Список рекомендованої літератури

 Суд Європейського Союзу та інтеграційний правопорядок

 

Европейская интеграция: проблемы теории и практики : монография / отв. ред.: И. В. Яковюк, А. К. Сковиков. – М. : Изд-во Моск. гос. ун-та, 2012. – 279 с.

Х915.232.5 / Е 24 хр

 

Европейский Союз : основополагающие акты в ред. Лиссабон.о договора с коммент. / отв. ред. С. Ю. Кашкин. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 698 с.

Х915.232.5 / Е 24 хр

 

Комарова Т. В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу : монографія / Т. В. Комарова. – Х. : Право, 2010. – 360 с.

Х915.232.501.3 / К 63  хр, н/аб, ч.з № 1

 

Міжнародне судочинство / за заг. ред. Ю. С. Шемшученко. – К. : Юрид. думка, 2009. – 260 с. 

Х917.122 / М 58 хр, н/аб, ч.з № 1

 

Стрельцов В. Ю. Законодавча основа прав та обов'язків європейської спільноти та держав-членів. Модуль 11 : навч. посіб. / В. Ю. Стрельцов. – Х. : Магістр, 2009. – 127 с. 

Х915.232.5 / С 84 хр, н/аб

 

Энтин М. Л. Суд Европейских Сообществ: правовые формы обеспечения западноевропейской интеграции / М. Л. Энтин. – М. : Междунар. отношения, 1987. – 175 с.

Х917.122 / Э 67 хр

***

Анакіна Т. М. Прецедентні рішення Суду Європейських Співтовариств у становленні правопорядку ЄС / Т. М. Анакіна // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 2. – С. 49–52.

з/п

 

Брацук І. Вплив Суду ЄС на формування та розвиток принципу прямої дії Європейського Союзу / І. Брацук // Юридична Україна. – 2010. – № 2. – С. 129–132.

з/п

 

Водянніков О. Ю. Заборона дискримінаційного оподаткування торгівлі в договорі про функціонування Європейського Союзу: поняття, цілі та зміст в світлі практики Суду ЄС / О. Ю. Водянніков // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2010. – Вип. 47. – С. 611–622.

 Х0я54 / Д 36  ч.з№ 1, н/аб

 

Голосніченко Д. Розподіл повноважень між органами Євросоюзу : реалії і прагнення / Д. Голосніченко // Юридична Україна. – 2008. – № 12. – С. 11–18.

з/п

 

Исполинов А. С. Концепция acquis communautaire в праве Европейского Союза / А. С. Исполинов // Вестник Московского университета. Серия 11, Право. – 2010. – № 5. – С. 68–88.

з/п

 

Комарова Т. В. Вплив Суду ЄС на конституціоналізацію права Європейського Союзу / Т. В. Комарова // Європейське право. – 2012. – № 1. – С. 197–203.

з/п

 

Комарова Т. В. Суд Европейского союза и единство судебной практики / Т. В. Комарова // Современное право. – 2013. – № 11. – С. 143–148.

з/п

 

Комарова Т. В. Суд Европейского Союза и международный правопорядок / Т. В. Комарова // Проблемы политико-правового развития в XXI веке : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Москва, 19–20 нояб. 2010 г. – М., 2010. – С. 178–182.

 Х.е(4РОС)л0 / П 78  хр

 

Комарова Т. В. Судебная система Европейского Союза и обеспечение единства судебной практики / Т. В. Комарова // Проверка судебных решений в гражданском процессе Украины и России : сб. тез. науч. докл. и сообщ. "круглого стола" каф. гражд. процесса Нац. ун-та "Юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого" и юрид. фак. Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова, Харьков, 19 марта 2013 г. – Харьков, 2013. – С. 63–67.

Х629.217.8 / П 78   хр., н/аб

 

Кононенко В. П. Захист права інтелектуальної власності судом ЄС / В. П. Кононенко // Проблеми законності. – Х., 2012. – Вип. 118. – С. 242–248.

Х0я54 / П 78   н/аб, з/п

 

Кононенко В. П. Порівняльна характеристика правової природи рішень Європейського суду з прав людини та суду ЄС / Кононенко В. П. // Порівняльно-правові дослідження. – 2011. – № 2. – С. 109–114.

з/п

 

Костромов О. Правові колізії та способи їх вирішення в рамках Європейського Союзу / О. Костромов // Українське право. – К., 1998. – Число 1. – С. 193–198.

Х062.030 / У 45   хр., н/аб, з/п

 

Марусин И. С. Процессуальный порядок рассмотрения дел в Суде Европейских Сообществ / И. С. Марусин // Известия вузов. Правоведение. – 2004. – № 1. – С. 131–143.

  з/п

 

Мурашко Л. О. Особенности наднационального судебного механизма и разрешения споров (на примере суда Европейских Сообществ (Court of justice) / Л.О Мурашко // Национальная государственность и европейские интеграционные процессы : в 2 т. – Минск, 2008. – Т. 1 : Национальное законодательство и его гармонизация с правом Европейского Союза. – С. 182–184. 

Х.я4 / Н 35  н/аб, хр.

 

Назаров І. В. Структура та принципи побудови судової системи Європейського Союзу / І. В. Назаров // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 6. – С. 70–77.

з/п

 

Назаров І. В. Суд Європейського Союзу як наднаціональна судова система / І. В. Назаров // Організаційні та правові проблеми забезпечення державного суверенітету : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 27 берез. 2009 р. – Х., 2009. – С. 62–64.

Х620.420.01 / О 64   хр., ч.з № 1

 

Пасічник Я. С. Порівняльно-правова характеристика організації та діяльності Європейського суду з прав людини та Суду Європейських співтовариств / Я. С. Пасічник // Порівняльне правознавство. Сучасний стан і перпективи розвитку : зб. матеріалів міжнар. наук. симпозіуму "Дні порівняльного правознавства" (м. Київ, 8–11 квіт. 2009 р.). – К., 2009. – С. 655–657.

Х081 / П 59   ч.з № 1, н/аб, хр.

 

Табушка С. Розвиток захисту прав людини в межах правової системи Європейського Союзу / С. Табушка // Європейське право. – 2013. – № 1/2. – С. 129–138.

з/п

 

Тимченко Л. Вплив Суду ЄС на розвиток права Європейського Союзу / Л. Тимченко, В. Кононенко // Європейське право. – 2012. – № 1. – С. 189–196.

з/п

Толкачова Н. Б. Принцип захисту основних прав людини у практиці Суду Европейських Співтовариств / Н. Б. Толкачова // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2009. – Вип. 46. – С. 532–537. 

 Х0я54 / Д 36 ч.з № 1, н/аб

 

Толкачова Н. Б. Система захисту прав людини в Європейському Союзі / Н. Б. Толкачова // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 4. – С. 346–350.

з/п
05303648
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
768
2398
72980
96767
Дата: 2020-03-28
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені