Список рекомендованої літератури

Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю

 

Баймуратов М. А. Международное пиратство: актуальные вопросы становления глобальной системы противодействия : монография / М. А. Баймуратов, А. В. Потапчук.– М. : Транслит, 2011. – 236 с.

Х916.81 / Б 18 хр

 

Быкова Е. В. Развитие института международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства в рамках СНГ : монография / Е. В. Быкова, В. С. Выскуб, Г. А. Хайруллина. – М. : Юрлитинформ, 2012. – 296 с.

Х916.8,0 / Б 95 хр

 

Гасанов Э. Г. Борьба с наркотической преступностью: международный и сравнительно-правовой аспекты / Э. Г. Гасанов. – М. : ЮрИнфоР, 2000. – 209 с.

Х916.8 / Г 22  хр, н/аб

 

Збірник міжнародних договорів України про правову допомогу у кримінальних справах. Багатосторонні договори / упоряд.: О. І. Шинальський, В. В. Касько, О. В. Коваленко. – Вид. 2-е, допов. – К. : Фенікс, 2009. – 1080 с.

Х916.8 / З 41  хр, н/аб

 

Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию : в 3 кн. / сост.: В. В. Голина, М. Г. Колодяжний ; ред. В. В. Голина. – Х. : Ред. журн. «Право України» : Право, 2013. – Кн. 1–3.

Х915.212 / К 64  хр, н/аб, Ч.З № 1

 

Міжнародний розшук: теорія та практика / Г. О. Душейко [та ін.]. – К. : КНТ, 2006. – 168 с.

Х916.8 / М 58 хр

 

Настюк В. Я. Міжнародно-правовий режим протидії тероризму / В. Я. Настюк, С. А. Трофімов. – Х. : Право, 2008. – 352 с.

Х916.81 / Н 32 хр

 

Нуруллаєв І. С. О. Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з корупцією : монографія / І. С. О. Нуруллаєв. – К. : Правова єдність, 2009. – 160 с. 

Х916.8 / Н 90 хр, н/аб

 

Цветков А. А. Применение общепризнанных принципов и норм международного права, направленных на борьбу с транснациональной преступностью : монография / А. А. Цветков. – М. : Юрлитинформ, 2012. – 192 с.

Х916.8 / Ц 27
хр

***

Астанин В. В. О развитии антикоррупционной мировой политики в контексте борьбы с подкупом в частной сфере / В. В. Астанин // Российская юстиция. – 2012. – № 4. –С. 49–51.

  з/п

 

Базярук І. Міжнародне співробітництво як один із невід'ємних напрямків боротьби із контрабандою / І. Базярук // Митна справа. – 2010. – № 2. – С. 79–83.

з/п

 

Балабан І. М. Злочинність та міжнародне співробітництво з питань боротьби з нею / І. М. Балабан // Судова практика. – 2012. – № 7/8. – С. 19–25.

з/п, код.

 

Візір А. М. Участь України у міжнародно-правовому співробітництві у сфері боротьби та протидії корупції / А. М. Візір // Громадянське суспільство і права людини : матеріали міжнар. наук.-практ. семінару, Харків, 9 груд. 2010 р. – Х., 2010. – С. 138–140.

Х.е(0)л0 / Г 87  хр, н/аб, Ч.З № 1

 

Вербенський М. Г. Міжнародно-правова основа запобігання транснаціональній злочинності / М. Г. Вербенський // Актуальні проблеми протидії правопорушенням та злочинам у сфері громадської безпеки : матеріали наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 23–24 жовт. 2009 р. – Д., 2010. – С. 15–17.

Х628.32 / А 43 хр

 

Войціховський А. В. Міжнародне співробітництво в боротьбі з організованою злочинністю / А. В. Войціховський // Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ. – 2012. – Вип. 4. – С. 96–104. 

Я54 / Х 23 н/аб

 

Войціховський А. В. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю як пріоритетний напрямок зовнішньої політики України / А. В. Войціховський // Право і безпека. – 2010. – № 3. – С. 10–15.

з/п

 

Голіна В. В. Співробітництво країн СНД із запобігання злочинності: стан, проблеми, перспективи / В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний // Питання боротьби зі злочинністю. – Х., 2010. – Вип. 20. – С. 76–85. 

Х628.32 я54 / П 35 н/аб, хр, з/п

 

Грачова В. В. Становлення міжнародно-правових основ антитерористичного співробітництва держав / В. В. Грачова // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 2. – С. 373–377.

з/п

 

Гулієв А. Д. Міжнародно-правова боротьба світового співтовариства зі злочином тероризму / А. Д. Гулієв // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 1. – С. 359–363.

з/п

 

Каримов Р. Р. К вопросу формирования международно-правового механизма сотрудничества государств в борьбе с терроризмом / Р. Р. Каримов // Российская юстиция. – 2012. – № 2. – С. 60–63.

з/п

 

Лазарєв Д. Організована злочинність та протидія їй як об'єкт міжнародної взаємодії / Д. Лазарєв // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. – 2012. – Вип. 90. – С. 32–34.

Я54 / К 38 н/аб

 

Нуруллаєв І. С. Деякі питання зародження і становлення міжнародно-правового співробітництва у боротьбі зі злочинністю / І. С. Нуруллаєв // Юрист України. – 2012. – № 4. – С. 69–76.

з/п

 

Підпалий B. Л. Особливості боротьби із транснаціональною злочинністю / B. Л. Підпалий, М. Н. Курко, В. В. Підпалий // Актуальні проблеми держави і права. – 2010. – Вип. 55. – С. 502–506.
Х0 я54 / А 43 

Х628.32 я54 / П 35 н/аб, хр

 

Погребенко О. "М'яке" право: перспективи регулювання міжнародного співробітництва з протидії транснаціональній злочинності / О. Погребенко // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 22 листоп. 2012 р. – К., 2012. – Вип. 4. – С. 454–456.

Х062.06 я4 / С 91  хр, н/аб, Ч.З № 1

 

Стеблинська О. С. Нормативно-правове забезпечення міжнародного співробітництва в боротьбі з організованою злочинністю / О. С. Стеблинська // Право і безпека. – 2010. – № 3. – С. 23–26.

з/п
05622919
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
967
2339
16296
80792
Дата: 2020-07-06
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені