Список рекомендованої літератури

Судові системи та порівняльне судове право

 

Глушков В. О. Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. / В. О. Глушков, С. А. Кузьмін, В. В. Михайленко. – К. : Дакор, 2013. – 376 с.

Х629.0 я7 / Г 55 ч.з № 1, філ №1

 

Изварина А. Ф. Судебная система России: концептуальные основы организации, развития и совершенствования : [монография] / А. Ф. Изварина. – Ростов н/Д. : СКНЦ ВШ ЮФУ, 2012. – 332 с.

Х629.01(4РОС) / И 33  хр

 

Молдован В. В. Судоустрій: Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція. Судові органи ООН : навч. посіб. / В. В. Молдован, А. В Молдован. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 364 с.

Х629.0 я73 / М 75  ч.з № 1

 

Назаров І. В. Судові системи країн Європейського Союзу та України: генезис та порівняння : монографія / І. В. Назаров. – Х. : ФІНН, 2011. – 432 с..

Х891.1 (4) / Н 19  ч.з № 1, н/аб, хр

 

Організація судових та правоохоронних органів : підручник / за ред.: І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова. – Х. : Одіссей, 2011. – 376 с.

Х629 я7 / О-64  ч.з № 1, 2, філ № 1, 2, хр

 

Порівняльне судове право : навч. посіб. / за ред.: І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич. – Х. : Право, 2008. – 112 с. 

Х891 / П 59 ч.з № 1, н/аб

 

Сафонов В. Е. Институт судебного конституционного контроля в зарубежных странах: история, теория, практика : учеб. пособие / В. Е. Сафонов. – М. : РАП, 2003. – 164 с.

Х891.9 / С 21  хр.

 

Судебные и правоохранительные органы Украины : учеб. пособ. / под ред.: А. С. Васильева, Е. Л. Стрельцова. – 4-е изд., доп. и перераб. – Харьков : Одиссей, 2011. – 320 с.

Х629.6 я7 / С 89  ч.з № 1, 2

 

Судоустрій України : підручник / за ред. С. В. Ківалова. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 384 с.

Х629.0 я7 / С 89  хр, ч.з № 1, філ. № 1

 

Фоков А. П. Судебный контроль в России и Франции (сравнительно-правовой аспект) / А. П. Фоков. – М. : РАП, 2001. – 175 с.

Х629.01-5 / Ф 75  хр.

 

Шишкін В. І. Судові системи країн світу : у 3 кн. / В. І. Шишкін. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – Кн. 1–2.

Х891я7 / Ш 55  ч.з № 1, 2, н/аб, хр.

 

***

 

Алексєєнко І. Г. Особливості конституційного судового процесу органів конституційної юстиції Європейської моделі: порівняльно-правовий аналіз / І. Г. Алексєєнко // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. – Д., 2003. – № 1. – С. 30–38. 

Я54 / Ю 70  н/аб

 

Авраменко О. Порівняльний аналіз судової системи України та судових систем мусульманських країн / О. Авраменко, А. Авраменко // Іслам і Україна : роботи учасн. першого Всеукр. ім. А. Крим. конкурсу ісламознав. дослідж. молодих учених. – К., 2005. – С. 7–34. 

Э38 / И 82 хр

 

Герасіна Л. М. Специфіка модернізації правових систем і судоустрою азійських країн у XX ст. / Л. М. Герасіна // Правова система України: проблеми і тенденції розвитку : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 3 черв. 2010 р. – Х., 2010. – С. 25–27.

Х062.06 / П 68   ч.з № 1, н/аб, хр.

 

Буриев И. Б. Мусульманский суд в Таджикистане в сравнительном освещении (исторический анализ) / И. Б. Буриев // Государство и право. – 2009. – № 10. – С. 65–73.

  з/п

 

Герасимова Е. В. Практика Европейского суда по правам человека и защита прав и свобод человека конституционными судами ФРГ и РФ (сравнительно-правовой аспект) / Е. В. Герасимова // Известия Высших учебных заведений. Правоведение. – 2007. – № 5. – С. 130–134.

  з/п

 

Гусарєва О. С. Генезис юстиції Англії, Франції та Німеччини: історико-порівняльний аналіз / О. С. Гусарєва // Порівняльне правознавство. Сучасний стан і перпективи розвитку : зб. матеріалів міжнар. наук. симпозіуму "Дні порівняльного правознавства" (м. Київ, 8–11 квіт. 2009 р.). – К., 2009. – С. 192–194.

 Х081 / П 59  ч.з № 1, н/аб, хр.

 

Едидин Б. А. Сравнительный анализ конституционных полномочий судебных органов государственной власти по проверке законности нормативных правовых актов в Российской Федерации и некоторых государствах Европы / Б. А. Едидин // Дайджест. Конституционное правосудие в странах СНГ. – 2003. – № 20, ч. 1. – С. 87–90.

  з/п

 

Инкеров Г. И. Судебная власть в правовом государстве: опыт сравнительного исследования / Г. И. Инкеров // Государство и право. – 2001. – № 3. – С. 16–20.

з/п

 

Коротун О. М. Суддівське самоврядування: порівняльний аналіз законодавства України і окремих країн ближнього та дальнього зарубіжжя / О. М. Коротун // Адвокат. – 2007. – № 5. – С. 17–20.

з/п

 

Лилак Д. Д. Інститут окремої думки в конституційному судочинстві (порівняльний аналіз) / Д. Лилак // Вісник Конституційного Суду України. – 2011. – № 4/5. – С. 131–139.

з/п

 

Малько А. В. Судебный федерализм в условиях глобализации (сравнительный анализ) / А. В. Малько, А. Ю. Саломатин, В. А. Терехин // Российская юстиция. – 2013. – № 7. – С. 31–34.

з/п

 

Мами К. Судебные реформы в Казахстане и России: сравнительный анализ / К. Мами // Российская юстиция. – 2001. – № 12. – С. 36–38.

з/п

 

Мартинович И. И. Некоторые аспекты реформирования судоустройства в Республике Беларусь и Российской Федерации (сравнительный анализ) / И. И. Мартинович // Государство и право. – 2000. – № 7. – С. 108–111.

з/п

 

Мокрицька І. Конституційні засади судоустрою, правосуддя та захист за законодавством України та Італії: порівняльний аналіз / І. Мокрицька // Вибори та демократія. – 2009. – № 2. – С. 26–33.

з/п

 

Пацурківський П. С. Порівняльний аналіз правових позицій конституційних судів ФРН, РФ та України з питань оподаткування / П. С. Пацурківський // Проблеми сучасного українського конституціоналізму : зб. на пошану першого Голови Конституц. Суду України, проф. Л. Юзькова. – К., 2008. – С. 268–276.

 Х620 / П 78  н/аб, хр.

 

Щербанюк О. В. Конституційні принципи судової влади: поняття, види, зміст та перспективи реалізації (порівняльно-правовий аспект) / О. В. Щербанюк // Порівняльне правознавство. Сучасний стан і перпективи розвитку : зб. матеріалів міжнар. наук. симпозіуму "Дні порівняльного правознавства" (м. Київ, 8–11 квіт. 2009 р.). – К., 2009. – С. 295–298. 

Х081 / П 59 ч.з № 1, н/аб, хр.
05328405
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
3083
2909
14951
82786
Дата: 2020-04-05
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені