Список рекомендованої літератури

 Порівняльний кримінальний процес

 

Гуценко К. Ф. Уголовный процесс западных государств : учеб. пособие / К. Ф. Гуценко, Л. В. Головко, Б. А. Филимонов. – Изд. 2-е, доп. и испр. – М. : Зерцало-М, 2002. – 528 с.

Х893 / Г 93 хр

 

Кримінальний процес : підручник / за ред.: В. Я. Тацій [та ін.]. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

Х629.3 я73 / К 82  ч.з № 1, 2, філ № 1, 2, н/аб

 

Лобойко Л. М. Кримінальний процес : підручник / Л. М. Лобойко. – К. : Істина, 2014. – 432 с.

Х629.3 я7 / Л 68  ч.з № 1, філ № 1

 

Молдован А. В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США : навч. посіб. / А. В. Молдован. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 352 с.

 Х629.3 / М 75  хр

 

Молдован А. В. Кримінальний процес України : навч. посіб. / А. В Молдован, С. М. Мельник. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 368 с.

 Х629.3 я7 / М 75  ч.з № 1, 2, філ № 1, 2 

 

Новий Кримінальний процесуальний кодекс України : комент., роз'яснення, док. / відп. ред. В. С. Ковальський. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 408 с.

 Х629.3-324 / Н 73  ч.з № 1, філ № 1, 2 

 

Семенцов В. А. Полномочия прокурора в досудебном производстве по уголовно-процессуальному законодательству России и Вьетнама : монография / В. А. Семенцов, Д. Б. Май. – М. : Юрлитинформ, 2012. – 160 с.

 Х629.312(4РОС) / С 30  хр 

 

Федорчук Н. Б. Захист прав потерпілих від злочину в англо-американській правовій системі та кримінальному судочинстві України : монографія / Н. Б. Федорчук, В. Т. Нор. – К. : Правова єдність, 2009. – 192 с.

 Х893.17(4ВЕЛ) / Ф 33  хр 

 

Фоков А. П. Судебный контроль в России и Франции (сравнительно-правовой аспект) : монография / А. П. Фоков. – М. : РАП, 2001. – 175 с.

 Х629.01-5(4РОС) / Ф 75  хр 

 

Черепій П. М. Система і повноваження органів кримінального судочинства у ФРН і Україні : навч. посіб. / П. М. Черепій. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 416 с. 

 Х629.3 / Ч 46 хр, н/аб 

***

 

Басецкий И. И. Субъекты и участники уголовного процесса: сравнительный анализ УПК Украины и Беларуси / И. И. Басецкий // Право і суспільство. – 2009. – № 4. – С. 130–144.

  з/п 

 

Большаков Є. В. Порівняльний аналіз апеляційного оскарження рішень судді у досудовому провадженні за законодавством зарубіжних країн / Є. В. Большаков // Международные стандарты прав человека и проблемы их реализации в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве стран СНГ : материалы междунар. науч.-практ. конф. 28–29 мая 2010 г. : в 2 кн. – Харьков, 2011. – Кн. 1. – С. 24–34.

 Х.е(4УКР)л0 / М 43  н/аб, хр. 

 

Герасимчук О. Порівняльний аналіз правового статусу потерпілого за кримінально-процесуальним законодавством Польщі, Росії та України / О. Герасимчук // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХІII регіон. наук.-практ. конф. (8–9 лют. 2007 р.). – Л., 2007. – С. 591–592.

 Х.е(4УКР)л0 / П 78  ч.з № 1 

 

Григоренко І. А. Порівняльний аналіз функціонування систем кримінального судочинства у країнах романо-германської правової сім'ї / І. А. Григоренко // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., 22 листоп. 2012 р. – К., 2012. – Вып. 4. – С. 94–96. 

 Х062.06я4 / С 91 ч.з № 1, н/аб, хр. 

 

Данилевич А. А. Оказание международной правовой помощи по уголовным делам (сравнительный анализ УПК Беларуси и России) / А. А. Данилевич, В. И. Самарин // Юридическая наука и образование. – М., 2008. – Вып. 1. – С. 314–327.

 Я52 / Ю 70  хр., з/п 

 

Зайцева Л. Л. Новые Уголовно-процессуальные кодексы России и Беларуси: сравнительный аспект / Л. Л. Зайцева // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной прннятию нового Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, Москва, 4–5 февр. 2002 г. – М., 2002. – С. 56–58.

 Х.е(0)л0 / М 34  хр. 

 

Капустіна М. В. Процесуальна регламентація фіксації доказової інформації в Україні та інших державах: порівняльне дослідження / М. В. Капустіна // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – Х., 2009. – Вип. 9. – С. 108–113.

 Х629.341.3 / Т 338  хр. 

 

Козаченко В. Особливості застосування арешту за Кримінально-процесуальним кодексом Федеративної Республіки Німеччина / В. Козаченко // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2014. – № 1, спец. вип. : Проблеми застосування Кримінального процесуального кодексу України. – С. 166–171.

  з/п 

 

Мельник О. Законодавча регламентація відмови прокурора від державного обвинувачення в Україні та інших країнах СНД / О. Мельник // Вісник прокуратури. – 2012. – № 3. – С. 67–73.

  з/п 

 

Обрізан Н. Роль захисника в збиранні доказів у кримінальному процесі України та зарубіжних країн: порівняльний аналіз / Н. Обрізан // Право України. – 2005. – № 7. – С. 100–104.

  з/п 

 

Панферова М. В. Сравнительно-правовой анализ основания прекращения уголовного дела в связи со смертью подозреваемого, обвиняемого в государствах-участниках СНГ / М. В. Панферова // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю з дня народж. проф. М. В. Салтевського (1917–2009). – О., 2012. – С. 432–436.

 Х.е(0)л0 / А 43  ч.з № 1, хр. 

 

Попов К. Применение мер пресечения судом по законодательству Королевства Великобритании и Северной Ирландии / К. Попов // Российская юстиция. – 2005. – № 1/2. – С. 92–95.

  з/п 

 

Прилуцький С. Інститут допустимості доказів у кримінальному судочинстві США та Англії: порівняльно-правовий аспект / С. Прилуцький // Право України. – 2006. – № 10. – С. 132–137.

  з/п 

 

Притченко Р. С. Участь народних засідателів у здійсненні правосуддя: вітчизняний та зарубіжний досвід / Притченко Р. С. // Порівняльно-правові дослідження. – 2011. – № 1. – С. 253–257.

  з/п 

 

Прохорова Е. А. Сравнительно-правовой анализ источников уголовно-процессуального права России и США / Е. А. Прохорова // Государство и право. – 2007. – № 5. – С. 109–113.

  з/п 

 

Рагулин А. В. Регламентация профессиональных прав адвоката-защитника и обеспечение их реализации по законодательству государств Восточной Европы / Рагулин А. В. // Порівняльно-правові дослідження. – 2011. – № 2. – С. 292–299.

  з/п 

 

Рогальська В. В. Регламентація та реалізація принципу змагальності у досудовому провадженні (порівняльний аналіз законодавства України, держав-учасниць СНД та держав-членів Ради Європи) / В. В. Рогальська // Вісник Харківського Національного університету внутрішніх. – 2010. – № 4, ч. 1. – С. 60–69.

 Я54 / Х 23  н/аб 

 

Рожко O. B. Возмещение вреда, причиненного незаконными уголовно-процессуальными действиями (сравнительно-правовой анализ законодательств Беларуси и Украины) / O. B. Рожко // Криміналістичний вісник. – К., 2009. – № 1. – С. 62–67.

 Х629.4 я5 / К 82  ч.з № 1 

 

Сербін М. М. Затримання підозрюванного в кримінальному процесі: порівняльно-правовий аналіз / М. М. Сербін // Право і суспільство. – 2008. – № 5. – С. 84–87.

  з/п 

 

Смірнова О. Судовий розгляд кримінальних справ судами Великої Британії та України: порівняльно-правове дослідження / О. Смірнова // Юридичний журнал. – 2011. – № 7/8. – С. 87–90.

  з/п 

 

Тетюев С. В. Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации и Азербайджанской Республики, регламентирующего участие педагога и психолога в следственных действиях / С. В. Тетюев // Российская юстиция. – 2008. – № 12. – С. 49–52.

  з/п 

 

Толочко О. Сучасні тенденції розвитку національних кримінально-процесуальних систем / О.Толочко // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2014. – № 1, спец. вип. : Проблеми застосування Кримінального процесуального кодексу України. – С. 159–165.

  з/п 

 

Федорова О. В. Нормы о свидетельском иммунитете в уголовно-процессуальном законодательстве России и зарубежных стран: сравнительный анализ / О. В. Федорова // Известия вузов. Правоведение. – 2007. – № 4. – С. 127–132.

  з/п 

 

Хмелевський Д. Порівняльна характеристика повноважень прокурорів в окремих державах Європи, США та в Україні на досудовому розслідуванні / Д. Хмелевський // Вісник прокуратури. – 2013. – № 12. – С. 179–184.

  з/п 

 

Черкова М. Ю. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства як один із напрямів оперативного супроводження розслідування та судового розгляду кримінальної справи: порівняльний аналіз законодавства України та США / М. Ю. Черкова // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : у 2 ч. – 2008. – Спец. вип., № 1., ч. 1 : Проблеми оперативно-розшукового супроводження кримінального судочинства в Україні. – С. 87–100.

 Я54 / Л 83  н/аб 
05324588
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2175
2901
11134
82786
Дата: 2020-04-04
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені