Список рекомендованої літератури

 Міжнародне економічне право

 

Дахно І. І. Міжнародне економічне право / І. І. Дахно. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 1 електрон. опт. диск.

Х916.1 / Д 21 н/аб

 

Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право : підручник / В. Ф. Опришко. – Вид. 2-ге. переробл. і допов. – К. : КНЕУ, 2003. – 311 с.

Х916.1я7 / О-62  хр

 

Скурко Е. В. Глобальная и региональная торгово-экономическая интеграция: эффективность правового регулирования / Е. В. Скурко. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. – 297 с. 

Х916.1 / С 46 хр

 

Стрельцов В. Ю. Європейська економічна інтеграція. Модуль 6 : навч. посіб. / В. Ю. Стрельцов. – Х. : Магістр, 2009. – 148 с. 

Х916.1 / С 84 хр, н/аб

 

Чубарєв В. Л. Міжнародне економічне право : підручник / В. Л. Чубарєв. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 368 с. 

Х916.1 / Ч 81 ч.з №1, хр

 

Шумилов В. М. Международное публичное экономическое право : учеб. пособие / В. М. Шумилов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : НИМП, 2001. – 288 с. 

Х916.1 / Ш 96 хр

 

Шутак І. Д. Правове регулювання міжнародних економічних відносин : навч. посіб. / І. Д. Шутак. – К. : Алерта, 2012. – 412 с.

Х916.1 я7 / Ш 97  хр

 

***

Березовська І. А. Правові механізми інтеграції в рамках європейського економічного простору: досвід для України / І. А. Березовська // Право України. – 2011. – № 8. – С. 236–244.

з/п

 

Братко І. В. Міжнародне право розвитку: питання теорії / І. В. Братко // Інформація і право. – 2012. – № 2. – С. 33–38.

з/п

 

Вознесенская Н. Н. Процесс глобализации экономики и иностранные инвестиции (правовые аспекты) / Н. Н. Вознесенская // Государство и право. – 2006. – № 5. – С. 67–74.

з/п

 

Гафинець О. Особливості правового статусу специфічних суб'єктів міжнародного економічного права / О. Гафинець // Студентський юридичний журнал. – 2012. – № 2. – С. 54–59.

з/п

 

Дмитрієв А. І. Деякі особливості становлення міжнародного економічного права: історичний аспект / А. І. Дмитрієв // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. – 2002. – Вип. 147. – С. 32–35.

Я54 / Д 53  хр, н/аб

 

Дубас Р. Р. Становлення міжнародного енергетичного права як підгалузі міжнародного економічного права / Р. Р. Дубас // Часопис Київського університету права. – 2005. – № 3. – С. 159–164.

з/п

 

Львова Е. О. Международное экономическое право: онтологические и аксиологические подходы к определению понятия / Е. О. Львова // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2008. – Вип. 39. – С. 606–611.

Х0 / Л 89  н/аб, ч.з №1

 

Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право: концепції та поняття / В. Ф. Опришко // Право України. – 2012. – № 9. – С. 407–415.

з/п

 

Проценко І. М. Становлення та розвиток принципу взаємної економічної вигоди в міжнародному економічному праві / І. М. Проценко // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 4 – С. 349–352.

з/п

 

Тюрина Н. Е. Международное экономическое сотрудничество государств и некоторые вопросы теории международного права / Н. Е. Тюрина // Известия вузов. Правоведение. – 2012. – № 1. – С. 155–169.

з/п

 

Харчук О. О. Визначення природи та змісту спеціальних принципів міжнародного економічного права / О. О. Харчук // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 3. – С. 164–171.

з/п

 

Харчук О. О. Дія принципів міжнародного економічного права в правовій системі Європейського Союзу / О. О. Харчук // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 4. – С. 155–160.

з/п

 

Чихірьов В. Л. Єдиний економічний простір: правові питання / В. Л. Чихірьов // Міжнародне економічне співробітництво України (правові проблеми): матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 18 листоп. 2004 р. – К., 2004. – С. 422–425.

Х621.165.2 / М 58  хр

 

Чувпило А. А. Имплементация международного экономического права / А. А. Чувпило // Економіка та право. – 2005. – № 3. – С. 17–20.

з/п
05323915
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1502
2901
10461
82786
Дата: 2020-04-04
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені