Список рекомендованої літератури

Світова економіка та міжнародні економічні відносини

 

Ажнюк М. О. Основи економічної теорії : навч. посіб. / М. О. Ажнюк, О. С. Передрій. – К. : Знання, 2008. – 368 с.

У01я73 / А 34  ч.з №2, фил. №2

 

Антонович М. Міжнародне право : навч. посіб. / М. Антонович. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 384 с.

Х91 я7 / 72    ч.з. №1, Фил №1, 2

 

Бахчеванова Н. В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / Н. В. Бахчеванова, С. М. Макуха. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 403 с.

У58 я73 /Б 30    хр, Фил №2

 

Білецька Л. В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка : навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. – 2-ге вид. переробл. та допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 688 с.

У01/Б 61–950545    хр, Фил №1

 

Бочан І. О. Основи економічної теорії: інституціональний підхід : навч. посіб. / І. О. Бочан. – К. : Знання, 2012. – 211 с.

У01я73 / Б 86
  ч.з №2, н/аб

 

Братко І. В. Правове регулювання міжнародної технічної допомоги: стан, тенденції та перспективи розвитку : монографія / І. В. Братко, А. І. Дмитрієва. – О. : Фенікс, 2011. – 248 с.

Х932.211.13 / Б 87    хр

 

Бураковський І. В. Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України / І. В. Бураковський, О. В. Плотніков. – Х. : Фоліо, 2009. – 299 с.

У5/ Б 91   хр, н/аб, Ч.З №2

 

Глобалізація світового господарства: геопросторовий вимір : монографія / [О. О. Любівцева та ін.]. – К. : Київ. ун-т, 2010. – 160 с. 

У5/ Г 54    хр

 

Дахно І. І. Міжнародне економічне право / І. І. Дахно. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 1 эл. опт. диск.

Х916.1/Д 2     н/аб

 

Основи економічної теорії : підручник / за заг. ред. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2010. – 448 с.

У01я73 / О 75   Ч.З №2, Фил №1

 

Рамберг Я. Міжнародні комерційні трансакції : пер. з англ. / Я. Рамберг. – К. : ЗЕД, 2012. – 624 с.

Х932.211.12 / Р 21    хр, н/аб

 

Тимченко Л. Д. Міжнародне право : підручник / Л. Д. Тимченко, В. П. Кононенко. – К. : Знання, 2012. – 631 с. 

Х91 / Т 41   ч.з.№ 1, 2, фил №1, 2

 

Чубарєв В. Л. Міжнародне економічне право : підручник / В. Л. Чубарєв. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 368 с. 

Х916.1/Ч 81   Ч.З №1, хр, Фил №1

 

Шумилов В. М. Международное право : учебник / В. М. Шумилов. – М. : Велби, 2010. – 488 с.

Х91 / Ш 96    хр

 

Старостіна А. О. Економіка зарубіжних країн / А. О. Старостіна, А. О. Длігач, Н. В. Богомаз. – К. : Знання, 2009. – 454 с.  

У9 / С 77  хр, н/аб

 

Шутак І. Д. Правове регулювання міжнародних економічних відносин : навч. посіб. / І. Д. Шутак. – К. : Алерта, 2012. – 412 с. 

Х916.1 я7 / Ш 97   хр, Фил №1

 

***

 

Алимбеков М. Т. К вопросу о политико-правовом статусе будущего Евразийского экономического союза / М. Т. Алимбеков // Право и государство. – 2013. – № 1. – С. 43–46.

Х916.1 я7 / Ш 97   хр, Фил №1

 

Бабій Л. Роль наднаціональності міжнародних економічних організацій у формуванні глобального економічного правопорядку / Л. Бабій // Право України. – 2010. – № 1. – С. 155–162.

  з/п

 

Бабець І. Г. Проблеми інституційного забезпечення міжнародного науково-технічного співробітництва регіонів / І. Г. Бабець // Науково-технічна інформація. – 2010. – № 3. – С. 8–13.

  з/п

 

Вачевський М. Маркетинг світового господарства та Україна в міжнародних економічних відносинах // Вища школа. – 2010. – № 2. – С. 60–67.

  з/п

 

Вишняк Л. Розвиток міжнародного бізнесу в Україні в умовах глобальної фінансової кризи / Вишняк Л. // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 78–79.

Я54/ К 38    н/аб

 

Гафинець О. Особливості правового статусу специфічних суб'єктів міжнародного економічного права / О. Гафинець // Студентський юридичний журнал. – 2012. – № 2. – С. 54–59.

  з/п

 

Глазьев С. Мировой экономический кризис как процесс смены технологических укладов / С. Глазьев // Вопросы экономики. – 2009. – № 3. – С. 26–38.

  з/п

 

Гнатюк О. В. Тенденції розвитку глобальних світових процесів до 2015 року (на основі доповіді Національної ради з розвідки США) / О. В. Гнатюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 120–122.

Я54/ К 38    н/аб

 

Голуб К. Ю. Приоритеты правовой политики в сфере внешнеэкономической деятельности / К. Ю. Голуб // Современное право. – 2011. – № 7. – С. 34–36

  з/п

 

Гражевська Н. І. Інституційна зміна світової економіки за умов фінансової глобалізації / Н. І. Гражевська, В. І. Трохименко // Фінанси України. – 2013. – № 5. – С. 58–68.

  з/п

 

Грищенко А. Європейський та євразійський вектори економічної інтеграції України / А. Грищенко // Економіка України. – 2012. – № 7. – С. 80–88.

  з/п

 

Довгополов А. А. Глобальные проблемы мировой экономики / Довгополов А. А. // Евразийский юридический журнал. – 2010. – № 2. – С. 12–14.

  з/п

 

Ефремова Н. А. Международная экономическая интеграция и суверенитет государства / Н. А. Ефремова // Государство и право. – 2011. – № 6. – С. 60–66.

  з/п

 

Клинов В. Особенности современной динамики мирового хозяйства / В. Клинов // Вопросы экономики. – 2010. – № 9. – С. 78–92.

  з/п

 

Кулішов В. В. Дослідження сучасної світової глобалізації в економічних процесах / В. В. Кулішов // Вища школа. – 2011. – № 9. – С. 92–100.

  з/п

 

Куриляк В. Є. Цивілізаційний розвиток світової економіки: етапи і концепції / В. Є. Куриляк, С. О. Геращенко // Вісник Академії митної служби України. Серія "Економіка". – Д., 2010. – № 2. – С. 31–38.

  з/п

 

Мандибура В. Фіктивний капітал в умовах сучасної світової економіки / В. Мандибура // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – К., 2011. – Вип. 132. – С. 5–9.

Я54/ К 38    н/аб

 

Омельченко А. Поняття та ознаки зовнішньоекономічної діяльності як предмета правового регулювання / А. Омельченко // Право України. – 2011. – № 5. – С. 218–223.

  з/п

 

Омельченко А. В. Система та правовий статус суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні / А. В. Омельченко // Адвокат. – 2011. – № 7. – С. 26–30.

  з/п

 

Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право: концепції та поняття / В. Ф. Опришко // Право України. – 2012. – № 9. – С. 407–415.

  з/п

 

Плахотнюк Н. Явище глобалізації світової економіки у міжнародно-правовому аспекті / Н. Плахотнюк // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 9. – С. 52–55.

  з/п

 

Проценко І. М. Становлення та розвиток принципу взаємної економічної вигоди в міжнародному економічному праві / І. М. Проценко // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 4. – С. 349–352.

  з/п

 

Ревуцький С. Ф. Теоретичні засади поняття та сутності розвитку світової економіки / С. Ревуцький // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 2. – С. 30–33.

  з/п

 

Ревуцький С. Ф. Теоретичні засади щодо інноваційного та постіндустріального розвитку світової економіки / С. Ф. Ревуцький // Питання інтелектуальної власності. – К., 2011. – Вип. 9. – С. 250–258.

Х623.3/П 35     хр 

 

Резніков Н. Перспективи мультиполярної валютної системи в умовах ребалансування світової економіки / Н. Резніков, М. Відякіна // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Міжнародні відносини. – К., 2012. – Вип. 38/39. – С. 74–77.

Я54/ К 38     н/аб

 

Резнікова О. О. Нові тенденції розвитку світової економіки: глобальне управління як реальність сьогодення / О. О. Резнікова // Фінанси України. – 2011. – № 11. – С. 45–53

  з/п

 

Сіденко В. Модифікація світової економіки під впливом новітніх факторів глобальної трансформаційної кризи / В. Сіденко // Економіка України. – 2012. – № 5. – С. 18–31.

  з/п

 

Сиденко В. Р. Международные экономические аспекты глобального кризиса / В. Р. Сиденко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2009. – Вип. 87, ч. 1. – С. 45–50.

Я54/ К 38     н/аб

 

Степанов О. А. Право как средство обеспечения мирного развития международных экономико-политических отношений / О. А. Степанов // Современное право. – 2011. – № 8. – С. 3–4

  з/п

 

Толочко О. Н. Реализация норм международного экономического права посредством участия в международных экономических организациях (на примере Республики Беларусь) / О. Н. Толочко // Известия вузов. Правоведение. – 2012. – № 1. – С. 170–177.

  з/п

 

Тюрина Н. Е. Международное экономическое сотрудничество государств и некоторые вопросы теории международного права / Н. Е. Тюрина // Известия вузов. Правоведение. – 2012. – № 1. – С. 155–169.

  з/п

 

Харкова Л. О. Глобалізація світової економіки та її вплив на міжнародний рух капіталу // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 95–100.

Я54/ К 38    н/аб

 

Шкодіна І. В. Сучасні тенденції самоорганізації світової економічної системи / І. В. Шкодіна // Економіка України. – 2012. – № 9. – С. 70–77.

  з/п

 

Ясин Е. Роль инноваций в развитии мировой экономики / Е. Ясин // Вопросы экономики. – 2009. – № 9. – С. 15–31.

  з/п
05323735
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1322
2901
10281
82786
Дата: 2020-04-04
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені