Список рекомендованої літератури

Колізійне регулювання права власності

 

Богуславский М. М. Международное частное право : элементар. курс / М. М. Богуславский. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2007. – 462 с.

Х93 / Б 73 хр

 

Міжнародне приватне право / за заг. ред.: В. М. Гайворонський, В. П. Жушман. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 368 с.

Х93 / М 58  хр

 

Міжнародне приватне право / за ред. С. Г. Кузьменко. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 316 с.

Х93 / М 58  хр

 

Міжнародне приватне право : підручник / за ред.: В. П. Жушман, І. А. Шуміло. – Х. : Право, 2012. – 320 с.

Х93я73 / М 58  Ч.З № 1, 2, н/аб, хр

 

Міжнародне приватне право. Загальна частина : підручник / ред.: А. С. Довгерт, В. І. Кисіль. – К. : Алерта, 2012. – 376 с.

Х93 я7 / М 11  Ч.З № 1, н/аб

 

Николюкин С. В. Правовая регламентация транснациональных отношений в международном частном праве (теоретические и практические аспекты) : монография / С. В. Николюкин, И. В. Усачев. – М. : Юрлитинформ, 2012. – 368 с.

Х93 / Н 64  хр

 

Степанюк А. А. Коллизии наследования в международном частном праве : монография / А. А. Степанюк. – Харьков : Фоліо, 2004. – 160 с.

Х938 / С 79  хр, н/аб, Ч.З № 1

 

Степанюк А. А. Міжнародне приватне право : підручник / А. А. Степанюк. – Х. : Кроссроуд, 2008. – 696 с.

Х93 я73 / С 79  Ч.З № 1, 2, н/аб, хр

 

Толстых В. Л. Международное частное право: коллизионное регулирование / В. Л. Толстых. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. – 526 с.

Х930.0 / Т 52  хр

***

 

Агамагомедова С. А. Взаимовлияние международного и национального права в сфере трансграничной защиты прав интеллектуальной собственности / С. А. Агамагомедова // Журнал российского права. – 2013. – № 12. – С. 122–129.

  з/п

 

Асосков А. Коллизионное регулирование различных видов трансграничных договоров с участием потребителя / А. Асосков // Хозяйство и право. – 2011. – № 5. – С. 21–35.

з/п

 

Бичківський О. О. Модернізація колізійної прив'язки Lex rei sitae в англо-американському спадковому праві / О. О. Бичківський // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2006. – № 2. – С. 83–93.

Я54 / Б 67  н/аб

 

Бичківський О. О. Тлумачення та кваліфікація у колізіях спадкування в МПП / О. О. Бичківський // Запорізькі правові читання: тези доп. щоріч. Міжнар. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 18–19 трав. 2006 р. – Запоріжжя, 2006. – С. 277–278. 

Х.е(4УКР)л0 / З-33 Ч.З № 1

 

Виговський О. І. Концептуальні засади вирішення колізій у сфері міжнародного речового права / О. І. Виговський // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 5. – С. 66–71.

з/п

 

Кисіль В. І. Спадкові відносини в сучасному міжнародному приватному праві / В. Кисіль // Право України. – 2013. – № 7. – С. 154–182.

з/п

 

Кудашкин В. В. Коллизионные правоотношения в международном частном праве / В. В. Кудашкин // Государство и право. – 2006. – № 2. – С. 52–63.

з/п

 

Мережко О. Міжцивілізаційні колізії в міжнародному приватному праві / О. Мережко // Юридичний журнал. – 2009. – № 5. – С. 34–36.

з/п

 

Мирзоев Р. А. Суть и содержание защиты имущественных прав иностранных физических и юридических лиц / Мирзоев Р. А. // Право і суспільство. – 2011. – № 4. – С. 236–242.

з/п

 

Михайлів М. О. Особливості колізійного регулювання права власності та інших речових прав у міжнародному приватному праві / М. Михайлів // Право України. – 2013. – № 7. – С. 71–81.

з/п

 

Розгон О. В. Деякі колізійні питання регулювання спадкових відносин з іноземним елементом / О. В. Розгон // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2009. – № 872 : Серія "Право", Вип. 6. – С. 104–108.

Я54 / Х 21   н/аб

 

Савельева Е. Г. Фрагментация международного права и ее позитивная роль в вопросе регулирования защиты права собственности на универсальном и региональном уровнях / Е. Г. Савельева // Российский юридический журнал. – 2013. –№ 3. – С. 65–71.

з/п

 

Хачатрян В. Колізійні питання правового регулювання відносин власності в контексті договорів про правову допомогу / В. Хачатрян // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 1. – С. 39–42.

з/п

 

Христенко Н. Зародження права власності в міжнародному праві / Н. Христенко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 3. – С. 148–150.

з/п

 

Шупінська О. Колізійне регулювання відносин власності в міжнародному приватному праві деяких країн Європейського Союзу / О. Шупінська // Право України. – 2007. – № 12. – С. 130–134.

з/п

 

Шупінська О. Становлення інституту права власності в міжнародному приватному праві / О. Шупінська // Право України. – 2006. – № 7. – С. 127–130.

з/п
05329651
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
913
3416
16197
82786
Дата: 2020-04-06
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені