Список рекомендованої літератури

Порівняльний цивільний процес

 

Васильев С. В. Гражданское судопроизводство постсоветских государств: сравнительный анализ / С. В. Васильев. – Харьков : Эспада, 2011. – 384 с.

Х629.2 я7 / В 19 хр, ч.з №1

 

Васильев С. В. Гражданское судопроизводство государств-участников СНГ / С. В. Васильев. – Харьков : Харьков юрид., 2008. – 512 с.

Х892 / В 19  хр, н/аб

 

Елисеев Н. Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран: источники, судоустройство, подсудность : учеб. пособие / Н. Г. Елисеев. – М. : Статут, 2000. – 271 с.

Х892 / Е 51 хр

 

Принципы трансграничного гражданского процесса = ALI/UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure / пер. с англ.: Е. А. Виноградов, М. А. Филатов. – М. ; Берлин : Инфотропик Медиа, 2011. – 240 с.

Х939 / П 76 хр

 

Тимченко Л. Д. Міжнародне право : підручник / Л. Д. Тимченко, В. П. Кононенко. – К. : Знання, 2012. – 631 с.

Х91 / Т 41  ч.з.№ 1, 2, фил №1, 2

 

***

 

Білоусов Ю. В. Груповий позов: зарубіжний досвід та перспективи його використання в Україні / Ю. В. Білоусов // Університетські наукові записки / Хмельниц.ун-т упр. та права. – Хмельницький, 2012. – № 1. – С. 295–309 

Я54 / Х 65 н/аб

 

Барсукова В. Н. Особенности структуры гражданского процессуального законодательства России и Германии (сравнительный анализ) / В. Н. Барсукова // Арбитражный и гражданский процесс. – 2012. – № 1. – С. 35–38.

  з/п

 

Бондаренко Н. Л. Окремі аспекти адаптації цивільного процесуального законодавства України до стандартів ЄС / Н. Л. Бондаренко // Приватне право і підприємництво. – К., 2005. – Вип. 4. – С. 145–148. 

Х623.0я5 / П 75 хр, н/аб, ч.з №1, 2

 

Бортнік О. Г. Реалізація принципу диспозитивності в цивільному процесі закордонних країн та України (порівняльно-правових аспект) / О. Г. Бортнік // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х., 2004. – Вип. 26. – С. 265–271.

Я54 / Б 82  н/аб

 

Гарієвська М. Б. Строки розгляду цивільних справ за законодавством України та окремих зарубіжних країн: порівняльно-правовий аспект / М. Б. Гарієвська // Механізми охорони та захисту майнових прав в Україні та ЄС : зб. матеріалів круглого столу, м. Київ, 12 листоп. 2008 р. – К., 2008. – С. 153–160.

Х623.02 / М 55  хр, н/аб

 

Гусаров К. В. Сравнительно-правовой анализ некоторых положений апелляционного производства по правилам ГПК Российской Федерации и Украины / К. В. Гусаров // Вестник Саратовской государственной академии права. – 2006. – Вып. 50. – С. 61–65.

Я54 / С 20  н/аб

 

Рехтина И. В. Особенности обжалования вступивших в законную силу судебных постановлений в гражданском судопроизводстве России и отдельных государствах Европы / И. В. Рехтина // Арбитражный и гражданский процесс. – 2013. – № 11. – С. 39–42.

  з/п

 

Руда Т. В. Належність і допустимість доказів у цивільному процесі США та України: порівняно-правовий аналіз / Т. В. Руда // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 12. – С. 40–45.

з/п, код.

 

Руда Т. В. Підстави звільнення від доказування у цивільному судочинстві України і США: порівняльно-правовий аспект / Т. В. Руда // Вісник Верховного Суду України. – 2011. – № 11. – С. 41–48.

з/п, код.

 

Руда Т. В. Поняття і зміст процесу доказування в цивільному судочинстві США та України: порівняльний аспект / Т. В. Руда // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 5. – С. 166–172.

з/п, код.

 

Скрипец Н. С. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на решения третейских судов: сравнительный анализ законодательства Украины и Российской Федерации / Н. С. Скрипец // Современное право. – 2013. – № 5. – С. 142–145

з/п

 

Сян Х. Доказывание в гражданском процессе Российской Федерации и Китайской Народной Республики (сравнительный анализ) / Хуан Сян // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. – 2007. – № 4. – С. 92–102.

з/п
05332335
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
724
2873
18881
82786
Дата: 2020-04-07
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені