за принуждение к даче показаний: исторические и сравнительно-правовые аспекты / Л. Попова, Н. Й. Попов // Уголовное право. – 2003. – № 3. – С. 51–54.

з/п

 

Рошка М. Я. Кримінальне законодавство країн – членів ЄС з протидії жорсткому поводженню з дітьми / М. Я. Рошка // Адвокат. – 2013. – № 10. – С. 30–33.

з/п

 

Савченко А. В. Склад злочину: порівняльно-правовий аспект // Порівняльне правознавство. Сучасний стан і перпективи розвитку : зб. матеріалів міжнар. наук. симпозіуму "Дні порівняльного правознавства" (м. Київ, 8–11 квіт. 2009 р.). – К., 2009. – С. 568–571. 

Х081 / П59  ч/з1, н/аб, хр

 

Салій П. І. Порівняльно-правова характеристика складу злочину порушення недоторканності житла чи іншого володіння особи за законодавством України та законодавством деяких зарубіжних держав / П. І. Салій // Юридична наука. – 2012. – № 9. – С. 70–76.

з/п

 

Сивак М. М. Примітки статей у кримінальному законодавстві країн СНД: порівняльно-правове дослідження / М. Сивак // Публічне право. – 2012. – № 2. – С. 139–146.

з/п

 

Сорока С. О. Порівняльний аналіз відповідальності за контрабанду наркотичних засобів за кримінальним законодавством деяких зарубіжних країн / С. О. Сорока // Митна справа. – 2011. – № 4. – С. 43–48.

з/п

 

Томчук І. О. Співвідношення міжнародного та національного законодавства щодо кримінальної відповідальності за давання хабара // Порівняльне правознавство. Сучасний стан і перпективи розвитку : зб. матеріалів міжнар. наук. симпозіуму "Дні порівняльного правознавства" (м. Київ, 8–11 квіт. 2009 р.). – К., 2009. – С. 572–574. 

Х081 / П59  ч/з1, н/аб, хр

 

Трушківська Л. Кримінально-правова охорона життя, здоров'я та власності захисника та представника особи за КК України та кримінальним законодавством пострадянських держав: порівняльно-правове дослідження / Л. Трушківська // Вісник прокуратури. – 2010. – № 6. – С. 71–76.

з/п

 

Хряпінський П. Порівняльно-правова характеристика спеціального звільнення від кримінальної відповідальності / П. Хряпінський // Юридична Україна. – 2011. – № 1. – С. 96–100.

з/п

Чеботарьова Г. В. Кримінальна відповідальність за посягання на правопорядок у сфері медичної діяльності: досвід порівняльно-правового аналізу законодавства країн СНД та Балтії / Г. В. Чеботарьова // Порівняльне правознавство. Сучасний стан і перпективи розвитку : зб. матеріалів міжнар. наук. симпозіуму "Дні порівняльного правознавства" (м. Київ, 8–11 квіт. 2009 р.). – К., 2009. – С. 578–580. 

Х081 / П59  ч/з1, н/аб, хр

 

Ширяев А. Ю. Понятие "состав преступления": сравнительно-исторический очерк / А. Ю. Ширяев // Российский юридический журнал. – 2011. – № 5. – С. 104–110.

з/п

 

Яцишин М. М. Спільне і відмінне у кримінальному та кримінально-виконавчому законодавстві України і Республіки Польща (порівняльно-правовий вимір у контексті міжнародного та європейського права) / М. М. Яцишин // Порівняльне правознавство. Сучасний стан і перпективи розвитку : зб. матеріалів міжнар. наук. симпозіуму "Дні порівняльного правознавства" (м. Київ, 8–11 квіт. 2009 р.). – К., 2009. – С. 588–590. 

Х081 / П59 ч/з1, н/аб, хр

 

05323731
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1318
2901
10277
82786
Дата: 2020-04-04
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені