Список рекомендованої літератури

 Право міжнародних договорів

 

Аракелян М. Р. Право Європейського Союзу : підручник / М. Р. Аракелян, М. Д. Василенко. – О. : Фенікс, 2012. – 390 с.

Х915.232.5я7 / А 79 ч.з №1, 2

 

Антонович М. Міжнародне право : навч. посіб. / М. Антонович. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 384 с.

Х91я7 / А 72  ч.з №1, філ №1, 2

 

Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охорони довкілля. – Л., 2009. – 203 с.

Х916.9 / Д 58  ч.з №1

 

Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями / отв. ред. С. Ю. Кашкин. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 698 с.

Х915.232.5 / Е 24  хр

 

Збірник міжнародних договорів України про правову допомогу у кримінальних справах. Багатосторонні договори / упоряд.: О. І. Шинальський, В. В. Касько, О. В. Коваленко. – Вид. 2-е, допов. – К. : Фенікс, 2009. – 1080 с.

Х916.8 / З-41  хр, н/аб, філ №1, 2

 

Кравченко С. Р. Міжнародно-правове регулювання припинення міжнародних договорів: теорія і практика : монографія / С. Р. Кравченко. – К. : LAT&K, 2010. – 241 с.

Х914 / К 77  хр

 

Мережко О. О. Проблеми теорії міжнародного та приватного права / О. О. Мережко. – К. : Юстиниан, 2010. – 320 с.

Х91 / М 52 хр

 

Осминин Б. И. Заключение и имплементация международных договоров и внутригосударственное право / Б. И. Осминин. – М. : Инфотропик Медиа, 2010. – 400 с.

Х914 / О 74 хр

 

Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності : монографія / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. – К. : Кондор, 2012. – 616 с. 

Х062.06 / П 68 хр, н/аб

 

Пронюк Н. В. Сучасне міжнародне право : навч. посіб. / Н. В. Пронюк. – 2-ге вид., змін. та допов. – К. : КНТ, 2010. – 344 с.

Х91 / П 78  хр

 

Соловйов О. В. Міжнародні договори та міжнародно-судова практика їх застосування як джерела національного права (за матеріалами застосування в Україні Європейської конвенції з прав людини та практики Страсбурзького суду) : монографія / О. В. Соловйов. – К. : АОК, 2012. – 164 с. 

Х062.09 / С 60 хр

 

Талалаев А. Н. Право международных договоров : в 2 т. / А. Н. Талалаев. – М. : Зерцало, 2011.

Т. 1 : Общие вопросы. – 280 с.

Т. 2 : Действие и применение договоров. Договоры с участием международных организаций. – 504 с. 

Х914.9 / Т 16 хр, філ №1

 

Тимченко Л. Д. Міжнародне право : підручник / Л. Д. Тимченко, В. П. Кононенко. – К. : Знання, 2012. – 631 с.

Х91я7 / Т 41  ч.з №1, філ № 1, 2

 

Україна – Європейський Союз: зібрання міжнародних договорів та інших документів (1991–2009) / за ред. С. О. Камишева. – К. : Юстініан, 2010. – 608 с.

Х915.232.5 / У 45  хр

 

Хачатрян В. С. Міжнародні договори України про правову допомогу як форма уніфікації колізійного регулювання : монографія / В. С. Хачатрян. – Х. : Юрайт, 2012. – 144 с.

Х914 / Х 29  хр, ч.з №1, н/аб, філ №1, 2

 

Черкес М. Ю. Міжнародне право : підручник / М. Ю. Черкес. – 6-те вид., виправ. і допов. – К. : Знання, 2011. – 397 с.

Х91я73 / Ч-48  ч.з №1, філ 1, 2

***

Броневицька О. М. Кримінально-правова юрисдикція України згідно з принципом пріоритету міжнародних договорів / О. М. Броневицька // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2011. – Вип. 51. – С. 553–360.

Х0я54 / Д 36  н/аб

 

Булгакова Д. О. Специфіка укладання договорів між Європейським Союзом та третіми країнами / Д. О. Булгакова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – Вип. 1. – С. 13–21. 

Я54 / Х23 н/аб

 

Волохов О. С. Порядок укладення та імплементації міжнародних договорів державами-учасницями СНД / О. С. Волохов // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 2. – С. 312–316.

з/п

 

Воронцова И. В. Об обязательности международных договоров по вопросам гражданского процесса / И. В. Воронцова // Современное право. – 2011. – № 3. – С. 79–81.

з/п

 

Галецька Н. Форми національної імплементації міжнародних договорів / Н. Галецька // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХIХ звіт. наук.-практ. конф. (7–8 лют. 2013 р.). – Л., 2013. – С. 5–7. 

Х.е(4УКР)л0 / П 78 ч.з.№1

 

Гвоздик П. О. Міжнародні договори у системі джерел екологічного права України / П. О. Гвоздик // Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2010. – С. 64–70.

Х916.9 / М 58  хр, н/аб

 

Гладій Я. С. Міжнародні договори в системі джерел конституційного права України / Я. С. Гладій // Формування європейського правового простору: історія і сучасність : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 20 трав. 2011 р. – Х., 2011. – С. 228–229.

Х915.232.5 / Ф 79  хр., н/аб, ч.з.№1

 

Гнатюк М. Формування переговорної позиції та порядок укладання міжнародних договорів ЄС після Лісабона / М. Гнатюк // Вибори та демократія. – 2011. – № 3. – С. 44–48.

з/п

 

Дмитрик О. О. Міжнародні договори як джерела фінансового права / О. О. Дмитрик // Проблеми законності. – Х., 2010. – Вип. 110. – С. 124–132.

Х0я54 / П 78 н/аб

 

Еремин С. Г. Концептуальное осмысление международного договора как источника финансового права / С. Г. Еремин // Российская юстиция. – 2011. – № 1. – С. 15–18.

з/п

 

Ерпылева Н. Ю. Источники международного частного права: современные тенденции в развитии / Н. Ю. Ерпылева // Государство и право. – 2009. – № 12. – С. 52–63.

з/п

 

Зайцева Е. А. "Мягкое право" в международной правовой системе / Е. А. Зайцева // Современное право. – 2011. – № 2. – С. 135–138.

з/п

Звєрєв Є. О. Тлумачення міжнародних договорів у національному праві. Сучасні теорії та підходи / Є. О. Звєрєв // Наукові записки НаУКМА. – К., 2011. – Т. 116. : Юридичні науки. – С. 35–36

Я54 / К 38  н/аб

Київець О. В. Тлумачення міжнародних договорів / О. В. Київець // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 2. – С. 286–289.

з/п

 

Князькина А. К. Международные договоры в сфере уголовного права / А. К. Князькина // Научные основы уголовного права и процессы глобализации : материалы V рос. конгресса уголов. права (27–28 мая 2010 г.). – М., 2010. – С. 100–103.

Х628.1(4РОС) / Н 34  хр

 

Коптєва О. О. Мультилінгвізм у праві міжнародних договорів / О. О. Коптєва // Право і безпека. – 2010. – № 2. – С. 19–23.

з/п

 

Курысь Н. В. Роль международных соглашений в установлении правосубъектности иностранных лиц в инвестиционно-правовой истории (историко-правовой аспект) / Н. В. Курысь // Государство и право. – 2010. – № 12. – С. 70–77.

з/п

 

Мельник В. П. Міжнародні договори України в ієрархічній структурі законодавства: науково-теоретичний аспект / В. П. Мельник // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 12. – С. 139–144.

з/п

 

Муравйов В. І. Міжнародні угоди Європейського Союзу та acquis communautaire / В. І. Муравйов // Право України. – 2012. – № 3/4. – С. 306–320.

з/п

 

Нікіша Д О. Співвідношення міжнародного договору і звичаю / Д. О. Нікіша // Правове життя сучасної України : матеріали міжнар. наук. конф. проф.-виклад. складу, присвяч. 15-річчя Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад." та 165-річчю Одес. школи права, 20–21 квіт. 2012. – О., 2012. – Т. 2. – С. 125–126.

Х.е(4УКР)л0 / П 68  хр, ч.з.№1

 

Назаренко В. Поняття та види джерел міжнародного приватного права / В. Назаренко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 4. – С. 100–104.

з/п

 

Овчаренко А. Система міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності / А. Овчаренко // Юридичний журнал. – 2010. – № 6. – С. 23–31.

з/п

 

Осминин Б. И. Вопросы самоисполнимости международных договоров (на примере США, Нидерландов и России) / Б. И. Осминин // Журнал российского права. – 2012. – № 6. –С. 80–90.

з/п

 

Осминин Б. И. Временное применение международных договоров: практика государств / Б. И. Осминин // Журнал российского права. – 2013. – № 12. – С. 110–121.

з/п

 

Осминин Б. И. Международные договоры и иерархия источников внутригосударственного права / Б. И. Осминин // Журнал российского права. – 2012. – № 11. – С. 102–113.

з/п

 

Павко Я. Поняття міжнародного договору, його джерела та суб'єкти: термінологічні аспекти проблем / Я. Павко // Віче. – 2013. – № 12. – С. 23–26.

з/п

 

Пашкова Г. Міжнародний договір, як джерело конституційного права України / Г. Пашкова // Юридичний журнал. – 2012. – № 7/8. – С. 118–121.

з/п

 

Петрова К. Юридична природа джерел європейського права / К. Петрова // Європейське право. – 2012. – № 1. – С. 104–113.

з/п

 

Рибченко А. С. Порівняльно-правовий аналіз міжнародних договорів України та міжнародних домовленостей між органами судової влади / А. С. Рибченко, М. В. Вайнагій // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2013. – № 6. – С. 121–126.

з/п

 

Симонова Н. С. Институт обязательности в механизме обеспечения выполнения международных договоров / Н. С. Симонова // Российская юстиция. – 2013. – № 12. – С. 11–14.

з/п

 

Соловьева Т. В. Роль международного договора в исполнительном производстве России и Германии // Порівняльне правознавство. Сучасний стан і перпективи розвитку : зб. матеріалів міжнар. наук. симп. "Дні порівняльного правознавства" (м. Київ, 8–11 квіт. 2009 р.). – К., 2009. – С. 527–530. 

Х081 / П59 хр, н/аб, ч.з.№1

 

Терлецький Д. Міжнародні договори як складова національного законодавства України / Д. Терлецький // Юридична Україна. – 2009. – № 9. – С. 114–121.

з/п

 

Терлецький Д. С. Поняття і механізм конституційної імплементації міжнародних договорів / Д. С. Терлецький // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 4. – С. 132–137.

з/п

 

Тиунов О. И. Международно-правовые гарантии как средство обеспечения международных договоров / О. И. Тиунов // Журнал российского права. – 2011. – № 4. – С. 85–95.

з/п

 

Черняк Ю. Інститут договірної підсудності крізь призму внутрішнього законодавства та міжнародних договорів України / Ю. Черняк, Ю. Іващенко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 3. – С. 30–32.

з/п

 

Чучкова H. О. Міжнародні договори, що регулюють цивільні процесуальні правовідносини за участю іноземних осіб / H. О. Чучкова // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 3. – С. 109–115.

з/п

 

Шутак І. Юридична техніка міжнародного права (загальнотеоретичний аспект) / І. Шутак // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2011. – № 2. – С. 87–92. ; № 3. – С. 69–75.

з/п

 

Щокін Ю. В. Проблема співвідношення міжнародно-правового звичаю і міжнародного договору як джерел міжнародного права / Ю. В. Щокін // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер. Право. – 2009. – № 841, вип. 1. – С. 244–248.

Я54 / Х92  н/аб, хр.

 

Ярмакі В. Х. Міжнародні угоди України як джерела національного адміністративного права / В. Х. Ярмакі // Кримський юридичний. – Сімф., 2011. – Вип. 1, ч. 1. – С. 246–251.

Я54 / К 82 н/аб
05618674
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2261
3751
12051
80792
Дата: 2020-07-04
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені