Список рекомендованої літератури

Права людини в Європейському Союзі

 

Баймуратов М. А. Защита прав женщин и детей в период кризисных ситуаций и международное право : монография / М. А. Баймуратов, Нсур Мохаммад Абдель Карим Мусса Аль. – Одесса : Юрид. лит., 2003. – 224 с.

Х911.4 / Б 18  хр

 

Бурлак О. В. Міжнародні стандарти щодо статусу і функціонування національних установ із захисту і заохочення прав людини : монографія / О. В. Бурлак. – Іван-Франківськ : Симфонія форте, 2012. – 212 с.

Х911.36 / Б 91  хр

Буроменський М. В. Міжнародний і національний захист прав людини та права біженців / М. В. Буроменський, В. М. Стешенко, В. Г. Куць. – Х., 2004. – 198 с.

Х911.3 / Б 91  хр 

Донеллі Д. Права людини у міжнародній політиці / Д. Донеллі ; пер. з англ. Т. Завалій. – Л. : Кальварія, 2004. – 280 с. 

 Х911.3 / Д 67 хр 

 

Європейські стандарти в галузі свободи слова. – К. : Ін Юре, 2002. – 232 с.

 Х911.3 / Е 24  хр, ч. з № 2 

 

Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український контекст / уклад. і наук. ред. О. Л. Жуковська. – К. : ВІПОЛ, 2004. – 960 с.

 Х911.3 / Е 24  хр 

 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод і протоколи до неї : зб. законод. і нормат. актів / упоряд. Ю. В. Паливода. – К. : Вид. Паливода А. В., 2011. – 120 с.

 Х911.3 / К 64  Ч.З № 1 

 

Манукян В. И. Международная защита прав человека: право, прецеденты, комментарии : науч.-практ. пособие / В. И. Манукян. – Киев : Истина, 2010. – 480 с.

 Х911.3 / М 24  хр, н/аб 

 

Международные документы по правам человека / сост. В. М. Тертышник. – Харьков : АРСИС, ЛТД, 2000. – 288 с.

 Х911.3 / М 43  хр 

 

Пастухова Л. В. Європейський механізм забезпечення прав людини / Л. В. Пастухова. – Сімф. : Таврія, 2009. – 224 с.

 Х911.3 / П 19  хр 

 

Права человека: изложение фактов. – Женева : Центр по правам человека Отд-ния ООН, 2005. – № 10 : Права ребенка. – 80 с.

 Х911.4 / П 68  хр 

 

Права человека: изложение фактов. – Женева : Центр по правам человека Отд-ния ООН, 2005. – № 11 : Внесудебные казни, казни без судебного разбирательства или произвольные казни. – 40 с.

 Х911.3 / П 68  хр, н/аб 

 

Права человека: изложение фактов. – Женева : Центр по правам человека Отд-ния ООН, 2005. – № 12 : Комитет по ликвидации расовой дискриминации. – 40 с. 

 Х911.2 / П 68 хр, н/аб 

 

Права человека: изложение фактов. – Женева : Центр по правам человека Отд-ния ООН, 2006. – № 15 : Гражданские и политические права. Комитет по правам человека. – 90 с.

 Х911.3 / П 68  хр 

 

Права человека: изложение фактов. – Женева : Центр по правам человека Отд-ния ООН, 2005. – № 17 : Комитет против пыток. – 40 с.

 Х911.3 / П 68  хр, н/аб 

 

Права человека: изложение фактов. – Женева : Центр по правам человека Отд-ния ООН, 2005. – № 30 : Система договоров Организации Объединенных Наций в области прав человека. Основные договоры в области прав человека и договорные органы: введение. – 84 с.

 Х911.3 / П 68  хр 

 

Права человека : междунар.-правовые док. и практика их применения : в 4 т. / сост. Е. В. Кузнецова. – Минск : Амалфея, 2009. – Т. 1–4.

 Х911.3 / П 68  хр 

 

Рабінович П. М. Здійснення прав людини: проблеми обмежування (загальнотеоретичні аспекти) : монографія / П. М. Рабінович, І. М. Панкевич. – Л. : Астрон, 2001. – 108 с.

 Х911.3 / Р 13  хр 

 

Соколов А. Н. Международно-правовые проблемы гражданства стран СНГ и Балтии в свете европейского опыта : монография / А. Н. Соколов, Т. В. Зенкина. – Калининград, 2007. – 132 с. 

 Х911.1 / С 59 хр 

 

Хартия Европейского Союза об основных правах / под ред. С. Ю. Кашкина. – М. : Юриспруденция, 2001. – 208 с.

Х911.3 / Х 22 хр 

Чыж Э. Права ребенка / Э. Чыж. – Варшава : Хельсин. фонд по правам человека, 2003. – 85 с. 

 Х911.4 / Ч 97 хр 

 

Шевчук С. В. Порівняльне прецедентне право з прав людини / С. Шевчук. – К. : Реферат, 2002. – 344 с.

 Х911.3 / Ш 37  хр, н/аб 

***

 

Баштанник В. Регламентація захисту прав людини у системі права ЄС: організаційно-правовий аспект / В. Баштанник // Право України. – 2006. – № 9. – С. 56–60.

  з/п 

 

Битяк Ю. П. Права і свободи людини в умовах глобалізації / Ю. П. Битяк, І. В. Яковюк // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 2. – С. 80–93.

  з/п 

 

Вдовиченко О. І. Права людини в Європейському Союзі / О. І. Вдовиченко // Суспільство і політичні інститути в умовах трансформації та реформ : ХХІ Харк. політолог. читання (матеріали міжнар. наук.-теорет. конф.). – Х., 2008. – С. 41–43.

 Ф024 / С 90  хр, н/аб 

 

Венецька О. Закріплення прав людини в актах первинного законодавства Європейського Союзу / О. Венецька // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХІII регіон. наук.-практ. конф., Львів, 8-9 лют. 2007 р. – Л., 2007. – С. 8–10.
Х.е(4УКР)л0 / П 78 

   

Венецька О. Лісабонський договір і єдині європейські стандарти прав людини / О. Венецька // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Вип. 49. – С. 3–7.

 Я54 / В 29 хр, н/аб Ч.З № 1 

 

Власов А. Реалізація прав людини як принципу конституціоналізму в Європейському Союзі / А. Власов // Юридична Україна. – 2007. – № 4. – С. 45–50.

  з/п 

 

Вольфганг Х. М. Основные социальные права в Европейском Союзе / Х. М. Вольфганг // Известия вузов. Правоведение. – 2012. – № 5. – С. 69–84.

  з/п 

 

Воскресенская Л. А. Проблемы присоединения Европейского Союза к Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод / Л. А. Воскресенская // Международное публичное и частное право. – 2011. – № 3. – С. 2–4.

  з/п 

 

Добрянський С. Інститут прав людини в Європейському Союзі: становлення та розвиток (загальнотеоретична характеристика) / С. Добрянський // Антропологія права: філософський та юридичний виміри : матеріали міжнар. "круглого столу", Львів, 4–5 груд. 2009 р. – Л., 2009. – Вип. 5. – С. 88–95.

 Х01 / А 72  хр 

 

Муравйов В. Захист прав людини в Європейському Союзі / В. Муравйов, О. Святун // Право України. – 2011. – № 6. – С. 85–100.

  з/п 

 

Рабінович П. Європейські стандарти прав людини: онтологічні, гносеологічні та праксеологічні аспекти / П. Рабінович // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2003. – № 2/3. – С. 114–132.

 Х.я54 / В 53  хр, н/аб, з/п 

 

Стрєльцова О. Становлення та розвиток принципу основних прав людини як джерела права Європейського Союзу / О. Стрєльцова // Право України. – 2003. – № 11. – С. 158–161.

з/п

 

Ткаченко Є. В. Права громадян Європейського Союзу / Є. В. Ткаченко // Формування європейського правового простору: історія і сучасність : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 20 трав. 2011 р. – Х., 2011. – С. 109-110.

 Х915.232.5 / Ф 79  хр, н/аб, Ч.З №1 

 

Толкачова Н. Б. Сучасний стан захисту прав людини у правовій системі Європейського Союзу / Н. Б. Толкачова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2010. – Вип. 90, ч. 1. – С. 198–199.

 Я54 / К 38  н/аб 
06212864
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1313
1600
43741
79579
Дата: 2021-01-24
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені