Список рекомендованої літератури

 Розрахунки та платежі в міжнародному бізнесі

 

Батрименко В. В. Розрахунки та платежі у зовнішній торгівлі європейських країн : монографія / В. В. Батрименко. – К. : Київ. ун-т, 2009. – 298 с.

Х916.5я73 / Б 28 хр.

 

Вельяминов Г. М. Правовое урегулирование международной торговли. Опыт ЮНКТАД / Г. М. Вельяминов. – М. : Междунар. отношения, 1972. – 240 с.

Х91 / В 28  хр, н/аб

 

Дахно І. І. Міжнародне економічне право / І. І. Дахно. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 1 електрон. опт. диск.

 Х916.1 / Д 21  н/аб 

 

Кухарська Н. О. Міжнародна економічна діяльність України / Н. О. Кухарська, С. К. Харічков. – Х. : Одіссей, 2007. – 456 с.

 У9(4УКР)8 / К 95  хр 

 

Міжнародне приватне право : підручник / за ред.: В. П. Жушмана, І. А. Шуміло. – Х. : Право, 2012. – 320 с.

 Х93я73 / М 58  ч.з.№ 1, 2, філ №1, 2 н/аб, хр 

 

Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право : підручник / В. Ф. Опришко. – Вид. 2-ге. переробл. і допов. – К. : КНЕУ, 2003. – 311 с.

 Х916.1я7 / О-62  хр 

 

Осика С. Г. Світова організація торгівлі / С. Г. Осика, В. Т. Пятницький. – 3-є вид., переробл. і допов. – К. : К.І.С., 2005. – 514 с.

 Х916.140.21 / О 73  ч.з № 1, хр. 

 

Чубарєв В. Л. Міжнародне економічне право : підручник / В. Л. Чубарєв. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 368 с. 

 Х916.1 / Ч 81 ч.з №1, хр 

 

Шумилов В. М. Международное публичное экономическое право : учеб. пособие / В. М. Шумилов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : НИМП, 2001. – 288 с.

 Х916.1 / Ш 96  хр 

 

Шутак І. Д. Правове регулювання міжнародних економічних відносин : навч. посіб. / І. Д. Шутак. – К. : Алерта, 2012. – 412 с.

 Х916.1 я7 / Ш 97  хр 

 

Юлдашев О. Х. Міжнародне приватне право. Академічний курс / О. Х. Юлдашев. – К. : Ін Юре, 2004. – 352 с. 

 Х93 я73 / Ю 31 ч.з.№ 1, 2, філ №1, 2 н/аб, хр 

***

 

Алфьоров В. Сучасні системи міжнародних електронних платежів у Internet: незадіяний фінансовий потенціал / В. Алфьоров // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 170–171. 

 Я54 / К 38 н/аб 

 

Біленчук П. Д. Міжнародні фінансові розрахунки: право, економіка безпека / П. Д. Біленчук, С. С. Пилипишин // Дискусійні питання теорії фінансового права. Нормативно-правові засади природокористування та енергозбереження в Україні. Спори про податки: причини виникнення та напрямки їх вирішення. Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права. – К., 2009. – С. 27–35.

 Х622 / Д48  хр, ч.з №1 

 

Луніна І. О. Оподаткування багатства: міжнародний досвід та уроки для України / І. О. Луніна // Фінанси України. – 2013.– № 2. – С. 21–31.

  з/п 

 

Ніколаєв І. Транскордонне банкрутство: запровадження в українському законодавстві механізмів реалізації процедур банкрутства з іноземним елементом / І. Ніколаєв // Українське комерційне право. – 2013. – № 13. – С. 27–34.

  з/п 

 

Пузанов І. І. Теоретичний аналіз впливу умов зовнішньої торгівлі на платіжний баланс / І. І. Пузанов // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 35–43.

 Я54 / К35  н/аб 

 

Стахєєва-Боговик О. О. Аналіз спірних положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у новій редакції (щодо процедур банкрутства, пов'язаних з іноземною процедурою банкрутства) з огляду на типовий закон ЮНСІТРАЛ "Про транскордонну неспроможність" / О. О. Стахєєва-Боговик // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 4. – С. 186–193.

  з/п 
05328599
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
3277
2909
15145
82786
Дата: 2020-04-05
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені