Список рекомендованої літератури

Правничі системи сучасності

 

Батлер У. Е. Місце пострадянських правових систем на правовій карті світу: відкриті лекції Четвертого міжнар. наук. семінару «Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку» / У. Е. Батлер. – К. : Логос, 2009. – 20 с.

Х081 / Б28  хр

 

Бойко І. С. Порівняльне правознавство : навч. посіб. / І. С. Бойко, Б. В. Бабін. – 2-ге вид., випр. та допов. – О. : Фенікс, 2011. – 152 с.

Х081 / Б77  хр

 

Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2008. – Кн. 1. – 344 с.

Х062.02 / В36  хр, н/аб

 

Вступ до теорії правових систем : монографія / за заг. ред.: О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. – К. : Юрид. думка, 2006. – 432 с. 

Х062.06 / В85  хр, н/аб

 

Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози. – М. : Междунар. отношения, 2010. – 456 с.

Х081 / Д13  хр

 

Загальна теорія держави і права : підручник / за ред.: М. В. Цвік, О. В. Петришин. – Х. : Право, 2010. – 584 с.

Х0 / З-14   хр, ч/з № 1, 2, н/аб

 

Кравчук М. В. Правова система США / М. В. Кравчук. – К. : Нора-друк, 2004. – 136 с.

Х081.2 / К78  хр

 

Крестовська Н. М. Теорія держави і права: елементарний курс / Н. М. Крестовська, Л. Г. Матвєєва. – 3-тє вид. – Х. : Одіссей, 2012. – 432 с.

Х0я73 / К80   ч/з №1

 

Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход / Р. Леже. – М. : Волтерс Клувер, 2011. – 576 с.

Х081 / Л40  хр

 

Лукьянов Д. В. Традиционно-правовая семья: понятие, характерные черты и структура : учеб. пособие / Д. В. Лукьянов. – Харьков : Штрих, 2004. – 32 с.

Х081.3 / Л84  хр

 

Луць Л. А. Типологізація сучасних правових систем світу : відкриті лекції Другого міжнар. наук. семінару «Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку» / Л. А. Луць. – К. ; Х. ; Сімф. : Логос, 2007. – 23 с.

Х081 / Л86  хр

 

Маркова-Мурашова С. А. Правовая система и типология правопонимания: историко-теоретический и сравнительно-правовой анализ / С. А. Маркова-Мурашова. – Краснодар : Кубан. гос. ун-т, 2005. – 314 с.

Х062.06 / М27   хр

 

Маркова-Мурашова С. А. Современные правовые системы: тенденции интеграции и дифференциации / С. А. Маркова-Мурашова. – Краснодар : Кубан. гос. ун-т, 2005. – 320 с.

Х062.06 / М27  хр

 

Марченко М. Н. Сравнительное правоведение : учебник / М. Н. Марченко. – 2–е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2011. – 784 с.

Х081я7 / М30  хр

 

Оксамытный В. В. Правовые системы современного мира: проблемы идентификации : открытые лекции Третьего междунар. семинара «Сравнительное правоведение: современное состояние и перспективы развития» / В. В. Оксамытный. – Киев ; М. ; Симферополь : Логос, 2008. – 36 с.

Х081 / О–52  хр

 

Оніщенко Н. М. Правова система і держава в Україні / Н. М. Оніщенко. – К. : Ін-т держави і права НАН України, 2002. – 132 с.

Х062.06 / О-58  хр, ч/з №1

 

Порівняльне правознавство : підручник / за заг. ред. О. Петришина. – Х. : Право, 2012. – 272 с. 

Х081я73 / П59  хр, ч/з №1, 2, н/аб

 

Правові системи сучасності : навч. посіб. / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2012. – 492 с.

Х081я7 / П68   ч/з №1, 2

Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток / за заг. ред. В. С. Журавського. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 296 с.

Х062.06 / П68  хр

 

Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності : монографія / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. – К. : Кондор, 2012. – 616 с. 

Х062.06 / П68  хр, н/аб

 

Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. / за заг. ред.: М. В. Цвік, О. В. Петришин. – Х. : Право, 2008. – Т. 1–5.

Х062.06 / П68   СБО, ч/з №2, н/аб, хр, ч/з №1

Правова система України: проблеми і тенденції розвитку : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 черв. 2010 р.). – Х. : НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2010. – 172 с. 

Х062.06я4 / П68 хр, н/аб, ч/з №1

 

Правовые системы стран мира : энцикл. справ. / отв. ред. А. Я. Сухарев. – 2-е изд., изм. и доп. – М. : НОРМА-ИНФРА М, 2001. – 840 с. 

Х081 / П69  СБО, ч/з №1

 

Романов А. К. Право и правовая система Великобритании : учеб. пособие / А. К. Романов. – М. : Форум, 2010. – 288 с. 

Х8(4ВЕЛ) / Р69  хр

 

Синюков В. Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию / В. Н. Синюков. – М. : Норма, 2010. – 672 с.

Х062 / С38  хр

 

Ситар І. М. Правові системи сучасності (західна традиція права) : навч. посіб. / І. М. Ситар. – Л., 2009. – 408 с.

Х081я7 / С41  хр

 

Скакун О. Ф. Общее сравнительное правоведение: основные типы (семьи) правовых систем мира : учебник / О. Ф. Скакун. – Киев : Ін Юре, 2008. – 464 с.

Х081 / С42   Ч.З №1, 2, хр

 

Скакун О. Ф. Правова система – держави, суспільства, регіону, світу? (Щодо базових категорій порівняльного правознавства) : відкриті лекції Третього міжнар. наук. семінару «Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку» / О. Ф. Скакун. – К. ; Х. ; Сімф. : Логос, 2008. – 32 с.

Х081 / С42  хр

 

Скакун О. Ф. Правова система України на правовій карті світу : наук. доп. / О. Ф. Скакун. – Х. : Еспада, 2004. – 96 с.

Х062.06 / С42   хр, н/аб

 

Сорокин В. В. Концепция эволюционного преобразования правовых систем в переходный период / В. В. Сорокин. – Барнаул : Изд-во Алтай. гос. ун-та, 2002. – 543 с.

Х062.06 / С65  хр

 

Хаустова М. Г. Національна правова система за умов розбудови правової демократичної державності в Україні : монографія / М. Г. Хаустова. – Х. : Право, 2008. – 160 с.

Х062.06 / Х26  хр
05309989
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2359
2593
79321
96767
Дата: 2020-03-30
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені