Список рекомендованої літератури

 Зовнішня політика України

 

Головченко В. І. Дипломатична історія України (1923–1993 роки) : навч. посіб. / В. Головченко, В. Матвієнко. – К. : ВПЦ 'Київський ун-т, 2012. – 239 с.

Х913.1-1 я7 / Г 61 хр

 

Копиленко О. Л. Держава і право України, 1917–1920 / О. Л. Копиленко, М. Л. Копиленко. – К. : Либідь, 1997. – 208 с.

Х2(4Укр)61 / К 65 хр

 

Курілло В. Є. Латентна політика. Потайні напрями політичної діяльності : навч. посіб. / В. Є. Курілло. – Миколаїв : Іліон, 2009. – 592 с.

Ф011.2 / К 93 хр, н/аб

 

Нова влада: виклики модернізації. – К. : К.І.С., 2011. – 260 с. 

Ф2(4УКР) / Н 72 хр

 

Україна: антологія пам'яток державотворення X–XX ст. : у 10 т. – К. : Вид. Соломії Павличко "Основи", 2009. – Т. 10: Відродження й утвердження української державності (1987–2005 роки). – 672 с.

Т3(4УКР) / У 45 СБО

 

Україна в 2005–2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку / за заг. ред. Ю. Г. Рубана. – К. : НІСД, 2009. – 655 с.

Ф2(4УКР) / У 45 хр, н/аб

 

Чекаленко Л. Зовнішня політика України : підручник / Л. Чекаленко. – К. : Кондор, 2011. – 290 с.

Ф4(4УКР) я7 / Ч-37 хр

***

Анакіна Т. М. Значення політики Східного партнерства у правовідносинах між Україною та Європейським Союзом / Т. М. Анакіна // Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина : зб. наук. ст. та тез наук. повідомл. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., 23 листоп. 2012 р., м. Полтава. – Х., 2012. – Ч. 1. – С. 158–161.

Х620.32 / П 68 Ч.З №1

 

Анджапарідзе А. Стратегічне партнерство в зовнішній політиці України: теоретичний і практичний аналіз / А. Анджапарідзе // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2010. – Вип. 90, ч. 1. – С. 77–83.

Я54 / К 38  н/аб

 

Банашак Б. Польща й Україна: від добросусідства до асоціації з Європейським Союзом / Б. Банашак // Юридичний журнал. – 2013. – № 5. – С. 54–57.

з/п

 

Баштанник В. Політичний аспект в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії України / В. Баштанник, Т. Чубара // Збірник наукових праць НАДУ при Президентові України. – 2012. – № 2. – С. 125–135.

з/п

 

Віднянський С. В. Зовнішня політика України: еволюція концептуальних засад та проблеми реалізації / С. В. Віднянський, А. Ю. Мартинов // Український історичний журнал. – 2011. – № 4. – С. 55–76.

з/п

 

Волощук О. Т. Місце та роль уряду у механізмі здійснення зовнішньої політики / О. Т. Волощук // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2013. – Вип. 59. – С. 89–97.

Х0я54 / Д 36  Ч.З №1, н/аб

 

Глібова С. Військова складова зовнішньої політики України / С. Глібова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2010. – Вып. 88, ч. 1. – С. 81–82.

Я54 / К 38 н/аб

 

Гринів О. І. Двадцять років незалежності України: витоки, становлення і перспективи розвитку / О. І. Гринів // Наука і суспільство. – 2011. – № 7/8. – С. 2–6.

з/п

 

Гріненко О. О. Роль Верховного представника з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки в контексті взаємовідносин Україна – ЄС / О. О. Гріненко // Порівняльно-правові дослідження. – 2011. – № 1. – С. 140–148.

з/п

 

Дем'яненко Б. Україна і світ: компаративний аналіз методами міжнародного ранжування / Б. Дем'яненко // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К., 2009. – Вип. 18. – С. 291–308.

Ф2(4УКР) / С 91  Ч.З № 2

 

Єжеєв М. Ф. Розробка стратегії східноазійської політики України: методологічні засади / М. Ф. Єжеєв // Стратегічні пріоритети. – К., 2013. – № 2. – С. 147–153. 

Ф2(4УКР)я5 / С 83  хр

 

Захарченко В. Принципи і норми міжнародного права як основа зовнішньополітичної діяльності України / В. Захарченко // Право України. – 2010. – № 4. – С. 336–342.

з/п

 

Ірхін О. А. Європа або Євразія: проблема зовнішньополітичного вибору України в історико-політичному аспекті / О. А. Ірхін // Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Сер. Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Х., 2011. – № 7. – С. 200–208. 

Я54 / Н 35  хр, з/п, філ № 1, 2, н/аб

 

Костюченко Я. М. Історія становлення договірно-правових відносин України з Європейським Союзом / Я. М. Костюченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 198–202. 

Я54 / К 38 н/аб

 

Лозовицький О. Зовнішня політика держави: новий формат перетворень інтересів і мотивацій в умовах глобалізації / О. Лозовицький // Збірник наукових праць НАДУ при Президентові України. – 2011. – № 2. – С. 163–172.

н/аб

 

Луценко А. В. Вплив стратегії м'якої сили Російської Федерації на зовнішню політику України / А. В. Луценко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2009. – Вип. 85, ч. 1. – 2009. – С. 215–221.

Я54 / К 38   н/аб

 

Манжола В. А. Міжнародні чинники формування зовнішньополітичної сратегії України / В. А. Манжола // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2009. – Вип. 86, ч. 1. – 2009. – С. 18–22. 

Я54 / К 38  н/аб

 

Меріч А. Б. Українсько-турецькі відносини в контексті міжцивілізаційного діалогу / А. Б. Меріч // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 8.

Я54 / К 38   н/аб

 

Овчар І. Державно-правові механізми регулювання українсько-російських взаємин / І. Овчар // Вибори та демократія. – 2011. – № 3. – С. 32–38.

з/п

 

Овчаренко А. Україна – геополітичний вибір у вимірі національних інтересів / А. Овчаренко // Юридичний авангард. – 2009. – № 2. – С. 85–94.

з/п

 

Пилявець О. Консолідація демократії та її вплив на зовнішньополітичний курс України / О. Пилявець // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 16–17

Я54 / К 38   н/аб

 

Сокуренко О. Становлення України як суверенного суб'єкта міжнародних відносин (1990–1991 рр.) / О. Сокуренко // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 8. – С. 155–160.

з/п

 

Стрєльникова І. Ю. Представництво УРСР у закордонних органах СРСР у 1923 – на початку 1930 років / І. Ю. Стрєльникова // Проблеми законності. – Х., 2009. – Вип. 105. – С. 209–215.

Х0я54 / П 78   хр, н/аб, з/п, філ №1, 2

 

Тітаренко Т. Геополітичні концепції українсько-російських відносин / Т. Тітаренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2011. – Вип. 101, ч. 1. – С. 100–105.

Я54 / К 38   н/аб

 

Цифра Ю. Національні інтереси. Перспектива – 2014 / Ю. Цифра // Віче. – 2014. – № 1. – С. 7–11.

з/п

 

Шахов В. Національний інтерес і національна безпека в геостратегії України / В. Шахов, В. Мадіссон // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2013. – № 2. – С. 44–56.

з/п

 

Шкуратенко О. В. Україна у системі міжнародних відносин 40–60-х років XX ст. (історико-правовий аспект) / О. В. Шкуратенко // Порівняльно-правові дослідження. – 2011. – № 1. – С.148–156.

з/п

 

Шпакович О. Сучасний стан відносин України з міжнародними організаціями / О. Шпакович // Європейське право. – 2012. – № 1. – С. 154–160.

з/п, філ № 1

 

Яковюк І. В. Позаблоковий статус України: проблеми реалізації / І. В. Яковюк // Декларація про державний суверенітет України – передумова її незалежності та демократичного розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 16 черв. 2010 р. – Х., 2010. – С. 13–16.

Х620.420.01я4/Д 28   хр, н/аб, Ч/З №1

 

Ярошко О. З. Особливості процесу формування зовнішньої політики України на початку 90-х років XX ст. / О. З. Ярошко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2008. – Вип. 39. – С. 717–725.

Х0 / Д 36  н/аб, Ч/З №1
05328719
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
3397
2909
15265
82786
Дата: 2020-04-05
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені